Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE DOMAIN - yeni bir veri alanı tanımlar

KULLANIM

    CREATE DOMAIN isim [AS] veri_tr
      [ DEFAULT ifade ]
      [ kst [ ... ] ]

    burada kst:

    [ CONSTRAINT kst_ismi ]
    { NOT NULL | NULL | CHECK (ifade) }

AÇIKLAMA

    CREATE DOMAIN yeni bir veri alanı tanımlar.  Yeni veri alanını
    tanımlayan kullanıcı o veri alanının sahibi olur.

    Eğer bir şema ismi belirtilmişse (CREATE DOMAIN   myschema.mydomain
    ... gibi) veri alanı bu şema içinde oluşturulur. Aksi takdirde geçerli
    olan şemada oluşturulur. Veri alanının ismi şemanın mevcut veri
    alanları ve veri türleri arasında eşsiz olmalıdır.

    Veri alanları bakım kolaylığı bakımından tablolar arasında ortak
    alanları tek bir yerle soyutlamak için yararlıdır. Örneğin eposta
    adresi  sütunu  çeşitli  tablolarda  hepsi  aynı  özelliklerle
    kullanılabilir. Bir veri alanı tanımlayıp her tablonun kısıtlarını ayrı
    ayrı ayarlamaktan kurtulabilirsiniz.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak veri alanının ismi (şema nitelemeli olabilir).

    veri_tr
       Veri alanının veri türü; dizi belirteçleri içerebilir.

    DEFAULT ifade
       Veri alanının kullanıldığı sütunlar için bir öntanımlı değer
       belirtir. Değer herhangi bir ifade olabilir (altsorgulara izin
       verilmez). Öntanımlı ifadenin veri türü, veri alanının veri türü
       ile aynı olmalıdır. Bir öntanımlı değer belirtilmezse, NULL
       öntanımlı olur.

       Öntanımlı ifade, sütun için değer belirtilmeyen veri girme
       işlemlerinde kullanılacaktır. Bir sütun için bir öntanımlı değer
       zaten varsa, veri alanının öntanımlısı değil, bu öntanımlı
       kullanılır. Ancak, bir sütunun veri türünün öntanımlısı değil,
       veri alanının öntanımlısı kullanılır.

    CONSTRAINT kst_ismi
       Bir kısıtın isteğe bağlı ismi. Belirtilmezse, sistem bir isim
       üretecektir.

    NOT NULL
       Veri alanı değerinin NULL olamayacağını belirtir.

    NULL  Veri  alanı  değerinin  NULL  olabileceğini  belirtir.  Bu
       öntanımlıdır.

       Bu sözcük standartdışı SQL veritabanları ile uyumluluk için
       vardır. Yeni uygulamalarda kullanılmasa daha iyi olur.

    CHECK (ifade)
       Doğruluk kısıtlarını ya da veri alanı değerlerinin sağlaması
       gereken sınamaları belirtmek için kullanılır. Her kısıt bir
       mantıksal sonuç üreten bir ifade olmalıdır. Sınanacak değeri
       belirtmek için isim olarak VALUE kullanılmalıdır.

       Şimdilik, CHECK ifadeleri altsorgular içerememekte ve ifade
       içinde VALUE dışında değişken belirtilememektedir.

ÖRNEKLER

    Bu örnekte us_postal_code veri alanı oluşturulmakta ve bu alan bir
    tablo tanımında kullanılmaktadır. Değerin geçerli bir US posta kodu
    olup olmadığı bir düzenli ifade ile sınanmaktadır.

      CREATE DOMAIN us_postal_code AS TEXT
      CHECK(
        VALUE ~ '^\d{5}$'
       OR VALUE ~ '^\d{5}-\d{4}$'
      );

      CREATE TABLE us_snail_addy (
       address_id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY
      , street1 TEXT NOT NULL
      , street2 TEXT
      , street3 TEXT
      , city TEXT NOT NULL
      , postal us_postal_code NOT NULL
      );

UYUMLULUK

    CREATE DOMAIN SQL standardıyla uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER DOMAIN [alter_domain(7)], DROP DOMAIN [drop_domain(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005