Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    scanf, fscanf, sscanf, vscanf, vsscanf, vfscanf - geformateerde invoer
    conversie
 

SAMENVATTING

    #include <stdio.h>
    int scanf(const char *format, ...);
    int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
    int sscanf(const char *str, const char *format, ...);
 
    #include <stdarg.h>
    int vscanf(const char *format, va_list ap);
    int vsscanf(const char *str, const char *format, va_list ap);
    int vfscanf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);
 

BESCHRIJVING

    De functies in de scanf familie leest invoer volgens een format zoals
    onder beschreven. Dit format kan conversie specificaties bevatten; bij
    succes wordt het resultaat van de conversie opgeslagen onder het bij‐
    passende pointer argument. De scanf functie leest invoer van de stan‐
    daard invoer stream stdin, fscanf leest invoer van de invoer stream
    pointer stream, en sscanf leest zijn invoer van de karakter string waar
    str naar wijst.
 
    De vfscanf functie lijkt op vfprintf(3), het leest invoer van de
    pointer stream, gebruik makend van een variabele lijst met pointer
    argumenten (zie stdarg(3)). De vscanf functie leest een variabele
    argumenten lijst van de standaard invoer en de vsscanf functie leest
    het van een string; deze lijken op de vprintf en vsprintf functies,
    respectievelijk.
 
    Elk volgend pointer argument moet precies overeenkomen met elke vol‐
    gende conversie specificatie (zie echter ook ‘onderdrukken’ onder).
    Alle conversies starten met het % (procent teken) karakter. De format
    string mag ook andere karakters bevatten. Witte ruimte (zoals spaties,
    tabulaties,  of  nieuwe  regels) in de format string, eten een
    willekeurige hoeveelheid witte ruimte weg in de input, inclusief geen
    witte ruimte. Al het andere in de format string moet overeenkomen met
    de invoer. Het (in)lezen stopt wanneer een invoer karakter niet met een
    format karakter overeenkomt. Het (in)lezen stopt ook wanneer een invoer
    conversie niet gemaakt kan worden (zie onder).
 

CONVERSIES

    Op het % karakter dat een conversie introduceerd kunnen een aantal flag
    karakters volgen, als volgt:
 
    *   Onderdrukt toewijzing. De conversie die volgt wordt afgehandeld,
        maar geen pointer wordt verbruikt; het resultaat van de conver‐
        sie wordt genegeerd.
 
    a   (glibc) Geeft aan dat de conversie s wordt gebruikt, de vereiste
        geheugen ruimte voor de string wordt aangevraagd via malloc, en
        de pointer er naar toe wordt toegekend aan de char pointer vari‐
        abele. Deze pointer hoeft niet van te voren geinitialiseerd te
        worden. Deze vlag bestaat niet in ANSI C (C89) en heeft een
        andere betekenis in C99.
 
    a   (C99) Gelijk aan f.
 
    h   Geeft aan dat de conversie een van dioux of n zal zijn, en dat
        de volgende pointer een pointer naar een short int (in plaats
        van een int) zal zijn.
 
    l   Geeft aan dat ofwel de conversie een van dioux of n en de vol‐
        gende pointer een pointer naar een long int (in plaats van een
        int) zal zijn, ofwel dat de conversie een van efg en de volgende
        pointer een pointer naar een double (in plaats van een float)
        zal zijn. Het geven van twee l vlaggen is gelijk aan de L vlag.
 
    L   Geeft aan dat ofwel de conversie een van efg en de volgende
        pointer een pointer naar een long double zal zijn, of dat de
        conversie dioux en de volgende pointer een pointer naar een long
        long zal zijn. (Merk op dat een long long geen ANSI C type is.
        Een programma dat dit gebruikt zal niet portable zijn naar alle
        architecturen.)
 
    q   gelijk aan L. Deze vlag bestaat niet in ANSI C.
 
    Bovenop deze vlaggen kan er een optionele maximum veld breedte, gegeven
    als een decimale integer, gegeven worden tussen de % en de conversie.
    Als geen breedte wordt gegeven, wordt ‘oneindig’ gebruikt (met een uit‐
    zondering, zie onder); anders worden ten hoogste zoveel karakters
    ingelezen bij het verwerken van de conversie. Voordat de conversie
    begint, moet de conversie meestal witte ruimte overslaan; deze witte
    ruimte wordt niet geteld als veld breedte.
 
    The volgende conversies zijn voorhanden:
 
    %   Herkent een letterlijke ‘%’. Dit betekend: ‘%%’ in de format
        string herkent een enkel ‘%’ karakter in de invoer. Geen conver‐
        sie wordt uitgevoerd, en geen toewijzing aan een pointer vindt
        plaats.
 
    d   Herkent een decimale integer met eventueel plus of min teken; de
        volgende pointer moet een pointer naar een int zijn.
 
    D   Gelijk aan ld; deze conversie bestaat uitsluitend voor backward
        compatibility.  (Merk op: alleen in libc4. In libc5 en glibc
        wordt de %D in stilte genegeerd, waardoor oudere programma’s op
        mysterieuze wijze de mist in gaan.)
 
    i   Herkent een integer, eventueel met teken; de volgende pointer
        moet een pointer naar een int zijn. De integer wordt gelezen in
        een radix 16 (hexadecimaal) als het begint met ‘0x’ of ‘0X’, in
        radix 8 als het begint met ‘0’ (octaal), en anders in radix 10
        (decimaal). Alleen karakters die corresponderen met de radix
        worden gebruikt.
 
    o   Herkent een octale integer zonder teken; de volgende pointer
        moet een pointer naar een unsigned int zijn.
 
    u   Herkent een decimale integer zonder teken; de volgende pointer
        moet een pointer naar een unsigned int zijn.
 
    x   Herkent een hexadecimale integer zonder teken; de volgende
        pointer moet een pointer naar een unsigned int zijn.
 
    X   Gelijk aan x.
 
    f   Herkent een drijvende komma getal met eventueel teken; de vol‐
        gende pointer moet een pointer naar een float zijn.
 
    e   Gelijk aan f.
 
    g   Gelijk aan f.
 
    E   Gelijk aan f.
 
    s   Herkent een serie niet-witte-ruimte karakters; de volgende
        pointer moet een pointer naar een char zijn, en het array moet
        groot genoeg zijn om de hele serie karakters plus het NUL karak‐
        ter op het einde te accepteren. De invoer string stopt als de
        invoer witte ruimte geeft, of als de maximum veld breedte wordt
        bereikt; welke van deze twee het eerst komt.
 
    c   Herkent een aantal van breedte karakters (default 1); de vol‐
        gende pointer moet een pointer naar een char zijn, en er moet
        genoeg ruimte zijn voor alle karakters (er wordt geen NUL karak‐
        ter op het einde toegevoegd). Het normale negeren van inleidende
        witte ruimte wordt onderdrukt. Om witte ruimte te negeren,
        gebruik expliciet witte ruimte in de format string.
 
    [   Herkent een niet lege serie karakters uit de gegeven set te
        accepteren karakters; de volgende pointer moet een pointer naar
        een char zijn, en er moet genoeg ruimte voor alle karakters in
        de string zijn, plus een NUL karakter. Het normale negeren van
        inleidende witte ruimte wordt onderdrukt. De string moet gaan
        bestaan uit karakters in (of niet in) een bepaalde set; de set
        wordt gedefinieerd door de karakters tussen het open rechte haak
        [ karakter en het sluitende rechte haak ] karakter. De set is
        exclusief die karakters als het eerste karakter na de open
        rechte haak een dakje ^ is. Maak om een sluitende rechte haak
        in de set toe te voegen, een sluitende rechte haak het eerste
        karakter na de open rechte haak of het dakje; iedere andere
        positie zal de set sluiten. Het streepje karakter - is ook spe‐
        ciaal; wanneer geplaats tussen twee andere karakters, zal het
        alle tussenliggende karakters toevoegen aan de set. Om een
        streepje zelf toe te voegen, maak het het laatste karakter voor
        de sluitende rechte haak. Bijvoorbeeld, ‘[^]0-9-]’ betekend de
        set ‘alles behalve de sluitende rechte haak, de nummers nul tot
        negen, en het streepje’. De string eindigt met het verschijnen
        van een karakter dat niet in (of, met het dakje, in) de set
        vertegenwoordigt is, of als de veld breedte verzadigt is.
 
    p   Herkent een pointer waarde (zoals geprint door  ‘%p’  in
        printf(3); de volgende pointer moet een pointer naar void zijn.
 
    n   Niets wordt verwacht; inplaats hiervan wordt het aantal karak‐
        ters tot nog toe verzwolgen uit de invoer opgeslagen in de vol‐
        gende pointer, deze pointer moet een pointer naar int zijn. Dit
        is geen conversie, alhoewel het kan worden onderdrukt met de *
        vlag. De C standaard zegt: ‘Uitvoeren van een %n opdracht ver‐
        hoogt het aantal toeschrijvingen dat de functie na uitvoering
        terug geeft niet’ maar het "Corrigendum" lijkt dit te weer‐
        spreken. Waarschijnlijk is het verstandig om geen aannames aan
        te nemen over het effect van de %n conversie op de terug geef
        waarde.
    Deze functies geven het aantal toegekende invoer items terug, dit kan
    minder zijn dan waarin voorzien was, of zelfs nul, als een herkenning
    mislukte.  Nul geeft weer dat, alhoewel er invoer voorhanden was, geen
    conversies toegekend werden; normaal gesproken is de oorzaak een
    foutief invoer karakter, zoals een alfabetisch karakter voor een ‘%d’
    conversie. De waarde EOF wordt teruggegeven als een invoer fout
    plaatsvond voordat een conversie plaatsvond, zoals het bereiken van
    end-of-file. Als een fout of end-of-file plaatsvond nadat conversie
    was begonnen, dan wordt het aantal succesvolle conversies terug
    gegeven.
    getc(3), printf(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)
    De functies fscanf, scanf, en sscanf voldoen aan ANSI X3.159-1989
    (‘‘ANSI C’’).
 
    De q vlag is de BSD 4.4 notatie voor long long, terwijl ll of het
    gebruik van L een integer conversie is in de GNU notatie.
 
    De Linux versies van deze functies zijn gebaseerd op de GNU libio bib‐
    liotheek. Bekijk de info documentatie van GNU libc (glibc-1.08) eens
    voor een kortere omschrijving.
 

BUGS

    Alle functies voldoen volledig aan ANSI X3.159-1989, maar bieden de
    extra vlaggen q en a als ook een extra gedrag voor de L en l vlaggen.
    Deze laatste mag als een bug beschouwd worden, omdat het de gedragingen
    van vlaggen gedefinieerd in ANSI X3.159-1989 verandert.
 
    Sommige combinaties van vlaggen gedefinieerd door ANSI C zijn niet zin‐
    nig in ANSI C (bijv. %Ld). Terwijl ze een goed gedefinieerd gedrag
    hebben op Linux, hoeft dit niet zo te zijn op andere architecturen.
    Daarom is het normaal gesproken beter om vlaggen te gebruiken die hele‐
    maal niet door ANSI C worden gedefinieerd, dat wil zeggen: gebruik q in
    plaats van L in combinatie met diouxX conversies, of ll.
 
    Het gebruik van q is niet hetzelfde als op BSD 4.4, omdat het gebruikt
    kan worden in float conversies equivalent aan L.