Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE RULE - bir yeniden yazma kuralı tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ OR REPLACE ] RULE isim AS ON olay
      TO tablo [ WHERE koul ]
      DO [ ALSO | INSTEAD ] { NOTHING | komut | ( komut ; komut ... ) }

AÇIKLAMA

    CREATE RULE belirtilen bir tabloya uygulanması için yeni bir kural
    tanımlar. CREATE OR REPLACE RULE ya yeni bir kural oluşturur ya da o
    tabloda mevcut aynı isimde bir kural varsa o kuralı değiştirir.

    PostgreSQL kural sistemi veritabanı tablolarında veri girme, güncelleme
    veya silme işlemlerini gerçekleştirecek ek bir eylem tanımlamayı mümkün
    kılar. Başka bir deyişle, bir kural, belirtilen bir tablo üzerinde her
    komut çalıştırılışında ek komutların çalıştırılmasına sebep olur.
    Bundan başka, bir INSTEAD kuralı ile bir komutun bir başka komut ile
    değiştirilebilmesi, hatta hiç çalıştırılmaması da mümkündür. Kurallar,
    sanal  tabloların oluşturulmasında da kullanılabilir. Bir kuralın
    aslında bir komut dönüştürme mekanizası mı yoksa bir komut makrosu mu
    olduğunu bilmek önemlidir. Dönüşüm, verilen komutlar çalıştırılmadan
    önce meydana gelir. Eğer, bir işlemin herbir fiziksel satır için tek
    tek uygulanmasını istiyorsanız, bunu şüphesiz bir kuralla değil, bir
    tetikle yaparsınız. Kural sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek
    için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/rules.html adresine bakınız.

    Şimdilik, ON SELECT kuralları koşulsuz INSTEAD kuralları olmalı ve tek
    bir ON SELECT komutundan oluşan eylemler içermelidirler. Bu şekilde,
    bir ON SELECT kuralı aslında bir tabloyu bir sanal tabloya döndürür,
    ancak tabloda ne varsa değil, kuralın SELECT komutunun döndürdüğü
    satırlar kullanılır. Sanal tabloları, önce bir gerçek tablo ardından da
    buna bir ON SELECT kuralı uygulayıp oluşturmak yerine bir CREATE VIEW
    komutu yazarak oluşturmak daha iyi bir çözümdür.

    Bir sanal tablo üzerinde ON INSERT, ON UPDATE ve ON DELETE kuralları
    tanımlayıp, diğer tabloların ilgili güncellemelerini bu güncelleme
    eylemleri ile değiştirerek güncellenebilir bir sanal tablo görüntüsü
    oluşturabilirsiniz.

    Sanal tablo güncellemeleri için koşullu kurallar kullanmak isterseniz
    bir hileye başvurabilirsiniz: belirteceğiniz her eylemin bir koşulsuz
    INSTEAD kuralı içermesini sağlamalısınız. Eğer kural, koşullu ise ya da
    INSTEAD kuralı değilse, sistem güncelleme eylemini uygulamayı hala
    reddetmeye çalışacaktır. Çünkü, bazı durumlarda, sanal tablonun taklidi
    üzerinde uygulanacak eylemin sonuna geldiğini varsayacaktır. Eğer,
    koşullu  kurallardaki  tüm  kullanışlı  durumların  uygulanmasını
    istiyorsanız, sistemin asla bir tablo taklidini güncelleme çağrısı
    yapılmadığını anlamasını sağlamak için koşulsuz bir DO INSTEAD NOTHING
    kuralı ekleyin. Ardından da INSTEAD içermeyen koşullu  kuralları
    oluşturun; uygulandıkları yerlerde, bunlar öntanımlı INSTEAD NOTHING
    eylemine eklenir.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak kuralın ismi. Bu aynı tablodaki diğer kuralların
       isimlerinden farklı olmalıdır. Aynı tabloda ve aynı olay türünde
       çok sayıda kural varsa, bunlar alfabetik sırada uygulanır.

    olay  SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE cümlelerinden biridir.

    tablo Kuralın uygulanacağı tablo ya da sanal tablonun ismi (şema
       nitelemeli olabilir).

    koul Herhangi bir koşullu SQL ifadesi (boolean döndüren). NEW ve OLD
       olması ve ortak değer işlevleri içermemesi dışında bu koşullu
       ifade hiçbir tabloya başvuru yapamaz.

    INSTEAD
       Komutların "özgün komutların yerine" çalıştırılacağını belirtir.

    ALSO  Komutların "özgün komutlara  ek  olarak"  çalıştırılacağını
       belirtir.

       ALSO ve INSTEAD birlikte belirtilemez. ALSO öntanımlıdır.

    komut Kuralın eylemleri olan komut ya da komutlar. Geçerli komutlar
       SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE veya NOTIFY'dır.

    koul ve komut içinde, özel tablo isimleri NEW ve OLD başvurulacak
    tablonun değerlerini nitelemek için kullanılabilir. NEW, ON INSERT ve
    ON UPDATE kurallarında veri girilecek ya da güncellenecek yeni bir
    satırı belirtirken kullanılabilir. OLD ise, ON UPDATE ve ON DELETE
    kurallarında güncellenecek ya da  silinecek  mevcut  bir  satırı
    belirtirken kullanılabilir.

EK BİLGİ

    Üzerinde bir kural tanımlayabilmeniz için tablo üzerinde RULE yetkiniz
    olmalıdır.

    Döngüsel kurallardan kaçınmaya çalışmanız çok önemlidir. Örneğin,
    aşağıdaki iki kural tanımı PostgreSQL tarafından kabul edildiği halde
    sorgunun defalarca baştan uygulanması nedeniyle PostgreSQL bir hata
    raporlayacaktır:

      CREATE RULE "_RETURN" AS
        ON SELECT TO t1
        DO INSTEAD
          SELECT * FROM t2;

      CREATE RULE "_RETURN" AS
        ON SELECT TO t2
        DO INSTEAD
          SELECT * FROM t1;

      SELECT * FROM t1;

    Şimdilik, bir kural eylemi bir NOTIFY komutu içeriyorsa, ne olursa
    olsun, kuralın uygulanacağı bir satır olmasa bile, NOTIFY komutu
    çalıştırılır. Örnek:

     CREATE RULE notify_me AS ON UPDATE TO mytable DO ALSO NOTIFY mytable;

     UPDATE mytable SET name = 'foo' WHERE id = 42;

    UPDATE sırasında, id = 42 koşulu ile eşleşen bir satır olmasa bile, bir
    NOTIFY olayı gönderilecektir.  Bu,  gerçekleme  ile  ilgili  bir
    kısıtlamadır; ileriki sürümlerde düzeltilebilir.

UYUMLULUK

    CREATE RULE, sorgunun tamamını yeniden yazma sistemi olarak bir
    PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005