Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ipfw - zapora ogniowa (firewall) IP i zliczanie ruchu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <linux/ip.h>
    #include <linux/tcp.h>
    #include <linux/udp.h>
    #include <linux/icmp.h>
    #include <linux/if.h>
    #include <linux/ip_fw.h>

    int setsockopt (int socket, IPPROTO_IP, int command, void *data, int
    length)

OPIS

    Usługi firewalla IP i zliczania ruchu wbudowane w jądro Linuksa
    udostępniają  mechanizm  zliczania pakietów IP i budowania zapór
    ogniowych (firewall) opartych o filtry pakietów. Administrowanie tymi
    funkcjami opiera się o cztery przechowywane przez jądro listy, z
    których każda może zawierać zero lub więcej reguł.  Reguła zawiera
    szczegółowe informacje o adresach źródłowych i docelowych, protokołach,
    numerach portów i kilku innych cechach. Pakiet dopasowany będzie do
    reguły, jeśli jego parametry będą zgadzać się z jej definicją. Istnieją
    cztery kategorie reguł:

    Zliczające

       Reguły te stosowane są do wszystkich pakietów IP, które są
       wysyłane bądź odbierane przez jeden z lokalnych interfejsów
       sieciowych. Cechy każdego pakietu będą porównane ze wszystkimi
       regułami  na  tej  liście,  a każde dopasowanie spowoduje
       zwiększenie związanych z daną regułą liczników pakietów i
       bajtów.

    Zapora wejściowa

       Reguły te decydują o udzielaniu dostępu nadchodzącym z zewnątrz
       pakietom IP.  Wszystkie pakiety wchodzące przez  jeden  z
       lokalnych  interfejsów  sieciowych sprawdzane są pod kątem
       dopasowania reguł zapory wejściowej. Pierwsza reguła, do której
       pasują parametry pakietu, zadecyduje o udzieleniu dostępu oraz
       zmieni liczniki bajtów i pakietów związane z tą regułą. Jeśli
       pakiet nie zostanie dopasowany do żadnej reguły, zastosowana
       zostanie domyślna reguła dostępowa.

    Zapora wyjściowa

       Reguły te definiują uprawnienia wychodzących pakietów  IP.
       Wszystkie pakiety gotowe do wysłania przez jeden z lokalnych
       interfejsów sieciowych sprawdzane są pod względem zgodności z
       regułami zapory wyjściowej.  Pierwsza dopasowana do pakietu
       reguła zadecyduje o prawach dostępu i spowoduje aktualizację
       liczników bajtów i pakietów z nią związanych. Jeśli pakiet nie
       zostanie dopasowany do żadnej reguły, zastosowana zostanie
       domyślna reguła dostępowa.

    Zapora pakietów przekazywanych

       Reguły te definiują uprawnienia przekazywanych pakietów IP.
       Wszystkie pakiety wysłane przez zewnętrzny komputer, posiadające
       inny komputer jako stację docelową, sprawdzane są pod względem
       dopasowania do reguł zapory pakietów przekazywanych. Pierwsza
       dopasowana do pakietu reguła zadecyduje o prawach dostępu i
       spowoduje aktualizację liczników bajtów i pakietów z  nią
       związanych. Jeśli pakiet nie zostanie dopasowany do żadnej
       reguły, zastosowana zostanie domyślna reguła dostępowa.

    Każda reguła zaporowa (nie reguła zliczająca), posiada zasadę, która
    określa, jakie czynności mają być wykonane jeśli parametry pakietu
    pasować będą do definicji reguły. Istnieją 4 różne zasady: accept
    (pozwala pakietom swobodnie przechodzić przez zaporę), masquerade
    (pozwala pakietom przechodzić  przez  zaporę  przy  wykorzystaniu
    maskowania (masquerading); ta zasada ma zastosowanie jedynie do reguł
    przekazujących), reject (odrzuca pakiet i w charakterze powiadomienia
    odsyła nadawcy komunikat ICMP host unreachable (komputer niedostępny)),
    and deny (ignoruje pakiet bez odsyłanie jakiegokolwiek powiadomienia).
    Przy wszystkich trzech typach zapór istnieje zasada domyślna, która
    stosowana jest względem wszystkich pakietów, które nie dopasują się do
    żadnej z reguł.

    Reguły przekazujące definiują również, czy pakiety będą maskowane w
    trakcie przekazywania. W tym przypadku przed przekazaniem pakietu adres
    nadawcy w pakiecie IP jest zastępowany adresem lokalnego komputera, a
    port źródłowy w nagłówku TCP lub UDP jest zastępowany przez numer
    stworzonego  tymczasowo  portu lokalnego.  Ponieważ te ustawienia
    przechowywane są w jądrze, pakiety zwrotne (przysyłane do tymczasowego
    portu na komputerze lokalnym) rozpoznawane są automatycznie. Adres
    docelowy i numer portu tych pakietów zostanie zastąpiony  przez
    oryginalny  adres i numer portu, które zostały zapamiętane przy
    przekazywaniu pierwszego maskowanego pakietu.

    Ten paragraf opisuje sposób, w jaki pakiet przechodzi przez reguły
    zapory  i  zliczania.  Pakiety odebrane przez jeden z lokalnych
    interfejsów sieciowych przechodzą przez następujące zestawy reguł:
       zliczajce (urządzenie wejściowe)
       zapora wejciowa (urządzenie wejściowe)
    W tym przypadku, urządzenie (adres interfejsu), które jest używane przy
    sprawdzaniu dopasowania pakietu IP do reguły, jest wyświetlone w
    nawiasach. Jeśli pakiet ma być przekazany do zewnętrznej stacji,
    przejdzie również przez:
       zepor pakietw przekazywanych (urządzenie wejściowe)
    W następnym kroku opcjonalnie pakiet zostanie zamaskowany. Odpowiedzi
    na pakiety zamaskowane nie będą przechodzić przez zaporę pakietów
    przekazywanych (przejdą jednak zarówno przez wejściową, jak i wyjściową
    zaporę). Wszystkie pakiety wysyłane z jednego z lokalnych interfejsów
    sieciowych, tworzone lokalnie, bądź przekazywane, będą przechodzić
    przez:
       zapor wyjciow (urządzenie wyjściowe)
       zliczanie (urządzenie wyjściowe)
    Należy zauważyć, że pakiety maskowane będą przechodzić przez zaporę
    wyjściową  i reguły zliczające z nowymi nagłówkami pakietów (po
    przejściu przez zaporę wejściową i przekazującą  z  oryginalnymi
    nagłówkami). Odpowiedzi na maskowane pakiety będą również posiadać
    różne nagłówki w trakcie przechodzenia przez reguły wejściowe i
    wyjściowe.

    Sterowanie zaporą i zliczaniem może się odbywać za pośrednictwem
    wywołań funkcji setsockopt(2).  Istniejące reguły można sprawdzić
    zaglądając do trzech plików w katalogu /proc/net : ip_acct, ip_input,
    ip_output, oraz ip_forward.  Bieżące ustawienia związane z sesjami
    maskowanymi można znaleźć w pliku ip_masquerade w tym samym katalogu
    (zauważmy, że reguły określające sesje, które powinny być maskowane
    znajdują się w pliku ip_forward).

POLECENIA

    Polecenia zmiany list reguł lub zasad domyślnych muszą być podane jako
    parametry funkcji systemowej setsockopt(2) , pracującej na surowym
    gniazdku IP. Większość poleceń wymaga przekazania pewnych dodatkowych
    danych. Wskaźnik do tych danych i długość danych są przekazywane jako
    parametry  wartości  i  długości  opcji setsockopt.  Dostępne są
    następujące polecenia:

    IP_ACCT_APPEND
    IP_FW_APPEND_IN
    IP_FW_APPEND_OUT
    IP_FW_APPEND_FWD
       Dodanie reguły do jednej z list reguł  zliczających  lub
       zaporowych.  Zależnie  od polecenia, reguła jest dodawana
       odpowiednio  do  listy  reguł  zliczających,  wejściowych,
       wyjściowych, przekazujących. Nowa reguła dodawana jest na końcu
       listy. Dane przekazywane z tymi poleceniami mają strukturę ip_fw
       , definiującą treść nowej reguły.

    IP_ACCT_INSERT
    IP_FW_INSERT_IN
    IP_FW_INSERT_OUT
    IP_FW_INSERT_FWD
       Polecenia  te  są  równoważne poleceniom dodawania, z tym
       wyjątkiem, że nowa reguła wstawiana jest na początku listy.

    IP_ACCT_DELETE
    IP_FW_DELETE_IN
    IP_FW_DELETE_OUT
    IP_FW_DELETE_FWD
       Usunięcie reguły z jednej z list reguł zliczających  lub
       zaporowych.  Zależnie od polecenia, reguła zostanie usunięta
       odpowiednio z listy reguł zliczających, wejściowych, wyjściowych
       lub przekazujących.  Przekazywane z tym poleceniem dane mają
       strukturę ip_fw , definiującą treść pakietu przeznaczonego do
       usunięcia. Pierwsza reguła spełniająca podane kryteria zostanie
       usunięta z listy.

    IP_ACCT_ZERO
    IP_FW_ZERO_IN
    IP_FW_ZERO_OUT
    IP_FW_ZERO_FWD
       Wyzerowyje liczniki pakietów i bajtów odpowiednio we wszystkich
       regułach  list  zliczających,  wejściowych,  wyjściowych  i
       przekazujących.  Z nieznanych powodów, z tym poleceniem w
       charakterze  danych  musi  być przekazana (dowolna) liczba
       całkowita. Aby dowiedzieć się, jak pojedynczo wyświetlać i
       zerować zawartość poszczególnych liczników, zobacz opis plików
       /proc/net

    IP_ACCT_FLUSH
    IP_FW_FLUSH_IN
    IP_FW_FLUSH_OUT
    IP_FW_FLUSH_FWD
       Usunięcie  wszystkich  reguł  odpowiednio  z  listy  reguł
       zliczających, wejściowych, wyjściowych i przekazujących.  Z
       nieznanych powodów, z tym poleceniem w charakterze danych musi
       być przekazana (dowolna) liczba całkowita.

    IP_FW_POLICY_IN
    IP_FW_POLICY_OUT
    IP_FW_POLICY_FWD
       Zmiana domyślnej zasady odpowiednio dla zapory wejściowej,
       wyjściowej lub przekazującej.  Nowa zasada przekazywana jest
       jako liczba całkowita o następującej dopuszczalnej wartości:
       IP_FW_F_ACCEPT  (zaakceptuj  pakiet),  IP_FW_F_ACCEPT  |
       IP_FW_F_MASQ (zaakceptuj pakiet i dodatkowo użyj maskowania),
       IP_FW_F_ICMRPL (odrzuć pakiet przez wysłanie komunikatu ICMP
       host unreachable do nadawcy) lub 0 (odrzuć pakiet bez żadnego
       powiadomienia). Zasada jest używana w przypadku gdy żadna z
       istniejących reguł zaporowych na odpowiadającej liście nie
       pasuje do analizowanego pakietu.

    IP_FW_CHECK_IN
    IP_FW_CHECK_OUT
    IP_FW_CHECK_FWD
       Sprawdzenie, czy pakiet byłby zaakceptowany (z maskowaniem lub
       bez),  odrzucony  z  potwierdzeniem  bądź  odrzucony  bez
       potwierdzenia przez zaporę wejściową (IP_FW_CHECK_IN), zaporę
       wyjściową  (IP_FW_CHECK_OUT),  lub  zaporę  przekazującą
       (IP_FW_CHECK_FWD).  Przekazywane  z  poleceniem  dane  mają
       strukturę ip_fwpkt , definiującą nagłówki pakietów i adres
       interfejsu.

STRUKTURY

    Struktura ip_fw zawiera następujące pola, które należy  wypełnić
    adekwatnie do procedury dodawania lub usuwania reguły:

    struct in_addr fw_src, fw_dst
       Źródłowe i docelowe adresy IP.

    struct in_addr fw_smsk, fw_dmsk
       Maski dla źródłowych i docelowych adresów IP. Zauważmy, że maska
       0.0.0.0 oznaczać będzie dopasowanie wszystkich adresów.

    struct in_addr fw_via
       Adres IP interfejsu, przez który pakiet jest odbierany przez
       system, lub który ma być przesłany przez system. Adres 0.0.0.0
       ma  specjalne  znaczenie:  dopasowanie  adresów  wszystkich
       interfejsów.

    char fw_vianame[IFNAMSIZ]
       Nazwa interfejsu, przez który pakiet jest odbierany przez system
       lub przez który ma być wysłany. Pusty ciąg znaków ma specjalne
       znaczenie: dopasowanie wszystkich nazw urządzeń.

    unsigned short fw_flg
       Flagi dla reguły. Flagi dla różnych opcji mogą być podane jako
       ich różnica logiczna.

       Protokół (obowiązkowy). Możliwe wartości to IP_FW_F_TCP (TCP),
       IP_FW_F_UDP  (UDP),  IP_FW_F_ICMP  (ICMP),  lub IP_FW_F_ALL
       (wszystkie  protokoły,  co  definiuje  uniwersalną  regułę
       zliczania/zaporową).

       Zasada, którą należy użyć w przypadku dopasowania pakietu. Może
       nią być IP_FW_F_ACCEPT (zaakceptuj pakiet), IP_FW_F_ACCEPT |
       IP_FW_F_MASQ  (zaakceptuj  pakiet  i  opcjonalnie  zastosuj
       maskowanie), lub IP_FW_F_ICMRPL  (odrzuć  pakiet  odsyłając
       odbiorcy komunikat ICMP host unreachable). Jeśli nie podana
       jest żadna z tych flag, pakiet jest odrzucany bez powiadomienia
       nadawcy.  Zauważmy, że zasada ta jest ignorowana w regułach
       zliczających.

       Można ustawić kilka dodatkowych opcji: IP_FW_F_BIDIR (reguła
       dwukierunkowa, działająca w obie strony), IP_FW_F_TCPACK (reguła
       pasuje tylko wtedy, gdy w nagłówku TCP ustawiony jest bit ACK),
       IP_FW_F_TCPSYN (reguła pasuje tylko wtedy, gdy w nagłówku TCP
       bit SYN jest ustawiony, a bit ACK jest wyzerowany), IP_FW_F_SRNG
       oraz IP_FW_F_DRNG (opis tych flag poniżej). Opcji IP_FW_F_PRN
       można użyć do wyświetlenia pewnych informacji o pasujących
       pakietach za pomocą funkcji printk(). Opcja ta będzie skuteczna
       tylko wówczas, gdy jądro jest skompilowane ze zdefiniowanym
       parametrem CONFIG_IP_FIREWALL_VERBOSE.

    unsigned short fw_nsp, fw_ndp, fw_pts[IP_FW_MAX_PORTS]
       Te  pola określają liczbę portów źródłowych, docelowych i
       tablicę, w której przechowywane są odpowiednie numery tych
       portów.  Tablica zaczyna się od portów źródłowych, po których
       bezpośrednio następują porty docelowe. Całkowita liczba portów
       jest ograniczona do wartości IP_FW_MAX_PORTS (obecnie 10).
       Zarówno lista portów źródłowych, jak i docelowych zawierać może
       co najwyżej jeden zakres. W tym przypadku, pierwsze dwa numery
       portów z listy traktowane są jako minimalna i maksymalna wartość
       zakresu. Dla pakietów ICMP, porty źródłowe traktowane są jako
       typy ICMP, a porty docelowe są pomijane.  Ponieważ drugi i
       następne fragmenty pakietu TCP lub UDP nie zawierają numerów
       portów, traktowane są tak, jakby miały oba porty równe zero.
       Flagi IP_FW_F_SRNG i IP_FW_F_DRNG w polu fw_flg określają czy
       podany jest zakres źródłowy i/lub docelowy.

    unsigned char fw_tosand, fw_tosxor
       Owe 8-bitowe maski określają, w jaki sposób pole TOS w nagłówku
       IP powinno być zmieniane, gdy pakiet jest akceptowany przez
       regułę zaporową (z maskowaniem lub bez). Pole TOS jest najpierw
       bitowo sumowane z fw_tosand , a wynik jest poddawany operacji
       różnicy symetrycznej (xor) z fw_tosxor. Pola te są pomijane w
       regułach zliczania i w regułach zaporowych, które odrzucają
       pakiet z powiadomieniem lub bez.

    Struktura ip_fwpkt , wykorzystywania przy sprawdzaniu pakietu, zawiera
    następujące pola:

    struct iphdr fwp_iph
       Nagłówek  IP. Zajrzyj do <linux/ip.h> po szczegółowy opis
       struktury iphdr.

    struct tcphdr fwp_protoh.fwp_tcph
    struct udphdr fwp_protoh.fwp_udph
    struct icmphdr fwp_protoh.fwp_icmph
       Nagłówek TCP, UDP, lub ICMP, połączone w unii o  nazwie
       fwp_protoh.  Zajrzyj  do <linux/tcp.h>, <linux/udp.h>, lub
       <linux/icmp.h> po szczegółowy opis odpowiednich struktur.

    struct in_addr fwp_via
       Adres interfejsu, przez który udaje się, że pakiet jest wysyłany
       lub odbierany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zero,  jeśli operacja jest skuteczna.  -1, jeśli wystąpił błąd.
    Odpowiednio ustawiana jest wartość errno. Lista możliwych komunikatów
    błędu znajduje się na stronie setsockopt(2). Jeśli użyte jest jedno z
    dwóch poleceń sprawdzania pakietu, zwracane jest zero jeśli pakiet
    byłby zaakceptowany (bez maskowania). W przeciwnym wypadku, zwracana
    jest -1, a errno uzyskuje wartość ECONNRESET (pakiet byłby przyjęty z
    użyciem  maskowania),  ETIMEDOUT  (pakiet  byłby  odrzucony  z
    powiadomieniem), lub ECONNREFUSED  (pakiet  byłby  odrzucony  bez
    powiadomienia).

WYŚWIETLANIE REGUŁ

    W katalogu /proc/net znajdują się 4 wpisy, umożliwiające wyświetlenie
    aktywnych reguł w każdej z następujących kategorii: ip_acct (reguły
    zliczania ruchu IP), ip_input (reguły zapory wejściowej IP), ip_output
    (reguły wyjściowej zapory IP), oraz  ip_forward  (reguły  zapory
    przekazującej IP). Odczyt tych plików zwróci wiersz nagłówkowy i jeden
    wiersz dla każdej zdefiniowanej reguły. Dla wszystkich trzech typów
    zapory, linia nagłówkowa zawiera na końcu dziesiętną reprezentację
    odpowiedniej zasady (jedna  z  IP_FW_F_ACCEPT,  IP_FW_F_ACCEPT  |
    IP_FW_F_MASQ, IP_FW_F_ICMPRPL, lub 0).

    Każda  następna  linia  pokazuje zawartość reguły w następującej
    kolejności: adres źródłowy i maska, adres docelowy i maska, adres
    interfejsu, flagi, numer portu źródłowego i docelowego, liczniki
    pakietów i bajtów, listę portów, maskę sumy logicznej dla TOS i maskę
    różnicy symetrycznej dla TOS. Adresy IP i maski są wyświetlone jako 8
    cyfr heksadecymalnych, maski TOS  jako  2  cyfry  heksadecymalne
    poprzedzone odpowiednio A i X. Pozostałe wartości wyświetlone są w
    formacie dziesiętnym.  Poszczególne pola rozdzielone są spacjami,
    znakiem '/' (adres i odpowiadająca mu maska), lub znakiem '->' (pary
    adresów/masek źródłowych i docelowych).

    Pliki można również otwierać w trybie odczyt/zapis (tylko root może to
    zrobić).  W tym przypadku, liczniki pakietów i bajtów we wszystkich
    regułach danej kategorii będą wyzerowane po wyświetleniu ich bieżącej
    wartości.

    Plik  /proc/net/ip_masquerade  zawiera  wszystkie ustawienia jądra
    związane z maskowaniem. Po wierszu nagłówkowym, każda maskowana sesja
    jest opisana w osobnej linii za pomocą następujących po sobie wpisów,
    rozdzielonych spacją lub znakiem ':' (pary adres/numer portu): nazwa
    protokołu ("TCP" lub "UDP"), źródłowy adres IP i numer portu, docelowy
    adres IP i numer portu, nowy adres portu, początkowy numer sekwencyjny
    do dodawania wartości różnicowej, wartość różnicowa, poprzednia wartość
    różnicowa, oraz czas wygaśnięcia w jednostce jiffie (1/HZ sekundy).
    Wszystkie  adresy  i  wartości  numeryczne podane są w formacie
    heksadecymalnym, z wyjątkiem ostatnich trzech wpisów, które są w
    formacie dziesiętnym.

PLIKI

    /proc/net/ip_acct
    /proc/net/ip_input
    /proc/net/ip_output
    /proc/net/ip_forward
    /proc/net/ip_masquerade

ZOBACZ TAKŻE

    setsockopt(2), socket(2), ipfwadm(8)

                16 lutego 1996             IPFW(4)