Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE CAST - iki veri türü arasında yeni bir dönüşüm tanımlar

KULLANIM

    CREATE CAST (kaynak_tr AS hedef_tr)
      WITH FUNCTION ilev_ismi (arg_tr)
      [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]

    CREATE CAST (kaynak_tr AS hedef_tr)
      WITHOUT FUNCTION
      [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]

AÇIKLAMA

    CREATE CAST iki veri türü arasında yeni bir dönüşüm tanımlar. Örnek:

    SELECT CAST(42 AS text);

    Burada 42 tamsayı sabiti evvelce tanımlanmış bir işlev (text(int4)
    işlevi) çağrılarak text türüne dönüştürülmektedir. (Eğer böyle bir tür
    dönüşümü tanımlanmamışsa, dönüşüm başarısız olur.)

    İki tür ikilik olarak uyumlu olabilir, yani herhangi bir işlev
    çağrılmadan serbestçe bir türden diğer türe dönüştürülebilir.  Bu
    ilgili değerlerin aynı dahili gösterime sahip olmalarını gerektirir.
    Örneğin, text ve varchar türleri ikilik olarak uyumlu türlerdir (ya da
    dahili gösterimleri aynı olan türlerdir).

    Öntanımlı olarak, bir tür dönüşümü sadece CAST(x AS tr_ismi) veya
    x::tr_ismi gibi doğrudan bir tür dönüşüm isteği ile yapılabilir.

    Eğer tür dönüşümü AS ASSIGNMENT ile tanımlanmışsa, bir sütuna hedef
    veri türünde atama şeklinde örtük olarak çağrılabilir.  Örneğin,
    foo.f1'nin text türünde bir sütun olduğunu varsayalım,

    INSERT INTO foo (f1) VALUES (42);

    eğer integer türünden text türüne dönüşüm AS ASSIGNMENT imli olarak
    oluşturulmuşsa, bu dönüşüm mümkün olur, yoksa olmaz. (Böyle tür
    dönüşümlerine genellikle, atamal tr dnm diyoruz.)

    Eğer tür dönüşümü AS IMPLICIT ile oluşturulmuşsa, herhangi bir bağlam
    içinde, sadece atama ile değil, bir ifadenin içinde kullanıldığında
    bile dolaylı olarak böyle bir tür dönüşümü yapılabilir. Örneğin, ||
    işleci text türünde terimler aldığından,

    SELECT 'The time is ' || now();

    eğer timestamp türünden text türüne dönüşüm AS IMPLICIT imli olarak
    oluşturulmuşsa, bu dönüşüm mümkün olur. Aksi takdirde tür dönüşümünün
    doğrudan yazılması gerekir. Örnek:

    SELECT 'The time is ' || CAST(now() AS text);

    (Böyle tür dönüşümlerine genellikle, dolayl tr dnm diyoruz.)

    Tür dönüşümlerini dolaylı olarak yapılması için imlerken biraz tutucu
    olmakta fayda vardır. Dolaylı dönüşümde bir aşırı bolluk, çok sayıda
    yorumun  mümkün  olması  nedeniyle, PostgreSQL'in şaşırtıcı komut
    yorumları seçmesine ya da komutları tamamen çözümleyememesine sebep
    olabilir. En iyisi sadece aynı genel tür kategorisindeki türler
    arasında bilgi koruyan dönüşümler için dolaylı olarak çağrılabilen bir
    tür dönüşümü yapmaktır. Örneğin, int2'den int4'e tür dönüşümünün
    dolaylı olması kabul edilebilir, fakat float8'den int4'e dönüşüm
    şüphesiz atama yoluyla yapılmalıdır. text'den int4'e tür dönüşümü gibi
    farklı tür kategorileri arasındaki tür dönüşümünü açıkça belirterek
    yapmak en iyisidir.

    Bir tür dönüşümünün mümkün olması için kendi kaynak ve hedef veri
    türleriniz olmalıdır. İkilik olarak uyumlu tür dönüşümü oluşturabilmek
    için ise ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız. (Bu kısıtlamanın sebebi,
    hatalı yapılan ikilik uyumlu tür dönüşümlerinin sunucunun kolayca
    çökmesine sebep olmasıdır.)

PARAMETRELER

    kaynak_tr
       Tür dönüşümünün kaynak veri türünün ismi.

    hedef_tr
       Tür dönüşümünün hedef veri türünün ismi.

    ilev_ismi(arg_tr)
       Tür  dönüşümünü  gerçekleştirecek işlev. İşlevin ismi şema
       nitelemeli olabilir; değilse,  işlev  şema  arama  yolunda
       aranacaktır. İşlevin sonuç veri türü tür dönüşümünün hedef veri
       türü ile eşleşmelidir. Argümanlar aşağıda açıklanmıştır.

    WITHOUT FUNCTION
       Kaynak ve hedef türlerin ikilik olarak uyumlu olduğunu belirtir,
       böylece tür dönüşümünü gerçekleştirmek için bir işleve gerek
       kalmaz.

    AS ASSIGNMENT
       Tür  dönüşümünün  atama  bağlamında   dolaylı   olarak
       uygulanabileceğini belirtir.

    AS IMPLICIT
       Tür  dönüşümünün  herhangi  bir  bağlamda  dolaylı  olarak
       uygulanabileceğini belirtir.

    Tür dönüşümü gerçekleme işlevleri bir, iki ya da üç argümanlı olabilir.
    İlk argümanın türü tür dönüşümünün kaynak veri türü ile aynı olmalıdır.
    Varsa, ikinci argüman integer türünde olmalıdır; hedef türle ilgili tür
    dönüştürücüyü, yoksa -1 değerini alır. Varsa, üçüncü argüman boolean
    türünde olmalıdır; dönüşüm açıkça belirtilerek uygulanacaksa true, aksi
    takdirde  false değerini alır. (Tuhaf bir biçimde, SQL belirtimi bazı
    durumlarda, doğrudan ve dolaylı tür dönüşümleri için farklı davranışlar
    talep eder. Bu argüman böyle tür dönüşümlerini gerçekleştirmesi istenen
    işlevler için sağlanmıştır. Kendi veri türlerinizi buna konu olacak
    şekilde tasarlamanız tavsiye edilmez.)

    Normal olarak bir tür dönüşümü farklı kaynak ve hedef veri türlerine
    sahip olmalıdır. Yine de, dönüşümü gerçekleştirecek işlevin birden
    fazla argümanı olması durumunda, kaynak ve hedef veri türleri aynı olan
    tür dönüşümü bildirimlerine izin verilir. Bu, sistem kataloglarında
    türe özel uzunluk zorlama işlevlerini ifade etmekte kullanılır. İsimli
    işlev, tür değerini ikinci argümanında belirtilen tür değiştirici
    değerine zorlamak için kullanılır. (Dil kuralları sadece belli yerleşik
    veri türlerinin tür değiştiricilere sahip olmasına izin verdiğinden, bu
    özellik kullanıcı tanımlı hedef türlerde kullanmak için değildir,
    burada bütünlüğü sağlamak için bahsettik.)

    Bir tür dönüşümü farklı kaynak ve hedef türleri ile birden fazla
    argüman alan bir işleve sahip olduğunda, bir türden diğer türe dönüşümü
    yaparken aynı adımda bir uzunluk zorlaması da yapılıyor demektir. Böyle
    bir girdi mevcut olmadığı zaman, bir tür dönüşümü kullanan bir tür
    zorlaması iki adım gerektirir; birincisinde veri türleri arasında
    dönüşüm yapılır, ikincisinde tür değiştirici uygulanır.

EK BİLGİ

    Kullanıcı  tanımlı bir tür dönüşümünü kaldırmak için  DROP CAST
    [drop_cast(7)] kullanılır.

    Türler arasındaki dönüşümün her iki yönde de yapılmasını istiyorsanız,
    her iki tür dönüşümünü açıkça bildirmeniz gerektiğini unutmayın.

    PostgreSQL 7.3 öncesinde, her işlev bir veri türü ile aynı ismi alır,
    bu veri türünü döndürür ve farklı türde bir argüman alıp özdevinimli
    olarak bir tür dönüşüm işlevi olurdu. Bu uzlaşım şemaların tanıtımıyla
    ve sistem kataloglarında ikilik uyumlu tür dönüşümlerinin  ifade
    edilebilmesi için terkedildi. Yerleşik tür dönüşüm işlevleri hala bu
    isimleme şemasını kullanıyor olsa da, pg_cast sistem kataloğunda da tür
    dönüşümleri olarak gösterilmiş olması gerekir.

    Gerekli olmadığında, tür dönüşüm gerçekleme işlevlerinin hedef veri
    türünde isimlendirilmesi uzlaşımını kullanmaya devam etmenizi öneririz.
    Çoğu  kullanıcı, trismi(x) biçiminde veri türlerini dönüştürmeye
    alışmıştır. Bu yazım şekli aslında bir tür dönüşümü gerçekleştirme
    işlevi çağrısından ne eksik ne de fazladır; bir tür dönüşümü olarak
    özellikle ele alınmaz. Eğer sizin dönüşüm işlevleriniz bu uzlaşıma
    uygun  olarak isimlendirilmemişse, siz şaşırtıcı kullanıcılarsınız
    demektir. PostgreSQL farklı argüman türlerine sahip işlevlere aynı
    ismin verilmesine izin verdiğinden farklı veri türlerine dönüşüm için
    hepsi hedef veri türünde isimlendirilmiş çok sayıda dönüşüm işlevine
    sahip olmanın bir zorluğu yoktur.

    Bilgi: Önceki paragrafta küçük bir zararsız yalan vardır: pg_cast'ın
       bir  görünüşte  işlev  çağrısının  anlamını  çözümlemekte
       kullanılacağı bir durum hala vardır. Eğer isim(x) gibi bir işlev
       çağrısı aslında bir işlevle eşleşmiyorsa, fakat isim bir veri
       türünün ismiyse ve pg_cast x türünden bu türe bir ikilik uyumlu
       tür dönüşümünü gösteriyorsa, çağrı bir açıkça tür dönüşümü
       olarak yorumlanacaktır. İkilik olarak uyumlu tür dönüşümleri bir
       işleve karşılık olmasalar bile işlevsel sözdizimi kullanılarak
       çağrılabileceğinden böyle bir olağandışılık vardır.

ÖRNEKLER

    int4(text) işlevini kullanarak text türünden int4 türüne bir tür
    dönüşümü oluşturmak için:

    CREATE CAST (text AS int4) WITH FUNCTION int4(text);

    (Bu tür dönüşümü sistemde zaten önceden tanımlanmıştır.)

UYUMLULUK

    SQL:1999'un ikilik uyumlu türler veya gerçekleme işlevlerinin ek
    argümanlarını hesaba katmaması dışında, CREATE CAST SQL:1999 ile
    uyumludur. AS IMPLICIT de bir PostgreSQL oluşumudur.

SEE ALSO

    CREATE FUNCTION [create_function(7)], CREATE TYPE [create_type(7)],
    DROP CAST [drop_cast(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005