Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DELETE - bir tablo satırını siler

KULLANIM

    DELETE FROM [ ONLY ] tablo [ WHERE koul ]

AÇIKLAMA

    DELETE, belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı
    siler. WHERE deyiminin yokluğunda tablonun tüm satırlarını siler;
    sonuç, geçerli ama boş bir tablo olur.

    İpucu: TRUNCATE  [truncate(7)] bir PostgreSQL oluşumu olarak, bir
       tablodaki tüm satırları silmek için daha hızlı bir mekanizma
       içerir.

    Öntanımlı olarak, DELETE belirtilen tablodakinden başka, tablonun alt
    tablolarındaki satırları da silecektir. Sadece belirttiğiniz tablodaki
    satırların silinmesini istiyorsanız, cümlede ONLY kullanmalısınız.

    Bir tablodan satır silebilmek için, tablo üzerinde DELETE izninizin
    olması gereğinden başka, koul ile belirtilen değerleri tablodan
    okuyabilmek için de SELECT izniniz olması gerekir.

PARAMETRELER

    tablo Mevcut bir tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    koul Silinecek satırları seçmekte kullanılacak, boolean türünde değer
       döndüren bir ifade.

ÇIKTI

    Başarılı bir işlemin ardından, DELETE komutu şöyle bir çıktı ile döner:

    DELETE miktar

    Burada miktar silinen satırların sayısıdır. miktar 0 ise koul ile
    eşleşen bir satır bulunamamış demektir (bu bir hata sayılmaz).

EK BİLGİ

    PostgreSQL, WHERE deyiminin koşulu olarak başka tabloların sütunlarına
    da başvurmanızı mümkün kılar. Örneğin, belli bir yapımcının bütün
    filmlerini silmek için şöyle bir cümle yazılabilir:

      DELETE FROM films
       WHERE producer_id = producers.id AND producers.name = 'foo';

    Burada yapılan aslında, films ve producers tabloları arasında katılım
    oluşturup, koşula uyan films satırlarını silinmiş olarak imlemektir.
    Bu sözdizimi standart değildir. Standart yol:

     DELETE FROM films
      WHERE producer_id IN (SELECT id FROM producers WHERE name = 'foo');

    şeklinde yazmaktır. Yine de, bazı durumlarda ilk sözdizimi alt seçimli
    ikinci tarza göre hem daha kolay yazılmakta hem de işlemin yerine
    getirilmesi daha hızlı olabilmektedir. Katılımlı sözdizimine  tek
    itiraz, kullanılan tabloların listesinin açıkça belli olmayışı, bu
    sebeple de biraz daha hataya açık olması, ayrıca kendine katılımlı
    işlemin yapılamayışıdır.

ÖRNEKLER

    Müzikâller dışında tüm filmleri silmek için:

      DELETE FROM films WHERE kind <> 'Musical';

    films tablosunu temizlemek için:

      DELETE FROM films;

UYUMLULUK

    Bir  PostgreSQL  oluşumu olarak  WHERE deyiminin koşulunda başka
    tabloların sütunlarına da başvurulabilmesi dışında, bu komut SQL
    standardına uygundur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005