Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    EXPLAIN - bir cümlenin icra planını gösterir

KULLANIM

    EXPLAIN [ ANALYZE ] [ VERBOSE ] cmle

AÇIKLAMA

    Bu komut, belirtilen cümle için PostgreSQL planlamacısının ürettiği
    icra planını gösterir. İcra planı cümle tarafından tablolara nasıl
    başvurulduğunu gösterir. Bu işlem, düz sıralı tarama, indeksli tarama,
    v.s. şeklinde yapılır. Ayrıca, eğer çok sayıda tabloya başvuruluyorsa,
    her tablodan gerekli satırların birarada alınması için kullanılacak
    katılım algoritmasını da gösterir.

    Çıktının en önemli parçası, cümlenin icrasının ne kadar süreceği ile
    ilgili planlamacının tahminde bulunmasıyla saptanan, tahmini cümle icra
    maliyetidir (disk sayfası cinsinden ölçülür). Aslında, iki  sayı
    gösterilir: başlangıçtan ilk satır döndürülene kadar geçen süre ve tüm
    satırlar döndürülünceye kadar geçecek toplam süre. Çoğu sorgu için,
    toplam süre sorun değildir, ama EXISTS'li bir alt sorgunun varlığı gibi
    durumlarda planlamacı en küçük toplam süreye değil en küçük başlangıç
    zamanına bakacaktır (icracı bir satır döndüğünde duracaktır). Ancak,
    döndürülecek satır sayısını LIMIT deyimi ile sınırlarsanız, planlamacı
    en ucuz planlama için bir tahminde bulunabilecektir.

    ANALYZE seçeneği cümlenin planlamasının yapılmasından başka cümlenin
    çalıştırılmasını da sağlar. Harcanan toplam süre her planlama düğümü
    için ayrı ayrı gösterilir (milisaniye cinsinden). Ayrıca, dönen satır
    sayısı da çıktıya eklenir. Bu, planlamacının tahminlerinin tutarlı olup
    olmadığını görme açısından da yararlıdır.

    Önemli:
       ANALYZE kullanıldığında cümlenin çalıştırılacağını unutmayın.
       EXPLAIN'de kullanıldığında, bir SELECT cümlesinin döndüreceği
       çıktı iptal edileceğinden, cümlenin bazı yan etkileri varsa,
       onları bilemeyeceksiniz. INSERT, UPDATE,   DELETE veya EXECUTE
       cümleleri  üzerinde  EXPLAIN  ANALYZE kullanmak ve komutun
       etkilerinin verinizi etkilememesini isterseniz, şu yaklaşımı
       kullanabilirsiniz:

         BEGIN;
         EXPLAIN ANALYZE ...;
         ROLLBACK;

PARAMETRELER

    ANALYZE
       Cümleyi çalıştırır ve gerçek çalışma sürelerini gösterir.

    VERBOSE
       Planlama ağacının bir özetini değil dahili gösteriminin tamamını
       gösterir. Aslında, bu seçenek sadece hata ayıklama amacıyla
       yararlıdır. VERBOSE çıktısı explain_pretty_print yapılandırma
       değişkeninin değerine bağlı olarak ya cicili bicilidir ya da
       değildir.

    cmle İcra planını görmek istediğiniz bir SELECT, INSERT, UPDATE,
       DELETE, EXECUTE veya DECLARE cümlesi.

EK BİLGİ

    Eniyileyici kullanımı hakkında
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/performance-tips.html#USING-EXPLAIN
    adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

    PostgreSQL'in  sorguları  eniyilerken  kabul  edilebilir  kararlar
    verebilmesi için,  ANALYZE  komutunun  tablo  içindeki  verilerin
    istatistiksel dağılımını kaydetmiş olması gerekir. Bu yapılmazsa (ya da
    tablo içindeki verilerin istatistiksel dağılımı son ANALYZE çağrısından
    sonra çok fazla değişikliğe uğramışsa), tahmini maliyetler sorgunun
    gerçek özellikleriyle uyumlu olmayacağı gibi planlamacının ürkütücü bir
    sorgu planlaması seçimi yapmasına sebep olabilir.

    PostgreSQL 7.3 öncesi, sorgu planı bir NOTICE çıktısı biçimindeydi.
    Şimdi, bir sorgunun sonucu gibi (tek sütunluk bir tablo gösterimi
    olarak) çıktılanmaktadır.

ÖRNEKLER

    integer türünde tek bir sütunu olan 10000 satırlık bir tabloya
    uygulanan basit bir sorgunun planlamasını görmek için:

    EXPLAIN SELECT * FROM foo;

               QUERY PLAN
    ---------------------------------------------------------
    Seq Scan on foo (cost=0.00..155.00 rows=10000 width=4)
    (1 row)

    Eğer bir indeks varsa ve WHERE ile indekslenen bir sorgu kullanırsak,
    EXPLAIN farklı bir plan gösterebilir:

    EXPLAIN SELECT * FROM foo WHERE i = 4;

                QUERY PLAN
    --------------------------------------------------------------
    Index Scan using fi on foo (cost=0.00..5.98 rows=1 width=4)
     Index Cond: (i = 4)
    (2 rows)

    Bir ortak değer işlevi kullanılan bir sorgunun sorgu planı:

    EXPLAIN SELECT sum(i) FROM foo WHERE i < 10;

                  QUERY PLAN
    ---------------------------------------------------------------------
    Aggregate (cost=23.93..23.93 rows=1 width=4)
     -> Index Scan using fi on foo (cost=0.00..23.92 rows=6 width=4)
        Index Cond: (i < 10)
    (3 rows)

    Bir taslak sorgu hazırlarken bunun icra planını görmek için, EXPLAIN
    EXECUTE kullanımı örneği:

    PREPARE query(int, int) AS SELECT sum(bar) FROM test
      WHERE id > $1 AND id < $2
      GROUP BY foo;

    EXPLAIN ANALYZE EXECUTE query(100, 200);

            QUERY PLAN
    ----------------------------------------------------------
    HashAggregate (cost=39.53..39.53 rows=1 width=8)
            (actual time=0.661..0.672 rows=7 loops=1)
     -> Index Scan using test_pkey on test
            (cost=0.00..32.97 rows=1311 width=8)
            (actual time=0.050..0.395 rows=99 loops=1)
        Index Cond: ((id > $1) AND (id < $2))
    Total runtime: 0.851 ms
    (4 rows)

    Şüphesiz burada gösterilen değerler işlenen tabloların gerçek içeriğine
    bağlıdır. Ayrıca, bu değerler ve hatta seçilen sorgu stratejisi,
    planlamacının sürekli geliştirilmesi sebebiyle, PostgreSQL dağıtımları
    arasında bile değişiklik gösterebilir. Buna ek olarak, ANALYZE komutu
    veri istatistiklerini tahmin etmek için rasgele örnekleme yapar; bundan
    dolayı, tablo verisinde bir değişiklik olmamış bile olsa, taze bir
    ANALYZE çağrısından sonra maliyet tahminleri değişiklik gösterebilir.

UYUMLULUK

    SQL standardında EXPLAIN diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ANALYZE [analyze(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005