Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE FUNCTION - yeni bir işlev tanımlar

KULLANIM

    CREATE [OR REPLACE] FUNCTION isim ( [ [ arg_ismi ] arg_tr [, ...] ] )
      RETURNS dn_tr
     { LANGUAGE dil_ismi
      | IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE
      | CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT
      | [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
      | AS 'tanm'
      | AS 'nesne_dosyas', 'ilintileme_sembol'
     } ...
      [ WITH ( znitelik [, ...] ) ]

AÇIKLAMA

    CREATE FUNCTION yeni bir işlev tanımlar. CREATE OR REPLACE FUNCTION ise
    ya yeni bir işlev oluşturur ya da bir mevcut işlev tanımını değiştirir.

    Eğer bir şema ismi belirtilmişse, işlev belirtilen şemada oluşturulur.
    Aksi takdirde, geçerli olan şemada oluşturulur. Yeni işlevin ismi, aynı
    şema içindeki aynı argüman türlerine sahip bir işlev ismi ile aynı
    olmamalıdır. Farklı argüman türlerine sahip aynı isimdeki işlevlere
    izin verilir.

    Mevcut bir işlevin tanımını güncellemek için CREATE OR REPLACE FUNCTION
    kullanılır. Ancak, bir işlevin ismini ya da argüman türlerini bu
    yöntemle değiştirmek mümkün değildir (eğer denerseniz, aslında ayrı ve
    yeni bir işlev oluşturmuş olursunuz). Ayrıca, CREATE OR REPLACE
    FUNCTION ile mevcut bir işlevin dönüş türünü değiştirmeye çalışmayın,
    bunu yapmak için işlevi önce silmeli, sonra yeniden oluşturmalısınız.

    Eğer bir işlevi silip yeniden oluşturursanız, yeni işlev eskisiyle aynı
    olmaz; mevcut kuralları, sanal tabloları, tetikleri, vs. de silmiş
    olursunuz. Bunları koruyarak işlev tanımını değiştirmek için CREATE OR
    REPLACE FUNCTION kullanın.

    İşlevi tanımlayan kullanıcı aynı zamanda sahibi olur.

PARAMETRELER

    isim  Tanımlanacak işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    arg_ismi
       Bir argümanın ismi. Bazı diller (şimdilik sadece PL/pgSQL)
       argüman ismini işlev gövdesinde kullanmanızı ister. Diğer diller
       için argüman ismi sadece ek bir bilgidir.

    arg_tr
       İşlevin (varsa) argümanlarının veri türleri (şema nitelemeli
       olabilir). Argüman türleri temel, birleşik veya veri alanı türü
       olabileceği gibi bir tablo sütununun veri türüne başvurulu
       olabilir.

       Gerçeklenim diline bağımlılık sebebiyle, cstring gibi tanımlı
       türler de belirtilebilir. Argüman türü olarak tanımlı türler
       kısmen olabileceği gibi SQL veri türlerinin tamamen dışında
       türler olabilirler.

       Bir sütun türüne başvuruyu tablo_ismi.stun_ismi%TYPE yazarak
       belirtebilirsiniz. Bu özelliğin kullanımı bazan bir işlevin bir
       tablo  tanımındaki  değişikliklerden  bağımsız  olmasını
       sağlayabilir.

    dn_tr
       İşlevin dönüş değerinin veri türü (şema nitelemeli olabilir).
       Dönüş türü temel, birleşik veya veri alanı türü olabileceği gibi
       bir tablo sütununun veri türüne başvurulu olabilir.

       SETOF değiştiricisi işlevin tek bir öğe ile değil, bir öğe
       kümesi ile döneceğini belirtir.

       Bir sütun türüne başvuruyu tablo_ismi.stun_ismi%TYPE yazarak
       belirtebilirsiniz.

    dil_ismi
       İşlevin gerçeklendiği dilin ismi. SQL, C,  internal  veya
       kullanıcı  tarafından belirtilecek yordamsal dillerden biri
       olabilir. Geriye uyumluluk için  isim  tek  tırnak  içine
       alınabilir.

    IMMUTABLE, STABLE, VOLATILE
       Çalışma anı eniyilemesi için işlevin çoklu değerlendirmelerinin
       tek bir değerlendirme ile değiştirilmesinin  güvenli  olup
       olmayacağını belirlerler. En fazla bir seçim belirtilebilir.
       Bunlardan hiçbiri belirtilmemişse VOLATILE öntanımlıdır.

       IMMUTABLE işlevin aynı argüman değerleriyle daima aynı sonucu
       döndüreceğini belirtir; yani, argümanlarının veritabanındaki
       değerlerden faydalanmayacağını ya da argüman olarak açıkça
       belirtilmemiş  bilgileri kullanmayacağını belirtir. Eğer bu
       seçenek belirtilmişse, işlevin tamamen sabit argümanlı her
       çağrısı anında işlev değeriyle değiştirilebilir.

       STABLE tek bir tablo taraması içinde işlevin aynı argüman
       değerleri için tutarlı olarak aynı sonucu döndüreceğini, ama
       sonucun  SQL  cümleleriyle  değişebileceğini  belirtir. Bu,
       sonuçları veritabanı aramalarına, parametrelerine, v.s. bağımlı
       işlevler için un uygun seçimdir. Ayrıca, değerleri bir hareket
       içinde değişmediğinden current_timestamp ailesindeki işlevler de
       STABLE olarak nitelenmiştir.

       VOLATILE işlevin değerinin tek bir tablo taraması içinde bile
       değişebileceğini, dolayısıyla hiçbir eniyileme yapılamayacağını
       belirtir. Görece birkaç veritabanı işlevi bu anlamda oynaktır;
       bazı örnekler: random(), currval(), timeofday(). Yan etkiye
       sahip her işlevin, işlev sonucu tahmin edilebilir olsa bile,
       eniyilenmesini önlemek için  VOLATILE  olarak  sınıflanması
       gerektiğini unutmayın; setval() buna bir örnektir.

       Ek ayrıntılar için
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc-volatility.html
       adresine bakınız.

    CALLED ON NULL INPUT, RETURNS NULL ON NULL INPUT, STRICT
       CALLED ON NULL INPUT (öntanımlıdır)  işlevin bazı argümanları
       NULL olduğunda normal olarak çağrılacağını belirtir. Bundan
       sonra işlev yazarının yapacağı NULL değerleri sınamak  ve
       gereğini yapmaktır.

       RETURNS  NULL  ON  NULL  INPUT  veya STRICT ise işlevin,
       argümanlarından herhangi birinin NULL olması durumunda daima
       NULL  değer  döndüreceğini  belirtir.  Eğer  bu  seçenek
       belirtilmişse,  NULL   argümanların   varlığında   işlev
       çalıştırılmayacak,  onun  yerine  hemen  bir  NULL  değer
       döndürülecektir.

    SECURITY INVOKER işlevin kendisini çağıran kullanıcının izinleriyle çalıştırılacağını belirtir. SECURITY DEFINER ise işlevin kendisini oluşturan kullanıcının izinleriyle çalıştırılacağını belirtir.

       EXTERNAL sözcüğü SQL uyumluluğu için varsa da isteğe bağlı olmasından dolayı, SQL'in tersine bu özellik harici işlevlere uygulanmaz.

    tanm İşlevi tanımlayan bir dizge sabiti; anlamlandırılması dile bağımlıdır. Bir dahili işlev ismi olabileceği gibi bir nesne dosyasının yolu, bir SQL komutu veya bir yordamsal dilde yazılmış bir metin olabilir.

    nesne_dosyas, ilintileme_sembol
       AS sözcüğünün bu biçimi özdevimli yüklenebilen C dili işlevleri için, işlevin C dili kaynak kodundaki ismi, bir SQL işlevinin ismiyle aynı değilse, kullanılır. nesne_dosyas dizgesi ile özdevimli yüklenebilen nesneyi içeren dosyanın ismi belirtilir. ilintileme_sembol ise işlevin C dili kaynak kodundaki ismi olarak işlevin ilintileme sembolüdür. Eğer ilintileme sembolü belirtilmezse, tanımlandığı SQL işlevinin ismiyle aynı olduğu kabul edilir.

    znitelik
       İşlev hakkında bilgi içeren isteğe bağlı parçaları belirtmenin tarihi bir yolu. Burada belirtilebilecek öznitelikler şunlardır:

       isStrict
           STRICT veya RETURNS NULL ON NULL INPUT'a eşdeğerdir.

       isCachable
           IMMUTABLE'ın atıl olmuş eşdeğeridir; hala geriye uyumluluk adına kabul edilmektedir.

       Öznitelik isimleri harf büyüklüğüne duyarlıdır.

EK BİLGİ

    İşlevlerin yazılması hakkında bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc.html adresine bakınız.

    Girdi argümanları ve dönüş değeri için tamamen SQL türü sözdizimine
    izin verilmektedir. Ancak, temel işlev gerçekleniminin sorumlusu olduğu
    tür belirtiminin bazı ayrıntıları (sayısal türlerdeki hassasiyet alanı
    gibi) CREATE FUNCTION tarafından sessizce sineye çekilir (yani, ne
    tanınır ne de uygulanır).

    PostgreSQL, argümanları farklı olmak şartıyla işlevler için aynı
    isimlerin kullanımına izin verir. Ancak, C  dilinde  tüm  işlev
    isimlerinin farklı olması gerekir, bu nedenle bu tür C işlevlerine
    farklı C isimleri vermelisiniz. (örneğin, C isimlerinin parçası olarak
    argüman türleri kullanılabilir).

    CREATE FUNCTION aynı nesne dosyası için defalarca çağrıldığında dosya
    sadece bir kere yüklenir. Dosyayı tekrar tekrar yüklemeniz gerekiyorsa
    (geliştirme amaçlı) LOAD [load(7)] komutunu kullanın.

    Kullanıcı  tanımlı  işlevleri  kaldırmak  için  DROP  FUNCTION
    [drop_function(7)] kullanılır.

    İşlev tanımlarını yazarken tek tırnak içine almak yerine  dolar
    işaretleri arasında yazmak çoğunlukla daha çok tercih edilen bir
    yöntemdir
    (http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/sql-syntax.html#SQL-SYNTAX-DOLLAR-QUOTING
    adresine  bakınız).  Dolar  işaretleri  arasında  yazma  yöntemi
    kullanılmadığı zaman, işlev tanımı içindeki tek  tırnaklar  veya
    tersbölülerin öncelenmesi gerekir.

    Bir işlevin tanımlanabilmesi için kullanıcının dil üzerinde USAGE
    iznine sahip olması gerekir.

ÖRNEKLER

    Burada, başlangıç olarak yardımcı olacak önemsiz bir örneğe yer
    verilmiştir. Daha fazla bilgi edinmek ve başka örnekler için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc.html adresine bakınız.

      CREATE FUNCTION add(integer, integer) RETURNS integer
        AS 'select $1 + $2;'
        LANGUAGE SQL
        IMMUTABLE
        RETURNS NULL ON NULL INPUT;

    PL/pgSQL dilinde bir argüman ismi kullanarak bir tamsayı arttırımı:

     CREATE OR REPLACE FUNCTION increment(i integer) RETURNS integer AS $$
       BEGIN
         RETURN i + 1;
       END;
     $$ LANGUAGE plpgsql;

UYUMLULUK

    SQL:1999 ve sonrasında bir CREATE FUNCTION tanımlıdır. PostgreSQL
    sürümü  de  benzer olmakla birlikte tamamen uyumlu değildir. Ne
    öznitelikler taşınabilirdir ne de farklı diller kullanılabilmektedir.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER FUNCTION [alter_function(7)], DROP FUNCTION [drop_function(7)],
    GRANT [grant(7)], LOAD [load(7)], REVOKE [revoke(7)], createlang(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005