Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE USER - yeni bir veritabanı kullanıcısı hesabı tanımlar

KULLANIM

    CREATE USER isim [ [ WITH ] seenek [ ... ] ]

    burada seenek:

       SYSID uid
      | CREATEDB | NOCREATEDB
      | CREATEUSER | NOCREATEUSER
      | IN GROUP grup_ismi [, ...]
      | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'parola'
      | VALID UNTIL 'mutlak_zaman'

AÇIKLAMA

    CREATE USER bir PostgreSQL veritabanı kümesine yeni bir kullanıcı
    ekler. Bu komutu kullanmak için bir veritabanı ayrıcalıklı kullanıcısı
    olmalısınız. Kullanıcı ve kimlik kanıtlama işlemleri hakkında bilgi
    edinmek için:
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/user-manag.html
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/client-authentication.html

PARAMETRELER

    isim  Yeni kullanıcının ismi.

    uid  SYSID deyimi yeni kullanıcının PostgreSQL kullanıcı kimliğini
       seçmekte kullanılabilir. Bu normalde gerekmez, ama eğer öksüz
       kalmış bir nesneyi yeniden oluşturuyorsanız yararlı olabilir.

       Eğer belirtilmezse, yeni kullanıcı kimliği öntanımlı olarak
       atanmış en büyük kullanıcı kimliğine (alt sınır 100) bir
       eklenerek oluşturulur.

    CREATEDB, NOCREATEDB
       Bu  deyimler  yeni  kullanıcının  veritabanı  oluşturabilme
       yeterliliğini belirler. Eğer CREATEDB belirtilmişse, kullanıcı
       kendi veritabanını oluşturabilir olarak  tanımlanmış  olur.
       NOCREATEDB  kullanıcıya  veritabanı  oluşturma yeterliliğini
       vermeyecektir. Hiçbiri belirtilmezse, NOCREATEDB öntanımlıdır.

    CREATEUSER, NOCREATEUSER
       Bu deyimler yeni kullanıcıya, yeni kullanıcılar oluşturabilme
       izni verilmesi ile ilgilidir. CREATEUSER ayrıca, kullanıcıyı tüm
       erişim izinlerini düzenleyebilme yetkisi olan bir ayrıcalıklı
       kullanıcı haline getirir. Hiçbiri belirtilmezse, NOCREATEUSER
       öntanımlıdır.

    grup_ismi
       Yeni kullanıcının üyesi yapılacağı mevcut gruplardan birinin
       ismi. Çok sayıda grup ismi listelenebilir.

    parola Kullanıcının parolası. Parolalı kimlik kanıtlaması kullanmayı
       planlamıyorsanız, bu seçeneği atlayabilirsiniz, ama daha sonra
       kararınızı  değiştirirseniz, kullanıcı bağlanamayabilecektir.
       Parola ALTER USER [alter_user(7)] kullanarak sonradan atanabilir
       veya değiştirilebilir.

    ENCRYPTED, UNENCRYPTED
       Bu sözcükler parolanın sistem kataloğunda şifreli saklanıp
       saklanmayacağı ile ilgilidir. Hiçbiri belirtilmezse, öntanımlı
       davranış  password_encryption yapılandırma parametresine göre
       saptanır. Eğer mevcut parola zaten MD-5 şifreli biçimdeyse, bu
       sözcüklerden hangisi belirtilmiş olursa olsun, olduğu gibi
       saklanır (zaten, şifreli bir parolayı sistem çözemez). Bu,
       veritabanı dökümlenirken veya yerine konurken de böyledir.

       Çok  eski  istemcilerin,  parolaların  şifreli saklanmasını
       gerektiren MD-5 kimlik kanıtlama mekanizması için destekten
       yoksun olabileceğini unutmayın.

    mutlak_zaman
       Kullanıcının  parolasının  geçerliliğini  yitireceği  zamanı
       belirtmek için kullanılır. VALID UNTIL deyimi atlanırsa, parola
       daima geçerli olacaktır.

EK BİLGİ

    Bir  kullanıcının  özniteliklerine  değiştirmek  için  ALTER USER
    [alter_user(7)],  bir  kullanıcıyı  silmek  için  de  DROP  USER
    [drop_user(7)] kullanın. Bir kullanıcıyı bir gruba eklemek ya da
    gruptan çıkarmak için ALTER GROUP [alter_group(7)] kullanın.

    PostgreSQL, CREATE USER ile aynı işlevselliğe sahip olan createuser(1)
    diye bir uygulama içerir (Aslında o da bu komutu kullanır), fakat o
    komut satırından çalışır.

    VALID UNTIL deyimi kullanıcının hesabı için değil sadece kullanıcının
    parolası için son geçerlilik tarihini belirler. Parolasız kimlik
    kanıtlama yöntemi kullanılırken, bu değerin bir hükmü olmayacaktır.

ÖRNEKLER

    Parolasız bir kullanıcı tanımlamak için:

      CREATE USER jonathan;

    Parolalı bir kullanıcı tanımlamak için:

      CREATE USER davide WITH PASSWORD 'jw8s0F4';

    Parolasının son kullanma tarihi 2004 olan bir kullanıcı tanımlamak
    için:

     CREATE USER miriam WITH PASSWORD 'jw8s0F4' VALID UNTIL '2005-01-01';

    Burada parola 2005'in ilk saniyesinde geçersiz olacaktır.

    Veritabanı oluşturabilme yetkisi olan bir kullanıcı oluşturmak için:

      CREATE USER manuel WITH PASSWORD 'jw8s0F4' CREATEDB;

UYUMLULUK

    CREATE USER cümlesi bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardı kullanıcı
    tanımlamayı gerçeklemeye bırakmıştır.

İİGİLİ BELGELER

    ALTER USER [alter_user(7)], DROP USER [drop_user(7)], createuser(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005