Provided by: wesnoth-server_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

NÁZOV

    wesnothd - Démon na sieťovú hru Bitky o Wesnoth

ZHRNUTIE

    wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t slo] [-T slo]
    wesnothd -V

POPIS

    Riadi sieťové hry pre viacerých hráčov Bitky o Wesnoth. Na stránke
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration sú uvedené príkazy,
    ktoré server prijíma cez klienta (/query ...) alebo soket (fifo).

MOŽNOSTI

    -c path, --config cesta
       povie wesnothd, kde má hľadať konfiguračný súbor. Syntax, viď
       sekciu KONFIGURÁCIA  SERVERA  nižšie.  Konfiguráciu  môžete
       znovunačítať poslaním SIGHUP serverovému procesu.

    -d, --daemon
       spustí wesnothd ako démona.

    -h, --help
       povie, čo robia jednotlivé možnosti príkazového riadku.

    --log-level=domna1,domna2,...
       nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky
       zapisovacie domény. Možné úrovne: error, warning, info,debug.
       Štandardne sa používa úroveň error a info pre doménu server.

    -p port, --port port
       zavesí server na daný port. Ak nie je daný port, použije sa port
       15000.

    -t slo, --threads slo
       nastaví maximálny počet čakajúcich pracovných vlákien  pre
       sieťové I/O (štandardne: 5, maximum: 30).

    -T slo, --max-threads slo
       nastaví maximálny počet vytvorených pracovných vlákien. Hodnota
       0 znamená bez obmedzenia (štandardne: 0).

    -V, --version
       vypíše číslo verzie a skončí.

    -v, --verbose
       zapne zaznamenávanie ladiacich informácií.

KONFIGURÁCIA SERVERA

  Všeobecná syntax je:
    [znaka]

       kľúč="hodnota"

       kľúč="hodnota,hodnota,..."

    [/znaka]

  Globálne kľúče:
    súbor_zákazov
       Plná alebo relatívna cesta k (komprimovanému gzipom) súboru,
       ktorý môže server čítať a zapisovať. Zákazy budú ukladané do
       tohto súboru a načítané pri štarte.

    connections_allowed
       Počet povolených spojení z rovnakej IP adresy. 0 znamená
       nekonečno. (štandardne: 5)

    disallow_names
       Mená/prezývky, ktoré server neprijíma. Podporujú sa žolíkové
       znaky`*' and `?'. Ďalšie podrobnosti viď glob(7). Štandardné
       hodnoty    (ak    sa    nič    nezadá)    sú:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    cesta_k_soketu
       Cesta k soketu (fifo), do ktorého môžete posielať príkazy pre
       server (rovnaké ako /query ... z wesnoth). Ak nie je uvedená,
       použije  sa  cesta  zadaná  pri  kompilácii  (predvolená:
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Počet povolených správ počas messages_time_period. (štandardne:
       4)

    messages_time_period
       Časové obdobie (v sekundách), v ktorom sa meria zasypávanie
       správami. (štandardne: 10 sekúnd)

    motd  Správa dňa.

    passwd Heslo používané na získanie administrátorských práv. Zvyčajne
       začína na `admin '.

    reštartovací_príkaz
       Príkaz, ktorý server použije na spustenie nového serverovského
       procesu  po príkaze `restart'. (Môže byť použité iba cez soket
       (fifo).)

    versions_accepted
       Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré má server prijímať.
       Podporujú sa žolíkové znaky `*' and `?'. (štandardne je to
       zodpovedajúca verzia wesnoth)
       Napríklad: versions_accepted="*" prijme hocijakú verziu.

  Globálne značky:
    [redirect] Značka určujúca server, na ktorý sa presmerujú niektoré
    vezie klientov.

       host  Adresa servera, kam sa presmerujú.

       port  Port, na ktorý sa majú pripojiť.

       version
           Čiarkami  oddelený  zoznam  verzií,  ktoré  sa majú
           presmerovať. Podporuje žolíkové  znaky  rovnako  ako
           versions_accepted.

    [dĺžka_zákazu] Značka na pohodlné definovanie kľúčových slov pre dĺžku
    dočasných zákazov.

       názov Názov použitý na pomenovanie času zákazu

       čas  Definícia dĺžky trvania.  Formát je: %d[%s[%d%s[...]]]
           kde %s sú s (sekundy), m (minúty), h (hodiny), D (dni), M
           (mesiace) alebo Y (roky) a %d je číslo. Ak nie je zadaná
           jednotka  času,  použije  sa  minúta (m).  Príklad:
           čas="1D12h30m" znamená zákaz trvajúci 1 deň, 12 hodín a
           30 minút.

    [proxy] Značka, ktorá povie serveru, aby sa správal ako proxy a
    preposielal požiadavky pripojených klientov na daný server. Podporuje
    rovnaké kľúče ako [redirect].

AUTOR

    Napísal David White <davidnwhite@verizon.net>. Editovali Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,   ott   <ott@gaon.net>   a   Soliton
    <soliton@gmail.com>.  Preložil  Viliam  Búr <viliam@bur.sk>.  Túto
    manuálovú stránku pôvodne napísal Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou
    verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného
    softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca
    ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)