Provided by: wesnoth-core_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

NÁZOV

       wesnoth - Bitka o Wesnoth, ťahová strategická fantasy hra

ZHRNUTIE

       wesnoth [MONOSTI] [CESTA_K_DTAM]

POPIS

       Bitka o Wesnoth je ťahová strategická fantasy hra.

       Poraz   všetkých  nepriateľských  veliteľov  pomocou  dobre  zostavenej
       skupiny bojových jednotiek; dávaj pritom pozor na svoje zásoby zlata  a
       dediny.  Každá  jednotka má svoje silné a slabé stránky; aby si vyhral,
       uplatni výhody svojich jednotiek a neumožni súperovi  urobiť  to  isté.
       Keď  jednotky získavajú skúsenosti, dostávajú nové schopnosti a stávajú
       sa silnejšími. Hraj vo svojom vlastnom jazyku, otestuj svoje schopnosti
       proti  počítačovému  súperovi  alebo  sa  pripoj  k rozsiahlej komunite
       internetových hráčov Wesnothu. Vytvor si vlastné jednotky, scény  alebo
       príbehy, a vymieňaj si ich s ostatnými hráčmi.

MOŽNOSTI

       --bpp slo
              nastaví  počet  bitov na obrazový bod (BitsPerPixel). Napríklad:
              --bpp 32

       -c, --campaign
              skočí priamo do menu výberu výpravy.

       --config-dir nzov
              nastaví adresár s používateľskými nastaveniami na meno pod $HOME
              alebo "My Documents\My Games" vo Windows.

       --config-path
              vypíše názov adresára s používateľskými nastaveniami a skončí.

       -d, --debug
              zapne  ďalšie možnosti príkazového režimu hry (ďalšie informácie
              o príkazovom režime na http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

       --dummy-locales
              použije  špeciálne  locale na prepnutie do akéhokoľvek jazyka aj
              keď nie je nainštalovaný v celom systéme.

       -e, --editor
              priamo spustí zabudovaný editor máp.

       --fps  zobrazí momentálnu rýchlosť hry, počet snímok za sekundu, v rohu
              obrazovky.

       -f, --fullscreen
              spustí hru na ploche celej obrazovky.

       --gunzip vstupn_sbor.gz
              rozbalí  súbor, ktorý by mal byť vo formáte gzip, a uloží ho bez
              prípony .gz. Súbor vstupn_sbor.gz sa vymaže.

       --gzip vstupn_sbor
              zbalí uloženú hru do formátu gzip, uloží ju ako vstupn_sbor.gz
              a vymaže vstupn_sbor.

       -h, --help
              vypíše   súhrn   možností  príkazového  riadku  do  štandardného
              výstupu, a skončí.

       -l, --load sbor
              loads the savegame file from the standard save  game  directory.
              If  the -e or --editor option is used as well, starts the editor
              with the map from file open.

       --log-level=domna1,domna2,...
              nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky
              zapisovacie  domény.  Možné  úrovne: error, warning, info,debug.
              Štandardne sa používa úroveň error.

       --logdomains
              Vypíše zoznam všetkých domén logu a vypne sa.

       --max-fps
              počet snímok za sekundu, ktoré môže  hra  zobraziť;  hodnota  by
              mala byť medzi 1 a 1000, štandardne je 50.

       -m, --multiplayer
              spustí  hru  pre  viacerých hráčov. Ďalšie možnosti použiteľné v
              kombinácii s --multiplayer sú vysvetlené nižšie.

       --no-delay
              spustí hru bez akýchkoľvek spomalení,  kvôli  meraniu  rýchlosti
              grafiky. Toto je automaticky zahrnuté pri --nogui.

       --nocache
              vypne ukladanie herných dát do cache.

       --nomusic
              spustí hru bez hudby.

       --nosound
              spustí hru bez zvukov a hudby.

       --path vypíše názov dátového adresára hry a skončí.

       -r XxY, --resolution XxY
              nastaví rozlíšenie obrazovky. Napríklad: -r 800x600

       --smallgui
              umožní  použiť  malé  rozlíšenia  obrazovky  až 800x480 a zmenší
              niektoré prvky užívateľského rozhrania.

       -s, --server [hostiteľský server]
              pripojí sa na server, ak je zadaný, inak na prvý server  uvedený
              v nastaveniach. Príklad: --server server.wesnoth.org

       -t, --test
              spustí hru s malou testovacou scénou.

       --validcache
              predpokladá, že vyrovnávacia pamäť je platná. (nebezpečné)

       -v, --version
              zobrazí číslo verzie a skončí.

       -w, --windowed
              spustí hru v grafickom okne.

       --with-replay
              prehrá záznam hry načítanej cez voľbu --load.

Možnosti pre --multiplayer

       Pri  možnostiach  ovplyvňujúcich  konkrétnu  bojovú  stranu  je uvedené
       slo. Za slo treba dosadiť číslo bojovej strany. Zvyčajne  je  to  1
       alebo 2, ale záleží to na možnom počte hráčov vo vybranej scéne.

       --algorithmslo=hodnota
              nastaví  neštandardný  algoritmus  počítačovému  hráčovi za danú
              stranu. Možné hodnoty: idle_ai a sample_ai.

       --controllerslo=hodnota
              nastaví ovládanie pre danú stranu. Možné hodnoty: human (človek)
              a ai (počítač).

       --era=hodnota
              táto možnosť umožňuje hrať v inej ako štandardnej (Default) ére.
              Éra  sa  zadáva  pomocou  id.  Éry  sú   definované   v   súbore
              data/multiplayer/eras.cfg.

       --exit-at-end
              vypne  sa  po skončení scény, bez zobrazenia dialógu o víťazstve
              alebo porážke, ktorý by od používateľa vyžadoval  kliknutie  OK.
              Toto sa tiež používa na automatizované meranie rýchlosti.

       --nogui
              spustí  hru  bez  grafického  užívateľského  rozhrania. Musí byť
              uvedené pred --multiplayer, ak má správne fungovať.

       --parmslo=nzov:hodnota
              nastaví tejto strane dodatočné parametre. Tento parameter závisí
              na  možnostiach  uvedených pri --controller a --algorithm. Je to
              užitočné iba pri dizajnovaní vlastnej umelej inteligencie.  (nie
              je zatiaľ celkom zdokumentované)

       --scenario=hodnota
              nastaví  scénu pre viacerých hráčov pomocou id. Štandardná scéna
              má id multiplayer_The_Freelands.

       --sideslo=hodnota
              nastaví frakciu danej éry pre túto  stranu.  Frakcia  sa  vyberá
              pomocou id. Frakcie sú popísané v súbore data/multiplayer.cfg.

       --turns=hodnota
              nastaví počet ťahov pre danú scénu. Štandardná hodnota je 50.

AUTOR

       Napísal David White <davidnwhite@verizon.net>.
       Editovali  Nils  Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a
       Soliton <soliton@gmail.com>. Preložil Viliam Búr <viliam@bur.sk>.
       Túto    stránku    manuálu    pôvodne    napísal     Cyril     Bouthors
       <cyril@bouthors.org>.
       Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

       Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
       Toto  je  slobodný  softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou
       verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného
       softvéru  (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca
       ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

       wesnoth_editor(6), wesnothd(6)