Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE TRIGGER - yeni bir tetik tanımlar

KULLANIM

    CREATE TRIGGER isim { BEFORE | AFTER } { olay [ OR ... ] }
      ON tablo [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
      EXECUTE PROCEDURE ilev_ismi ( argmanlar )

AÇIKLAMA

    CREATE TRIGGER yeni bir tetik oluşturur. Tetik belirtilen tablo ile
    ilişkilendirilecek ve belli bir olay meydana geldiğinde ilev_ismi ile
    belirtilen işlevi çalıştıracaktır.

    Tetiğin ya bir satır üzerinde işlem yapılmaya çalışılmadan önce
    (kısıtlar sınanmadan ve INSERT, UPDATE veya DELETE yapılmadan önce) ya
    da işlem tamamlandıktan sonra (kısıtlar sınandıktan ve INSERT, UPDATE
    veya DELETE tamamlandıktan sonra) çalışacağı belirtilebilir. Eğer tetik
    olaydan önce çalışırsa, geçerli satır için işlemi atlayabilir ya da
    veri girilen satır değişebilir (sadece INSERT ve UPDATE işlemleri
    için). Eğer tetik olaydan sonra çalışırsa, tüm değişiklikler, son veri
    girme, güncelleme veya silme işlemi tetiğe görünür olur.

    FOR EACH ROW imli bir tetik işlemi değiştiren her satır için bir defa
    çağrılır.  Örneğin,  10  satırı etkileyen bir DELETE, her satır
    silinişinde bir kere olmak üzere 10 ayrı defa ON DELETE tetiğinin
    çağrılmasına sebep olur. Tersine, FOR EACH STATEMENT imli bir tetik
    belirtilen bir işlem için işlemin kaç satırı etkilediğinden bağımsız
    olarak, sadece bir defa çalıştırılır (hatta, işlem hiçbir satırı
    değiştirmese bile tetik yine de çalıştırılacaktır).

    Eğer aynı olay için aynı türden çok sayıda tetik tanımlanmışsa, bunlar
    isimlerine göre alfabetik sırayla çalıştırılırlar.

    SELECT  herhangi  bir satırı değiştirmediğinden, SELECT tetikleri
    oluşturamazsınız. Kurallar ve sanal tablolar böyle durumlarda daha
    uygundur.

    Tetikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/triggers.html    adresine
    bakınız.

PARAMETRELER

    isim  Yeni tetiği belirtecek isim. Bu isim, aynı tablodaki diğer
       tetiklerin isimlerinden farklı olmalıdır.

    BEFORE, AFTER
       İşlevin olaydan önce mi sonra mı çağrılacağını belirler.

    olay  INSERT, UPDATE veya DELETE'den biri; tetiği çalıştıracak olayı
       belirtmek için kullanılır. OR kullanarak çok sayıda  olay
       belirtilebilir.

    tablo Tetiği içerecek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    FOR EACH ROW, FOR EACH STATEMENT
       Tetik işlevinin tetikleyici olay tarafından her satır için bir
       kere mi yoksa her SQL deyimi için bir kere mi çalıştırılacağını
       belirler. Eğer hiçbiri belirtilmemişse, FOR EACH STATEMENT
       öntanımlıdır.

    ilev_ismi
       Tetikle çalıştırılan, kullanıcı tarafından argümansız ve dönüş
       türü trigger olarak bildirilmiş ve tanımlanmış bir işlev.

    argmanlar
       Tetik tarafından çalıştırıldığında işleve aktarılacak isteğe
       bağlı argümanların virgülle ayrılmış listesi. Argümanlar dizge
       sabitlerdir.  Basit isimler ve sayısal sabitler de burada
       yazılabilir,  fakat  her  biri  dizgeye  dönüştürülecektir.
       Tetikleyici işlev dilinin nasıl gerçeklendiğini incelemeniz ve
       işlev içinde tetik argümanlarına nasıl erişildiğini öğrenmeniz
       önerilir; normal işlev argümanlarından farklı ele alınıyor
       olabilirler.

EK BİLGİ

    Bir tablo içinde bir tetik oluşturmak için, kullanıcı tablo üzerinde
    TRIGGER yetkisine sahip olmalıdır.

    7.3 öncesi PostgreSQL sürümlerinde, işlevin dönüş türü olarak trigger
    değil, opaque bildiriliyordu. Eski sürüme ait döküm  dosyalarını
    desteklemek  için,  CREATE TRIGGER opaque türünde değer döndüren
    işlevleri kabul edecek, ama işlevin bildirilen dönüş türünün trigger
    olarak değiştirilmesini belirten bir uyarı alacaksınız.

    Bir tetiği silmek için DROP TRIGGER [drop_trigger(7)] kullanın.

ÖRNEKLER

    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/triggers.html    adresinde
    eksiksiz bir örnek bulacaksınız.

UYUMLULUK

    CREATE TRIGGER cümlesinin PostgreSQL gerçeklenimi SQL:1999 standardının
    bir alt kümesini içerir. (SQL-92'de tetikler için bir madde yoktur.)
    Mevcut olmayan işlevsellik şöyle sıralanabilir:

    ·   SQL:1999  belli  sütunların  güncellenmesiyle  çalıtırılacak
       tetiklere izin verir (AFTER UPDATE OF col1, col2 gibi).

    ·   SQL:1999 "eski" ve "yeni" satırlar için ya da tetikleyen eylemin
       (CREATE TRIGGER ... ON tabloismi REFERENCING OLD ROW AS birisim
       NEW ROW AS yeniisim ... gibi) tanımında kullanmak için tablolara
       takma isim  tanımlamanıza  izin  verir.  PostgreSQL  tetik
       işlevlerinin kullanıcının seçimine bağlı olarak herhangi bir
       dilde yazılmasına izin verdiğinden veriye erişim seçilen dile
       özel yollarla olur.

    ·   PostgreSQL sadece tetikleyen eylem için kullanıcı tanımlı bir
       işlevin çalıştırılmasına izin verir. SQL:1999 ise, tetiklenen
       eylem  olarak  CREATE  TABLE  gibi başka SQL cümlelerinin
       çalıştırılmasına izin verir. Bu sınırlamanın, istenen  SQL
       cümlelerini çalıştıracak kullanıcı tanımlı bir işlev oluşturarak
       çevresinden dolanmak hiç de zor değildir.

    SQL:1999, çok sayıda tetiğin oluşturulma  zamanı  sırasına  göre
    çalıştırılmasına izin verir. PostgreSQL ise çalışılması daha uygun olan
    isim sıralamasını kullanır.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE FUNCTION [create_function(7)], ALTER TRIGGER [alter_trigger(7)],
    DROP TRIGGER [drop_trigger(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005