Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE INDEX - yeni bir indeks tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ UNIQUE ] INDEX isim ON tablo [ USING yntem ]
      ( { stun | ( ifade ) } [ ile_snf ] [, ...] )
      [ TABLESPACE tablo_alan ]
      [ WHERE dayanak ]

AÇIKLAMA

    CREATE INDEX belirtilen bir tablo üzerinden bir indeks oluşturur.
    İndekslerin birincil kullanım amacı veritabanı başarımını arttırmaktır
    (ancak, uygunsuz kullanımı başarımın düşmesiyle sonuçlanır).

    İndeks için anahtar alanları sütun isimleri olarak ya da parantez
    içinde yazılmış ifadeler olarak  belirtilir.  İndeksleme  yöntemi
    çoksütunlu indeksleri destekliyorsa, çok sayıda alan belirtilebilir.

    Bir indeks alanı tablonun satırındaki bir veya daha fazla sütun
    değerinden hesaplanan bir ifade olabilir. Bu özellik, bazı temel veri
    dönüşümlerini temel alan veriye daha hızlı erişim sağlamak için
    kullanılabilir. Örneğin, upper(col)'a göre hesaplanan bir indeks, WHERE
    upper(col) = 'JIM' gibi bir deyimin belirtilebilmesini mümkün kılar.

    PostgreSQL B-tree, R-tree, hash ve GiST indeksleme yöntemlerini içerir.
    B-tree indeksleme yöntemi bir Lehman-Yao yüksek bilinirlikli B-tree
    gerçeklenimidir. R-tree indeksleme yöntemi, Gutman'in dördül ayırma
    algoritması kullanılarark gerçeklenir. Hash indeksleme yöntemi ise
    Litwin'in  bir  gerçeklenimidir. Kullanıcılar da kendi indeksleme
    yöntemini tanımlayabilir ama bu oldukça karmaşıktır.

    WHERE deyiminin varlığında, bir kısmî indeks oluşturulur. Bir kısmî
    indeks,  bir  tablonun  kalanına göre indeksleme bakımından daha
    kullanışlı olan bir bölümündeki girdileri içeren bir  indekstir.
    Örneğin, hem toptan hem de perakende siparişleri içeren bir tablomuz
    olsun, perakende siparişlerin tabloda daha az bulunmasına karşın en sık
    kullanılanların bunlar olduğunu varsayalım. Sadece bu kayıtlarla ilgili
    bir indeks oluşturarak başarımı önemli ölçüde arttırabilirsiniz. Başka
    bir olası kısmî indeks uygulaması, tablonun bir alt kümesindekilerin
    eşsizliğini sağlamak için WHERE ile UNIQUE'in birlikte kullanımıdır.

    WHERE ile kullanılan ifade sadece indekslenen tablonun sütunlarına
    başvurabilir  ama  sadece  indekslenen  değil,  bütün  sütunlar
    kullanılabilir. Şimdilik, WHERE deyimi içinde altsorgular ve ortak
    değer işlevleri de kullanılamamaktadır. Aynı kısıtlamalar ifadelerdeki
    indeks alanları için de geçerlidir.

    Bir indeks tanımında kullanılan bütün işlevler ve işleçler IMMUTABLE
    imli olmalıdır, yani sonuçlar bunların argümanlarına bağımlı olmalı ve
    argümanları asla yorumlanabilir olmamalıdır (başka bir tablonun içeriği
    ya da şimdiki zaman kullanılamaz). Bu sınırlama indeksin davranışının
    iyi tanımlanmış olmasını sağlar. Bir kullanıcı tanımlı işlevi bir
    indeks ifadesinde ya da WHERE deyiminde kullanmak istiyorssanız, işlevi
    tanımlarken IMMUTABLE imli olmasını sağlamayı unutmayın.

PARAMETRELER

    UNIQUE İndeks oluşturulurken ve  her  veri  eklenişinde,  tabloda
       birbirinin  aynı değerler bulunmaması için sistemin sınama
       yapmasını sağlar. Girdilerin yinelenmesine sebep olacak bir veri
       girme veya güncelleme işleminin yapılmaya çalışılması bir hata
       üretecektir.

    isim  Oluşturulacak indeksin ismi; burada şema nitelemeli isimler
       kullanılamaz. İndeks daima tabloyu içeren şemada oluşturulur.

    tablo İndekslencek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    yntem İndeks için kullanılacak yöntemin ismi. Değer olarak, btree,
       hash, rtree ve gist verilebilir. btree öntanımlı yöntemdir.

    stun Tablo sütunun ismi.

    ifade Tablonun bir ya da daha fazla sütünu ile ilintili bir ifade.
       İfade yukarıdaki sözdiziminde gösterildiği gibi parantez içinde
       yazılmalıdır. Ancak, ifade bir işlev çağrısı  biçimindeyse
       parantez içine alınmayabilir.

    ile_snf
       Bir işleç sınıfının ismi. Ayrıntılar için aşağıya bakınız.

    tablo_alan
       İndeksin   oluşturulacağı  tablo  alanı.  Belirtilmezse,
       default_tablespace  yapılandırma  değişkeninin  değeri;  bu
       değişkene bir değer atanmamışsa veritabanının öntanımlı tablo
       alanı kullanılır.

    dayanak
       Bir kısmî indeks için kısıt ifadesi.

EK BİLGİ

    İndekslerin hangi durumlarda  yararlı  olduğu,  hangi  durumlarda
    kullanılmayacağı, ne zaman kullanıldığı gibi bilgileri
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/indexes.html    adresinde
    bulabilirsiniz.

    Şimdilik, çok sütunlu indekslerde sadece B-tree ve GiST indeksleme
    yöntemleri  desteklenmektedir. Öntanımlı olarak en fazla 32 alan
    belirtilebilir. (Bu sınır PostgreSQL kurulum için yapılandırılırken
    değiştirilebilir.)  B-tree  şimdilik  sadece  eşsiz  indeksleri
    desteklemektedir.

    Bir işleç sınıfı bir indeksin her sütunu için belirtilebilir. İşleç
    sınıfı indeks tarafından sütunlar için kullanılacak işleçleri belirler.
    Örneğin, dört baytlık tamsayılar üzerindeki bir B-tree indeksi int4_ops
    sınıfını  kullanırdı;  bu işleç sınıfı dört baytlık tamsayıların
    karşılaştırma işlevlerini içerir. Uygulamada, sütun  türüne  göre
    öntanımlı olan işleç sınıfı genellikle yeterli olur. İşleç sınıflarına
    sahip olmanın ana esprisi, birden fazla anlamlı sıralaması olabilen
    bazı veri türlerinin olmasıdır. Örneğin, bir karmaşık sayı veri türü
    için sıralamayı hem gerçel kısmı hem de mutlak değeri için yapmak
    isteyebiliriz. Bunu veri türü için iki işleç sınıfı tanımlayarak ve
    indeksi oluştururken bu sınıflardan birini belirterek yapabilirdik.
    İşleç sınıfları hakkında daha fazla bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/indexes-opclass.html ve
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xindex.html   adreslerine
    bakınız.

    Bir indeksi kaldırmak için DROP INDEX [drop_index(7)] kullanılır.

    İndeksler öntanımlı olarak IS NULL deyimleri için kullanılmazlar. Böyle
    durumlarda indeksleri kullanmanın en iyi yolu, IS NULL dayatmasını
    kullanan bir kısmî indeks oluşturmaktır.

ÖRNEKLER

    films tablosunun title sütunu üzerinde bir B-tree indeksi oluşturmak
    için:

      CREATE UNIQUE INDEX title_idx ON films (title);

    films tablosunun code sütunu üzerinde bir indeks oluşturup, bu indeksin
    indexspace tablo alanında kalması için:

      CREATE INDEX code_idx ON films(code) TABLESPACE indexspace;

UYUMLULUK

    CREATE INDEX bir PostgreSQL oluşumudur.  SQL standardında indeksler
    için bir bahis yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER INDEX [alter_index(7)], DROP INDEX [drop_index(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005