Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ALTER TABLE - bir tablonun tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER TABLE [ ONLY ] isim [ * ]
      eylem [, ... ]
    ALTER TABLE [ ONLY ] isim [ * ]
      RENAME [ COLUMN ] stun TO yeni_stun
    ALTER TABLE isim
      RENAME TO yeni_isim

    eylem şunlardan biri olabilir:

      ADD [ COLUMN ] stun tr [ stun_kst [ ... ] ]
      DROP [ COLUMN ] stun [ RESTRICT | CASCADE ]
      ALTER [ COLUMN ] stun TYPE tr [ USING ifade ]
      ALTER [ COLUMN ] stun SET DEFAULT ifade
      ALTER [ COLUMN ] stun DROP DEFAULT
      ALTER [ COLUMN ] stun { SET | DROP } NOT NULL
      ALTER [ COLUMN ] stun SET STATISTICS tamsay
      ALTER [ COLUMN ] stun
        SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }
      ADD tablo_kst
      DROP CONSTRAINT kst_ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
      CLUSTER ON indeks_ismi
      SET WITHOUT CLUSTER
      SET WITHOUT OIDS
      OWNER TO yeni_aidiyet
      SET TABLESPACE tabloalan_ismi

AÇIKLAMA

    ALTER TABLE mevcut bir tablonun tanımını değiştirir. Çeşitli alt
    biçimleri vardır:

    ADD COLUMN
       CREATE TABLE [create_table(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak
       tabloya yeni bir sütun eklemekte kullanılır.

    DROP COLUMN
       Bir tablodan bir sütunu kaldırmak için kullanılır. Sütunla
       ilgili indeksler ve tablo kısıtları özdevimli olarak kaldırılır.
       Anahtar başvuruları ve sanal tablolar gibi sütuna tablo dışında
       bağımlı herşeyin buna dahil olmasını istiyorsanız, CASCADE'a da
       ihtiyacınız var demektir.

    ALTER COLUMN TYPE
       Bir tablo sütununun türünü değiştirmekte kullanılır. Sütunla
       ilgili indeksler ve tablo kısıtları yeni sütun türünü kullanacak
       şekilde, özgün olarak sağlanmış ifadelerle yeniden çözümlerek
       özdevimli olarak değiştirilir. İsteğe bağlı USING deyimiyle yeni
       sütun  değerlerinin  eski  değerlerden  nasıl hesaplanacağı
       belirtilir; kullanılmadığı takdirde, öntanımlı dönüşüm, eski
       veri türünden yeni veri türüne atama dönüşümü şeklinde yapılır.
       Eski türden yeni türe dönüşüm için bir örtük dönüşüm ya da atama
       dönüşümü yoksa, bir USING deyimi kullanılmak zorundadır.

    SET/DROP DEFAULT
       Bir sütunun öntanımlı değerini belirlemek ya da kaldırmak için
       kullanılır.  Öntanımlı  değerler,  sadece  sonraki  INSERT
       cümlelerine uygulanır; tablodaki mevcut satırları etkilemez.
       Öntanımlılar, ayrıca sanal tablolar için  de  oluşturulmuş
       olabilir,  bu  durumda  sadece,  sanal  tabloya ON INSERT
       uygulanmadan önce INSERT deyimiyle yerleştirilir.

    SET/DROP NOT NULL
       Bir sütunun NULL değerlere izin verip vermeyeceğini belirlemek
       için  kullanılır. Sadece, sütun bir NULL değer içermediği
       takdirde, SET NOT NULL kullanabilirsiniz.

    SET STATISTICS
       Sonraki ANALYZE [analyze(7)] işlemleri için  sütun  başına
       istatistik toplama hedefini belirlemek için kullanılır. Hedef
       0-1000 aralığında ya da sistem öntanımlı istatistik hedefininin
       (bir yapılandırma parametresi olan default_statistics_target'in
       değerinin)  kullanılması  için  -1  olarak  belirtilebilir.
       PostgreSQL  sorgu  planlamacısı  tarafından  istatistiklerin
       kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/planner-stats.html
       adresine bakınız.

    SET STORAGE
       Bir sütunun saklama kipini belirlemek için kullanılır. Bu,
       sütunun içerde mi yoksa ek bir tabloda mı tutulacağını ve
       verinin sıkıştılacağını mı yoksa sıkıştılmayacağını mı denetler.
       integer gibi sabit genişlikli değerlerin için  içerde  ve
       sıkıştırılmış olması için PLAIN kullanılmalıdır. İçerde ve
       sıkıştırılmış değerler için MAIN, harici ve sıkıştırılmamış
       değerler için  EXTERNAL, harici ve sıkıştırılmış değerler için
       EXTENDED kullanılır. EXTENDED, PLAIN kipini desteklemeyen çoğu
       veri türü için öntanımlıdır. EXTERNAL kullanımı text ve bytea
       türündeki sütunlar için saklama alanını büyütmesine karşın
       altdizge  işlemlerinin, daha hızlı yapılmasını sağlar. SET
       STORAGE tablo üzerindeki hiçbir şeyi kendisi değiştirmez, sadece
       gelecekteki tablo güncellemeleri sırasında izlenecek stratejiyi
       belirler. Daha fazla bilgi için
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/storage-toast.html
       adresine bakınız.

    ADD tablo_kst
       CREATE TABLE [create_table(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak
       tabloya yeni bir kısıt eklemekte kullanılır.

    DROP CONSTRAINT
       Bir tablodaki kısıtları kaldırmak için kullanılır. Şimdilik,
       tablolardaki  kısıtların  eşsiz  isimlere  sahip  olması
       gerekmemektedir, dolayısıyla belirtilen isimle eşleşen birden
       fazla kısıt olabilir. Eşleşen tüm kısıtlar kaldırılacaktır.

    CLUSTER
       Sonraki CLUSTER [cluster(7)] işlemleri için öntanımlı indeksi
       seçmekte kullanılır. Gerçekte tabloyu yeniden kümelemez.

    SET WITHOUT CLUSTER
       Tabloda en  son  kullanılan  CLUSTER  [cluster(7)]  indeks
       belirtimini kaldırmak için kullanılır. Bu, gelecekteki bir
       indeks belirtmeyen tüm kümeleme işlemlerini etkileyecektir.

    SET WITHOUT OIDS
       Tablodan oid sistem sütununu kaldırmak için kullanılır. Zaten
       bir oid sütununun bulunmadığından şikayet etmesi dışında, DROP
       COLUMN oid RESTRICT deyimine tamamen eşdeğerdir.

       Kaldırılmış bir oid sütununun  tekrar  yerine  konulmasını
       sağlayacak bir ALTER TABLE alt biçimi olmadığına dikkat edin.

    OWNER Tablonun,  kayıt  listesinin  veya sanal tablonun sahibini
       belirtilen kullanıcı yapar.

    SET TABLESPACE
       Tablonun tablo alanını değiştirmek için kullanılır. Tablo ile
       ilişkili tüm veri dosyalarının yani tablo alanına taşınmasını
       sağlar. İndeksler eğer varsa yani alana taşınmaz; taşınması
       isteniyorsa, ayrı bir cümle olarak bir SET TABLESPACE cümlesi
       ile yapılabilir. Ayrıca CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)]
       kılavuz sayfasına de bakınız.

    RENAME Bir tablo (veya indeks, kayıt listesi ya da sanal tablo) ismini
       ya da bir tablonun tek bir sütununun ismini değiştirmekte
       kullanılır. Saklanmış veriler etkilenmez.

    RENAME  dışında  tüm  eylemler  çeşitli  değişikliklerin birlikte
    uygulanması için aynı cümlede kullanılabilir. Örneğin, bazı sütunların
    isimleri değiştirilirken, bazı sütunların eklenmesi mümkündür. Bu işlem
    genellikle, tüm değişikliklerin tek bir geçişte yapılması zorunlu dev
    tablolarda kullanışlıdır.

    Çalıştırılması için ayrıcalıklı kullanıcı olmanın gerekli olduğu ALTER
    TABLE OWNER dışında, ALTER TABLE kullanabilmek için tablonun sahibi
    olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Değiştirilecek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir). Eğer
       ONLY belirtilmişse sadece bu tablo değiştirilir, belirtilmemişse
       bu tablo ve onun çocukları olan tablolar (varsa) değiştirilir.
       Çocuk tablolarında değiştirileceğini belirtmek üzere  tablo
       isminin sonuna bir * eklenebilirse de, bu artık öntanımlıdır.
       (7.1 sürümünden önce, ONLY öntanımlı davranıştır. Öntanımlı
       davranış  sql_inheritance  yapılandırma  parametresi  ile
       değiştirilebilir.)

    stun Yeni ya da mevcut bir sütunun ismi.

    yeni_stun
       Yeni ya da mevcut bir sütunun yeni ismi.

    yeni_isim
       Tablonun yeni ismi.

    tr  Mevcut bir sütun için yeni veri türü ya da yeni bir sütunun veri
       türü.

    tablo_kst
       Tablo için yeni tablo kısıtı.

    kst_ismi
       Kaldırılacak mevcut bir kısıtın ismi.

    CASCADE
       Kaldırılan kısıt veya sütuna bağımlı nesnelerin (örneğin, bu
       sütuna  başvuran  sanal  tabloların)  özdevimli  olarak
       kaldırılmasını sağlar.

    RESTRICT
       Bağımlı  nesneleri  olan kısıt veya sütunun kaldırılmasını
       engeller. Bu davranış öntanımlıdır.

    indeks_ismi
       Tablonun kümeleme için imleyeceği indeks ismi.

    yeni_aidiyet
       Tablonun yeni sahibinin kullanıcı ismi.

    tabloalan_ismi
       Tablonun taşınacağı yeni tablo alanı ismi.

EK BİLGİ

    COLUMN anahtar sözcüğü kuru gürültüdür ve atlanabilir.

    Bir sütun ADD COLUMN ile eklendiğinde, tablodaki mevcut satırların tümü
    sütunun  öntanımlı  değeriyle  ilklendirilir  (bir DEFAULT deyimi
    belirtilmemişse NULL ile).

    Bir sütunun boş olmayan bir öntanımlı ile eklenmesi veya mevcut bir
    sütunun türünün değiştirilmesi tablonun tamamının yeniden yazılmasına
    sebep olur. Bu çok büyük tablolarda önemli sayılabilecek bir süre alır;
    ayrıca, geçici olarak büyüklüğünün iki katı kadar bir disk alanı
    gerektirecektir.

    Bir CHECK veya NOT NULL kısıtının eklenmesi mevcut satırların kısıtı
    yerine getirip getirmediğinin sınanması için tablonun taranmasını
    gerektirir.

    Tek bir ALTER TABLE cümlesinde çok sayıda değişikliğin belirtilebilmesi
    seçeneğinin sağlanmasının ana sebebi çok sayıda tablonun taranmasını ya
    da  tablonun  yeniden  yazılmasının  gerektiği  durumlarda  tüm
    değişikliklerin tek bir geçişte yapılmasınını sağlamaktır.

    DROP COLUMN sütunu fiziksel olarak silmez, sadece SQL işlemleri için
    görünmez yapar. Tablo üzerindeki sonraki veri girme ve güncelleme
    işlemleri sütunda boş değer saklanmasına sebep olur. Bu, bir sütunun
    kaldırılmasını hızlandırsa da  tablonun  diskte  kapladığı  alan,
    kaldırılan  sütunun  kapladığı  alan  geri  alınmadığından  hemen
    düşmeyecektir.  Mevcut  satırlar  güncellendikçe  bu  alan  geri
    kazanılacaktır ama bu çok uzun zaman alabilir.

    Aslında ALTER TABLE cümlesinin bir tablonun tümünün yeniden yazılmasını
    gerektirdiği durumda bir getirisi de vardır, yeniden yazma işlemi
    tablodaki ölü alanların elenmesini sağlar. Örneğin, kaldırılan bir
    sütun nedeniyle tabloda tutulan alanı hemen geri kazanmak için en hızlı
    yol,

      ALTER TABLE tablo ALTER COLUMN birsütun TYPE birtür;

    yazmaktır. Burada birsütun ile mevcut bir sütunu, birtür ile ise o
    sütunun kendi türünü belirtiyoruz. Aslında tabloda bir değişiklik
    yapılmıyor ama bu cümle tablonun yeniden yazılmasını sağlıyor, böylece
    faydasız veri temizlenmiş oluyor.

    ALTER TYPE alt cümlesinin USING seçeneği aslında  satırın  eski
    değerleriyle ilişkili bir ifadeyi belirtebilir; yani, bit yandan diğer
    sütunlara başvururken birini dönüştürüyor olabilir. Bu, ALTER TYPE
    sözdizimi ile çok genel dönüşümler yapılmasını mümkün kılar. Bu
    esneklikten dolayı, USING ifadesi sütunun öntanımlı değerine (varsa)
    uygulanmaz; sonuç bir öntanımlı için gerekli olan bir sabit ifade
    olmayabilir. Bu, eski türden yeni türe örtük ya da atamalı tür
    dönüşümünün bulunmadığında, USING seçeneği kullanıldığında bile ALTER
    TYPE alt cümlesinin dönüşümde başarısız olacağı anlamına gelir. Böyle
    durumlarda,  öntanımlı  DROP DEFAULT ile kaldırılarak ALTER TYPE
    uygulanır ve bunun ardından SET DEFAULT kullanılarak uygun yeni
    öntanımlı değer eklenir. Sütünla ilgili indekslere ve kısıtlara da
    benzer şeyler uygulanır.

    Eğer bir tablonun bir çocuk tablosu varsa, çocuk tablolarda aynı
    değişklikler yapılmaksızın bu tablonun bir sütununun türünün ya da
    isminin değiştirilmesine ve bir sütun eklenmesine izin verilmez. Yani,
    ALTER TABLE ONLY reddedilir. Bu, bir tablonun çocuklarının daima ana
    tablonun sütunlarını içermesini sağlamak içindir.

    Hem ana tabloya hem de çocuk tablolara uygulanan bir DROP COLUMN işlemi
    ile sadece, çocuk tablonun ilgili sütunu aynı zamanda başka bir
    tablodan miras alınmamışsa ve sütun bağımsız olarak tanımlanmamışsa
    kaldırılacaktır. Sadece ana tabloya uygulanan DROP COLUMN işlemi (ALTER
    TABLE ONLY ... DROP COLUMN gibi), çocuk tablolardan bu sütunları asla
    kaldırmayacak, onları miras alınmış değil, bağımsız sütunlar olarak
    imleyecektir.

    Sistem katalog tablosunda herhangi bir değişikliğe izin verilmez.

    Geçerli parametrelerin açıklamaları için CREATE TABLE [create_table(7)]
    kılavuz sayfasına bakınız. Kalıtım ile ilgili bilgileri ise
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/ddl.html      bölümünde
    bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

    Bir tabloya varchar türünde bir sütun eklemek için:

      ALTER TABLE distributors ADD COLUMN address varchar(30);

    Bir tablodan bir sütunu kaldırmak için:

      ALTER TABLE distributors DROP COLUMN address RESTRICT;

    Mevcut iki sütunun türünü tek bir işlemle değiştirmek için:

      ALTER TABLE distributors
        ALTER COLUMN address TYPE varchar(80),
        ALTER COLUMN name TYPE varchar(100);

    UNIX zaman değerini içeren bir sütunun türünü USING  seçeneğini
    kullanarak timestamp with time zone (zaman dilimli zaman gösterimi)
    türüne dönüştürmek için:

      ALTER TABLE foo
        ALTER COLUMN foo_timestamp TYPE timestamp with time zone
        USING timestamp with time zone
          'epoch' + foo_timestamp * interval '1 second';

    Mevcut bir sütunun ismini değiştirmek için:

      ALTER TABLE distributors RENAME COLUMN address TO city;

    Mevcut bir tablonun ismini değiştirmek için:

      ALTER TABLE distributors RENAME TO suppliers;

    Bir sütuna boş değer içermeme kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street SET NOT NULL;

    Bir sütundan boş değer içermeme kısıtını kaldırmak için:

      ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street DROP NOT NULL;

    Bir tabloya bir sınama kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(zipcode) = 5);

    Bir tablodan ve çocuklarından bir sınama kısıtını kaldırmak için:

      ALTER TABLE distributors DROP CONSTRAINT zipchk;

    Bir tabloya bir anahtar kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT distfk FOREIGN KEY (address)
        REFERENCES addresses (address) MATCH FULL;

    Bir tabloya (çoksütunlu) bir eşsizlik kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT dist_id_zipcode_key UNIQUE (dist_id, zipcode);

    Bir tabloya bir birincil anahtarı olmasa bile, özdevimli isimlenen bir
    birincil anahtar kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors ADD PRIMARY KEY (dist_id);

    Bir tabloyu başka bir tablo alanına taşımak için:

      ALTER TABLE distributors SET TABLESPACE fasttablespace;

UYUMLULUK

    ADD, DROP ve SET DEFAULT alt biçimleri SQL standardıyla uyumludur.
    Diğer alt biçimler birer PostgreSQL oluşumudur. Ayrıca, tek bir ALTER
    TABLE cümlesinde birden fazla değişikliğin belirtilebilmesi özelliği de
    bir PostgreSQL oluşumudur.

    ALTER TABLE DROP COLUMN ile geriye bir sıfır sütunlu tablo kalmak üzere
    bir tablonun tek sütunu kaldırılabilir. SQL standardı sıfır sütunluk
    tablolara izin vermediğinden bu da bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005