Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    boot - genel olarak açılış işlemleri

AÇIKLAMA

    Açılış işlemleri sistemden sisteme değişiklik gösterirse de genellikle
    beş adımda incelenebilir: (i) donanımsal açılış, (ii) önyükleme, (iii)
    çekirdeğin yüklenmesi, (iv) init ve inittab, (v) açılış betikleri.
    Bunları aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.

  Donanım açılışı
    Makinayı açıldıktan veya yeniden başlatıldıktan sonra denetim salt
    okunur bellekte bulunan (genellikle bu bir PROM'dur) bir yazılıma
    devredilir. PC'lerde bu yazılım genellikle BIOS (bayos okunur) olarak
    bilinir.

    Bu yazılım makina üzerinde bir temel sınama yaptıktan sonra gerekli
    parametreleri okumak için oynak olmayan (non-volatile) belleğe erişir.
    Bu bellek PC'lerde pille beslenen bir CMOS bellektir ve CMOS (simos
    okunur) adıyla bilinir. PC dünyası dışında ise genellikle nvram
    (non-volatile ram) olarak bilinir.

    nvram üzerinde saklanan parametreler sistemden sisteme değişiklik
    gösterir, fakat en azından donanım açılış yazılımı, açılışın yapılacağı
    aygıtı ya da algılanması gereken olası açılış aygıtlarını bilmek
    zorundadır.

    Donanım açılış adımı ile açılış aygıtına erişildikten sonra, işletim
    sistemini yükleyecek olan önyükleyici yazılımı yüklenir. Bu yazılım
    açılış aygıtının belli bir yerinde bulunur ve denetim bu yazılıma
    aktarılır.

    Bilgi: Burada ağdan açılış adımlarını açıklamayacağız. Bu konu ile
       ilgileniyorsanız arama sözcükleriniz şunlar olabilir: DHCP,
       TFTP, PXE, Etherboot.

  Önyükleyici
    PC'lerde önyükleyici açılış aygıtının ilk sektöründe bulunur. Bu sektör
    Asıl Önyükleme Kaydı (MBR - Master Boot Record) olarak bilinir.

    Çoğu sistemde bazı kısıtlamalardan  dolayı  bu  önyükleyici  çok
    sınırlanır. PC dışındaki sistemlerde bile  boyut ve önyükleyicinin
    karmaşıklığıyla ilgili sınırlamalar vardır. Fakat PC'lerde MBR'ın
    boyutu  (512  bayttır  ve  disk bölümleme tablosu da buradadır)
    önyükleyicinin bu alana deyim yerindeyse tıkıştırılmasını gerektirir.

    Diğer yandan, çoğu işletim sistemi birincil önyükleyicinin  disk
    bölümünün  belli  bir  yerinde bulunan bir ikincil önyükleyiciyi
    çalıştırır.

    Linux işletim sisteminin önyükleyicisi normalde  lilo(8)  ya  da
    grub(8)'dır. Her ikisi de ya ikincil yükleyiciyle (DOS çalıştırmak
    gibi) ya da bir parçası MBR içinde diğer parçası kök disk bölümünde
    bulunan iki parçalı bir önyükleyici olarak kurulur.

    Önyükleyicinin asıl görevi disk üzerinde çekirdeğin yerini belirlemek,
    onu yükleyip çalıştırmaktır. Çoğu önyükleyici başka çekirdeklerin
    belirtilmesine  (son  derlediğiniz  çekirdek  çalışmazsa öncekinin
    yüklenmesini sağlayabilirsiniz) ve bu çekirdeklere  isteğe  bağlı
    parametrelerin  aktarılmasına imkan veren etkileşimli bir arayüze
    sahiptir.

  Çekirdeğin başlatılması
    Çekirdek yüklendiğinde aygıtları (sürücüleri üzerinden) ilklendirir,
    takas alanını etkinleştirir (günümüz çekirdeklerinde kswapd olarak
    bilinen bir çekirdek sürecidir) ve kök dosya sistemini (/) bağlar.

    Çekirdeğe  bu  etkinliklerle  ilgili  olarak  bazı  parametreler
    aktarılabilir (örneğin kök dosya sistemi olarak başka bir disk bölümünü
    belirtebilirsiniz). Bu tür Linux parametreleri ile  ilgili  daha
    ayrıntılı bilgi için bootparam(7) kılavuzuna bakınız.

    Bundan sonra çekirdek sadece, numarası 1 olan ilk süreci (kullanıcı
    tarafı) çalıştırır. Bu süreç kendisine verilmiş parametrelerden işine
    yaramayanları aktararak /sbin/init yazılımını çalıştırır.

  init ve inittab
    init çalışmaya başladığında ilk olarak /etc/inittab dosyasında bulunan
    yönergeleri okur. Bu dosya farklı çalışma seviyeleri ile bu çalışma
    seviyelerinde çalıştırılacak komutlara ilişkin bilgiler içerir.

    Bu, sistem yöneticisine belli servislerin ilişkilendirilebildiği farklı
    çalışma seviyeleri ile (örn: S tek kullanıcılı kiptir, ağ servisleri
    için 2 gibi) kolayca yönetilebilen bir şema sunar. Sistem yöneticisi
    çalışma seviyesini init(8) ile değiştirebilir ve o anki çalışma
    seviyesini runlevel(8) ile sorgulayabilir.

    Servislerin  başlatılması ve durdurulması bu dosyayı düzenleyerek
    yapılmaz. Bu dosya içindeki veriler, belirli çalışma seviyelerinde
    çalıştırılacak ya da durdurulacak servislerin betiklerinin bulunduğu
    yere denetimi aktarmakta kullanılır.

  Açılış betikleri
    Bilgi: Aşağıdaki açıklamalar  sadece  SYSV-R4  temelli  sistemlere
       uygulanır. Bunlar ticari Unix'ler (Solaris, HPUX, Irix, Tru64)
       ile bazı Linux dağıtımlarıdır (Red Hat,  Fedora,  Debian,
       Mandrake,  Suse,  Caldera). Bazı sistemler (Slackware Linux,
       FreeBSD, OpenBSD) açılış betiklerinin düzenlenmesinde biraz daha
       farklı şemalar kullanırlar.

    Yönetilen her servis (posta sunucusu, nfs sunucusu, cron, vs.) için
    belirli bir dizinde (çoğu Linux sürümünde /etc/init.d dizinidir)
    bulunan tek bir betik vardır. Bu betiklerin herbiri ya sadece 'start'
    (servisin başlatılmasını sağlar) ya da genel olarak üzerinde "anlaşma
    sağlanmış" sözcükleri argüman kabul ederler (örneğin, 'restart' servisi
    durdurur ve tekrar başlatır, 'status' servisin durmu hakkında bilgi
    döndürür).  Betikler  argümansız çalıştırıldığında kullanılabilecek
    argümanların listesini gösterir.

  Çalışma seviyelerine özel dizinler
    Servislerin belirli çalışma seviyelerinde çalıştırılması, durdurulması
    ve çalıştırılma sıralarının belirlenmesi için özel dizinler vardır.
    Bunlar normalde /etc/rc[0-6S].d dizinleridir. Bu dizinlerin her birinde
    /etc/init.d dizininde bulunan betiklere sembolik bağlar bulunur.

    Bir birincil betik (genellikle /etc/rc) inittab(5)'dan çağrılır ve bu
    betik çalışma seviyesi dizinlerindeki sembolik bağlar üzerinden servis
    betiklerini çalıştırır. Betiklerin sembolik bağ isimlerinden 'S' ile
    başlayanlar 'start' argümanı ile (servisi başlatmak için), 'K' ile
    başlayanlar  ise  'stop'  argümanı  ile (servisi durdurmak için)
    çalıştırılır.

    Aynı çalışma seviyesinde betiklerin hangi sırada çalıştırılacaklarını
    belirlemek için sembolik bağ isimleri sıra numaraları içerir. Bu
    numaradan sonra da çalıştırılacak servisin ismi gelir.  Örneğin,
    /etc/rc2.d/S80sendmail ile sendmail 2. çalışma seviyesinde başlatılır.
    Ancak bu, /etc/rc2.d/S12syslog'dan sonra ve /etc/rc2.d/S90xfs'den önce
    çalıştırılır.

    Çalışma seviyelerini ve açılış sırasını bu bağlar sayesinde kolayca
    yönetibiliriz. Bir çok Linux dağıtımı bu işlemi daha da kolaylaştıran
    araçlarla gelir (örn, chkconfig(8).

  Sistemin açılışta yapılandırılması
    Artalanda başlatılan süreçler genellikle isteğe bağlı bazı parametreler
    ve komut satırı seçenekleri kabul ederler. Sistem yöneticilerinin bu
    parametreleri betiklere dokunmadan daha kolay düzenleyebilmeleri için
    süreçlerin kendilerine ait yapılandırma dosyaları vardır. Bunların
    yerleri dağıtımlara göre değişir. Örneğin Red Hat için bu dosyalar
    /etc/sysconfig dizininde bulunur.

    Eski Unix'lerde bunlar komut satırı seçenekleri iken günümüz Linux
    sistemlerinde (ve HPUX'de) bu dosyalar kabuk değişkenlerini içerir.
    /etc/init.d dizininde bulunan betikler bu değişkenlerin değerlerini
    kullanır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/init.d/, /etc/rc[S0-6].d/, /etc/sysconfig/

İLGİLİ BELGELER

    inittab(5), bootparam(7), init(8), runlevel(8), shutdown(8).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003

                                    boot(7)