Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE TABLE AS - bir sorgunun sonuçlarından yeni bir tablo tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE tablo_ismi
      [ (stun_ismi [, ...] ) ] [ [ WITH | WITHOUT ] OIDS ]
      AS sorgu

AÇIKLAMA

    CREATE TABLE AS bir tablo oluşturur ve bir SELECT cümlesi ile ya da
    hazırlanmış bir SELECT cümlesini çalıştıran bir EXECUTE komutu ile
    hesaplanan veriyi kullanarak bu tabloyu doldurur. Tablonun sütunları
    için SELECT çıktısındaki veri türleri ve sütun isimleri (sütun isimleri
    listesi açıkça belirtilmedikçe) kullanılır.

    CREATE TABLE AS tabloyu bir sanal tablo oluşturur gibi oluşturur, ama
    bunu biraz farklı yapar: yeni bir tablo oluşturduktan sonra tabloyu
    doldurmak için sorguyu bir defalığına işleme sokar. Yeni tablo,
    sorgulanan  kaynak  tabloda  sonradan  yapılan  değişiklikleri
    izlemeyecektir. Bir sanal tabloda ise her sorgulanışında kendini
    oluşturan SELECT cümlesi yeniden işleme sokulur.

PARAMETRELER

    GLOBAL veya LOCAL
       Uyumluluk içindirler ve yoksayılırlar. Ayıntılı bilgi için
       CREATE TABLE [create_table(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

    TEMPORARY veya TEMP
       Belirtilmişse,  tablo bir geçici tablo olarak oluşturulur.
       Ayıntılı bilgi için CREATE TABLE [create_table(7)] kılavuz
       sayfasına bakınız.

    tablo_ismi
       Oluşturulacak tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    stun_ismi
       Yeni tablodaki bir sütunun ismi. Eğer sütun isimleri verilmezse,
       sorgunun çıktısındaki sütun isimleri kullanılır. Eğer tablo bir
       EXECUTE  komutu  ile  oluşturuluyorsa,  bir  sütun listesi
       belirtilemez.

    WITH OIDS, WITHOUT OIDS
       Oluşturulan tablonun nesne kimliklerini içerip içermeyeceğini
       belirtirler. Bunların hiçbiri belirtilmezse, default_with_oids
       yapılandırma değişkeninin değeri kullanılır.

    sorgu Bir sorgu cümlesi (bir SELECT cümlesi ya da hazırlanmış bir
       SELECT  cümlesini  çalıştıran  bir  EXECUTE komutu). Sorgu
       cümlesinde  kullanılabilecek  sözdizimleri  için,  SELECT
       [select(7)] ve EXECUTE [execute(7)] kılavuz sayfalarına bakınız.

EK BİLGİ

    Bu komut, işlevsellik bakımından SELECT INTO [select_into(7)] cümlesine
    benzer, fakat sözdizimi SELECT INTO sözdiziminden daha az karışık
    olduğundan bu komut tercih edilir. Dahası, CREATE TABLE AS,  SELECT
    INTO işlevselliğini daha üst seviyeden sunar.

    PostgreSQL 8.0 öncesinde, CREATE TABLE AS'in oluşturduğu tablo nesne
    kimliklerini daima içerirdi. PostgreSQL 8.0  sürümünden  itibaren
    kullanıcı oluşturulan tablonun nesne kimliklerini içerip içermeyeceğini
    belirtebilmektedir.  Eğer   kullanıcı   seçimini   belirtmezse,
    default_with_oids  yapılandırma değişkeninin değeri kullanılır. Bu
    değişkenin şimdilik öntanımlı değeri true olmasına rağmen öntanımlı
    değer ileride değiştirilebilir. Bu bakımdan, uygulamalarınızda CREATE
    TABLE AS ile tablo oluşturuyorsanız, PostgreSQL'in ileri sürümlerindeki
    olası değişikliklerden etkilenmemek için WITH OIDS seçeneğini açıkça
    belirtmelisiniz.

ÖRNEKLER

    filmler tablosundan sadece son girdileri alarak son_filmler tablosunu
    oluşturmak için:

      CREATE TABLE son_filmler AS
       SELECT * FROM filmler WHERE tarih >= '2002-01-01';

UYUMLULUK

    CREATE  TABLE  AS  SQL:2003  standardında belirtilmiştir. Komutun
    PostgreSQL gerçeklemesi standarttan biraz farklıdır:

    · Standart  altsorgunun  parantez  içine  alınmasını  gerektirir,
     PostgreSQL'de ise parantezler isteğe bağlıdır.

    · Standart bir ON COMMIT deyimi içerir; PostgreSQL'de bu henüz
     gerçeklenmemiştir.

    · Standart bir WITH DATA  deyimi içerir; PostgreSQL'de bu henüz
     gerçeklenmemiştir.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE  TABLE  [create_table(7)],  EXECUTE  [execute(7)],  SELECT
    [select(7)], SELECT INTO [select_into(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005