Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    FETCH - bir gösterici kullanarak bir sorgudan satırları çeker

KULLANIM

    FETCH [ yn { FROM | IN } ] gsterici_ismi

    burada yn ya boş ya da şunlardan biri olabilir:

      NEXT
      PRIOR
      FIRST
      LAST
      ABSOLUTE miktar
      RELATIVE miktar
      miktar
      ALL
      FORWARD
      FORWARD miktar
      FORWARD ALL
      BACKWARD
      BACKWARD miktar
      BACKWARD ALL

AÇIKLAMA

    FETCH evvelce oluşturulmuş bir göstericiyi kullanarak satırları çeker.

    Bir gösterici FETCH tarafından da kullanılan ortak bir konuma sahiptir.
    Göstericinin konumu sorgu sonucunun ilk satırının öncesinde, herhangi
    bir  satırında  veya  son  satırının  sonrasında  olabilir.  İlk
    oluşturulduğunda  bir  gösterici ilk satırın öncesine konumlanır.
    Satırlar çekildikten sonra gösterici en son alınan satıra konumlanır.
    FETCH'in satırları çekip çalışması durduğunda gösterici son satırın
    sonrasına ya da eğer geriye çekilmişse ilk satırın öncesine konumlanır.
    FETCH ALL göstericiyi daima son satırın sonrasına, FETCH BACKWARD ALL
    ise daima ilk satırın öncesine konumlandırır.

    NEXT (sonraki), PRIOR (önceki), FIRST (ilk), LAST (son), ABSOLUTE
    (mutlak),  RELATIVE  (göreli) biçimleri göstericiyi ilgili konuma
    taşıdıktan sonra tek bir satırı çeker. O konumda bir satır yoksa, sonuç
    boş olarak döner ve gösterici duruma göre ya ilk satırın öncesine ya da
    son satırın sonrasına konumlanır.

    FORWARD (ileri) ve BACKWARD (geri) biçimleri, ileri ya da geri yönde
    belirtilen miktarda satırı çekmek için kullanılabilir. Gösterici son
    çekilen satıra konumlanmış olarak bırakılır (eğer miktar alınabilecek
    satır sayısından fazla ise, gösterici duruma göre son satırın sonrasına
    ya da ilk satırın öncesine konumlanır).

    RELATIVE 0, FORWARD 0, ve BACKWARD 0 biçimlerinin hepsi gösterici
    hareket ettirilmeden o anki satırın çekilmesini sağlar, yani son
    çekilen satır yeniden çekilir. Bu, ancak, gösterici ilk satırın
    öncesinde ya da son satırın sonrasında değilse bir satırın çekilmesini
    sağlar; aksi takdirde, bir satır döndürülmez.

PARAMETRELER

    yn  Çekim  yönünü  ve  çekilecek  satır  sayısını  tanımlar.
       Aşağıdakilerden biri olabilir:

       NEXT  Sonraki satırı çeker. yn belirtilmezse bu öntanımlıdır.

       PRIOR Önceki satırı çeker.

       FIRST Sorgunun ilk satırını çeker (ABSOLUTE 1 ile aynıdır).

       LAST  Sorgunun son satırını çeker (ABSOLUTE -1 ile aynıdır).

       ABSOLUTE miktar
           miktar  pozitifse,  sorgunun  miktar'ıncı  satırını;
           negatifse, sondan abs(miktar)'ıncı satırını çeker. miktar
           gereğinden büyükse, gösterici duruma göre ya ilk satırın
           öncesine  ya  da  son satırın sonrasına konumlanır;
           özellikle, ABSOLUTE 0 göstericinin ilk satırın öncesine
           konumlanmasını sağlar.

       RELATIVE miktar
           Göstericinin konumuna göre, miktar pozitifse, sonraki
           miktar'ıncı satırı; negatifse, önceki abs(miktar)'ıncı
           satırı çeker. RELATIVE 0 o anki satırı varsa yeniden
           çeker.

       miktar Sonraki miktar satırı çeker (FORWARD miktar ile aynıdır).

       ALL  Kalan satırların hepsini çeker (FORWARD ALL ile aynıdır).

       FORWARD
           Sonraki satırı çeker (NEXT ile aynıdır).

       FORWARD miktar
           Sonraki miktar satırı çeker. FORWARD 0 o anki satırı
           yeniden çeker.

       FORWARD ALL
           Kalan satırların hepsini çeker.

       BACKWARD
           Önceki satırı çeker (PRIOR ile aynı).

       BACKWARD miktar
           Önceki miktar satırı çeker. BACKWARD 0 o anki satırı
           yeniden çeker.

       BACKWARD ALL
           Önceki tüm satırları çeker (geriye doğru tarama).

    miktar Konumu ya da çekilecek satır sayısını belirtmek üzere kullanılan
       bir işaretli tamsayıdır. FORWARD ve BACKWARD için belirtilen bir
       negatif miktar yönün değişmesine sebep olur.

    gsterici_ismi
       Açık bir göstericinin ismi.

ÇIKTILAR

    FETCH başarılı olduğunda şöyle bir çıktı döndürür:

    FETCH miktar

    Burada, miktar çekilen satırların sayısıdır (sıfır olabilir). Yalnız,
    psql'de komutun ismi çıktıda gösterilmez, sadece çekilen satır sayısı
    gösterilir.

EK BİLGİ

    FETCH cümlesinin, pozitif bir miktar ile FETCH NEXT veya FETCH FORWARD
    biçimleri dışında bir biçimle kullanılması düşünülüyorsa, gösterici
    SCROLL seçeneği ile bildirilmelidir. Basit sorgular için PostgreSQL,
    SCROLL ile bildirilmemiş göstericilerden geriye doğru satır çekilmesine
    izin verir, fakat bu davranışın en iyisi olduğuna güvenmeyin. Eğer
    gösterici NO SCROLL ile bildirilmişse geri yönde satır çekmeye izin
    verilmez.

    ABSOLUTE ile satır çekimleri istenen satırı bir göreli hareketle
    çekmekten daha hızlı değildir: temel gerçeklenim aradaki satırların
    tümünü bir şekilde geçmelidir. Negatif mutlak çekimlerin durumu daha
    bile kötüdür: Sorgunun, son satırı bulana kadar tüm satırları okuması
    ve buradan, çekilecek satıra kadar olan satırları tekrar geçmesi
    gerekir. Yine de, sorgunun başa dönmesi hızlı olur (FETCH ABSOLUTE 0
    ile olduğu gibi).

    Gösterici  üzerinden  güncelleme  PostgreSQL  tarafından  şimdilik
    desteklenmemektedir.

    Bir götericiyi tanımlamak için DECLARE [declare(7)] kullanılır. Veri
    döndürmeksizin göstericiyi hareket ettirmek için  MOVE  [move(7)]
    kullanabilirsiniz.

ÖRNEKLER

    Aşağıdaki örnekte bir tablo gösterici kullanılarak incelenmektedir:

    BEGIN WORK;

    -- Göstericiyi bildirelim:
    DECLARE liahona SCROLL CURSOR FOR SELECT * FROM films;

    -- liahona göstericisinden ilk 5 satırı çekelim:
    FETCH FORWARD 5 FROM liahona;

    code |     title     | did | date_prod |  kind  | len
    -------+-------------------------+-----+------------+----------+-------
    BL101 | The Third Man      | 101 | 1949-12-23 | Drama  | 01:44
    BL102 | The African Queen    | 101 | 1951-08-11 | Romantic | 01:43
    JL201 | Une Femme est une Femme | 102 | 1961-03-12 | Romantic | 01:25
    P_301 | Vertigo         | 103 | 1958-11-14 | Action  | 02:08
    P_302 | Becket         | 103 | 1964-02-03 | Drama  | 02:28

    -- Önceki satırı çekelim:
    FETCH PRIOR FROM liahona;

    code | title | did | date_prod | kind | len
    -------+---------+-----+------------+--------+-------
    P_301 | Vertigo | 103 | 1958-11-14 | Action | 02:08

    -- Göstericiyi kapatıp hareketi sonlandıralım:
    CLOSE liahona;
    COMMIT WORK;

UYUMLULUK

    SQL standardındaki FETCH deyimini sadece gömülü SQL'de kullanmak
    içindir. Burada açıklanan FETCH ise, veriyi bir konak değişkenine
    yerleştirilmiş olarak değil, bir SELECT sonucu gibi döndürür. Bunun
    dışında FETCH, SQL standardı ile tamamen uyumludur.

    FORWARD ve BACKWARD biçimleriyle FORWARD örtük olma üzere FETCH miktar
    ve FETCH ALL biçimleri birer PostgreSQL oluşumudur.

    SQL standardı FROM deyimine sadece ismin önünde izin verir; IN
    kullanımı bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CLOSE [close(7)], DECLARE [declare(7)], MOVE [move(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005