Provided by: wesnoth-core_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

NÁZOV

    wesnoth - Bitka o Wesnoth, ťahová strategická fantasy hra

ZHRNUTIE

    wesnoth [MONOSTI] [CESTA_K_DTAM]

POPIS

    Bitka o Wesnoth je ťahová strategická fantasy hra.

    Poraz  všetkých nepriateľských veliteľov pomocou dobre zostavenej
    skupiny bojových jednotiek; dávaj pritom pozor na svoje zásoby zlata a
    dediny. Každá jednotka má svoje silné a slabé stránky; aby si vyhral,
    uplatni výhody svojich jednotiek a neumožni súperovi urobiť to isté.
    Keď jednotky získavajú skúsenosti, dostávajú nové schopnosti a stávajú
    sa silnejšími. Hraj vo svojom vlastnom jazyku, otestuj svoje schopnosti
    proti počítačovému súperovi alebo sa pripoj k rozsiahlej komunite
    internetových hráčov Wesnothu. Vytvor si vlastné jednotky, scény alebo
    príbehy, a vymieňaj si ich s ostatnými hráčmi.

MOŽNOSTI

    --bpp slo
       nastaví počet bitov na obrazový bod (BitsPerPixel). Napríklad:
       --bpp 32

    -c, --campaign
       skočí priamo do menu výberu výpravy.

    --config-dir nzov
       nastaví adresár s používateľskými nastaveniami na meno pod $HOME
       alebo "My Documents\My Games" vo Windows.

    --config-path
       vypíše názov adresára s používateľskými nastaveniami a skončí.

    -d, --debug
       zapne ďalšie možnosti príkazového režimu hry (ďalšie informácie
       o príkazovom režime na http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    --dummy-locales
       použije špeciálne locale na prepnutie do akéhokoľvek jazyka aj
       keď nie je nainštalovaný v celom systéme.

    -e, --editor
       priamo spustí zabudovaný editor máp.

    --fps zobrazí momentálnu rýchlosť hry, počet snímok za sekundu, v rohu
       obrazovky.

    -f, --fullscreen
       spustí hru na ploche celej obrazovky.

    --gunzip vstupn_sbor.gz
       rozbalí súbor, ktorý by mal byť vo formáte gzip, a uloží ho bez
       prípony .gz. Súbor vstupn_sbor.gz sa vymaže.

    --gzip vstupn_sbor
       zbalí uloženú hru do formátu gzip, uloží ju ako vstupn_sbor.gz
       a vymaže vstupn_sbor.

    -h, --help
       vypíše  súhrn  možností príkazového riadku do štandardného
       výstupu, a skončí.

    -l, --load sbor
       loads the savegame file from the standard save game directory.
       If the -e or --editor option is used as well, starts the editor
       with the map from file open.

    --log-level=domna1,domna2,...
       nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky
       zapisovacie domény. Možné úrovne: error, warning, info,debug.
       Štandardne sa používa úroveň error.

    --logdomains
       Vypíše zoznam všetkých domén logu a vypne sa.

    --max-fps
       počet snímok za sekundu, ktoré môže hra zobraziť; hodnota by
       mala byť medzi 1 a 1000, štandardne je 50.

    -m, --multiplayer
       spustí hru pre viacerých hráčov. Ďalšie možnosti použiteľné v
       kombinácii s --multiplayer sú vysvetlené nižšie.

    --no-delay
       spustí hru bez akýchkoľvek spomalení, kvôli meraniu rýchlosti
       grafiky. Toto je automaticky zahrnuté pri --nogui.

    --nocache
       vypne ukladanie herných dát do cache.

    --nomusic
       spustí hru bez hudby.

    --nosound
       spustí hru bez zvukov a hudby.

    --path vypíše názov dátového adresára hry a skončí.

    -r XxY, --resolution XxY
       nastaví rozlíšenie obrazovky. Napríklad: -r 800x600

    --smallgui
       umožní použiť malé rozlíšenia obrazovky až 800x480 a zmenší
       niektoré prvky užívateľského rozhrania.

    -s, --server [hostiteľský server]
       pripojí sa na server, ak je zadaný, inak na prvý server uvedený
       v nastaveniach. Príklad: --server server.wesnoth.org

    -t, --test
       spustí hru s malou testovacou scénou.

    --validcache
       predpokladá, že vyrovnávacia pamäť je platná. (nebezpečné)

    -v, --version
       zobrazí číslo verzie a skončí.

    -w, --windowed
       spustí hru v grafickom okne.

    --with-replay
       prehrá záznam hry načítanej cez voľbu --load.

Možnosti pre --multiplayer

    Pri možnostiach ovplyvňujúcich konkrétnu bojovú stranu je uvedené
    slo. Za slo treba dosadiť číslo bojovej strany. Zvyčajne je to 1
    alebo 2, ale záleží to na možnom počte hráčov vo vybranej scéne.

    --algorithmslo=hodnota
       nastaví neštandardný algoritmus počítačovému hráčovi za danú
       stranu. Možné hodnoty: idle_ai a sample_ai.

    --controllerslo=hodnota
       nastaví ovládanie pre danú stranu. Možné hodnoty: human (človek)
       a ai (počítač).

    --era=hodnota
       táto možnosť umožňuje hrať v inej ako štandardnej (Default) ére.
       Éra sa zadáva pomocou id. Éry sú  definované  v  súbore
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       vypne sa po skončení scény, bez zobrazenia dialógu o víťazstve
       alebo porážke, ktorý by od používateľa vyžadoval kliknutie OK.
       Toto sa tiež používa na automatizované meranie rýchlosti.

    --nogui
       spustí hru bez grafického užívateľského rozhrania. Musí byť
       uvedené pred --multiplayer, ak má správne fungovať.

    --parmslo=nzov:hodnota
       nastaví tejto strane dodatočné parametre. Tento parameter závisí
       na možnostiach uvedených pri --controller a --algorithm. Je to
       užitočné iba pri dizajnovaní vlastnej umelej inteligencie. (nie
       je zatiaľ celkom zdokumentované)

    --scenario=hodnota
       nastaví scénu pre viacerých hráčov pomocou id. Štandardná scéna
       má id multiplayer_The_Freelands.

    --sideslo=hodnota
       nastaví frakciu danej éry pre túto stranu. Frakcia sa vyberá
       pomocou id. Frakcie sú popísané v súbore data/multiplayer.cfg.

    --turns=hodnota
       nastaví počet ťahov pre danú scénu. Štandardná hodnota je 50.

AUTOR

    Napísal David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Editovali Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a
    Soliton <soliton@gmail.com>. Preložil Viliam Búr <viliam@bur.sk>.
    Túto  stránku  manuálu  pôvodne  napísal   Cyril   Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou
    verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného
    softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca
    ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)