Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    COPY - bir tablo ile bir dosya arasında veri kopyalar

KULLANIM

    COPY tablo_ismi [ ( stun [, ...] ) ]
      FROM { 'dosya_ismi' | STDIN }
      [ [ WITH ]
         [ BINARY ]
         [ OIDS ]
         [ DELIMITER [ AS ] 'ayra' ]
         [ NULL [ AS ] 'bo_dizge' ]
         [ CSV [ QUOTE [ AS ] 'trnak' ]
            [ ESCAPE [ AS ] 'ncelem' ]
            [ FORCE NOT NULL stun [, ...] ]

    COPY tablo_ismi [ ( stun [, ...] ) ]
      TO { 'dosya_ismi' | STDOUT }
      [ [ WITH ]
         [ BINARY ]
         [ OIDS ]
         [ DELIMITER [ AS ] 'ayra' ]
         [ NULL [ AS ] 'bo_dizge' ]
         [ CSV [ QUOTE [ AS ] 'trnak' ]
            [ ESCAPE [ AS ] 'ncelem' ]
            [ FORCE QUOTE stun [, ...] ]

AÇIKLAMA

    COPY PostgreSQL tabloları ile standart dosya sistemi dosyaları arasında
    veri taşımak için kullanılır. COPY TO bir tablonun içeriğini bir
    dosyaya, COPY FROM ise bir dosyadaki veriyi bir tabloya kopyalar
    (mevcut bir tabloya veri eklemek şeklinde).

    Eğer bir sütun listesi verilmişse, sadece belirtilen  sütunların
    verileri kopyalamaya konu olur. Eğer sütun listesindeki sütunlar,
    tablodaki sütunların hepsini içermiyorsa, COPY FROM veri sağlanmamış
    sütunlara öntanımlı değerlerini yazar.

    Bir dosya ismi ile kullanılan COPY, PostgreSQL sunucusunun okumak ve
    yazmak için doğrudan bir dosyaya erişmesini sağlar. Dosya sunucu
    tarafından  erişilebilir  olmalı  ve  dosya  ismi  sunucuya göre
    belirtilmelidir. STDIN veya STDOUT belirtildiğinde, veri istemci ile
    sunucu arasındaki bağlantı üzerinden iletilir.

PARAMETRELER

    tablo_ismi
       Mevcut bir tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    stun Kopyalanacak sütunların isteğe bağlı listesi. Bir sütun listesi
       belirtilmemişse, sütunların hepsi kullanılır.

    dosya_ismi
       Girdi veya çıktı dosyasının mutlak dosya yoluyla ismi.

    STDIN Girdinin istemci uygulamadan geldiğini belirtir.

    STDOUT Çıktının istemci uygulamaya gittiğini belirtir.

    BINARY Saklanacak ya da okunacak verinin metin biçiminde değil, ikilik
       biçimde olacağını belirtir. İkilik kipte DELIMITER, NULL veya
       CSV seçeneklerini belirtemezsiniz.

    OIDS  Her satır için nesne kimliklerinin kopyalanacağını belirtir.
       (Eğer  nesne  kimlikleri  olmayan  bir  tablo  için  OIDS
       belirtilmişse, bir hata oluşur.)

    ayra Dosyanın her satırındaki sütunları ayıran tek karakter. Metin
       kipinde sekme, CSV kipinde virgül öntanımlıdır.

    bo_dizge
       Bir boş değer belirten dizge. Metin kipinde \N, CSV kipinde
       tırnak içine alınmamış boş dizge öntanımlıdır. NULL ile boş
       dizge arasında ayrım yapılmamasını istediğiniz yerlerde metin
       kipinde bile boş dizge kullanmayı tercih etmelisiniz.

       Bilgi: COPY FROM kullanırken, bu dizge ile eşleşen her veri
           öğesi bir NULL değer olarak saklanacaktır, dolayısıyla
           aynı dizgeyi COPY TO  için  de  kullanmaya  dikkat
           etmelisiniz.

    CSV  Virgül Ayraçlı Değer kipini seçer (CSV - Comma Separated Value).

    trnak CSV kipinde kullanılan tırnak karakterini belirtmek içindir.
       Çift tırnak (") öntanımlıdır.

    ncelem
       CSV kipindeki QUOTE veri karakteri (genelde çift tırnaktır) veri
       içinde kullanıldığında bu karakteri önceleyen karakter.

    FORCE QUOTE
       CSV COPY TO kipinde, belirtilen sütunlardaki NULL olmayan
       değerler için tırnak kullanımını zorunlu hale getirir. NULL
       değerler asla tırnak içine alınmaz.

    FORCE NOT NULL
       CSV COPY FROM kipinde, belirtilen her sütunun tırnaklı değer
       içerdiği, dolayısıyla bir NULL değer içermediği kabulü ile işlem
       yapılır. CSV kipindeki öntanımlı boş dizge ('') için, bu seçenek
       eksik değerlerin sıfır uzunluklu dizge olarak ele alınmasına
       sebep olur.

EK BİLGİ

    COPY sadece normal tablolarla  kullanılabilir,  sanal  tablolarla
    kullanılamaz.

    BINARY  seçeneği,  tüm  verinin  metin  değil  ikilik  biçimde
    saklanmasına/okunmasına sebep olur. Kısmen daha hızlı olsa da, ikilik
    biçimli dosyalar makine mimarileri ve farklı PostgreSQL sürümleri
    arasında daha az taşınabilirdir.

    COPY TO tarafından okunan tablolarda SELECT, COPY FROM ile veri girilen
    tablolarda ise INSERT yetkiniz olmalıdır.

    Bir COPY cümlesindeki isimli dosyalar istemci tarafından değil, sunucu
    tarafından okunur/yazılır. Bu nedenle, ya sunucu tarafında olmalı ya da
    sunucu makinedeki veritabanına erişiminiz olmalıdır. Bunlar PostgreSQL
    kullanıcısı (sunucuyu çalıştıran kullanıcı) tarafından okuma/yazma
    anlamında erişebilir olmalıdır, istemcinin değil. Bir dosyaya COPY
    isminin verilebilmesi, sunucunun erişebildiği her dosyaya okuma ve
    yazma yetkisi olduğundan, sadece veritabanı ayrıcalıklı kullanıcı için
    mümkündür.

    COPY sözcüğünü psql'in \copy komutuyla karıştırmayın. \copy komutu psql
    istemcisinin erişebildiği bir dosyanın verisini almak/saklamak için
    COPY FROM STDIN veya COPY TO STDOUT çağrısı yapar. Bu nedenle, \copy
    kullanıldığında dosyaya erişilebilirlik ve erişim izinleri bakımından
    sunucu değil istemci etkindir.

    COPY ile kullanılacak dosyanın daima mutlak dosya yolu ile belirtilmesi
    önerilir. Bu, COPY TO durumunda zorunludur, ama COPY FROM için bir
    dosyayı göreli dosya yolu ile belirtebilirsiniz; göreli dosya yolu,
    istemcinin çalışma dizinine göre değil, sunucu sürecinin çalışma
    dizinine (veri dizininin altında bir yer) göre yorumlanacaktır.

    COPY FROM hedef tablodaki tetikleri ve  sınama  kısıtlarını  da
    çağıracaktır. Ancak, kurallar çağrılmayacaktır.

    COPY girdi ve çıktısı DateStyle değerinden etkilenecektir. Öntanımlı
    olmayan DateStyle değerleri kullanabilen diğer PostgreSQL kurulumlarına
    taşınabilirlik bakımından, COPY TO kullanmadan önce DateStyle değeri
    olarak ISO belirtmelisiniz.

    COPY, işlemi ilk hatada durdurur. Bunun COPY TO için sorunlara yol
    açmaması gerekir, ama hedef tablo hatadan önceki satırları almış
    olacaktır. Bu satırlar görünür ve erişilebilir olmayacak ama yine de
    diskte yer kaplıyor olacaktır. Eğer hata çok büyük bir kopyalama
    işleminde gerçekleşmişse, bu, diskin önemli bir bölümünün yararsız
    kullanımına yol açacaktır. Yararsız kısımlardan kurtulmak için VACUUM
    kullanmayı deneyebilirsiniz.

DOSYA BİÇİMLERİ

  Metin Biçimi
    COPY cümlesi BINARY veya CSV seçenekleri olmaksızın kullanılırken,
    verinin okunması veya yazılmasında, bir metin dosyasının her satırına
    bir tablonun bir satırı karşılık getirilir. Bir satırdaki sütunlar
    ayraç karakteri ile ayrılırlar. Sütunların değerleri ya çıktı işlevleri
    tarafından üretilmiş ya da girdi işlevleri tarafından özniteliklerinin
    veri  türünde oldukları kabul edilen dizgelerdir. Belirtilen boş
    dizgeler sütunlara NULL değerler olarak yerleştirilir. Eğer girdi
    dosyasının bir satırı umulandan daha az ya da daha fazla sütun
    içeriyorsa, COPY FROM bir hata oluşturacaktır. Eğer OIDS belirtilmişse,
    nesne kimliği, veri sütunlarından önce, ilk sütun olarak okunur ya da
    yazılır.

    Verinin sonu sadece bir tersbölü ve nokta (\.) içeren tek bir satırla
    ifade edilebilir. Veri dosyadan okunurken veri sonunun imlenmesi, dosya
    sonu zaten iyi algılanabildiğinden gerekli değildir; sadece 3.0 öncesi
    istemci  protokolünü  kullanan  istemci  uygulamaları  ile  veri
    kopyalanırken gerekli olur.

    Sütun verisi içinde ayraç ve tırnak karakterleri  kullanılırken,
    bunların  ayraç ve tırnak karakterleri olarak algılanmaması için
    tersbölü karakteri (\) bunları öncelemekte kullanılabilir. Bir sütun
    değerinin içinde yer aldığında bir tersbölü ile öncelenmesi gereken
    karakterler şunlardır: tersbölü karakterinin  kendisi,  satırsonu,
    satırbaşı  karakterleri  ile  ayraç  ve tırnak olarak kullanılan
    karakterler.

    Belirtilmiş bir boş dizge COPY TO tarafından tersbölü eklenmeden
    gönderilir; bunun aksine, COPY FROM girdi olan boş dizgeyi tersbölüleri
    silmeden önce eşleştirir. Bu nedenle, \N gibi bir boş dizge aslında bir
    veri değeri olan \N ile karışmaz (\\N olarak ifade edildiğinden).

    COPY FROM tarafından tanınan tersbölü öncelemeli dizgeler:

      Dizge     Anlamı
      --------    ---------------------------------------
       \b      Terbölü (ASCII 8)
       \f      Sayfa ileri (ASCII 12)
       \n      Satırsonu (ASCII 10)
       \r      Satırbaşı (ASCII 13)
       \t      Sekme (ASCII 9)
       \v      Düşey sekme (ASCII 11)
       \rakamlar  tersbölüden sonra gelen sekizlik tabandaki üç rakam
             bir karakterin sayısal değerini belirtir

    Şu  an,  COPY TO tersbölü karakterini izleyen sekizlik rakamlar
    çıktılamayacak, ama yukarıda listelenmiş diğer dizgeleri kullanacaktır.

    Yukarıdaki  listede  belirtilmemiş  ama terbölü öncelemeli olarak
    belirtilmiş başka karakterler de olabilir, bu karakterler kendileri
    olarak  değerlendirilecektir. Yine de tersbölülerin gereksiz yere
    kullanılmasından kaçınılmalıdır, çünkü istemeden veri sonunu imleyen \.
    ile boş dizgeyi imleyen \N dizgeleri üretilebilir. Bu dizgeler, bir
    tersbölü işlemi yapılmadan önce algılanmaya çalışılacaktır.

    COPY için veri üreten uygulamaların veri içindeki satırsonu  ve
    satırbaşı karakterlerini mutlaka \n ve \r dizgelerine dönüştürerek
    döndürmeleri önerilir.  Şimdilik  bu  karakterler  bu  dizgelerle
    gösterilebiliyor olsa da ileride bu gösterimler kabul edilmeyebilir.
    Ayrıca bu karakterler, bilhassa dosyanın farklı makineler arasında
    aktarılması sırasında (örneğin, Unix ile Windows) bozulmalara yol
    açabilir.

    COPY TO her satırı Unix tarzı satırsonu ("\n") ile sonlandıracaktır.
    Microsoft  Windows  üzerinde  çalışan sunucular ise bunun yerine
    satırbaşı/satırsonu ("\r\n") çıktılayacaktır, fakat sadece bir sunucu
    dosyasına kopyalama için; platformlar arasında tutarlılığı sağlamak
    için COPY TO STDOUT sunucu platformundan bağımsız olarak daima "\n"
    gönderecektir. COPY FROM satırsonları ister satırbaşı, ister satırsonu,
    ister satırbaşı/satırsonu ile bitsin, satırları düzgün olarak elde
    edebilir. Veri içinde tersbölü ile öncelenmemiş satırsonu ve satırbaşı
    karakterlerinden dolayı hata oluşması riskini en aza indirmek için COPY
    FROM satırsonlarının beklendiği gibi bitmediğinden şikayet edecektir.

  CSV Biçimi
    Bu biçim, hesap çizelgesi uygulamaları gibi başka uygulamalarla veri
    alışverişi yapmak için kullanılır. Bu kipte, PostgreSQL'in standart
    metin kipi tarafından kullanılan önceleme mekanizması yerine, bilinen
    CSV önceleme mekanizması kullanılır.

    Her kayıttaki değerler DELIMITER karakteri ile ayrılır. Eğer değer
    ayraç karakteri, QUOTE karakteri, NULL dizge, bir satırsonu ya da
    satırbaşı karakteri içeriyorsa, değerin tamamı QUOTE karakterleri ile
    sarmalanır ve değerin içindeki QUOTE veya ESCAPE karakteri önceleme
    karakteri ile öncelenir. Ayrıca, belli sütunlarda  NULL  olmayan
    değerleri çıktılarken mutlaka tırnak kullanılacağını belirtmek için
    FORCE QUOTE kullanabilirsiniz.

    CSV biçiminde, bir NULL değeri bir boş dizgeden ayırmanın standart bir
    yolu yoktur. PostgreSQL'in COPY oluşumu bunu tırnaklarla elde eder. Bir
    NULL, NULL dizge olarak çıktılanır ve tırnak içine alınmazken, NULL
    dizge ile eşleşen bir veri değeri tırnak içine alınır. Bu nedenle,
    öntanımlı ayarları kullanarak, bir NULL dizge tırnak içine alınmamış
    bir boş dizge olarak yazılırken, bir boş dizge tırnakların içine
    alınarak ("") yazılır. Değerlerin okunması da benzer şekilde yapıllır.
    Belli sütunlar için NULL dizge karşılaştırmasını önlemek için FORCE NOT
    NULL kullanabilirsiniz.

    Bilgi: CSV kipi gömülü satırsonu ve satırbaşı karakterleri içeren
       tırnak içine alınmış değerlerli CSV dosyalarını tanır ve bunları
       üretir. Bu bakımdan bu dosyaların metin kipindeki gibi her
       satırı bir tablo satırına karşılık gelmeyebilir. Eğer CSV
       dosyası, kendisinde kullanılan satır sonlandırma uzlaşımıyla
       uyuşmayan, gömülü satır sonlandırma karakterleri içeren alanlar
       içeriyorsa, PostgreSQL'in COPY oluşumu bu dosyayı girdi olarak
       reddedecektir. Bu nedenle, gömülü satır sonlandırma karakterleri
       içeren verinin CSV kipinde değil, metin ya da ikilik kipte
       alınması daha güvenli olur.

       Çoğu uygulama standarddan çok bir uzlaşımın sonucu gibi görünen
       dosya biçimli, tuhaf CSV dosyalar üretir. Bu bakımdan, bu
       mekanizmanın  bazı  dosyaları kabul etmediğini ya da COPY
       oluşumunun ürettiği dosyaların başka uygulamalar tarafından
       işlenemediğini keşfedebilirsiniz.

  İkilik Biçim
    COPY BINARY için kullanılan dosya biçimi PostgreSQL 7.4'de değişmiştir.
    Yeni dosya biçimi, bir dosya başlığı, sıfır ya da daha fazla sayıda
    satır verisi içeren demet ve bir dosya kuyruğu içerir. Başlık ve veri
    şimdi ağ bayt sıralamasındadır.

    Dosya başlığı
      Dosya başlığı, değişken uzunluktaki başlık ek veri alanı ile biten,
      15 baytlık sabit uzunlukta  bir alandan oluşur. Sabit uzunluklu
      alanlar şunlardır:

      İmza
        11 bayt uzunluktaki PGCOPY\n\377\r\n\0 dizgesi; bu dizgenin
        sonundaki  boş  karakter (\0) imzanın bir parçası olarak
        gereklidir. (Bu imza, temiz 8 bitlik olmayan bir aktarımla
        anlaşılırlığı bozulan dosyaların kolayca tanımlanabilmesi için
        tasarlanmıştır. Bu imza, böyle bir aktarımda, satırsonu dönüşüm
        süzgeçleri,   boş   karakterlerin  kaldırılması,  eşlik
        değişiklikleri  ya  da  yüksek  bitlerin  kaldırılmasıyla
        değiştirilecektir.)

      Seçenekler alanı
        Dosya  biçiminin önemli niteliklerini açıklayan 32 bitlik
        tamsayı bit maskesi. Bitler 0'dan (LSB) 31'e (MSB) kadar
        numaralanmıştır. Bu alan da, dosya biçiminin diğer tamsayı
        alanları gibi ağ bayt sıralamasında (en kıymetli bayt ilk
        bayttır) saklanmıştır. 16-31 arasındaki bitler dosya biçimi
        bakımından yaşamsal önemdeki nitelikler için yedek olarak
        ayrılmıştır; bir okuyucu bu bitlerden beklenmeyen birinin etkin
        olduğunu saptarsa, dosyayı reddetmelidir. 0-15  arasındaki
        bitler ise dosya biçiminin geriye doğru uyumluluğu ile ilgili
        alanlar için ayrılmıştır; bir okuyucu bu bitlerden beklenmeyen
        birinin etkin olduğunu saptarsa, bunu yoksaymalıdır. Şimdilik
        sadece bir bit tanımlıdır, kalan bitler sıfır olmalıdır:

        Bit 16
          Bu bit 1 ise, veri, nesne kimliklerini içeriyor, 0 ise
          içermiyor demektir.

      Başlık ek veri alanı uzunluğu
        Kendisi hariç, başlığın kalanının bayt cinsinden uzunluğunu
        veren 32 bitlik bir tamsayı. Şimdilik bu alanın değeri sıfırdır
        ve hemen ardından ilk demet gelmektedir. İleride başlığın ek
        veriler içermesi gerekirse bu değişebilir. Bir okuyucu böyle
        bir ek veriye rastlarsa ve onunla ne yapacağını bilmiyorsa,
        basitçe atlaması önerilir.

      Başlığın ek veri alanının kendinden menkul parçalardan oluşacağı
      düşünülmüştür.  Bayrakları içeren alan ise okuyucuya ek veri
      alanında nelerin bulunduğunu açıklamak için  tasarlanmamıştır.
      Başlığın ek veri alanının neleri içereceği daha sonraki dağıtımlara
      bırakılmıştır.

      Bu tasarım, hem geriye uyumlu başlık eklemelerine (başlık ek veri
      parçaları veya düşük baytlardaki ek seçenek bitleri) hem de geriye
      uyumlu olmayan değişikliklere (yüksek baytlardaki seçenek bitleri
      bu değişiklikleri belirtmek için kullanılabileceği gibi gerekirse
      destek verisi ek veri alanına eklenebilir) izin verir.

    Demetler
      Her demet, içindeki alan sayısını belirten 16 bitlik bir tamsayı
      ile başlar. (Şimdilik, bir tablo aynı sayıda alan içereceğinden tüm
      demetlerin aynı sayıda alan içereceği belli ise de bu her zaman
      doğru olmayabilir.) Bundan sonra alanlar gelir. Her alan, alan
      uzunluğunu belirten 32 bitlik bir tamsayı ile başlar (bu tamsayı,
      alan uzunluğuna dahil değildir ve sıfır da olabilir). Özel bir
      durum olarak -1 değeri bir NULL alan değeri belirtir ve bu alan
      sıfır uzunluktadır.

      Alanlar arasında adımlama anlamında herhangi bir ek alan bulunmaz.

      Şimdilik, bir COPY BINARY dosyasındaki tüm veri değerlerinin ikilik
      biçimde  olacağı  kabul  edilmektedir. Gelecekte, sütun biçim
      kodlarının belirtileceği bir  başlık  alanının  eklenebileceği
      umulmaktadır.

      Demet  verisinin  ikilik biçimini daha iyi anlayabilmek için
      PostgreSQL'in kaynak dosyalarına bakınız. Her sütunun veri türü
      *send ve *recv işlevlerinde görülebilir. Bu işlevler genellike
      kaynak paketinin src/backend/utils/adt/ dizininde bulunur.

      Nesne kimlikleri dosyada bulunuyorsa, OID alanı alan sayısını
      belirten tamsayıdan hemen sonra gelir ve alan sayısına dahil
      edilmemesi dışında normal bir alandır. Yani, normal alanlar gibi
      uzunluğunu belirten bir tamsayı ile başlar. Böylece 4 baytlık ve 8
      baytlık nesne kimliklerinin belirtilebilmesi mümkün olur, hatta
      istenirse, nesne kimliklerinin boş olarak gösterilmesini de mümkün
      kılar.

    Dosya Kuyruğu
      Dosya kuyruğu -1 içeren 16 bitlik bir tamsayıdan oluşur. Bu, bir
      demetin alan sayısı değerinden kolayca ayrılır.

      Eğer alan sayısını belirten tamsayı ne -1 ne de umulan sütun
      sayısını içeriyorsa, okuyucunun bir hata raporlaması gerekir. Bu,
      verinin düzgün olarak alınıp alınmadığıyla ilgili ek bir sınama da
      sağlar.

ÖRNEKLER

    Alan ayracı olarak | kullanarak istemciye bir tablonun kopyalanması:

      COPY country TO STDOUT WITH DELIMITER '|';

    Verinin bir dosyadan country tablosuna kopyalanması:

      COPY country FROM '/usr1/proj/bray/sql/country_data';

    STDIN'den bir tabloya kopyalanmaya uygun veri örneği:

      AF   AFGHANISTAN
      AL   ALBANIA
      DZ   ALGERIA
      ZM   ZAMBIA
      ZW   ZIMBABWE

    Burada her satırın içindeki boşluklar aslında birer sekme karakteridir.

    Aşağıda aynı veri ikilik biçimde çıktılanmıştır. Buradaki veri bir Unix
    aracı olan od -c ile süzüldükten sonra gösterilmiştir. Tablo üç alana
    sahiptir; ilk alan char(2) türünde, ikinci alan text türünde, üçüncü
    alan ise integer türündedir. Tüm satırların üçüncü sütunları birer NULL
    değer içermektedir.

    0000000  P  G  C  O  P  Y \n 377 \r \n \0 \0 \0 \0 \0 \0
    0000020 \0 \0 \0 \0 003 \0 \0 \0 002  A  F \0 \0 \0 013  A
    0000040  F  G  H  A  N  I  S  T  A  N 377 377 377 377 \0 003
    0000060 \0 \0 \0 002  A  L \0 \0 \0 007  A  L  B  A  N  I
    0000100  A 377 377 377 377 \0 003 \0 \0 \0 002  D  Z \0 \0 \0
    0000120 007  A  L  G  E  R  I  A 377 377 377 377 \0 003 \0 \0
    0000140 \0 002  Z  M \0 \0 \0 006  Z  A  M  B  I  A 377 377
    0000160 377 377 \0 003 \0 \0 \0 002  Z  W \0 \0 \0 \b  Z  I
    0000200  M  B  A  B  W  E 377 377 377 377 377 377

UYUMLULUK

    SQL standardında COPY diye bir deyim yoktur.

    Aşağıdaki sözdizimi PostgreSQL'in 7.3 sürümünden önce kullanılmaktaydı
    ve hala desteklenmektedir:

    COPY [ BINARY ] tablo_ismi [ WITH OIDS ]
      FROM { 'dosya_ismi' | STDIN }
      [ [USING] DELIMITERS 'ayra' ]
      [ WITH NULL AS 'bo_dizge' ]

    COPY [ BINARY ] tablo_ismi [ WITH OIDS ]
      TO { 'dosya_ismi' | STDOUT }
      [ [USING] DELIMITERS 'ayra' ]
      [ WITH NULL AS 'bo_dizge' ]

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005