Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DECLARE - bir gösterici tanımlar

KULLANIM

    DECLARE isim [ BINARY ] [ INSENSITIVE ] [ [ NO ] SCROLL ]
      CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR sorgu
      [ FOR { READ ONLY | UPDATE [ OF stun [, ...] ] } ]

AÇIKLAMA

    DECLARE büyükçe bir sorgunun zamanaşımı içinde az sayıda satırın bir
    kullanıcı tarafından çekilmesi için kullanılabilecek göstericilerin
    bildirimini yapmakta kullanılır. FETCH [fetch(7)] kullanılarak veri
    ister metin ister ikilik biçimde göstericiden döndürülebilir.

    Normal göstericiler SELECT'in ürettiği gibi veriyi metin biçiminde
    döndürür. Veri doğal ortamında ikilik biçimde saklandığından, sistemin
    metin biçimine dönüşüm yapması gerekir. Metin biçiminde gelen veriyi
    istemci uygulamanın, üzerinde işlem yapabilmek için ikilik biçime
    dönüştürmesi gerekebilir. Bundan  başka  metin  biçimindeki  veri
    çoğunlukla ikilik biçimdeki veriden daha fazla yer kaplar. İkilik
    göstericiler veriyi  daha  kolay  işlenebilen  ikilik  gösterimde
    döndürürler. Ancak, veriyi metin biçiminde göstermeyi tasarlıyorsanız,
    verinin metin biçiminde alınması istemci tarafında daha az çaba
    gerektirecektir.

    Bir örnek vermek gerekirse, bir sorgunun bir tamsayı değer içeren bir
    sütundan veri döndürmesini istiyorsanız, bir öntanımlı gösterici ile 1
    içeren bir dizge alırken, bir ikilik gösterici bu değerin 4 baytlık
    alan içeren dahili gösterimini döndürecektir (big-endian -- en kıymetli
    bayt ilk).

    İkilik göstericiler dikkatli kullanılmalıdır. psql dahil çoğu uygulama,
    ikilik göstericileri bilmez ve veriyi metin biçiminde döndürür.

    Bilgi: "Gelişmiş sorgulama" (extended query) protokolünü kullanan bir
       istemci  uygulaması,  verilen  bir  FETCH  komutuyla, Bind
       protokolünün veriyi ikilik biçimde mi yoksa metin biçiminde mi
       alacağını belirtir. Bu seçim göstericinin bildirilmesi sırasında
       belli bir biçime zorlanabilir.  Gelişmiş  sorgu  protokolü
       kullanarak bir ikilik gösterici alınabileceğini ummak,  bu
       nedenle atıldır; her gösterici metin ya da ikilik olarak ele
       alınabilir.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak göstericinin ismi.

    BINARY Göstericinin  metin değil ikilik biçimde veri döndürmesini
       sağlar.

    INSENSITIVE
       Göstericiden alınan verinin, gösterici etkinken, soruladığı
       tablolardaki  güncellemelerden  etkilenmeyeceğini  belirtir.
       PostgreSQL'de tüm göstericiler böyledir ve bu sözcük şimdilik
       etkisizdir, sadece SQL standardıyla uyum için vardır.

    SCROLL, NO SCROLL
       Göstericinin satırları sıralı olmayan biçimde döndürmek için
       kullanılabileceğini belirtmek için kullanılır. SCROLL deyiminin
       belirtilmesi,  sorgunun çalıştırılma planının karmaşıklığına
       bağlı olarak, sorgunun çalışması sırasında bir başarım kaybı
       oluşturabilir. NO SCROLL ise, göstericinin satırları sıralı
       olmayan biçimde döndürmek için kullanılamayacağını belirtir.

    WITH HOLD, WITHOUT HOLD
       WITH HOLD, göstericinin oluşturulduğu hareketin tamamlanmasından
       sonra kullanılmaya devam edilebileceğini belirtir. WITHOUT HOLD
       ise   göstericinin   oluşturulduğu   hareket   dışında
       kullanılamayacağını belirtir. Ne WITHOUT HOLD ne de WITH HOLD
       belirtilmişse, WITHOUT HOLD öntanımlıdır.

    sorgu Gösterici tarafından döndürülecek satırları üretecek bir SELECT
       cümlesi. Geçerli sorgular hakkında bilgi edinmek için SELECT
       [select(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

    FOR READ ONLY, FOR UPDATE
       FOR READ ONLY göstericinin salt okunur kipte kullanılacağını
       belirtir. FOR UPDATE ise göstericinin tabloları güncellemekte
       kullanılacağını belirtir. Gösterici güncellemeleri PostgreSQL'de
       desteklenmediğinden, FOR UPDATE kullanımı bir hata iletisine
       sebep olacak, FOR READ ONLY  deyiminin  ise  bir  etkisi
       olmayacaktır.

    stun Gösterici  tarafından  güncellenecek  sütunlar.  Gösterici
       güncellemeleri PostgreSQL'de desteklenmediğinden, FOR UPDATE
       kullanımı bir hata iletisine sebep olur.

    BINARY,  INSENSITIVE  ve  SCROLL  sözcükleri herhangi bir sırada
    kullanılabilir.

EK BİLGİ

    WITH HOLD belirtilmedikçe, bu cümle ile oluşturulan gösterici sadece o
    anki hareketin içinde kullanılmış olabilir. Bu nedenle, WITH HOLD'suz
    DECLARE bir hareket kümesinin dışında kullanışsız  olduğu  gibi,
    kullanıldığı takdirde PostgreSQL bir hata iletisi üretecektir. Bir
    hareket kümesini tanımlamak için BEGIN [begin(7)], COMMIT [commit(7)]
    ve ROLLBACK [rollback(7)] kullanılır.

    Eğer WITH HOLD belirtilmiş ve göstericinin oluşturulduğu hareket
    baaşarıyla tamamlanmışsa, bu gösterici aynı oturumun daha sonraki
    hareketleri tarafından erişilebilir olacaktır. (Fakat hareket kesintiye
    uğramış ve tamamlanmamışsa, gösterici iptal edilir.) WITH HOLD ile
    oluşturulmuş bir gösterici, doğrudan bir CLOSE komutuyla ya da dolaylı
    olarak oturum sonunda kapatılır. Şimdiki gerçeklenimde, böyle bir
    gösterici tarafından sunulan satırlar ya geçici bir dosyaya ya da
    belleğe kopyalanarak daha sonraki hareketler için  kullanılabilir
    kalması sağlanır.

    Bir gösterici satırların geri yönde çekilmesi için kullanılacaksa, bu
    gösterici bildirilirken SCROLL seçeneği belirtilmelidir.  Bu  SQL
    standardının gereğidir. Ancak, önceki sürümlerle uyumluluk için, eğer
    göstericinin sorgusu desteklenmek için ek bir masraf gerektirmeyecek
    kadar basitse, PostgreSQL SCROLL olmaksızın geriye doğru satır çekmeye
    izin verecektir. Yine de, uygulama geliştiriciler önerimiz, SCROLL
    belirtmeden oluşturulmuş göstericilere, geriye doğru satır çekimi için
    güvenmemeleri olacaktır. Eğer, NO SCROLL belirtilmişse hiçbir durumda
    geri yönde satır çekmeye izin verilmeyecektir.

    SQL standardı sadece gömülü SQLde göstericiler için hükümler içerir.
    PostgreSQL sunucusu göstericiler için bir OPEN deyimi gerçeklemez; bir
    gösterici bildirildiği andan itibaren açık kabul edilir. Yine de,
    PostgreSQL'in gömülü SQL önişlemcisi olan ECPG, DECLARE ve OPEN
    deyimlerini de içererek, standart SQL uzlaşımlarını destekler.

ÖRNEKLER

    Bir göstericiyi bildirmek için:

      DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;

    Gösterici kullanımı ile ilgili daha fazla örnek için FETCH [fetch(7)]
    kılavuz sayfasına bakınız.

UYUMLULUK

    SQL standardı sadece gömülü SQL'de ve modüllerde göstericilere izin
    verir. PostgreSQL ise, göstericilerin etkileşimli olarak kullanımına
    izin verir.

    SQL standardı  göstericilerin  tablo  verisini  güncellemek  için
    kullanımına izin verir. PostgreSQL göstericilerinin ise hepsi salt
    okunurdur.

    İkilik göstericiler bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CLOSE [close(7)], FETCH [fetch(7)], MOVE [move(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005