Provided by: dpkg_1.14.24ubuntu1_i386 bug

NAMN

    update-alternatives - underhåller symboliska länkar för att bestämma
    standardkommandon

SYNOPS

    update-alternatives [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    update-alternatives skapar, tar bort, underhåller och visar information
    om de symboliska länkar som ingår i Debians alternativsystem.

    Det är möjligt för flera kommandon som tillhandahåller identisk eller
    liknande funktionalitet att vara installerade på ett system samtidigt.
    Till exempel har många system flera textredigeringsprogram installerade
    samtidigt, vilket ger användarna på systemet valmöjligheter, var och en
    kan använda olika textredigeringsprogram om de så önskar, men det gör
    det svårt för ett program att göra ett bra val av textredigerare att
    anropa om en användare inte har gjort ett specifikt val.

    Debians alternativsystem försöker lösa detta problem. Ett generiskt
    namn i filsystemet delas av alla filer som tillhandahåller utbytbar
    funktionalitet.  Alternativsystemet och systemadministratören anger
    tillsammans vilken specifik fil som skall refereras av sitt generiska
    namn. Till exempel kan alternativsystemet låta det generiska namnet
    /usr/bin/editor att peka mot /usr/bin/nvi som standard om  både
    textredigeringsprogrammet ed(1) och nvi(1) båda är installerade på
    systemet. Systemadministratören kan överstyra detta och låta det peka
    på /usr/bin/ed istället, och alternativsystemet kommer inte ändra denna
    inställning förrän det ombeds att göra det.

    Det generiska namnet är inte en direkt symbolisk länk till det valda
    alternativet. Istället är det en symbolisk länk till ett namn i
    katalogen alternatives, vilket i sin tur är en symbolisk länk till den
    faktiska fil det pekar mot. Detta görs så att systemadministratörens
    ändringar kan begränsas till katalogen /etc: FHS (se detta) ger orsaker
    till varför detta är Bra.

    När ett paket som tillhandahåller en fil med en specifik funktionalitet
    installeras, ändras eller tas bort, anropas update-alternatives för att
    uppdatera   information   om   filen   i  alternativsystemet.
    update-alternatives anropas normalt från postinst- eller prerm-skripten
    i Debianpaket.

    Det är ofta lämpligt för ett antal alternativ att vara synkroniserade,
    så att de ändras i grupp. Till exempel, om det är flera versioner av
    textredigeraren vi(1) installerade bör manualsidan som refereras till
    av /usr/share/man/man1/vi.1 motsvara den binär som refereras till av
    /usr/bin/vi.  update-alternatives hanterar detta genom huvud- och
    slav-länkar. När  huvudlänken  uppdateras  ändras  även  anslutna
    slavlänkar. En huvudlänk och dess anslutna slavar utgör en lnkgrupp.

    En länkgrupp kan vid varje given tidpunkt vara i ett av två lägen:
    automatisk eller manuell. När en grupp är i automatiskt läge kommer
    alternativsystemet automatiskt att bestämma när och hur länkar skall
    uppdateras då paket installeras eller tas bort. I manuellt läge kommer
    alternativsystemet inte att ändra länkarna, utan lämnar alla beslut
    till systemadministratören.

    Länkgrupper är i automatiskt läge när de först introduceras på
    systemet.  Om  systemadministratören gör ändringar till systemets
    automatiska inställningar kommer detta att  noteras  nästa  gång
    update-alternatives körs på den ändrade länkens grupp och gruppen
    kommer automatiskt att växlas till manuellt läge.

    Varje alternativ har en prioritet kopplad till sig. När en länkgrupp är
    i automatiskt läge kommer det alternativ som medlemmar i gruppen pekar
    mot vara den med den högsta prioriteten.

    När flaggan --config används kommer update-alternatives att visa alla
    val för länkgruppen där namn är huvudlänken. Det aktuella valet är
    markerat med en "*" och valet med högsta prioritet med ett "+". Du
    kommer därefter att få välja vad som skall göras med länkgruppen. När
    du har gjort en ändring kommer länkgruppen inte längre att vara i
    auto-läge. Du måste använda flaggan --auto för att återgå till
    automatiskt läge.

    Om du vill konfigurera icke-interaktivt kan du använda flaggan --set i
    stället (se nedan).

    Olika paket som tillhandahåller samma fil måste göra så i samförstånd.
    Det betyder att det är ett krav att alla involverade paket använder sig
    av update-alternatives. Det är inte möjligt att överstyra en fil ett
    paket som inte använder update-alternatives-mekanismen.

TERMINOLOGI

    Efter update-alternatives aktiviteter är ganska komplexa blir det
    enklare att förstå hur det fungerar genom att vi förklarar några
    specifika termer.

    generiskt namn
       Ett  namn,  till  exempel  /usr/bin/editor,  som  via
       alternativsystemet pekar på en av flera filer med liknande
       funktionalitet.

    symbolisk länk
       Utan ytterligare beskrivning menas en  symbolisk  länk  i
       alternativkatalogen:  en som systemadministratören förväntas
       justera.

    alternativ
       Namnet på en specifik fil i filsystemet, som  kan  vara
       tillgänglig  via  ett  generiskt  namn  med  hjälp  av
       alternativsystemet.

    alternativkatalogen
       En katalog, som standard /etc/alternatives, som innehåller de
       symboliska länkarna.

    administrativ katalog
       En  katalog,  som  standard /var/lib/dpkg/alternatives, som
       innehåller tillståndsinformation för update-alternatives.

    länkgrupp
       En uppsättning relaterade symboliska länkar,  avsedda  att
       uppdateras som en grupp.

    huvudlänk
       Länken i en länkgrupp som bestämmer hur de andra länkarna i
       gruppen ställs in.

    slavlänk
       En länk i en länkgrupp som styrs av hur huvudlänken ställs in.

    automatiskt läge
       När  en  länkgrupp  är  i  automatiskt  läge  försäkrar
       alternativsystemet  att  länkarna  i gruppen pekar på det
       högstprioriterade alternativet som är lämpligt för gruppen.

    manuellt läge
       När en grupp är i manuellt läge kommer inte alternativsystemet
       att  utföra  några  ändringar  till  systemadministratörens
       inställningar.

KOMMANDON

    --install gennamn symlnk altern prioritet [--slave gennamn symlnk
    altern]...
       Lägg till en grupp med alternativ till systemet. gennamn är det
       generiska namnet för huvudlänken, symlnk är namnet på dess
       symboliska länk i alternativkatalogen och altern är alternativet
       som introduceras för huvudlänken. Argumenten efter --slave är
       det generiska namnet, namnet på den symboliska länken  i
       alternativkatalogen och alternativet för slavlänken. Noll eller
       flera --slave-flaggor kan anges, där alla följs av tre argument.

       Om  den  huvudsakliga  symboliska  länken  redan  finns i
       alternativsystemets databas kommer informationen som anges att
       läggas in som en ny uppsättning av alternativ för gruppen. Om
       inte kommer en ny grupp, inställd på automatiskt läge, att
       läggas till med given information. Om gruppen är i automatiskt
       läge och det alternativ som läggs in har högre prioritet än alla
       andra installerade alternativ för gruppen kommer de symboliska
       länkarna att uppdateras så att de pekar på de nyligen tillagda
       alternativen.

    --set namn skvg
       Sätt programmet skvg som ett alternativ till namn. Detta
       motsvarar --config men är icke-interaktivt och kan därmed
       användas i ett skript.

    --remove namn skvg
       Ta bort ett alternativ och alla dess anknutna slavlänkar. namn
       är ett namn i alternativkatalogen och skvg är ett absolut
       filnamn till vilket namn kunde länkas. Om namn faktiskt är
       länkat till skvg kommer namn att uppdateras till att peka på
       ett annat lämpligt alternativ, eller att tas bort om det inte
       finns något alternativ kvar.  Anknutna  slavlänkar  kommer
       uppdateras eller tas bort på motsvarande vis. Om länken inte för
       tillfället pekar på skvg kommer inga länkar att uppdateras
       utan bara informationen om alternativet att tas bort.

    --remove-all namn
       Tar bort alla alternativ och alla deras anslutna slavlänkar.
       namn är ett namn i alternativkatalogen.

    --all Anropa --config på alla alternativ.

    --auto lnk
       Ställ in den huvudsakliga symboliska länken till automatiskt
       läge. Detta får till följd att den symboliska länken och dess
       slavar uppdateras till att peka på det högst prioriterade
       installerade alternativet.

    --display lnk
       Visa information om länkgruppen i vilken lnk är huvudlänken.
       Information som visas är gruppens läge (automatiskt eller
       manuellt), vilket alternativ den symboliska länken just nu pekar
       på, vilka andra alternativ som är tillgängliga (och deras
       motsvarande  slavalternativ),  samt  det högst prioriterade
       alternativ som för närvarande är installerat.

    --list lnk
       Visar alla mål för länkgruppen.

    --config lnk
       Visa tillgängliga alternativ för en länkgrupp och låt användaren
       att interaktivt välja vilken som skall användas. Länkgruppen
       uppdateras och tas ut ur det automatiska läget.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --altdir katalog
       Anger  alternativkatalogen  om  detta  inte  skall  vara
       standardvärdet.

    --admindir katalog
       Anger den administrativa katalogen om detta inte skall vara
       standardvärdet.

    --verbose
       Visa fler kommentarer om vad update-alternatives gör.

    --quiet
       Skriv inte några kommentarer såvida det inte uppstår ett fel.
       Denna flagga har ännu inte implementerats.

FILER

    /etc/alternatives/
       Den förvalda alternativkatalogen. Kan överstyras med flaggan
       --altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Den förvalda administrativa katalogen. Kan överstyras  med
       flaggan --admindir.

RETURVÄRDE

    0   Den önskade funktionen utfördes utan fel.

    2   Problem  uppstod  vid tolkning av kommandoraden eller när
       funktionen skulle utföras.

DIAGNOSTIK

    update-alternatives beskriver i det oändliga vad det gör på dess
    standard ut-kanal. Om ett fel uppstår skriver update-alternatives ut
    felmeddelanden på sin standard fel-kanal och avslutar med felkoden 2.
    Denna diagnostik bör vara självförklarande, sänd in en felrapport om du
    inte tycker att den är det.

EXEMPEL

    Det är flera paket som tillhandahåller en textredigerare kompatibel med
    vi, till exempel nvi och vim. Vilken bestäms via länkgruppen vi, vilken
    innehåller länkar både för själva programmet och dessa anknutna
    manualsida.

    För att visa vilka tillgängliga paket som tillhandahåller vi, samt dess
    aktuella inställning, använd kommandot --display:

       update-alternatives --display vi

    För att välja en specifik implementation av vi, utför detta kommando
    som root och välj sedan ett tal från listan:

       update-alternatives --config vi

    För att återgå till att vi-implementationen väljs automatiskt, utför
    detta som root:

       update-alternatives --auto vi

PROGRAMFEL

    Om du hittar ett fel ber vi dig rapportera det  via  Debians
    felrapporteringssystem, eller, om det inte är möjligt, sända e-post
    direkt till författaren.

    Om du hittar några diskrepanser mellan vad update-alternatives gör och
    vad  som  står i manualsidan så är detta ett fel, antingen i
    implementationen eller i dokumentationen; rapportera det.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddad © 1995 Ian Jackson.

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

    Manualsidan är upphovsrättsskyddad © 1997,1998 Charles Briscoe-Smith.

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE ÄVEN

    ln(1), FHS, Filesystem Hierarchy Standard.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.