Provided by: wesnoth-core_1.4.7-4_i386 bug
 

NAMN

    wesnoth - Kampen om Wesnoth, ett dragbaserat strategispel i fanta-
    symilj?
 

SYNOPSIS

    wesnoth [FLAGGOR] [DATAMAPP]
 

BESKRIVNING

    Kampen om Wesnoth ?r ett dragbaserat strategispel som utspelar sig i
    fantasymilj?.
 
    Besegra alla fiendeledare med dina handplockade trupper och hush?ll med
    dina resurser av guld och byar. Alla trupper har sina egna f?rdelar och
    nackdelar; f?r att vinna m?ste du anv?nda trupperna d?r de kommer till
    st?rst nytta, samtidigt som du tvingar dina fiender till att sl?ss p?
    s?mre villkor. Dina trupper samlar erfarenhet och f?r nya f?rm?gor och
    blir m?ktigare. Spela p? ditt eget spr?k och pr?va dina f?rdigheter mot
    en smart datormotst?ndare, eller anslut dig till Wesnoths stora f?lje
    av n?tverksspelare. Skapa dina egna truppslag, scenarier och kampanjer,
    och dela med dig av dem till andra spelare.
 

FLAGGOR

    --bpp nummer
        anger antalet bitar per pixel. Exempel: --bpp 32
 
    --compress infil utfil
        komprimerar en fil (infil) med ett sparat spel i WML-textformat
        till en fil i bin?rt WML-format (utfil).
 
    -d, --debug
        visar extrainformation f?r debuggning och aktiverar debug-kom-
        mandon  f?r kommandoradsl?get i spelet (se http://www.wes-
        noth.org/wiki/CommandMode f?r mer information om  kommando-
        radsl?ge).
 
    --decompress infil utfil
        dekomprimerar en fil (infil) med ett sparat spel i bin?rt
        WML-format till en fil i WML-textformat (utfil).
 
    -f, --fullscreen
        k?r spelet i helsk?rm.
 
    --fps visar antalet ramar per sekund som spelet k?rs i f?r n?rvarande
        i ena h?rnet av f?nstret.
 
    --gunzip infil.gz
        dekomprimerar en fil i gzip-format och sparar den utan .gz-suf-
        fix. Filen infil.gz raderas.
 
    --gzip infil
        komprimerar en fil till gzip-format, sparar den som infil.gz och
        raderar infil.
 
    -h, --help
        visar en sammanfattning av m?jliga kommandoradsflaggor.
 
    --load sparat spel
        k?r spelet som finns sparat i filen fil, som finns i spelets
        standardmapp f?r sparade spel.
 
    --log-niv?=dom?n1,dom?n2,...
        anger allvarlighetsgraden f?r loggdom?nerna. F?r att se allt kan
        all  anv?ndas.  M?jliga  niv?er: error, warning, info,debug.
        Standardniv?: error.
 
    --logdomains
        visar en lista ?ver loggningsdom?nerna.
 
    --max-fps
        antal ramar per sekund som spelet kan visa; v?rdet skall ligga
        mellan 1 och 1000, standardv?rdet ?r 50.
 
    --multiplayer
        k?r ett gruppspel. Ytterligare flaggor kan anv?ndas tillsammans
        med --multiplayer s?som beskrivs nedan.
 
    --nocache
        st?nger av cachning av speldata.
 
    --nosound
        k?r spelet utan ljud och musik.
 
    --path visar namnet p? speldatamappen.
 
    -r XxY, --resolution XxY
        anger sk?rmuppl?sningen. Exempel: -r 800x600
 
    -t, --test
        k?r spelet i ett litet testscenario.
 
    -v, --version
        visar versionen.
 
    -w, --windowed
        k?r spelet i f?nsterl?ge.
 
    --no-delay
        k?r spelet utan f?rdr?jningar f?r prestandatest av grafiken.
        Detta anv?nds automatiskt om --nogui anv?nds.
 
    --nogui
        k?r spelet utan det grafiska anv?ndargr?nssnittet. M?ste anges
        f?re --multiplayer f?r att ha ?nskad effekt.
 
    --exit-at-end
        avslutar spelet s? snart scenariot ?r ?ver, utan att visa
        seger-/nederlagsdialogen, som kr?ver att anv?ndaren klickar OK.
        Detta anv?nds ?ven f?r scriptade prestandatest.
    De sidspecifika gruppspelsflaggorna markeras med nummer. nummer m?ste
    ers?ttas med ett sidnummer. Detta ?r vanligtvis 1 eller 2, men beror p?
    det antal spelare som ?r m?jligt i det valda scenariot.
 
    --algorithmnummer=v?rde
        v?ljer en icke-standardalgoritm f?r AI:n som kontrollerar den
        angivna sidan. Tillg?ngliga v?rden ?r idle_ai och sample_ai.
 
    --controllernummer=v?rde
        v?ljer hur sidan skall kontrolleras. M?jliga v?rden ?r human och
        ai.
 
    --era=v?rde
        v?ljer vilken era som skall anv?ndas ist?llet f?r Default. Eran
        v?ljs genom ett id-nummer. Valen finns beskrivna i filen
        data/multiplayer/eras.cfg.
 
    --parmnummer=namn:v?rde
        anger extra parametrar f?r den valda sidan. Denna parameter
        beror  p? vilka flaggor som anv?nts med --controller och
        --algorithm. Detta torde endast vara anv?ndbart f?r de som des-
        ignar sin egen AI (?nnu inte helt dokumenterat).
 
    --scenario=v?rde
        v?ljer  ett gruppspelsscenario. Standardscenariot ?r multi-
        player_The_Freelands.
 
    --sidenummer=v?rde
        v?ljer en fraktion f?r angiven sida i den valda eran. Fraktionen
        v?ljs genom ett id-nummer. Fraktionerna finns beskrivna i filen
        data/multiplayer.cfg.
 
    --turns=v?rde
        anger antalet drag f?r det valda scenariot. Standardv?rdet ?r
        50.
 
    Exempel f?r att testa en egen AI mot standard-AI:n utan att starta det
    grafiska gr?nssnittet:
        wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
        --algorithm2=python_ai
        --parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py
 

F?RFATTARE

    Skriven av David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redigerad av Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>
    och Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Denna  manualsida  skrevs  ursprungligen  av  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Bes?k den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/
 

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Detta ?r fri mjukvara; denna mjukvara ?r licensierad under GPL version
    2, s?som publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti ges;
    inte ens f?r S?LJBARHET eller L?MPLIGHET F?R ETT VISST SYFTE.
    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)