Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE TYPE - yeni bir veri türü tanımlar

KULLANIM

    CREATE TYPE isim AS
      ( znitelik_ismi veri_tr [, ... ] )

    CREATE TYPE isim (
      INPUT = girdi_ilevi,
      OUTPUT = kt_ilevi
      [ , RECEIVE = al_ilevi ]
      [ , SEND = gnderim_ilevi ]
      [ , ANALYZE = analiz_ilevi ]
      [ , INTERNALLENGTH = { dahili_uzunluk | VARIABLE } ]
      [ , PASSEDBYVALUE ]
      [ , ALIGNMENT = hizalama ]
      [ , STORAGE = strateji ]
      [ , DEFAULT = ntanml ]
      [ , ELEMENT = e_tr ]
      [ , DELIMITER = ayra ]
    )

AÇIKLAMA

    CREATE TYPE o anki veritabanında kullanmak için yeni bir veri türü
    tanımlar. Türü tanımlayan kullanıcı türün sahibi haline gelir.

    Eğer bir şema ismi belirtilmişse, tür bu şemada oluşturulur. Aksi
    takdirde, tür o anki şemada oluşturulur. Tür ismi aynı şema içinde
    mevcut veri türü ve veri alanı isimlerinden farklı olmalıdır. (Tablolar
    ilişkili veri türlerine sahip olduğundan, tür ismi ayrıca, aynı şemada
    mevcut tablo isimlerinden de farklı olmalıdır.)

  Bileşik Türler
    CREATE TYPE'ın ilk biçimi bir bileşik veri türü oluşturur. Bileşik tür,
    öznitelik isimleri ile veri türlerinin bir listesi olarak belirtilir.
    Bu aslında bir tablonun satır türü ile aynıdır, fakat bir tür
    tanımlanmak istendiğinde CREATE TYPE kullanarak gerçek bir tablo
    oluşturma ihtiyacı önlenir. Tek başına bir bileşik tür bir işlevin
    argümanı veya dönüş türü olarak yararlıdır.

  Temel Türler
    CREATE  TYPE'ın  ikinci  biçimi  yeni  bir temel tür oluşturur.
    Parametrelerin yukarıdaki sırayla  belirtilmeleri  şart  değildir,
    herhangi bir sırayla belirtilebilirler, ayrıca çoğu isteğe bağlıdır.
    Bir türü tanımlamadan önce CREATE FUNCTION kullanarak iki veya daha
    fazla işlev tanımlanmış olmalıdır. Destek işlevleri olan girdi_ilevi
    ve  kt_ilevi  zorunludur.  al_ilevi,  gnderim_ilevi  ve
    analiz_ilevi ise isteğe bağlıdır. Genelde bu işlevler C gibi düşük
    seviyeli bir dille yazılırlar.

    girdi_ilevi türün harici metin gösterimini, bu türü kullanmak için
    tanımlanmış işleç ve işlevler tarafından kullanılan dahili gösterime
    çevirir. kt_ilevi ise bunun tersini yapar. Girdi işlevi ya cstring
    türünde tek bir argüman alacak şekilde ya da cstring, oid ve integer
    türünde üç argüman alacak şekilde bildirilebilir. İlk argüman, bir C
    dizgesi olarak girdi metnidir. İkinci argüman, tür bir dizi ise dizi
    elemanlarının nesne kimliği, bir bileşik tür ise türün kendi nesne
    kimliğidir.  Üçüncüsü  ise,  biliniyorsa, hedef sütunun typmod'u,
    bilinmiyorsa -1'dir. Girdi işlevi yeni veri türünde bir değer ile
    dönmelidir. Çıktı işlevi ya yeni veri türünde tek bir argüman alacak
    şekilde ya da ikincisi oid türünde iki argüman alacak  şekilde
    bildirilebilir.  İkinci  argüman  yine,  tür  bir dizi ise dizi
    elemanlarının nesne kimliği, bir bileşik tür ise türün kendi nesne
    kimliğidir. Çıktı işlevi cstring türünde bir değer ile dönmelidir.

    İsteğe bağlı olan al_ilevi türün harici ikilik gösterimini dahili
    gösterime çevirir. Eğer bu işlev yoksa, tür ikilik çıktıda rol alamaz.
    İkilik gösterim oldukça taşınabilir olmanın yanı sıra dahil gösterime
    dönüşümde ucuz olmalıdır. (Örneğin, standart tamsayı veri türlerinin
    harici  ikilik  gösterimleri  ağ  bayt  sıralamasındayken, dahili
    gösterimleri makinenin doğal bayt sıralamasındadır.) Alış  işlevi
    değerin geçerliliğinden emin olmayı sağlayacak kadar sınama yapmalıdır.
    Alış işlevi ya internal türünde tek bir argüman alacak şekilde ya da
    internal ve oid türünde iki argüman alacak şekilde bildirilebilir.
    İşlev yeni veri türünde bir değer ile dönmelidir. İlk argüman alınan
    bayt dizgesini tutacak bir StringInfo tamponuna bir göstericidir.
    İkinci argüman, tür bir dizi ise dizi elemanlarının nesne kimliği, bir
    bileşik tür ise türün kendi nesne kimliğidir. Benzer şekilde, isteğe
    bağlı olan gnderim_ilevi türün dahili gösterimini harici ikilik
    gösterime çevirir. Gönderim işlevi ya yeni veri türünde tek bir argüman
    alacak şekilde ya da ikincisi oid türünde iki argüman alacak şekilde
    bildirilebilir.  İkinci  argüman  yine,  tür  bir dizi ise dizi
    elemanlarının nesne kimliği, bir bileşik tür ise türün kendi nesne
    kimliğidir. Gönderim işlevi bytea türünde bir değer ile dönmelidir.

    Girdi ve çıktı işlevlerinin yeni tür oluşturulmadan önce yeni türde
    argümanlar ve veri türleri ile bildirimlerinin nasıl  yapılacağı
    noktasında dikkatli olmalısınız. Bunun yanıtı, önce girdi işlevinin
    sonra da çıktı işlevinin (ve isteniyorsa, ikilik G/Ç işlevlerinin)
    oluşturulması,  son  olarak  veri türünün tanımlanması olacaktır.
    PostgreSQL yeni veri türünün ismini ilk defa girdi işlevinin dönüş türü
    olarak görecek, sistem kataloğunda basitçe yer tutucu girdi olarak bir
    kabuk türü ayıracak ve girdi işlevinin  tanımını  kabuk  türüne
    ilintileyecektir. Benzer şekilde diğer işlevleri de (artık mevcut olan)
    kabuk türüne ilintileyecektir. Son olarak, CREATE TYPE, kabuk girdisi
    ile tam tür tanımını yer değiştirir ve yeni tür kullanılabilir olur.

    İsteğe bağlı olan analiz_ilevi, veri türündeki sütunlar için türe özgü
    istatistikleri hesaplar. Öntanımlı olarak, ANALYZE eğer tür için
    öntanımlı bir b-tree işleç sınıfı varsa, türün eşittir ve küçüktür
    işleçlerini kullanarak istatistikleri toplamaya çalışacaktır. Bileşik
    türlerde bu davranış elverişsiz olabilir, bu sorun özel bir analiz
    işlevi belirterek aşılabilir. Analiz işlevi internal türünde tek bir
    argüman alacak şekilde bildirilmeli ve boolean türünde bir sonuçla
    dönmelidir.  Analiz  işlevlerinin  ayrıntılı  uygulama  arayüzü
    src/include/commands/vacuum.h dosyasında görülebilir.

    Yeni türün dahili gösteriminin ayrıntıları sadece G/Ç işlevleri ve bu
    türle çalışmak üzere sizin tanımladığınız işlevlerce bilinir; dahili
    gösteriminin  bazı özelliklerinin PostgreSQL'e ayrıca bildirilmesi
    gerekir. Bunların en önemlisi dahili_uzunluk'tur. Temel veri türleri,
    dahili_uzunluk bir pozitif tamsayı olarak verildiğinde sabit uzunlukta
    olabileceği gibi, dahili_uzunluk olarak  VARIABLE  belirtildiğinde
    değişken uzuklukta da olabilir (bu dahili olarak typlen'e -1 atanarak
    yapılır). Değişken uzunluklu tüm veri türleri, türün değerinin toplam
    uzunluğunu gösteren 4 baytlık bir tamsayı ile başlamalıdır.

    İsteğe bağlı olan PASSEDBYVALUE seçeneği bu veri türünün gösterilerek
    değil değeri ile aktarılacağını belirtir. Dahili gösterimleri Datum
    türünün genişliğinden (çoğu makinede 4, birkaçında 8 bayttır) daha
    büyük veri türlerini değeri ile aktaramazsınız.

    hizalama parametresi ile belleğin ne uzunlukta adımlanarak veri türünün
    yerletirileceği belirtilir. İzin verilen adım uzunlukları 1, 2, 4 veya
    8 bayttır. Değişken uzunluklu veri türleri için, ilk eleman bir int4
    olduğundan en az 4 baytlık adım uzunluğu belirtilmelidir.

    strateji parametresi ile değişken uzunluklu veri türlerinin saklama
    stratejilerinin seçimi mümkün olur. (Sabit uzunluklu türlerde sadece
    plain mümkündür.) plain ile değerin daima olduğu gibi sıkıştırılmadan
    saklanacağı; extended ile, değer çok uzunsa önce  sıkıştırılmaya
    çalışılacağı, yine de uzunsa, ana tablo dışına taşınacağı; external
    ile, değerin ana tablo dışına taşınacağı, fakat sistemin değeri
    sıkıştırmaya çalışmayacağı; main ile, sıkıştırma yapılacağı ama değerin
    ana tablo dışına taşınmasının engelleneceği belirtilir. main saklama
    stratejisinde, değeri tablo satırı içinde saklamanın bir yolu yoksa,
    değer yine de ana tablo dışına taşınabilir, fakat değerin ana tabloda
    tutulması bakımından böyle bir öğe extended ve external öğelere göre
    daha ayrıcalıklıdır.

    Kullanıcının sütunlarda NULL değer istememesi  durumunda  DEFAULT
    seçeneği ile bir öntanımlı değer belirtilebilir. (Böyle bir öntanımlı
    değer bir sütuna açıkça iliştirilen bir DEFAULT ile o sütun için
    değiştirilebilir.)

    Türün bir dizi olduğu, dizi elemanları ELEMENT seçeneği kullanılarak
    belirtilebilir. Örneğin, 4 baytlık tamsayılardan (int4) oluşan bir dizi
    tanımlamak için, seçenek ELEMENT = int4 şeklinde belirtilir. Dizi
    türler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

    Bu türün dizisinin harici gösteriminde kullanmak üzere ayra olarak
    belli bir karakter belirtilebilir. Öntanımlı ayraç virgüldür. Yalnız,
    burada belirtilen ayraç dizi türle değil, dizi elemanının türüyle
    ilgilidir.

  Dizi Türler
    Bir  kullanıcı  tanımlı  temel veri türünün her oluşturuluşunda,
    PostgreSQL bu veri türünün dizi türünü kendiliğinden oluşturur ve bu
    veri türününün ismini temel veri türü isminin başına bir alt çizgi
    ekleyerek oluşturur. Çözümleyici bu uzlaşımı bilir ve foo[] gibi bir
    türdeki sütun isteklerini _foo türündeki isteklere dönüştürür. Dolaylı
    oluşturulan dizi türü değişken uzunlukludur ve yerleşik girdi ve çıktı
    işlevleri olan array_in ve array_out işlevlerini kullanır.

    Madem sistem doğru dizi türünü kendiliğinden oluşturuyor, ELEMENT diye
    bir seçenek niçin var diyebilirsiniz. ELEMENT kullanmanın yararlı
    olduğu tek durum, dahili olarak aynı türde şeylerin bir dizisi olmak
    üzere bir sabit uzunluklu tür tanımlayıp, hem bu türün tamamı üzerinde
    hem  de bu şeylere indisleriyle doğrudan erişerek bazı işlemler
    yapabilmek istenmesi durumudur. Örneğin, name türünün char elemanlarına
    bu yöntemle erişmek mümkündür. Bir iki boyutlu tür olan point türünün
    iki elemanına point[0] ve point[1] şeklinde erişmek mümkündür. Dahili
    biçim, eş sabit uzunluklu alanlardan oluştuğundan, bu oluşum sadece
    sabit uzunluklu türler için geçerlidir. İndislenebilir bir değişken
    uzunluklu  tür,  array_in  ve  array_out  tarafından  kullanılan
    genelleştirilmiş dahili gösterime sahip olmalıdır. Tarihi sebeplerle
    (bu aslında doğru değil, asıl sebep bunu değiştirmek için geç kalınmış
    olmasıdır), sabit uzunluklu dizilerin indislemesi sıfırdan başlarken,
    değişken uzunluklu dizilerde birden başlar.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak türün ismi (şema nitelemeli olabilir).

    znitelik_ismi
       Bileşik tür için bir öznitelik (sütun) ismi.

    veri_tr
       Bileşik türü oluşturmak üzere bir sütun veri türü olarak mevcut
       bir türün ismi.

    girdi_ilevi
       Türün harici metin gösterimini dahili gösterime çeviren işlevin
       ismi.

    kt_ilevi
       Türün  dahili gösterimini harici metin gösterimine çeviren
       işlevin ismi.

    al_ilevi
       Türün harici ikilik gösterimini dahili gösterime çeviren işlevin
       ismi.

    gnderim_ilevi
       Türün dahili gösterimini harici ikilik gösterime çeviren işlevin
       ismi.

    analiz_ilevi
       Veri türü için istatistiksel analizler yapan işlevin ismi.

    dahili_uzunluk
       Yeni türün dahili gösteriminin bayt  cinsinden  uzunluğunu
       belirten sayısal sabit. Öntanımlı değer türün değişken uzunluklu
       olacağı kabulüne dayanır.

    hizalama
       Belleğin ne uzunlukta adımlanarak veri türünün yerletirileceği
       belirtilir. Belirtilmesi gerekliyse, char, int2, int4, ya da
       double olabilir. int4 öntanımlıdır.

    strateji
       Değişken  uzunluklu  veri  türlerinin  saklama  stratejisi.
       Belirtilmesi gerekliyse, plain, external, extended veya main
       olabilir. plain öntanımlıdır.

    ntanml
       Veri türü için öntanımlı değer. Belirtilmezse NULL öntanımlıdır.

    e_tr
       Belirtilirse türü bir dizi yapar; bu, dizi elemanının veri türü
       olmalıdır.

    ayra Bu türün harici dizi gösteriminde kullanılacak ayraç karakteri.

EK BİLGİ

    Kullanıcı  tanımlı  türlerin isimleri altçizgi (_) karakteri ile
    başlayamaz ve ençok 62 karakter uzunlukta (veya daha genel olarak,
    NAMEDATALEN - 2; tür ismi dışında bütün isimler için NAMEDATALEN - 1)
    olabilir. Altçizgi ile başlayan tür isimleri dahili olarak oluşturulan
    dizi tür isimleri için ayrılmıştır.

    7.3  öncesi PostgreSQL sürümlerinde, işlevlerin opaque türde yer
    tutuculu tür isimlerine ileri başvuruları ile yer değiştirmek üzere bir
    kabuk türü oluşturmaktan kaçınmak alışılmış bir durumdu. Ayrıca, 7.3
    öncesinde, cstring argüman ve  dönüş  türlerinin  opaque  olarak
    bildirilmeleri zorunluydu. Eski döküm dosyalarını desteklemek için,
    CREATE TYPE opaque kullanılarak bildirilmiş işlevleri kabul edecek,
    fakat  işlevin  bildiriminin  doğru  tür  kullanılacak  şekilde
    değiştirilmesi hususunda bir uyarı çıktılayacaktır.

ÖRNEKLER

    Bir bileşik türün oluşturulması ve bir işlev tanımında kullanılması:

      CREATE TYPE compfoo AS (f1 int, f2 text);

      CREATE FUNCTION getfoo() RETURNS SETOF compfoo AS $$
        SELECT fooid, fooname FROM foo
      $$ LANGUAGE SQL;

    box isminde bir temel veri türünün oluşturulması ve bir tablo tanımında
    kullanılması:

      CREATE TYPE box (
        INTERNALLENGTH = 16,
        INPUT = my_box_in_function,
        OUTPUT = my_box_out_function
      );

      CREATE TABLE myboxes (
        id integer,
        description box
      );

    box türünün dahili yapısı float4 türünde 4 elemanlı bir dizi ise:

      CREATE TYPE box (
        INTERNALLENGTH = 16,
        INPUT = my_box_in_function,
        OUTPUT = my_box_out_function,
        ELEMENT = float4
      );

    Bu  şekilde,  box  türündeki  değerin elemanlarına indisleri ile
    erişilebileceği gibi, tür yukarıdaki gibi de davranır.

    Büyük bir nesne türü oluşturulması ve bir tablo tanımında kullanılması:

      CREATE TYPE bigobj (
        INPUT = lo_filein, OUTPUT = lo_fileout,
        INTERNALLENGTH = VARIABLE
      );
      CREATE TABLE big_objs (
        id integer,
        obj bigobj
      );

    Girdi ve çıktı işlevleri dahil daha fazla örneği,
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xtypes.html     adresinde
    bulabilirsiniz.

UYUMLULUK

    Bu CREATE TYPE bir PostgreSQL oluşumudur. SQL:1999  ve  sonraki
    standartlarda da bir CREATE TYPE vardır ama ayrıntıda daha farklıdır.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE FUNCTION [create_function(7)], DROP TYPE [drop_type(7)], ALTER
    TYPE [alter_type(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005