Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CLUSTER - bir tabloyu bir indekse göre sıralar

KULLANIM

    CLUSTER indeks_ismi ON tablo_ismi
    CLUSTER tablo_ismi
    CLUSTER

AÇIKLAMA

    CLUSTER,  PostgreSQL'in  ismi  tablo_ismi  ile belirtilen tabloyu
    indeks_ismi isimli indeksine  göre  sıralamasını  sağlar.  İndeks
    tablo_ismi tablosunda evvelce tanımlanmış bir indeks olmalıdır.

    Bir tablo bu işlem sırasında, indeks bilgisine göre fiziksel olarak
    sıralanır. Sıralama tek seferlik bir işlemdir: işlemin ardından tablo
    güncellendiğinde değişiklik sıralama işlemine tabi tutulmaz. Yani yeni
    eklenen ya da güncellenen bir satırın indeks sırasına uygun olarak
    saklanmasına çalışılmaz. Eğer bu ya da belirli aralıklarla sıralama
    yapılmak  isteniyorsa,  komut  yinelenerek  yeniden  sıralama
    yaptırılmalıdır.

    Bir tablo bir kere sıralandı mı, PostgreSQL sıralama için hangi
    indeksin kullanıldığını hatırlar. CLUSTER tablo_ismi ile tablo ilk
    sıralamada kullanılan indeks ile tekrar sıralanacaktır.

    CLUSTER  parametresiz  olarak  kullanıldığında,  komutu  kullanan
    kullanıcının sahibi olduğu o anki veritabanındaki bütün tablolarda ya
    da komutu ayrıcalıklı kullanıcı kullanıyorsa bütün veritabanlarındaki
    bütün tablolarda yeniden sıralama yapılır (Hiç sıralama yapılmamış
    tablolara dokunulmaz). Bu şekilde kullanım, bir hareketin ya da bir
    işlevin içinden gerçekleştirilemez.

    Bir tablonun sıralanması sırasında üzerinde bir ACCESS EXCLUSIVE kilidi
    oluşturulur. Bu, tablonun işlem bitene kadar başka her türlü veritabanı
    işleminden (hem okuma hem yazma) korunmasını sağlar.

PARAMETRELER

    indeks_ismi
       bir indeksin ismi.

    tablo_ismi
       Bir tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

EK BİLGİ

    Bir tablo içinde tek bir satıra erişildiği durumlarda verini sırasının
    aslında önemi yoktur. Ancak, başkalarından daha fazla veriye erişmek
    ve bunları gruplayan bir indeks kullanmak eğilimindeyseniz, CLUSTER
    kullanmak yararlı olacaktır. Bir tablodan belli bir aralıkta indeksli
    değerler ya da çok sayıda satırla eşleşen tek bir indeksli değer
    isterseniz, indeks, eşleşen ilk satır için bellek sayfasını bir kere
    tanımladıktan sonra, eşleşen diğer tüm satırlar bir ihtimal zaten aynı
    bellek sayfasında olacağından CLUSTER'ın hem disk erişiminde hem de
    sorguyu hızlandırmakta çok yardımı olur.

    Sıralama işlemi sırasında, tablonun verisini indeks sırasına göre
    içeren geçici bir kopyası oluşturulur. Ayrıca tablo üzerindeki her
    indeksin geçici kopyaları da oluşturulur. Bunun yanında, disk üzerinde
    en azından tablo ve indeksin toplam boyutunda boş bir alana ihtiyaç
    olacaktır.

    CLUSTER sıralama bilgilerini hatırlayacağından, bir defa sıralanan
    tablolar kolayca tekrar sıralanabilir ve VACUUM'a benzeyen bir ayarlama
    ile tabloların belirli zaman  aralıklarında  yeniden  sıralanması
    sağlanabilir.

    Planlamacının  tabloların  sıralanması  hakkında  istatistikleri
    kaydetmesinden dolayı, yeni  sıralanmış  tablo  üzerinde  ANALYZE
    [analyze(7)]  çalıştırılması  tercih  edilmelidir.  Aksi takdirde,
    planlamacı zayıf sorgu planı seçimi yapabilir.

    Veriyi sıralamanın başka bir yolu daha vardır. CLUSTER cümlesi özgün
    tabloyu belirttiğiniz indeks sıralamasını kullanarak yeniden sıralar.
    Satırlar bellekten indeks sırasına göre çekileceğinden, eğer bellek
    tablosu  sırasızsa,  çok büyük tablolarda girdiler farklı bellek
    sayfalarında olacağından, üstüne bir de takas olarak disk kullanılmak
    zorunda kalınırsa bu işlem oldukça yavaş olabilir. (PostgreSQL'in bir
    arabelleği olsa da dev bir tablo genellikle bu arabelleğe sığmaz.) Bir
    tabloyu sıralamanın diğer bir yolu, istenen sırayı oluşturmak için
    ORDER BY deyimi içindeki PostgreSQL sıralama kodunu kullanan,

      CREATE TABLE yeni_tablo AS
        SELECT stun_listesi FROM tablo ORDER BY stun_listesi;

    cümlesini kullanmaktır. Bu, sırasız veri için bir indeksleme yapmaktan
    genellikle  daha  hızlıdır.  Bundan  sonra  eski  tabloyu silip,
    yeni_tablo'ya eski tablonun ismini vermek için ALTER TABLE ... RENAME
    cümlesini kullanın ve tablonun indekslerini yeniden oluşturun. Ancak,
    bu yaklaşım OID'leri, kısıtları,  yabancı  anahtar  ilişkilerini,
    kullanıcı  izinlerini  ve  tablonun  diğer  yardımcı özellklerini
    korumayacağından, bu öğeler elle yeniden oluşturulmalıdır.

ÖRNEKLER

    employees tablosunu emp_ind indeksine göre sıralamak için:

      CLUSTER emp_ind ON emp;

    employees tablosunu aynı indeksi kullanarak yeniden sıralamak için:

      CLUSTER emp;

    Veritabanındaki evvelce sıralanmış tüm tabloları sıralamak için:

      CLUSTER;

UYUMLULUK

    SQL standardında CLUSTER diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    clusterdb(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005