Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE SCHEMA - yeni bir şema tanımlar

KULLANIM

    CREATE SCHEMA AUTHORIZATION kullanc_ismi [ ema_esi [ ... ] ]
    CREATE SCHEMA ema_ismi
         [ AUTHORIZATION kullanc_ismi ] [ ema_esi [ ... ] ]

AÇIKLAMA

    CREATE SCHEMA o anki veritabanında yeni bir şema oluşturur. Şema ismi o
    anki veritabanındaki şema isimlerinden farklı olmalıdır.

    Bir şema aslında bir isim alanıdır: isimli nesneler (tablolar, veri
    türleri, işlevler ve işleçler) içerir ve bu isimler diğer şemalardaki
    nesnelerin isimlerinin tekrarı olabilir. İsimli nesnelere ya isimlerin
    önüne şema ismi getirilerek ya da istenen şemaları içeren bir arama
    yolu atanarak erişilir. Bir CREATE komutunda nitelenmemiş bir nesne
    isminin belirtilmesiyle nesne o anki şemada oluşturulur (o anki şema,
    current_schema işlevi ile saptanabilen ve arama yolunun başındaki
    şemadır).

    İsteğe bağlı olarak, CREATE SCHEMA, yeni şemada bulunacak nesneleri
    oluşturacak alt komutları içerebilir. Bu alt komutlar, aslında, şema
    oluşturulduktan sonra verilmiş komutlarmış gibi çalıştırılır. Yalnız,
    eğer AUTHORIZATION deyimi kullanılmışsa, oluşturulan tüm nesnelerin
    sahibi bu kullanıcı olur.

PARAMETRELER

    ema_ismi
       Oluşturulacak şemanın ismi. Belirtilmezse, şema ismi olarak
       kullanıcı ismi kullanılır. İsim, sistem  şema  isimlerinin
       oluşturulmasında kullanılan pg_ öneki ile başlayamaz.

    kullanc_ismi
       Şemanın sahibi olacak kullanıcının ismi. Belirtilmezse, komutu
       çalıştıran kullanıcının ismi öntanımlıdır. Sadece ayrıcalıklı
       kullanıcılar  kendileri  dışında  bir  kullanıcı için şema
       oluşturabilir.

    ema_esi
       Şema içinde oluşturulacak nesneyi tanımlayan bir SQL deyimi.
       Şimdilik,  CREATE SCHEMA cümlesinde sadece CREATE TABLE, CREATE
       VIEW, CREATE INDEX, CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER ve GRANT
       deyimleri  kullanılabilmektedir. Diğer nesne çeşitleri şema
       oluşturulduktan ayrı komutlarla oluşturulabilir.

EK BİLGİ

    Bir şemayı oluşturabilmek için, kullanıcının o anki veritabanında
    CREATE yetkisi olması gerekir.

ÖRNEKLER

    Bir şemayı oluşturmak için:

      CREATE SCHEMA myschema;

    Şemayı joe kullanıcısı için, kendi ismiyle oluşturmak için:

      CREATE SCHEMA AUTHORIZATION joe;

    Bir şemanın, bir sanal ve bir gerçek tabloyla oluşturulması:

      CREATE SCHEMA hollywood
        CREATE TABLE films (title text, release date, awards text[])
        CREATE VIEW winners AS
          SELECT title, release FROM films WHERE awards IS NOT NULL;

    Dikkat  ederseniz,  alt  komutların  sonunda  noktalı  virgül
    kullanılmamıştır.

    Aşağıdaki örnek de aynı sonucu verir:

    CREATE SCHEMA hollywood;
    CREATE TABLE hollywood.films (title text, release date, awards text[]);
    CREATE VIEW hollywood.winners AS
     SELECT title, release FROM hollywood.films WHERE awards IS NOT NULL;

UYUMLULUK

    PostgreSQL'in de kabul ettiği alt komutların yanında SQL standardı
    CREATE SCHEMA içinde DEFAULT CHARACTER SET deyimine de izin verir.

    SQL standardı, CREATE SCHEMA içinde bu alt komutların herhangi bir
    sırada olabileceğini belirtir. PostgreSQL gerçeklemesi şimdilik, alt
    komutlarda ileri yönde başvurular tüm durumlarda elde edememektedir;
    ileri yönde başvurulardan kaçınmak için bazan alt komutların yeniden
    sıralanması gerekli olabilmektedir.

    SQL standardına göre bir şemanın sahibi daima içindeki tüm nenelerin
    sahibidir. PostgreSQL ise, şemanın  içinde  başka  kullanıcıların
    nesnelerine de izin verir. Bu sadece eğer şema sahibi şemasında
    başkalarına CREATE yetkisi verirse mümkün olur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER SCHEMA [alter_schema(7)], DROP SCHEMA [drop_schema(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005