Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE AGGREGATE - yeni bir ortak değer işlevi tanımlar

KULLANIM

    CREATE AGGREGATE isim (
      BASETYPE = girdi_veri_tr,
      SFUNC = durum_ilevi,
      STYPE = durum_veri_tr
      [ , FINALFUNC = son_ilev ]
      [ , INITCOND = ilk_deer ]
    )

AÇIKLAMA

    CREATE AGGREGATE yeni bir ortak değer işlevi tanımlar. Temel ve çok
    kullanılan ortak değer işlevleri dağıtıma dahil edilmiş ve bunlar
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/functions-aggregate.html
    adresinde  açıklanmıştır.  Eğer yeni türlerin tanımlanması ya da
    dağıtımla gelmeyen bir ortak değer işlevine ihtiyaç olursa istenen
    özellikleri sağlamak için CREATE AGGREGATE kullanılabilir.

    Bir şema ismi verilmişse (CREATE AGGREGATE myschema.myagg ... gibi),
    ortak değer işlevi belirtilen şema içinde oluşturulur.

    Bir ortak değer işlevi, ismi ve girdi veri türü ile tanımlanır. Eğer
    iki ortak değer işlevi farklı veri türleri ile çalışıyorlarsa, aynı
    şema içinde aynı isimle tanımlanabilir. Ayrıca, bir ortak değer işlevi
    gerek ismi gerekse girdi veri türü bakımından aynı şema içindeki
    sıradan işlevlerden de farklı olmalıdır.

    Bir ortak değer işlevi bir ya da iki sıradan işlevden oluşur:
    durum_ilevi ile belirtilen bir durum geçiş işlevi ve son_ilev ile
    isteğe bağlı olarak belirtilebilen bir son hesap işlevi. Bunlar şöyle
    kullanılır:

    durum_ilevi( dahili_durum, sonraki-veri-esi )
       ---> sonraki-dahili-durum
    son_ilev( dahili_durum )
       ---> ortak-değer

    PostgreSQL  ortak değerin o anki dahili durumunu saklamak üzere
    durum_veri_tr ile belirtilen veri türünde bir geçici  değişken
    oluşturur.  Her  girdi öğesinde, yeni bir dahili durum değerini
    hesaplamak üzere durum geçiş işlevi çağrılır. Tüm veri işlendikten
    sonra, döndürülecek ortak değeri hesaplamak için son işlev çağrılır.
    Eğer bir son işlev yoksa, son durum değeri olduğu gibi döndürülür.

    Bir ortak değer işlevine dahili durum değeri için bir ilk değer olarak,
    bir ilk_deer sağlanabilir. Bu veritabanında text türünde bir sütun
    olarak belirtilir ve saklanır, fakat bu, durum değerinin veri türündeki
    bir sabitin geçerli bir harici gösterimi olmalıdır. Eğer verilmezse,
    durum değeri NULL olarak ayrılır.

    Eğer durum geçiş işlevi argümanlarına bağımlı olarak bildirilmişse,
    NULL  girdilerle  çağrılamaz.  Böyle  bir  geçiş işleviyle cümle
    çalıştırıldığında davranışı şöyle açıklayabiliriz. NULL girdi değerleri
    yoksayılır (işlev çağrılmamıştır ve önceki durum değeri beklemektedir).
    Eğer ilk durum değeri NULL ise, ilk NULL olmayan girdi değeri durum
    değeri yapılır ve geçiş işlevi ikinci NULL olmayan girdi değeriyle
    çağrılır. Bu, max  gibi  ortak  değer  işlevlerini  gerçeklerken
    kullanışlıdır. Bu davranış sadece durum_veri_tr ile girdi_veri_tr
    aynı ise kullanılabilir. Bu veri türleri farklı olduğunda, ya NULL
    olmayan bir ilk_deer ya da argümanlarına bağımlı olmayan bir geçiş
    işlevi sağlamalısınız.

    Eğer durum geçiş işlevi argümanlarına bağımlı değilse, koşulsuz olarak
    her girdi değeriyle çağrılabilecek, NULL girdi değerleriyle ve kendinin
    NULL geçiş değerleriyle çalışacaktır. Bu, işlev yazarının, ortak
    değerin boş değerlerle elde edilebilmesi bakımından tam denetime sahip
    olmasıyla mümkün olur.

    Eğer son işlev argümanlarına bağımlı olarak bildirilmişse, son durum
    değeri NULL olduğunda çağrılmayacak; bunun yerine kendiliğinden bir
    NULL sonuç döndürülecektir. (Şüphesiz bu, argümanlarına bağımlı olarak
    işlem yapabilen işlevler için normal bir davranıştır.) Her durumda, bir
    son işlev bir NULL değer döndürecek bir seçeneğe sahip olabilir.
    Örneğin, avg işlevinin son işlevi sıfır girdi satırı varsa, NULL
    döndürür.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak ortak değer işlevinin ismi (şema  nitelemeli
       olabilir).

    girdi_veri_tr
       Bu ortak değer işlevinin üzerinde işlem yapacağı girdinin veri
       türü. Girdi değerlerinin türüyle ilgilenmeyen bir ortak değer
       işlevi için (count(*) gibi), "ANY" olarak belirtilebilir.

    durum_ilevi
       Her girdi değeri için çağrılacak durum geçiş işlevinin ismi. Bu
       normalde  iki  argümanlı  bir  işlevdir;  ilk  argümanı
       durum_veri_tr  türünde,  ikincisi  ise  girdi_veri_tr
       türündedir. Eğer bir ortak değer işlevi girdi veri türü ile
       ilgilenmiyorsa işlev durum_veri_tr türünde tek bir argüman
       alabilir. Her durumda işlev durum_veri_tr türünde bir değer
       döndürmelidir. Bu işlev o anki durum değerini ve o anki girdi
       veri öğesini alıp, sonraki durum değeri ile döner.

    durum_veri_tr
       Durum geçiş işlevinin durum değerinin veri türü.

    son_ilev
       Tüm girdi değerleri işleme sokulup, ortak değer hesaplanacağı
       zaman çağrılan son işlevin ismi. İşlev durum_veri_tr türünde
       tek bir argüman almalıdır. Ortak değer işlevinin dönüş türü bu
       işlevin  dönüş  türü  olarak  tanımlanır.  Eğer  son_ilev
       belirtilmemişse, son durum değeri işlevin dönüş değeri olarak
       kullanılır ve dönüş türü durum_veri_tr olur.

    ilk_deer
       Durum değeri için ilk değer. durum_veri_tr türünde kabul
       edilebilecek bir dizge sabit olmalıdır. Belirtilmezse, durum
       değeri NULL olarak ayrılır.

    CREATE AGGREGATE deyiminin parametrelerini tam da yukarıdaki sırasıyla
    yazmak şart değildir, istenen sırada yazılabilir.

ÖRNEKLER

    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xaggr.html adresine bakınız.

UYUMLULUK

    CREATE AGGREGATE bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardı kullanıcı
    tanımlı ortak değer işlevlerini desteklememektedir.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER AGGREGATE [alter_aggregate(7)],
    DROP AGGREGATE [drop_aggregate(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005