Provided by: wesnoth-server_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

NOM

    wesnothd - Dimoni per a joc en ret multijugador de la batalla per
    Wesnoth

SINOPSIS

    wesnothd [-dv] [-c ruta] [-p port] [-t ºmero] [-T ºmero]
    wesnothd -V

DESCRIPCIÓ

    Manages  Battle  for   Wesnoth   multiplayer   games.   See
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the
    server accepts via the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

OPCIONS

    -c ruta, --config ruta
       indica a wesnothd on trobar l’archiu de configuració que deu
       usar. Veja la secció SERVER CONFIG més avall per a coneixer la
       sintaxis. Pots recarregar la configuració enviant SIGHUP al
       proces del servidor.

    -d, --daemon
       eixecuta wesnothd com dimoni.

    -h, --help
       mostra les opcions de llínea d’órdens.

    --log-level=domain1,domain2,...
       estableix el nivell de gravetat dels dominis de depuració. all
       pot usar-se per a seleccionar tots els dominis.  Nivells
       disponibles: error,warning, info, debug. Per defecte el nivell
       error es usat i el nivell info per al domini server.

    -p port, --port port
       conecta al servidor al port especificat. Si no s’especifica
       ningún port, s’usarà el port 15000.

    -t ºmero, --threads ºmero
       estableix el número màxim de fils efectius en espera per a la
       entrada i eixida de ret a n (per defecte: 5, màxim: 30).

    -T ºmero, --max-threads ºmero
       estableix el número máxim de fils efectius que es crearàn, si
       s’estableix a 0 no haurá ningún llímit (per defecte: 0).

    -V, --version
       mostra el número de versió i finalisa.

    -v, --verbose
       activa el registre de depuració

CONFIGURACIÓ DEL SERVIDOR

  La sintaxis general es:
    [etiqueta]

       clau="valor"

       clau="valor,valor,..."

    [/etiqueta]

  Claus globals:
    ban_save_file
       Full or relative path to a (gzip compressed) file that the
       server can read and write. Bans will be saved to this file and
       read again on server start.

    connections_allowed
       El número màxim de conexions permesses des de la mateixa IP. 0
       significa infinit. (per defecte: 5)

    disallow_names
       Noms o renoms que no esten permessos pel servidor. ‘*’ i ‘?’
       poden usar-se com comodí. Veja glob(7) per a més detalles. Els
       valors per defecte (usats si no s’especifica  res)  son:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as
       /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the
       compile-time     specified     path     (default:
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       El número de mensages permessos en un periode de temps definit
       per messages_time_period. (per defecte: 4)

    messages_time_period
       El periode de temps (en segons) usat per a detectar una
       inundació de mensages. (per defecte: 10 segons)

    motd  El mensage del dia.

    passwd La  contrasenya  utilisada  per  a  obtindre  privilegis
       d’administrador. Habitualment comença per ‘admin ’.

    restart_command
       The command that the server uses to start a new server process
       via the ‘restart’ command. (Can only be issued via the fifo.)

    versions_accepted
       Una llista separada per comes de cadenas de versió que seràn
       admitides pel servidor. ‘*’ i ‘?’ poden usar-se com comodí. (per
       defecte es la versió de wesnoth correspondent)
       Eixemple:  versions_accepted="*" acepta qualsevol cadena de
       versió.

  Etiquetes globals:
    [redirect] Una etiqueta per a especificar un servidor al que es
    redirigiràn certes versions de clients.

       host  La direcció del servidor cap al que es  farà  la
           redirecció.

       port  El port al que es fará la conexió.

       version
           Una  llista  separada per comas de les versions a
           redirigir. S’usa la mateixa  sintaxis  que  per  a
           versions_accepted respecte als comodins.

    [ban_time] A tag to define convenient keywords for temporary ban time
    lengths.

       name  The name used to reference the ban time.

       time  The  time  length  definition.  The  format  is:
           %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s (seconds), m (minutes), h
           (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d is a
           number.  If no time modifier is given minutes (m) are
           assumed. Example: time="1D12h30m" results in a ban time
           of 1 day, 12 hours and 30 minutes.

    [proxy] A tag to tell the server to act as a proxy and forward the
    connected client’s requests to the specified server. Accepts the same
    keys as [redirect].

AUTOR

    Escrit per David White <davidnwhite@verizon.net>.  Editat per Nils
    Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>  i  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.  Esta  página  de manual va ser escrita
    inicialment per Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Visite la pàgina web oficial: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Açò és Software Lliure; este software está llicenciat baix la GPL
    versió 2, segon ha segut publicada per la Free Software Foundation. No
    existix CAP garantía; ni inclús per al SEU ÚS COMERCIAL o ADECUACIÓ A
    UN PROPÓSIT PARTICULAR.

VEJAâ€â€™S TAMBÉ
    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)