Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    signal - kullanılabilir sinyallerin listesi

AÇIKLAMA

    Linux  hem  POSIX güvenilir sinyallerini (bundan sonra "standart
    sinyaller" denecektir) hem de POSIX gerçek zamanlı  sinyallerini
    destekler.

  Standart Sinyaller
    Linux aşağıda listelenen standart sinyalleri desteklemektedir. Sinyal
    numaralarının bazıları "Değer" sütununda görüldüğü gibi  mimariye
    bağımlıdır. (Üç değer verilen yerlerde ilk değer genelde alpha ve sparc
    içindir, ortadaki değer i386, ppc ve sh için, sonuncusu ise mips
    içindir. - işareti sinyalin o mimaride bulunmadığını gösterir.)

    Tablonun "Eylem" sütunundaki girdiler sinyallerin öntanımlı eylemlerini
    gösterir:

    Son  Öntanımlı eylem sürecin sonlandırılmasıdır.

    Yok  Öntanımlı eylem sinyalin yoksayılmasıdır.

    Core  Öntanımlı eylem sürecin sonlandırılması  ve  core  dosyası
       çıktılanmasıdır.

    Dur  Öntanımlı eylem sürecin durdurulmasıdır.

    Sinyaller ilk defa orginal POSIX.1 standardında açıklanmıştır.

    Sinyal  Değer  Eylem Açıklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGHUP    1   Son  Denetleyen uçbirimde hangup saptandı
                 veya denetleyen sürecin ölümü
    SIGINT    2   Son  Klavyeden sistem kesmesi
    SIGQUIT   3   Core  Klavyeden çıkış
    SIGILL    4   Core  Kuraldışı komut
    SIGABRT   6   Core  abort(3)'den çık sinyali
    SIGFPE    8   Core  Kayan nokta hatası
    SIGKILL   9   Son  Öldür sinyali
    SIGSEGV   11   Core  Bellek başvurusu geçersiz
    SIGPIPE   13   Son  Kırık boruhattı: okuyucusu olmayan boruya yazma
    SIGALRM   14   Son  alarm(2)'den zamanlayıcı sinyali
    SIGTERM   15   Son  Sonlandırma sinyali
    SIGUSR1 30,10,16 Son  Kullanıcı tanımlı sinyal 1
    SIGUSR2 31,12,17 Son  Kullanıcı tanımlı sinyal 2
    SIGCHLD 20,17,18 Yok  Alt süreç durdu ya da sonlandırıldı
    SIGCONT 19,18,25     Durmuşsa devam etsin
    SIGSTOP 17,19,23 Dur  Süreci durdur
    SIGTSTP 18,20,24 Dur  tty'de yazmayı durdur
    SIGTTIN 21,21,26 Dur  artalan süreci için tty girdisi
    SIGTTOU 22,22,27 Dur  artalan süreci için tty çıktısı

    SIGKILL  ve  SIGSTOP  sinyalleri  yakalanamaz,  engellenemez  ve
    yoksayılamaz.

    Aşağıdaki sinyaller POSIX.1 standardında yoktur, SUSv2 ve SUSv3 / POSIX
    1003.1-2001 standartlarında açıklanmıştır.

    Sinyal   Değer  Eylem Açıklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGBUS   10,7,10  Core  Taşıt hatası (hatalı bellek erişimi)
    SIGPOLL       Son  Kutuplanabilir olay (Sys V). SIGIO ile aynı.
    SIGPROF  27,27,29 Son  Profilleme zamanlayıcısında zamanaşımı
    SIGSYS   12,-,12  Core  İşlev argümanı hatalı (SVID)
    SIGTRAP    5   Core  İz sürme/noktasal durdurma kapanı
    SIGURG   16,23,21 Yok  Soket üzerinde acil durum (4.2 BSD)
    SIGVTALRM 26,26,28 Son  Sanal uyarı saati (4.2 BSD)
    SIGXCPU  24,24,30 Core  İşlemci zaman sınırı aşıldı (4.2 BSD)
    SIGXFSZ  25,25,31 Core  Dosya boyut sınırı aşıldı (4.2 BSD)

    Linux 2.2 dahil ve daha öncesinde SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ ve (SPARC
    ve MIPS dışındaki mimarilerde) SIGBUS sinyali için öntanımlı davranış
    (core çıktılanmaksızın) süreci sonlandırmaktı. (SIGXCPU ve SIGXFSZ
    sinyali  için  bazı  Unix'lerde  öntanımlı  davranış  bir  core
    çıktılamaksızın  süreci  sonlandırmak  şeklindedir.) Linux 2.4 bu
    sinyaller için POSIX 1003.1-2001 gereksinimlerine uygun olarak süreci
    sonlandırırken bir core çıktılamaktadır.

    Diğer sinyaller aşağıdadır:

    Sinyal   Değer  Eylem Açıklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGIOT    6   Core  IOT kapanı. SIGABRT ile eşanlamlı
    SIGEMT   7,-,7  Son
    SIGSTKFLT  -,16,-  Son  ek işlemcide yığıt hatası (kullanılmadı)
    SIGIO   23,29,22 Son  G/Ç şimdi nümkün (4.2 BSD)
    SIGCLD   -,-,18  Yok  SIGCHLD ile eşanlamlı
    SIGPWR   29,30,19 Son  Güç kaybı (System V)
    SIGINFO   29,-,-     SIGPWR ile eşanlamlı
    SIGLOST   -,-,-  Son  Dosya kilidi kaybı
    SIGWINCH  28,28,20 Yok  Pencere boyutlandırma sinyali (4.3 BSD, Sun)
    SIGUNUSED  -,31,-  Son  Kullanılmamış sinyal (SIGSYS olacak)

    29 numaralı sinyal bir alpha için SIGINFO / SIGPWR iken sparc için
    SIGLOST'dur.

    SIGEMT sinyali POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemesine rağmen
    çoğu Unix'de rastlandığı yerde öntanımlı eylem olarak genellikle süreci
    sonlandırır ve bir core çıktılar.

    SIGPWR (POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemiştir) sinyali de bu
    Unix'lerde  rastlandığı  yerde  öntanımlı eylem olarak genellikle
    yoksayılır.

    SIGIO (POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemiştir) sinyali de
    başka birçok Unix'de öntanımlı olarak yoksayılır.

  Gerçek Zamanlı Sinyaller
    Linux, POSIX.4'de tanımlı (ve şimdi POSIX 1003.1-2001'de de bulunan)
    gerçek zamanlı oluşumlar olarak gerçek zamanlı sinyalleri destekler.
    Linux, 32'den (SIGRTMIN) 63'e (SIGRTMAX) kadar numaralı 32 tane gerçek
    zamanlı sinyal destekler. (Gerçek zamanlı sinyallerin  aralıkları
    Unix'ler arasında değişiklik gösterdiğinden, uygulamalar gerçek zamanlı
    sinyalleri daima SIGRTMIN+n sözdizimi ile kullanmalıdır.)

    Standart sinyallerin tersine gerçek zamanlı sinyallerin önceden tanımlı
    anlamları yoktur: gerçek zamanlı sinyallerin tümü uygulama tanımlı
    amaçlar için kullanılır. (Yine de gerçek zamanlı sinyallerin ilk üçünü
    LinuxThreads oluşumları kullanır.)

    Gerçek zamanlı sinyaller aşağıdaki özelliklere sahiptir:

    1. Gerçek zamanlı sinyallerin çoklu gerçeklemeleri kuyruklanabilir.
      Tersine olarak, bir standart sinyal bloklanmış olduğu halde çoklu
      gerçeklemeleri   kulanılmışsa   sadece   bir   gerçeklemesi
      kuyruklanabilir.

    2. Bir sinyal sigqueue(2)  kullanılarak  gönderilmişse,  sinyalle
      birlikte bir değer (bir tamsayı ya da gösterici) gönderilebilir.
      Sinyali  alan  süreç  sigaction(2)'la  SA_SIGACTION  bayrağını
      kullanarak bu sinyal için bir tutucu oluşturursa, bu süreç veriyi,
      tutucuya ikinci argüman olarak aktarılan siginfo_t  yapısının
      si_value alanı üzerinden sağlayabilir. Diğer taraftan, bu yapının
      si_pid ve si_uid alanları sinyali gönderen sürecin gerçek kullanıcı
      kimliği ile süreç kimliğini (PID) elde etmekte kullanılabilir.

    3. Gerçek zamanlı sinyaller garanti edilmiş bir sırada teslim edilir.
      Aynı türdeki çoklu gerçek zamanlı sinyaller gönderildikleri sırayla
      teslim  edilir.  Bir  sürece farklı gerçek zamanlı sinyaller
      gönderilmişse, en düşük numaralı sinyalden başlayarak  teslim
      edilirler  (yani  düşük  numaralı  sinyallerin  önceliği daha
      yüksektir.).

    Eğer bir süreç için hem standart hem de gerçek zamanlı sinyaller
    askıdaysa, POSIX hangisinin önce teslim edileceğini belirlememiştir.
    Linux, benzer bir çok gerçeklemede olduğu gibi böyle bir durumda
    standart sinyallere öncelik verir.

    POSIX'e uygun olarak, bir oluşum, bir sürece kuyruklanacak gerçek
    zamanlı sinyallerin sayısının en azından _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32)
    olmasına izin vermelidir. Bunula birlikte, süreç başına bir sınır
    koymaktansa, Linux tüm süreçler için kuyruklanacak gerçek zamanlı
    sinyallerin sayısı için sistem çapında bir sınır koyar. Bu sınır
    /proc/sys/kernel/rtsig-max dosyasında görülebilir ve izinlere bağlı
    olarak değiştirilebilir. /proc/sys/kernel/rtsig-max ile ilgili bir
    dosya ile de kaç tane gerçek zamanlı sinyalin kuyruklanmış olduğu
    görülebilir.

UYUMLULUK

    POSIX.1

YAZILIM HATALARI

    SIGIO ve SIGLOST aynı değere sahiptir. Sonuncusu çekirdek kaynak
    kodunda iptal edilmiştir, ancak hala bazı  yazılımların  derleme
    süreçleri 29 numaralı sinyalin SIGLOST olduğunu düşünüyor.

İLGİLİ BELGELER

    kill(1),   kill(2),   setitimer(2),   sigaction(2),  signal(2),
    sigprocmask(2), mask(2), sigqueue(2).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2003