Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE SEQUENCE - yeni bir kayıt listesi üreteci tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ TEMPORARY | TEMP ] SEQUENCE isim [ INCREMENT [ BY ] art ]
      [ MINVALUE asgarideer | NO MINVALUE ]
      [ MAXVALUE azami_deer | NO MAXVALUE ]
      [ START [ WITH ] balang ]
      [ CACHE kayt_says ] [ [ NO ] CYCLE ]

AÇIKLAMA

    CREATE SEQUENCE yeni bir kayıt listesi üreteci oluşturur. Bunu isim
    isimli yeni  bir  özel  tek  satırlık  tabloyu  oluşturarak  ve
    ilklendirirerek yapar. Komutu kullanan üretecin sahibi olur.

    Bir şema ismi verilmişse, kayıt listesi belirtilen şemada oluşturulur.
    Aksi takdirde, o anki şemada oluşturulur. Geçici kayıt listeleri özel
    bir şema içinde mevcuttur, dolayısıyla bir geçici kayıt listesi
    oluştururken bir şema ismi belirtilmemelidir. Satır listesinin ismi
    aynı şemadaki başka bir kayıt listesi, tablo, indeks ya da sanal tablo
    ile çakışmayacak şekilde seçilmelidir.

    Bir kayıt listesi oluşturulduktan sonra, üzerinde nextval, currval ve
    setval işlevleri ile işlem yapabilirsiniz. Bu işlevlerin açıklamalarını
    http://belgeler.org/uygulamalar/pgsql/pgsql-functions-sequence.html
    adresinde bulabilirsiniz.

    Bir kayıt listesini doğrudan göncelleyemezsiniz, bir kayıt listesinin o
    anki durumunu ve parametrelerini incelemek için şöyle bir sorgu
    kullanabilirsiniz:

      SELECT * FROM isim;

    Kısmen,  kayıt  listesinin  last_value alanı herhangi bir oturum
    tarafından ayrılmış son değeri gösterir. (Şüphesiz, başka oturumlar o
    an nextval çağrıları yapıyorsa, aldığınız değer atıl olmuş olabilir.)

PARAMETRELER

    TEMPORARY veya TEMP
       Belirtilmişse, kayıt listesi nesnesi sadece bu oturum için
       oluşturulur ve oturum sonunda silinir. Aynı isimdeki kalıcı
       kayıt listelerinin varlığı durumunda, bunlara şema nitelemeli
       isimlerle erişilmedikçe, geçici şemanın  varlığı  durumunda
       görünür olmazlar.

    isim  Oluşturulacak kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    art İsteğe bağlı INCREMENT BY art deyimi, yeni değeri oluşturmak
       üzere o anki sıra değerine eklenecek değeri belirtmek için
       kullanılır. Bir pozitif değer bir artan değerli liste, negatif
       bir değer ise azalan değerli bir liste oluşturacaktır. Öntanımlı
       değer 1'dir.

    asgarideer, NO MINVALUE
       İsteğe bağlı MINVALUE asgarideer deyimi üretilen bir kayıt
       listesinin  asgari  sıra  değerini belirlemekte kullanılır.
       Belirtilmezse ya da NO MINVALUE  belirtilirse, öntanımlı sıra
       değeri kullanılır. Öntanımlı değer artan değerli bir liste için
       1, azalan değerli bir liste için 2-1'dir.

    azami_deer, NO MAXVALUE
       İsteğe bağlı MAXVALUE azami_deer deyimi üretilen bir kayıt
       listesinin  azami  sıra  değerini  belirlemekte kullanılır.
       Belirtilmezse ya da NO MAXVALUE  belirtilirse, öntanımlı sıra
       değeri kullanılır. Öntanımlı değer artan değerli bir liste için
       2-1, azalan değerli bir liste için -1'dir.

    balang
       İsteğe bağlı START WITH balang  deyimi kayıt listesinin
       başlangıcını belirtmek için kullanılır. Öntanımlı başlangıç
       değeri, artan değerli bir liste için asgarideer, azalan değerli
       bir liste için azami_deer'dir.

    satr_says
       İsteğe bağlı CACHE satr_says deyimi daha hızlı erişim için
       sıralı listeyi saklamak üzere bellekte yer ayrılmasını ve
       ilklendirilmesini sağlar. En az değer 1'dir ve bu ayrıca
       öntanımlıdır.

    CYCLE, NO CYCLE
       CYCLE seçeneği, artan bir değerli bir listede azami_deer,
       azalan  değerli bir listede asgarideer aşıldığında tekrar
       başlangıca dönülmesini sağlar.

       NO CYCLE belirtilmişse, bir nextval çağrısı bir listenin sonunda
       yapıldığında bir hata döndürecektir. Ne CYCLE ne de NO CYCLE
       belirtilmişse, NO CYCLE öntanımlıdır.

EK BİLGİ

    Bir kayıt listesini silmek için DROP SEQUENCE kullanın.

    Satır listeleri bigint aritmetiğine tabidirler, dolayısıyla listedeki
    satır sayısı sekiz baytlık tamsayı genişliğini (-9223372036854775808 ..
    9223372036854775807) aşamaz. Bazı eski platformlarda sekiz baytlık
    tamsayılara derleyici desteği olmadığından mecburen integer aritmetiği
    (-2147483648 .. +2147483647 aralığı) kullanılır.

    Çok sayıda oturum tarafından ortaklaşa kullanılacak bir kayıt listesi
    için  kayt_says 1'den büyük seçilirse, umulmadık sonuçlar ortaya
    çıkabilir. Herhangi bir oturum bu sıralama değişkenine eriştiği her bir
    defa için bir dizi değere yer ayırıp, orada saklar ve sıralama
    nesnesine ait  last_value değerini bir artırır.  Bundan  sonraki
    kayt_says-1 defalık erişimde mevcut kayıt listesine dokunmadan
    değerler için önceden ayrılmış yerler kullanılır.  Ayrılmış  ama
    kullanılmamış yerler var ise bunlar boşa gider ve oturum bittiğinde
    kayıt listesinde boşluklar kalmış olur.

    Bunun yanında farklı oturumlar için  farklı  sıralama  değerleri
    belirlenmesi garanti edilmiş olmasına rağmen bütün oturumlar dikkate
    alındığında bunlar bir sıra takip etmeyebilir. Örneğin, kayt_says
    için 10 belirtilmiş olsun, A oturumu 1 den 10 a kadar sıra değeri
    ayırmış ve nextval=1 döndürmüş olsun. Daha sonra B oturumu da 11 den 20
    ye kadar sıra değeri ayırmış olsun ve A oturumunun değer döndürmesini
    beklemeden nextval=11 döndürmüş olsun. Burada, kayt_says=1 değeri
    için döndürülen nextval değerleri bir sıra takip ederken 1'den büyük
    kayt_says değerleri için bu garanti edilemez, sadece üretilen
    değerlerin birbirinden farklı değerler olacakları garanti edilebilir.
    Ayrıca last_value değeri de henüz nextval tarafından döndürülmüş olmasa
    da herhangi bir oturum tarafından ayrılmış son değeri içerir.

    Diğer bir önemli husus, ayrılarak belleğe alınmış değerler kullanılana
    kadar üzerinde setval uygulanan bir oturumun diğer oturumlar tarafından
    uyarılmayacağıdır.

ÖRNEKLER

    101'den  başlayacak  ve artan sıralı olacak serial isimli kayıt
    listesininin oluşturulması:

      CREATE SEQUENCE serial START 101;

    Bir kayıt listesinden sonraki kaydın seçilmesi:

      SELECT nextval('serial');

      nextval
      ---------
        114

    Bu kayıt listesinin bir INSERT cümlesinde kullanılması:

      INSERT INTO distributors VALUES (nextval('serial'), 'nothing');

    Kayıt listesi değerinin bir COPY FROM sonrasında güncellenmesi:

      BEGIN;
      COPY distributors FROM 'input_file';
      SELECT setval('serial', max(id)) FROM distributors;
      END;

UYUMLULUK

    CREATE SEQUENCE, SQL:2003'de belirtilmiştir. PostgreSQL  aşağıdaki
    durumlar dışında standartla uyumludur:
    ·   Standardın AS <veri türü> ifadesi desteklenmemektedir.

    ·   Sonraki değerin sağlanması, standardın NEXT VALUE FOR ifadesi
       yerine nextval() işlevi kullanılarak yapılır.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005