Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ALTER USER - bir veritabanı kullanıcı hesabını değiştirir

KULLANIM

    ALTER USER isim [ [ WITH ] seenek [ ... ] ]

    burada seenek şöyle olabilir:

      CREATEDB | NOCREATEDB
      | CREATEUSER | NOCREATEUSER
      | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'parola'
      | VALID UNTIL 'mutlak_zaman'

    ALTER USER isim RENAME TO yeni_isim

    ALTER USER isim SET parametre { TO | = } { deer | DEFAULT }
    ALTER USER isim RESET parametre

AÇIKLAMA

    ALTER  USER  bir  PostgreSQL  kullanıcı hesabının özniteliklerini
    değiştirir. Değiştirilmeyen öznitelikler önceki değerlerini korurlar.

    İlk biçim kullanıcının izinlerini ve kimlik kanıtlama ayarlarını
    değiştirir. (Ayrıntılar için aşağıya bakınız.) Veritabanı ayrıcalıklı
    kullanıcıları herhangi bir kullanıcının  bu  ayarlarının  hepsini
    değiştirebilir.  Sıradan  kullanıcılar  ise  sadece  parolalarını
    değiştirebilirler.

    İkinci biçim kullanıcının ismini  değiştirir.  Sadece  veritabanı
    ayrıcalıklı kullanıcısı bir kullanıcının ismini değiştirebilir. Oturum
    açmış kullanıcının ismi değiştirilemez. (Bunu yapmak gerekliyse, farklı
    bir kullanıcı olarak bağlanın.) Çünkü MD5 şifreli parolalarda kullanıcı
    ismi tuz olarak kullanılır, bir kullanıcının isminin değiştirilmesi
    onun MD5 parolasını temizler.

    Üçüncü ve dördüncü biçimler belirtilen yapılandırma değişkeni için
    kullanıcının  oturum  öntanımlısını  değiştirir.   postgresql.conf
    dosyasında ya da postmaster komut satırında ne belirtilmiş olursa
    olsun, kullanıcının yeni bir oturumu sonraki  her  başlatışında,
    belirtilen değer oturum öntanımlısı haline gelir. Sıradan kullanıcılar
    kendi  oturum  öntanımlılarını  değiştirebilirler.  Ayrıcalıklı
    kullanıcılar ise herkesinkini değiştirebilir. Belli değerler bu yolla
    belirtilemezler ya da  sadece  ayrıcalıklı  kullanıcı  tarafından
    belirtilebilirler.

PARAMETRELER

    isim  Öznitelikleri değiştirilecek kullanıcının ismi.

    CREATEDB, NOCREATEDB
       Bu  deyimler  bir  kullanıcının  veritabanı  oluşturup
       oluşturamayacağını belirtmek için kullanılır. Eğer CREATEDB
       belirtilmişse kullanıcı kendi veritabanlarını oluşturabilir.
       NOCREATEDB belirtilmişs kullanıcı bunu yapamaz. (Eğer kullanıcı
       aynı zamanda ayrıcalıklı kullanıcı ise aslında bunun bir etkisi
       yoktur.)

    CREATEUSER, NOCREATEUSER
       Bu deyimler bir kullanıcının yeni bir kullanıcı oluşturup
       oluşturamayacağını belirtmek için kullanılır. CREATEUSER ayrıca,
       tüm erişim kısıtlamalarını kaldırarak kullanıcıyı ayrıcalıklı
       kullanıcı haline getitir.

    parola Bu hesap için kullanılacak yeni parola.

    ENCRYPTED, UNENCRYPTED
       Bu  sözcükler  pg_shadow içinde parolanın şifreli saklanıp
       saklanmayacağını denetler. (Bu seçimle ilgili daha ayrıntılı
       bilgiyi  CREATE  USER  [create_user(7)]  kılavuz sayfasında
       bulabilirsiniz.)

    mutlak_zaman
       Bu kullanıcının parolasının son kullanım tarihi (ve isteğe bağlı
       olarak zamanı). Parolanın son kullanım tarihinin olmayacağını
       belirtmek için 'infinity' kullanın.

    yeni_isim
       Kullanıcının yeni ismi.

    parametre, deer
       Belirtilen  yapılandırma  parametresinin  belirtilen  değeri
       kullanıcının  oturum önanımlısı yapılır. Eğer deer olarak
       DEFAULT veya eşdeğeri olan RESET kullanılmışsa, kullanıcıya özel
       değer silinir, böylece kullanıcı yeni oturumda sistem çapında
       geçerli olan öntanımlıyı miras alacaktır. RESET  ALL  tüm
       kullanıcıya özel ayarları temizleyecektir.

       Yapılandırma parametreleri ve onların değerleri hakkında daha
       fazla bilgi edinmek için SET [set(7)] kılavuz sayfasına ve
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/runtime-config.html
       adresine bakınız.

EK BİLGİ

    Yeni bir kullanıcı eklemek için CREATE USER [create_user(7)], bir
    kullanıcıyı silmek için ise DROP USER [drop_user(7)] kullanın.

    ALTER USER bir kullanıcının grup üyeliğini değiştiremez. Bunu yapmak
    için ALTER GROUP [alter_group(7)] kullanın.

    VALID UNTIL deyimi kullanıcı hesabı için değil, sadece parola için son
    kullanım tarihi tanımlar. oturum açarken parolalı kimlik kanıtlama
    yöntemi kullanılmıyorsa, bu tarih anlamsızdır.

    Ayrıca,  oturum  öntanımlısını  bir kullanıcıya değil, belli bir
    veritabanına  bağlamak  da  mümkündür;  bkz.  ALTER  DATABASE
    [alter_database(7)]. Bir çelişki durumunda kullanıcıya özel ayarlar,
    veritabanına özel ayarların yerine geçer.

ÖRNEKLER

    Bir kullanıcının parolasını değiştirmek için:

      ALTER USER davide WITH PASSWORD 'hu8jmn3';

    Kullanıcı parolasının son kullanım tarihini değiştirmek için:

      ALTER USER manuel VALID UNTIL 'Jan 31 2030';

    Bir parolanın son kullanım zamanını, 4 Mayıs 2005 öğleyin, zaman
    dilimini UTC'nin üç saat ilerisi olarak belirtmek için:

      ALTER USER chris VALID UNTIL 'May 4 12:00:00 2005 +3';

    Bir parolayı sonsuza kadar geçerli yapmak için:

      ALTER USER fred VALID UNTIL 'infinity';

    Bir kullanıcıya diğer kullanıcıları ve yeni veritabanlarını oluşturma
    yetkisi vermek için:

      ALTER USER miriam CREATEUSER CREATEDB;

UYUMLULUK

    ALTER USER bir PostgreSQL oluşumudur.  SQL  standardı  kullanıcı
    tanımlarını gerçeklenime bırakmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE USER [create_user(7)], DROP USER [drop_user(7)], SET [set(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005