Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE OPERATOR CLASS - yeni bir işleç sınıfı tanımlar

KULLANIM

    CREATE OPERATOR CLASS isim [ DEFAULT ] FOR TYPE veri_tr
      USING indeksleme_yntemi
      AS { OPERATOR strateji_numaras
           ile_ismi [ ( ile_tr, ile_tr ) ]
           [ RECHECK ]
        | FUNCTION destek_numaras ilev_ismi ( arg_tr [, ...] )
        | STORAGE saklama_tr
        } [, ... ]

AÇIKLAMA

    CREATE OPERATOR CLASS yeni bir işleç sınıfı oluşturur. Bir işleç sınıfı
    belli bir veri türünün bir indeks ile nasıl kullanılabileceğini
    tanımlar. İşleç sınıfı bu veri türü ya da indeksleme yöntemi için bazı
    roller alacak veya stratejileri üstlenecek işleçleri belirler. Ayrıca,
    işleç sınıfı bir indeks sütunu için seçildiğinde indeksleme yöntemi
    tarafından kullanılacak destek yordamlarını da belirtir. Bir işleç
    sınıfı tarafından kullanılacak bütün işleçler ve işlevler işleç sınıfı
    oluşturulmadan önce tanımlanmalıdır.

    Bir şema ismi verilmişse, işleç sınıfı belirtilen şemada oluşturulur.
    Aksi takdirde o anki şemada oluşturulur. Aynı şema içinde iki işleç
    sınıfı, sadece farklı indeksleme yöntemleri içinseler aynı isimde
    olabilirler.

    İşleç sınıfını tanımlayan kullanıcı işleç sınıfının sahibi olur.
    Şimdilik, bu kullanıcı ayrıcalıklı kullanıcı olmak zorundadır. (Bir
    hatalı işleç sınıfı tanımının karışıklığa yol açması ve hatta sunucunun
    çökmesine sebep olması nedeniyle bu kısıtlama konmuştur.)

    CREATE OPERATOR CLASS şimdilik işleç sınıfı tanımının içerdiği tüm
    işleçlerin  ve  işlevlerin  indeksleme yöntemi için gerekli olup
    olmadığına bakmamaktadır. Geçerli  bir  işleç  sınıfı  tanımlamak
    kullanıcının sorumluluğundadır.

    Daha fazla bilgi için,
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xindex.html    adresine
    bakınız.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak işleç sınıfının ismi (şema nitelemeli olabilir).

    DEFAULT
       Belirtilmişse, işleç sınıfı kendi veri türü için öntanımlı hale
       gelir. Bir veri türü ve indeksleme yöntemi için en fazla bir
       işleç sınıfı öntanımlı olabilir.

    veri_tr
       İşleç sınıfının kullanılacağı sütunun veri türü.

    indeksleme_yntemi
       İşleç sınıfının kullanılacağı indeksleme yönteminin ismi.

    strateji_numaras
       İşleç sınıfı ile ilgili bir işleç için indeksleme yönteminin
       strateji numarası

    ile_ismi
       İşleç sınıfı ile ilgili bir işlecin ismi (şema nitelemeli
       olabilir).

    ile_tr
       Bir işlecin terim veri türü ya da türleri. İşleç tekterimli ise
       bunu belirtmek için NONE. İşleç veri türü işleç sınıfının veri
       türü ile aynıysa belirtilmeyebilir.

    RECHECK
       Belirtilmişse, bu işleç için indeks kaybolmuş demektir ve
       dolayısıyla alınan satırlar, indeks kullanılarak doğrulamak için
       ve dolaylı olarak aslında bu  işlecin  yeterlik  deyimine
       sokulmasını sağlamak için yeniden sınanmalıdır.

    destek_numaras
       İşleç sınıfı ile ilişkili bir işlev için indeksleme yönteminin
       destek yordamı numarası.

    ilev_ismi
       İndeksleme yönteminin işleç sınıfı için destek yordamı olan
       işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    arg_tr
       İşlev argümanlarının veri türleri.

    saklama_tr
       Aslında indekste saklanan verinin türü. Normalde, bu sütun veri
       türü ile aynıdır, ama bazı indeksleme yöntemleri farklı bir tür
       kullanımına  izin verir (şimdilik sadece GiST). İndeksleme
       yöntemi farklı bir türün kullanımına izin vermiyorsa, STORAGE
       deyimi kullanılmamalıdır.

    OPERATOR,  FUNCTION  ve  STORAGE  deyimleri  herhangi bir sırada
    belirtilebilir.

EK BİLGİ

    İşleçler SQL işlevleri tarafından tanımlanmamalıdır. Bir SQL işlevi
    çağrılan sorgu içinde satıriçi işlev gibidir ve eniyileyicinin bu
    sorgunun bir indeksle eşleştiğini saptamasını engelleyecektir.

ÖRNEKLER

    Aşağıdaki örnekte, _int4 (int4 dizisi) türü için bir GiST indeksi işleç
    sınıfı tanımlanmaktadır. Tam bir örnek için contrib/intarray/ dizinine
    bakınız.

    CREATE OPERATOR CLASS gist__int_ops
      DEFAULT FOR TYPE _int4 USING gist AS
        OPERATOR  3  &&,
        OPERATOR  6  =    RECHECK,
        OPERATOR  7  @,
        OPERATOR  8  ~,
        OPERATOR  20  @@ (_int4, query_int),
        FUNCTION  1  g_int_consistent (internal, _int4, int4),
        FUNCTION  2  g_int_union (bytea, internal),
        FUNCTION  3  g_int_compress (internal),
        FUNCTION  4  g_int_decompress (internal),
        FUNCTION  5  g_int_penalty (internal, internal, internal),
        FUNCTION  6  g_int_picksplit (internal, internal),
        FUNCTION  7  g_int_same (_int4, _int4, internal);

UYUMLULUK

    CREATE OPERATOR CLASS bir PostgreSQL oluşumudur.  SQL standardında
    CREATE OPERATOR CLASS diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER OPERATOR CLASS [alter_operator_class(7)],
    DROP OPERATOR CLASS [drop_operator_class(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005