Provided by: po-debconf_1.0.15ubuntu1_all bug

iauXaieaa

    po-debconf -- IeAYAaAa IeEOAIEAa

ieeoaieaa

    uAAeAPAaE "debconf" N~XIN~AaOON~ IeAAaOAaPAaIEAa OIeOOIeE IAOOOIeEEeE
    AEeAaOIeX AeIN~ IeIOUIeXAOAaIN~. pOIeAU AeIeOOECIO~OO UeOIeCIe, IePAaIO
    XAOeIIe, POIeAU IeIOUIeXAOAaIA UAAeAXAIEOO XIeOIeOU IA OIeAeIIeI
    N~UUEeAa. AaOAaXIeAePEEeAI IO~OeIA OOOO~EeOO~OA AeIN~ IeAIAaCPAaIEN~
    OAAIeOU IAAe AaOAaXIeAeAIE, POIeAU IAa XIEEeAOO X OO~OO OAUOAAIeOEeE
    AEeAaOA; "po-debconf" AUIA OAUOAAIeOAIA OIeXIAaOOEIIeE OIe
    OOAIAeAOOIUIE EIOOOO~IAaIOAIE "gettext" AeIN~ AaOAaXIeAeA UAAIIeIIeX
    debconf.

aeieaaXiaaieaa ieaeaeaaooeeee eioaaoiaa~eieiaieuaa~ee (I18N) X aeaeiu

    uaaiieiieX DEBCONF
    aaOIE XU AeIeAAXIN~AaOAa IeAeAeAaOOeEeO~ debconf X OXIeE AEeAaO, OIe
    XAI IO~OeIIe IAEOAOO AEI UAAIIeIIeX IA AICIEEOEeIeI N~UUEeAa. aeIN~
    OIeCIe POIeAU OAXEIOIIe AeIeAAXEOO IeAeAeAaOOeEeO~
    EIOAaOIAA~EIeIAIEUAA~EE (i18n) X OXIeE AEeAaO, OOAaAO~AaOON~:

    - OIeUAeAOO debian/po/POTFILES.in
      ueOIeO AEI OIeAeAaOOeEO OEOIeEe IAOOAaO-UAAIIeIIeX. ieAUPIIe IeI
      OIeAeAaOOeEO OIeIOEeIe IeAeIO~ OOOIeEeO~:

       [type: gettext/rfc822deb] templates

      O~OE IeOIIeOEOAaIOIIe OIeAeEOAaIOOEeIeCIe EeAOAIIeCA.

    - X IAPAIAa AaOAaXIeAeEIUE IeIAaE O~EeAUAOO OEIXIeI IeAePXOEeEXAIEN~
      ieAUPIIe AaOAaXIeAeN~OON~ IeIN~ "Description", "Choices" E EIIeCAeA
      "Default".

    - UAO~OOEOO debconf-updatepo
      ieIA OIeUAeAOO AEI debian/po/templates.pot, EeIeOIeOUE
      AaOAaXIeAePEEeE AO~AeO~O AaOAaXIeAeEOO IA OXIeE N~UUEe.

    - AeIeAAXEOO UAXEOEIIeOOO OAIeOEeE IeO "po-debconf" X AEI
    debian/control

ieaiieXiaaieaa uaaiieiieX

    pOIeAU IeIIePO AaOAaXIeAePEEeAI PO-AEIU AEeAaOU AeIeIOeIU XOAaCAeA
    IeAeAeAaOOeEXAOOON~ X AEeOO~AIOIIeI OIeOOIeN~IEE, EIAPAa
    AaOAaXIeAePEEeE IIeCO~O IeOAaON~OO OXIeX XOAaIN~ XO~OOO~A AaOAaXIeAeN~
    IAaEOIeIOUO~AaIUAa OOOIeEeE. aeIN~ UeOIeCIe, OIeOOIe UAO~OOEOAa
    OIAaAeO~AYO~A EeIeIAIAeO~ AAaU AOAIAaOOIeX:

     $ debconf-updatepo

    XU AeIeIOeIU UAO~OEeAOO UeOO~ EeIeIAIAeO~ EeAOeAeUE OAU IAa OIeIOEeIe
    IeOIAa EUIAaIAaIEE X AICIEEOEeEE UAAIIeIAE, IIe E EeIeCAeA IeIO~PAAaOAa
    IIeXUAa EIE IeAIIeXIXIIUAa AEIU AaOAaXIeAeIeX, OAEe EeAEe
    AaOAaXIeAePEEeE IIeCIE OAAIeOAOO IAAe O~OOAOAaXUEI PO-AEIIeI.

    OE AaOAaEIAaIIeXAIEE, AeIeAAXIAaIEE EIE O~AeAIAaIEE AEIIeX UAAIIeIIeX,
    OAEeOeAa IAa UAAO~AeOOAa XIAaOOE OIeIeOXAaOOOXO~AYEAa EUIAaIAaIEN~ X
    AEI debian/po/POTFILES.in, EIAPAa AICIEEOEeEAa OOOIeEeE OIeAAeO~O EU
    PO-AEIIeX E AO~AeO~O IeEeAUAIU IeIOUIeXAOAaIN~I AeAOeAa AaOIE PO-AEIU
    IeIIIeOOOA AaOAaXAaAeAaIU.

    OIeCOAIIA debconf-updatepo N~XIN~AaOON~ EAeAaIIeOAaIOIIeE, IeIA
    EUIAaIN~AaO PO-AEIU OIeIOEeIe AaOIE AeIN~ IEE EUIAaIEIIeOO
    OIeAeAaOOeAIEAa. oAEeEI IeAOAUIeI IO~PUEI OAaUAaIEAaI IeAeAeAaOOeEXAOO
    AEeOO~AIOIIeAa OIeOOIeN~IEAa PO-AEIIeX X AEeAaOAa UeOIe UAO~OEeAOO
    UeOO~ EeIeIAIAeO~ X OAXEIAa "clean" AEIA debian/rules.

    uAIAaOOOAa, POIe XU AeIeIOeIU UAO~OEeAOO debconf-updatepo AeAOeAa X
    OIO~PAAa EOIeIOUIeXAIEN~ dh_installdebconf. IeOIAaAeIEE XUUUXAAaO
    po2debconf, EeIeOIeOUE X OXIeA IePAaOAaAeO UAO~OEeAAaO debconf-
    updatepo, AaOIE IeAIAOO~OeEXAAOON~ O~OOAOAaXUEAa AEIU, IIe UeOIe IAa
    IePAaIO EIeOIeUAaAa OAaUAaIEAa EeAEe IEIEIO~I Ie AeXO~I OEPEIAI:

    1. aeIN~ IeAIAOO~OeAaIEN~ O~OOAOAaXUEE AEIIeX po2debconf EOIeIOUO~AaO
     XOAaIAaIIUAa IeOIAaOEeE E IIeOeAaO IAaOAXEIOIIe OOAAIeOAOO, AaOIE
     EOIeIOUO~AaOON~ "pbuilder" EIE AaOIE O~OOAOAaXUEAa AaOAaXIeAeU AUIE
     UAEOAIU IA AeEOEe IeOIAa EUIAaIAaIEN~ UAAIIeIIeX

    2. dh_installdebconf XUUUXAAaOON~ O~OeAa IeOIAa CAaIAaOAA~EE AEIA
     ".diff.gz"

ieayeaaaeeiaaieaa aaoaaXieaeieX e ieoeceiaia

    XAI IO~OeIIe OIeXAaOEOO, POIe OE OAIeOEeAa AEeAaOA AaOAaXIeAeU IeAAeAAO
    X CIeOIeXUE AEeAaO. XU IIeOeAaOAa AeAaIAOO UeOIe XOO~PIO~A EIE
    AXOIeIAOEPAaOEeE O IeIIeYOA OA~AaIAOEN~ dh_installdebconf (OIeXAaOOOAa,
    POIe X UAXEOEIIeOON~E OAIeOEeE AaOOO "debhelper (>= 4.1.16)").

    pOIeAU OAeAaIAOO UeOIe XOO~PIO~A, IO~OeIIe IeAssAaAeEIEOO UAAIIeIU E
    AaOAaXIeAeU XIe XOAaIN~ OAIeOEeE (E AeIeIOeIA AUOO UAXEOEIIeOOO IeO
    "po-debconf"), IAOEIAaO:

     $ po2debconf debian/templates > debian/tmp/DEBIAN/templates

    ieooieoieoeiie: UeOE AeXA AEIA O EIAaIAaI templates EIAaAO OAUIIeAa
    OIeAeAaOOeEIIeAa. AaOXUE OIeAeAaOOeEO OIeIOEeIe AICIEEOEeEE OAaEeOO E
    IAaEeIeOIeOUAa IeIN~, IeIAaPAaIIUAa AeIN~ AaOAaXIeAeA, A XOIeOIeE
    OIeAeAaOOeEO OAaEeOO IA XOAaE IeOOAIOIUE N~UUEeAE. iAAeIe AeIeAAXEOO,
    POIe XU iaa iieoeaaoaa EOAIEOO OIeIOEeIe IeAssAaAeEIXIIUAa UAAIIeIU,
    EIAPAa XU IAa OIIeOeAaOAa AeIeCIeXIeOEOOON~ O AaOAaXIeAePEEeAIE, POIeAU
    IeIE XUIeIIN~IE IeAIIeXIAaIEAa.

iieXuaa iaooaao uaaiieiu

    iIeXUE IeOIAO EOEIeAeIUE IAOOAaO-UAAIIeIIeX IePOE IeXOIeON~AaO
    OAOOIeOOOAIN~AaIUE AEI UAAIIeIIeX, IIe UAeAaOO AaOAaXIeAeEIUAa IeIN~
    IAPEIAAOON~ O OEIXIeIA IeAePXOEeEXAIEN~. OEIAaO:

     Template: debconf/frontend
     Type: select
     _Choices: Dialog, Readline, Gnome, Editor, Noninteractive
     Default: Dialog
     _Description: Interface to use for configuring packages:
     Packages that use debconf for configuration share a common look and
     feel. You can select the type of user interface they use.
     .
     The dialog frontend is a full-screen, character based interface,
     while the readline frontend uses a more traditional plain text
     interface, and the gnome frontend is a modern X interface. The
     editor frontend lets you configure things using your favorite text
     editor. The noninteractive frontend never asks you any questions.

    oauaeaaiaaieaa oeoeea Xuaieoa

    iAPEIAN~ O "po-debconf" 0.6.0, IIeEeAIEUIeXAIIUAa EIAaIA IeIAaE IIeCO~O
    OIeAeAaOOeAOO AeXA IAPAIOIUE IeAePXOEeEXAIEN~. X UeOIeI OIO~PAAa
    OAaAeIeIACAAaOON~, POIe UIAPAaIEAaI IeIN~ N~XIN~AaOON~ OEOIeEe
    UIAPAaIEE PAaOAaU UAN~OO~A, EeIeOIeOUAa AO~AeO~O IeIAaYAaIU X
    IeOAeAaIOIUAa msgid. oIe AaOOO, AaOIE AU OAaAeUAeO~YEE OEIAaO
    OIeAeAaOOeAI

     __Choices: Dialog, Readline, Gnome, Editor, Noninteractive

    OIe AUIIe AU 5 OAUIUE msgid. uAIAaOEI, POIe OIeAAaIU IeOIAa UAN~OUE IAa
    IeAN~UAOAaIOIU.

    X IeOIIeXIIeI, EeIeCAeA OEOIeEe XUAIeOA IEEeIeCAeA IAa IAaIN~AaOON~,
    IIeOeIIe O~EeAUAOO "_Choices", X OIeOEXIIeI OIO~PAAa "__Choices"
    IeAIAaCPEO OeEUIO AaOAaXIeAePEEeO~.

    ee OIeOeAIAaIEA, AaOIE XU OAaUEIE AaOAaEeIAPEOOON~ IAaOeAeO~ AeXO~IN~
    UeOEIE IeOIAIE, XOAa AaOAaXIeAeU AO~AeO~O IeOIAaPAaIU EeAEe
    IAaOIePIUAa. iIeOeIIe OAeAaIAOO UeOIe EUIAaIAaIEAa AAaU IeOAaOE
    AaOAaXIeAeIeX (OOAaAO~AaOON~ "po-debconf" >= 1.0). OAaAeIeIIeOeEI, POIe
    XU EIeOEOAa AaOAaEeIAPEOO OAaAeUAeO~YEE OEIAaO IA "__Choices".
    oEeIeEOO~EOAa AEI templates XIe XOAaIAaIIUE AEI.

     $ cp debian/templates debian/foo

    ieOOAaAeAEeOEOO~EOAa debian/foo E IeOOAXOOAa OIeIOEeIe IeIN~
    "Template", "Type" E "_Choices" EU UeOIeCIe OEIAaOA

     Template: debconf/frontend
     Type: select
     _Choices: Dialog, Readline, Gnome, Kde, Editor, Noninteractive

    uAO~OOEOAa debconf-gettextize O AOAIAaOOAIE "--merge" E "--choices",
    POIeAU OIeAOAOO PO-AEIU, EeAEe AaOIE AU AUIIe UAEOAIIe "__Choices", E
    IeAssAaAeEIEOO UeOE PO-AEIU O OO~YAaOOXO~AYEIE:

     $ debconf-gettextize --merge --choices debian/foo

    X EeIeIA~Aa O~AeAIEOAa foo E XOO~PIO~A IeOOAaAeAEeOEOO~EOAa
    debian/templates UAIAaIEX "_Choices" IA "__Choices" AaOAaAe OAaI EeAEe
    UAO~OOEOO debconf-updatepo.

    oieuaeaieaa eeieiiaaioaoeaaX aein~ aaoaaXieaebpeeeieX

    oIeOIeXIeOeAeAAYEAa "Dpkg" OEUIE Ee OIeCIAUAaIEA, POIe OOOIeEeE,
    IAPEIAAYEAaON~ OIe UIAEeA "#", OPEOAAOON~ EeIeIIAaIOAOEN~IE X AEIAE
    debian/control, E "po-debconf" OIeOeAa OIAaAeO~AaO UeOIeIO~ OAXEIO~.
    iAPEIAN~ O "po-debconf" 0.8.0, UeOE EeIeIIAaIOAOEE OIeEOAIN~AOON~ X
    PO-AEIAE, E OAEeEI IeAOAUIeI, IIeCO~O OIeAeAaOOeAOO OIUOIIeXO~A
    EIIeOIAA~EA AeIN~ AaOAaXIeAePEEeIeX. oIO~PAEIIe, XOAa OAaAeUAeO~YEAa
    XAaOOEE "po-debconf" ECIIeOEOIeXAIE OOOIeEeE, EeIeOIeOUAa IAa
    OIeAeAaOOeAO AeXIeAaOIePEN~, OIe AaOOO AaOIE XAUE EeIeIIAaIOAOEE IAa
    OIeAeAaOOeAO AeXIeAaOIePEN~, IAa IO~OeIIe AeIeAAXIN~OO UAXEOEIIeOOO IeO
    XAaOOEE OAIeOEeE "po-debconf". OEIAaO:

     Template: debconf/button-yes
     Type: text
     # Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
     _Description: Yes

    X "po-debconf" 1.0 AUIE AeIeAAXIAaIU OAaA~EAIOIUAa EeIeIIAaIOAOEE,
    O~PEOUXAAYEAa OOOIeEeE O IAaOEeIeIOEeEIE UeIAaIAaIOAIE (IAOEIAaO, IeIAa
    Choices) EIE AOACOAU (IAOEIAaO, X Description). o IeIIeYOA IIeXUE
    AeEOAaEeOEX OAUOAAIeOPEEeE IeIO~PAAO AIeIOUEE EeIeIOOIeIO IAAe OAaI,
    POIe IeEeAUUXAOO AaOAaXIeAePEEeAI. eeIeIAIAeU EIAaAO XEAe
    "#flag:directive"; AeEOAaEeOEXU IeEOAIU AeAIAaAa.

    translate:spec, translate!:spec
     ieOIAaOEOO OIeIOEeIe IAaEeIeOIeOUAa UeIAaIAaIOU AeIN~ AaOAaXIeAeA;
     spec N~XIN~AaOON~ OEOEeIeI PEOAaI PAaOAaU UAN~OO~A, X EeIeOIeOIeI
     O~EeAUAIU EeAEeEAa OOOIeEeE AO~AeO~O XUXIeAeEOOON~ X PO-AEIU.
     iIeOeIIe O~EeAUUXAOO AeEAAUIeIU UIAPAaIEE PAaOAaU UIAEe IEIO~O
     (IAOEIAaO, "2-6"), UXXUAeIePEeA ("*") IeUIAPAAaO XOAa OOOIeEeE.
     iAOEIAaO, EU

      Template: partman-basicfilesystems/fat_mountpoint
      Type: select
      #flag:translate:3,4
      __Choices: /dos, /windows, Enter manually, Do not mount it
      _Description: Mount point for this partition:

     "Enter manually" E "Do not mount it" IeN~XN~OON~ X PO-AEIAE, A
     "/dos" E "/windows" -- IAaO. aaOIE IeOIAa EeIAPAaXIeCIe OIIeXA
     translate IeOOAXEOO XIeOEeIEA~AOAaIOIUE UIAEe, OIe X spec
     O~EeAUUXAAOON~ EeAEeEAa OOOIeEeE AO~AeO~O EOEeIAPAaIU EU PO-AEIIeX,
     A XOAa IeOOAIOIUAa OOOIeEeE AO~AeO~O XUXIeAeEOOON~. OAaAeUAeO~YEE
     OEIAaO IIeOeIIe AaOAaEOAOO EeAEe

      Template: partman-basicfilesystems/fat_mountpoint
      Type: select
      #flag:translate!:1,2
      __Choices: /dos, /windows, Enter manually, Do not mount it
      _Description: Mount point for this partition:

     ueOIe OeAa EeIAPAaXIeAa OIIeXIe IIeOeIIe OAEeOeAa OEIAaIEOO Ee IeIA
     Description, POIeAU AUOO O~XAaOAaIIUI, POIe IAaEeIeOIeOUAa OOOIeEeE
     IAa AaOAaXIeAeN~OON~.

      Template: partman-crypto/options_missing
      Type: error
      #flag:translate!:3
      _Description: Required encryption options missing
       The encryption options for ${DEVICE} are incomplete. Please
       return to the partition menu and select all required options.
       .
       ${ITEMS}

     iIe UeOIe IeAOIIe, OAEe EeAEe EU PO-AEIIeX IIeOeAaO AUOO O~OAaON~I
     EeIeIOAaEeOO. X UeOIeI OIO~PAAa AeIeAAXIN~EOAa EeIeIIAaIOAOEE,
     POIeAU IAa UAO~OUXAOO AaOAaXIeAePEEeIeX.

    comment:spec, comment!:spec
     eeIeIIAaIOAOEE IEOeAa UeOIeE AeEOAaEeOEXU IeOIIeOEOON~ Ee OOOIeEeAI,
     O~EeAUAIIUI X spec, EeIeOIeOAN~ UAAeAXOON~ XUUAa. Ie O~IIeIPAIEA,
     EeIeIIAaIOAOEE UAEOUXAAaOON~ AaOAaAe AaOAaXIeAeEIUI IeIAaI XIAaOOAa
     OIe XOAaIE OOOIeEeAIE OEIAAeIAaOeAYEIE UeOIeIO~ IeIA.(uAIAaPAIEAa: X
     "po-debconf" < 1.0 EeIeIIAaIOAOEE UAEOUXAION~ OIeIOEeIe X AaOXIeE
     OOOIeEeAa)

      Template: arcboot-installer/prom-variables
      Type: note
      # Translators, the 4th string of this description has been dropped
      # from PO files. It contains shell commands and should not be
      # translated.
      #flag:comment:3
      # "Stop for Maintenance" should be left in English
      #flag:translate!:4
      _Description: Setting PROM variables for Arcboot
       If this is the first Linux installation on this machine, or if the
       hard drives have been repartitioned, some variables need to be set
       in the PROM before the system is able to boot normally.
       .
       At the end of this installation stage, the system will reboot.
       After this, enter the command monitor from the "Stop for
       Maintenance" option, and enter the following commands:
       .
        setenv OSLoader arcboot
        setenv OSLoadFilename Linux
       .
       You will only need to do this once. Afterwards, enter the "boot"
       command or reboot the system to proceed to the next stage of the
       installation.

     X OEIAaOAa XUUAa EeIeIIAaIOAOEE O~EeAUUXAION~ AAaU AeEOAaEeOEXU
     "#flag:comment", IAaN~XIUI AeIeAAXIAaIEAaI "#flag:comment:*". ueOIeO
     EeIeIIAaIOAOEE IeN~XEION~ XIe XOAaE OOOIeEeAE, IIe O~EeAUAIEAa Stop
     for Maintenance IAAaPAOAIIe OIeIOEeIe AaOAaAe OIeIeOXAaOOOXO~AYAaE
     OOOIeEeIeE.

    partial
     ueOIe EeIAPAaXIeAa OIIeXIe O~EeAUUXAAaO po2debconf OIeEOAIEOO
     AaOAaXAaAeXIIUAa OOOIeEeE, AeAOeAa AaOIE IAa XOAa OOOIeEeE AUIE
     AaOAaXAaAeAaIU. eOIeIOUO~EOAa O IeOOIeOIeOeIIeOOOA, AeAIIIeAa
     EeIAPAaXIeAa OIIeXIe AUIIe AeIeAAXIAaIIe AeIN~ IePAaIO OAaA~EEPIUE
     OIO~PAAaX.

    o~Xaaaeieiiaaieaa aaoaaXieaebpeeeieX aaoaaae aiieioeoieXaieaai iieXiee
    Xaaooee

    ieAUPIIe AaOAaXIeAePEEeE O~XAaAeIeIIN~AOON~ O XAaA-OOOAIEA~U
    OIeOOIeN~IEN~ OIeAaEeOA (OIIeOOEOAa IEOeAa), POIe AaOAaXIeAe O~OOAOAaI
    E AaOOO OOUIEeA IA IIeXUE AEI AO~AeO~YAaCIe OAaIEUA. iIe
    OAUOAAIeOPEEeAI, AaOAaAe OAaI EeAEe UAIEXAOO IIeXO~A XAaOOEA,
    OAaAeIACAAaOON~ OAOOIIeOOAaOO, IAOEIAaO, UA IAaAeAaIA AeIe OOIeEeA,
    IeOIeOEOO OIeOIeXIeOeAeAAYEE AaOAaXIeAe IeAIIeXEOO AaCIe. aeIN~ UeOIeE
    A~AaIE AUIA IAEOAIA OAaA~EAIOIAN~ OIeCOAIIA -- podebconf-report-po. iAa
    AIeEOAaOO UIIeO~IeOOAaAIN~OO AaA!

oaaaeieooaaoaaoeaaien~

    o "Debconf" 1.2.0 OAOIeUIAXO IeIN~ X XEAeAa eIN~-N~UUEe.EeIeAeEOIeXEeA,
     IAOEIAaO, "Description-de.ISO-8859-1" EIE "Choices-ru.KOI8-R". Ie
     O~IIeIPAIEA, po2debconf OIeEOAIN~AaO AEIU UAAIIeIIeX X IIeXIeI
     IeOIAOAa. oAIIEAa XAaOOEE "debconf" ECIIeOEOO~AO UeOE IeIN~ E
     IeOIeAOAOeAAO AICIEEOEeEAa OIeIeAYAaIEN~. oIIeOOEOAa X po2debconf(1)
     EeAEe EUIAaIN~OO EeIeAeEOIeXEeO~ E XUEIeAeIIeE IeOIAO.

    o ieOAaAeAaIXIIAN~ AICIEEOEeAN~ OOOIeEeA IIeOeAaO EIAaOO OIeIOEeIe
     IeAeEI O~IEEeAIOIUE AaOAaXIeAe IA AeOO~CIeE N~UUEe. iAaXIeUIIeOeIIe
     UAAeAOO AeXA OAUIUE AaOAaXIeAeA X UAXEOEIIeOOE IeO EeIeIOAaEeOOA.
     pOIeAU OAaUEOO UeOO~ OIeAIAaIO~, XU IIeOeAaOAa AeIeAAXEOO
     OAaA~EAIOIUAa IAaOEeE Ee OIeXAAeAAYAaIO~ OAaEeOOO~ X OAUIUE IAaOOAE,
     POIeAU OAeAaIAOO AaCIe O~IEEeAIOIUI. (ueOE IAaOEeE O~XEAeN~O
     OIeIOEeIe AaOAaXIeAePEEeE E O~AeAIN~O EE EU OOOIeEeE AaOAaAe
     IeEeAUIeI IeIOUIeXAOAaIA)

     ueOE IAaOEeE AeIeIOeIU AeIeAAXIN~OOON~ X EeIeIAaA~ OOOIeEe AeIN~
     AaOAaXIeAeA, IeIE AeIeIOeIU IAPEIAOOON~ O "[ " (IAaXAN~ EeXAAeOAOIAN~
     OEeIeAEeA O OIeAAaIIeI IeOIAa) E UAEeAIPEXAOOON~ "]" (OAXAN~
     OEeIeAEeA), E IIeCO~O OIeAeAaOOeAOO IAAUAa OEIXIeIU XIO~OOE EeOIeIAa
     OEeIeAIeEe E OEIXIeIIeX IIeXIeE OOOIeEeE. iAOEIAaO, "[ blahblah]"
     AeIeO~OOEIAN~ IAaOEeA, A "[ bla[bla]bla]" IAaO. aeIN~ IAAEOAaIAaE
     Perl regexp, IAaOEeE OAOIeUIAAOON~ (E O~AeAIN~AOON~) O IeIIeYOA
     XUOAOeAaIEN~:

      $msg =~ s/\[\s[^\[\]]*\]$//s;

    o OIeAAaIU IeAOAAAOUXAAOON~ IAaIeAeEIAEeIeXIe "po-debconf" E
     "debconf-utils"; IeOIAaAeIEE AaOAaIeOIAOEOO~AaO AOACOAU OE
     IeAIIeXIAaIEE E IeAssAaAeEIAaIEE AaOAaXIeAeIeX, OAEe EeAEe
     "debconf-utils" IePAaIO O~IIUE E OPEOAAaO, POIe OIeAAaIU IAa
     N~XIN~AOON~ PAOOOA OOOIeEe, OE IeOAaAeAaIAaIEE IAaN~OIUE
     UeIAaIAaIOIeX. (OIe AaOOO, OOAaAO~AaOON~ XIEIAIEAa AaOAaXIeAePEEeA,
     OAEe EeAEe IeOECEIAI EUIAaIEION~)

     o AeOO~CIeE OOIeOIeIU, "po-debconf" IeIACAAaOON~ IA "gettext" OE
     IeOAaAeAaIAaIEE IAaN~OIUE UeIAaIAaIOIeX, E IAa OAOOIAOOEXAAaO
     OIeAAaIU EeAEe OAaA~EAIOIUAa OEIXIeIU. oIe AaOOO, IEUIEAa OIeAAaIU
     AeIeIOeIU AUOO O~AeAIAaIU X EeIeIA~Aa OOOIeEe X IAOOAaO-AEIAE
     UAAIIeIIeX, EIE IeIE IeN~XN~OON~ X PO- E POT-AEIAE.

     Ie UeOIeE OeAa OEPEIAa, debconf-gettextize IIeOeAaO IeOIAaOEOO
     OAaEeOO EeAEe IAaN~OIUE EU-UA IAaOIeXAAeAaIEN~ OIeAAaIOIUE
     OEIXIeIIeX, E AaOAaXIeAePEEeE AeIeIOeIU XOO~PIO~A OIEIAOO
     IAaN~OIIeOOO O OAEeEE OOOIeEe. ueOIe OIO~PAAaOON~ OIeIOEeIe OE
     OAaIeAOAUIeXAIEE UAAIIeIIeX X "po-debconf" IeOIAO, AaOIE,
     EeIeIAaPIIe, XU OIeEUXIeIOIIe IAa EUIAaIN~AaOAa OIeAAaIU X
     IAOOAaO-AEIAE UAAIIeIIeX, POIe AIeIAaUIAaIIIe IeOOAOeAAaOON~ IA
     AaOAaXIeAePEEeAE.

    o ieAUPIIe, IeIAa Default: IAa AeIeIOeIIe AaOAaXIeAeEOOON~, AaOIE
     UAAIIeI EIAaAaO OE Select EIE Multiselect. X OAaAeEeEE OIO~PAN~E
     (IAOEIAaO, OE XUAIeOAa N~UUEeA Ie O~IIeIPAIEA AeIN~ OEIIeOeAaIEN~)
     IIeEeAIEUIeXAIIUAa UIAPAaIEN~ AIeIAaAa XUOAUEOAaIOIU.

     iIeEeAIEUIeXAIIIeAa UIAPAaIEAa AeIeIOeIIe IAa AaOAaXIeAeEOOON~, A
     XUAEOAOOON~ EU AICIEEOEeEE UIAPAaIEE IeIN~ Choices. iO~PUEI O~OXI
     AeIeOOECIO~OO UeOIeE A~AaIE N~XIN~AaOON~ XOOAXEeA EeIeIIAaIOAOEN~ X
     AEI UAAIIeIIeX, EeIeOIeOUE AO~AeAaO OEeIeEOIeXAI X PO-AEIU.

      Template: geneweb/lang
      Type: select
      __Choices: Danish (da), Dutch (nl), English (en), Esperanto (eo)
      # You must NOT translate this string, but you can change its value.
      # The comment between brackets is used to distinguish this msgid
      # from the one in the Choices list; you do not have to worry about
      # them, and have to simply choose a msgstr among the English values
      # listed in the Choices field above, e.g. msgstr "Dutch (nl)"
      _Default: English (en)[ default language]
      _Description: Geneweb default language

     uIAPAaIEAa Ie O~IIeIPAIEA OAEeOeAa OEOO~OOOXO~AaO X IeIAa Choices, E
     IeAA EIAaAO OAUIEPIUAa AaOAaXIeAeU: AaOXIeAa OIeAeAaOOeEO IAa
     AaOAaXAaAeXIIIeAa UIAPAaIEAa, XUAEOAAaIIeAa EU Choices, A XOIeOIeAa
     EIAaAaO IeAUPIUE AaOAaXIeAe. oAEe EeAEe "gettext" IAa IIeOeAaO
     OIeAeAaOOeAOO AeXA OAUIEPIUE AaOAaXIeAeA IeAeIIeCIe msgid, OIe msgid
     AeIeIOeIU IeOIEPAOOON~ O IeIIeYOA EeIeIIAaIOAOEAaX X EeXAAeOAOIUE
     OEeIeAEeAE, EeAEe IeEOUXAIIeOO X OAaAeUAeO~YAaI OAUAeAaIAa.

     aeIe XAaOOEE "po-debconf" 0.8.0, OAEeEAa EeIeIIAaIOAOEE AUIE
     IAaAeIeOOO~IU E OIeOIeXIeOeAeAAYEAa UAIAaIN~IE IeIAa _Default: IA
     IeIAa _DefaultChoice:, POIeAU EeAEe-OIe XUAeAaIEOO OAEeEAa IeIN~ X
     PO-AEIAE:

      #. DefaultChoice
      msgid ""
      "English[ default: do not translate bracketed material, put your "
      "own language here but UNTRANSLATED. If it is not in the list, "
      "put English (without bracketed material)]"
      msgstr ""
      "Swedish"

     OIeOOUAa EeIeIIAaIOAOEE IAaIAaAa IeAeXAaOOeAaIU IeUEAEeAI E
     OEXAaOOOXO~AOON~.

Xaaa-oooaiea~u oieooien~ien~

    oOAOEOOEEeA Ie "po-debconf" AaOAaXIeAeAI AeIeOOO~IA UAeAaOO
    <http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/> (EIE O UAaOEeAI); IeIA
    IeAIIeXIN~AaOON~ AXOIeIAOEPAaOEeE OE IeOOO~IAaIEE IIeXIeCIe AEeAaOA.
    oAAeA IeAAeAAO OIeIOEeIe AEeAaOU, EIAaAYEAa AEIU
    debian/po/templates.pot E debian/po/POTFILES.in, IeUeOIeIO~ XU
    AeIeIOeIU OIeXAaOEOO, POIe XAU AEeAaO O EOEIeAeIUIE OAaEeOOAIE
    OIeAeAaOOeEO EE.

    o UeOIeE OOOAIEA~U AaOAaXIeAePEEeE IIeCO~O IeIO~PEOO PO- E POT-AEIU,
    IIe IeIE XOAaCAeA AeIeIOeIU OXN~UAOOON~ O OAaAeUAeO~YEI
    AaOAaXIeAePEEeIeI (AaCIe IePOIeXUE AAeOAaO IIeOeIIe IAEOE X PO-AEIAa)
    E/EIE EE EeIeIIAaCAIE AaOAaXIeAePEEeAIE PAaOAaU
    debian-l10n-<N~UUEe>@lists.debian.org (AaOIE OAEeIeE OEOIeEe
    OO~YAaOOXO~AaO), POIeAU O~AeIeOOIeXAaOEOOON~, POIe IEEeOIe X AeAIIUE
    IIeIAaIO IAa OAAIeOAAaO IAAe OAaI OeAa AaOAaXIeAeIeI, A OAEeOeAa
    EUO~PEOO EIAaAYEAaON~ OIeIeAYAaIEN~ IeA IeUEAEeAE AEeAaOA, EeIeOIeOUE
    IeIE IAIAaOAaXAAOON~ AaOAaXIeAeEOO, POIeAU OIeXAaOEOO, POIe Ie
    AaOAaXIeAeAa O~OeAa IAa OIeIeAYAaIIe.

    IeOIAa AaOAaXIeAeA UeOEE AEIIeX, IeIE AeIeIOeIU AUOO IeOIAIU
    OIeOIeXIeOeAeAAYAaIO~ X XEAeAa IeOPXOA IeA IeUEAEeAa O XAOeIIeOOOA
    wishlist E OAaCIeI patch.

oiieooeoaa oaeeoeaa

    debconf-gettextize(1), debconf-updatepo(1), dh_installdebconf(1),
    podebconf-report-po(1). po2debconf(1).

aXoieou

     iAOOEI eeXEIOIeI (Martin Quinson) <Martin.Quinson@ens-lyon.fr>
     aeUeIEO aAOAOAa (Denis Barbier) <barbier@linuxfr.org>

                 2008-10-24           PO-DEBCONF(7)