Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    COMMENT - bir nesnenin açıklamasını tanımlar veya değiştirir

KULLANIM

    COMMENT ON
    {
     TABLE nesne_ismi |
     COLUMN tablo_ismi.stun_ismi |
     AGGREGATE ilev_ismi (ilev_tr) |
     CAST (kaynak_tr AS hedef_tr) |
     CONSTRAINT kst_ismi ON tablo_ismi |
     CONVERSION nesne_ismi |
     DATABASE nesne_ismi |
     DOMAIN nesne_ismi |
     FUNCTION ilev_ismi (arg1_tr, arg2_tr, ...) |
     INDEX nesne_ismi |
     LARGE OBJECT byk_nesne_oid |
     OPERATOR ile (sol_terim_tr, sa_terim_tr) |
     OPERATOR CLASS nesne_ismi USING indeks_yntemi |
     [ PROCEDURAL ] LANGUAGE nesne_ismi |
     RULE kural_ismi ON tablo_ismi |
     SCHEMA nesne_ismi |
     SEQUENCE nesne_ismi |
     TRIGGER tetik_ismi ON tablo_ismi |
     TYPE nesne_ismi |
     VIEW nesne_ismi
    } IS 'metin'

AÇIKLAMA

    COMMENT bir veritabanı nesnesi hakkındaki bir açıklamayı kaydeder.

    Bir  açıklamayı  değiştirmek için aynı nesneye yeni bir COMMENT
    uygulayın. Her nesnede sadece bir açıklama dizgesi bulunabilir. Bir
    açıklamayı silmek için 'metin' dizgesi olarak NULL yazın. Bir nesne
    silindiğinde açıklaması da özdevinimli olarak silinir.

    Açıklamalar \dd, \d+ ve \l+ psql komutları ile kolayca alınabilir.
    Diğer kullanıcı arayüzleri açıklamaları almak için psql'in yerleşik
    olarak kullandığı obj_description ve  col_description  işlevlerini
    kullanabilirler (bkz.
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/functions-info.html#FUNCTIONS-INFO-COMMENT-TABLE).

PARAMETRELER

    nesne_ismi, tablo_ismi.stun_ismi, kst_ismi,  ilev_ismi,  ile,
    kural_ismi, tetik_ismi
       Açıklanacak nesnenin ismi. Tablolar, ortak değer işlevleri, etki
       alanları, işlevler, indeksler, işleçler, işleç sınıfları, kayıt
       listeleri, türler ve sanal tablolar şema nitelemeli olabilir.

    ilev_tr
       Ortak değer işlevinin veri türü. İşlev herhangi bir veri türünü
       kabul ediyorsa, * belirtilebilir.

    byk_nesne_oid
       Büyük nesnenin nesne kimliği.

    PROCEDURAL
       Bu sözcük parazittir.

    kaynak_tr
       Tür dönüşümü yapılacak kaynak veri türünün ismi.

    hedef_tr
       Tür dönüşümünün hedef veri türü ismi.

    'metin'
       Yeni açıklama ise bir dizge sabiti olarak yazılır. Açıklama
       silinmek isteniyorsa NULL yazılır.

EK BİLGİ

    Bir veritabanı açıklaması sadece bu veritabanında oluşturulabilir ve
    sadece  bu  veritabanından  görüntülenebilir, başka veritabanından
    görüntülenemez.

    Açıklamalar için bir güvenlik mekanizması yoktur: bir veritabanına
    bağlanan her kullanıcı bu veritabanındaki nesnelerin tüm açıklamalarını
    görebilir (sahibi olmadığı nesnelerin açıklamalarını sadece ayrıcalıklı
    kullanıcı değiştirebilir). Bu nedenle, güvenlik açığı oluşturabilecek
    bilgileri açıklamalara yazmayın.

ÖRNEKLER

    mytable tablosuna bir açıklama eklemek için:

      COMMENT ON TABLE mytable IS 'Bu tablo benimdir.';

    Onu kaldırmak için:

      COMMENT ON TABLE mytable IS NULL;

    Bazı örnekler:

    COMMENT ON AGGREGATE my_aggregate (double precision)
      IS 'Örnek sapmayı hesaplar';
    COMMENT ON CAST (text AS int4) IS 'metinleri int4 türüne dönüştürür';
    COMMENT ON COLUMN my_table.my_column IS 'Personelin kimlik numarası';
    COMMENT ON CONVERSION my_conv IS 'Unicode'a dönüşüm';
    COMMENT ON DATABASE my_database IS 'Geliştirdiğim veritabanı';
    COMMENT ON DOMAIN my_domain IS 'Eposta adres alanı';
    COMMENT ON FUNCTION my_function (timestamp) IS 'Romen sayılarıyla döner';
    COMMENT ON INDEX my_index IS 'Kimlik numarasının eşsiz olmasını sağlar';
    COMMENT ON LANGUAGE plpython
      IS 'saklanmış yordamlar için Python desteği';
    COMMENT ON LARGE OBJECT 346344 IS 'Planlama belgesi';
    COMMENT ON OPERATOR ^ (text, text) IS 'iki metni kesiştirir';
    COMMENT ON OPERATOR ^ (NONE, text)
      IS 'Metin üzerinde bir önek işlecidir';
    COMMENT ON OPERATOR CLASS int4ops USING btree
      IS '4 baytlık tamsayı işleçleri';
    COMMENT ON RULE my_rule ON my_table IS 'Personel kayıt günlükleri';
    COMMENT ON SCHEMA my_schema IS 'Bölümlerin verileri';
    COMMENT ON SEQUENCE my_sequence IS 'Birincil anahtar üretimi için.;
    COMMENT ON TABLE my_schema.my_table IS 'Personel Bilgileri';
    COMMENT ON TRIGGER my_trigger ON my_table IS 'RI için kullanılır';
    COMMENT ON TYPE complex IS 'Karmaşık sayı veri türü';
    COMMENT ON VIEW my_view IS 'Bölüm maliyetleri';

UYUMLULUK

    SQL standardında COMMENT diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005