Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    init - süreç kontrol başlangıcı
    telinit - çalışma seviyesini değiştirir

KULLANIM

    /sbin/init  [ -a ] [ -s ] [ -b ] [ -z xxx] [ 0123456Ss ]
    /sbin/telinit [ -t saniye ] [ 0123456sSQqabcUu ]

AÇIKLAMA

    init, bütün süreçlerin atasıdır. init'in birincil görevi /etc/inittab
    içinde saklı betikten  süreçler  oluşturmaktır  (ayrıntılar  için
    inittab(5)'a bakınız). Bu dosyada, init'in çeşitli hatlar üzerinden
    kullanıcıların  bağlanmasını  sağlamak  üzere  getty(1)  süreçleri
    oluşturmasını  sağlayan girdiler vardır. Ayrıca belirli sistemler
    tarafından ihtiyaç duyulan özerk süreçleri de kontrol eder.

ÇALIŞMA SEVİYELERİ

    Çalışma seviyesi, sistemde varolan süreçlerden belirtilmiş olanların
    çalışmasını sağlayan yazılım yapılandırmasına verilen addır. Her bir
    çalışma seviyesi için, init tarafından başlatılan süreçler /etc/inittab
    dosyası içinde tanımlıdır. init sekiz değişik çalışma seviyesinden
    birinde olabilir: 0-6, S veya s. Çalışma seviyesi telinit kullanılarak
    yetkili bir kullanıcı tarafından, init'e uygun bir sinyal gönderilerek
    değiştirilir.

    Çalışma seviyeleri 0, 1 ve 6 ayrılmış seviyelerdir. 0 sistemi durdurmak
    için, 6 tekrar başlatmak için ve 1 ise tek kullanıcılı kipe döndürmek
    için kullanılır. S seviyesi doğrudan kullanıcı ile alakalı değildir,
    daha çok çalışma seviyesi 1'e girerken çalıştırılan betikleri ifade
    eder. Bu konuda daha fazla bilgi için shutdown(8) ve inittab(5)'a
    bakınız.

    7-9 arası çalışma seviyeleri de geçerlidir ama bu seviyeler hakkında
    belgelendirme yapılmamıştır. Çünkü "geleneksel" Unix türevleri bu
    seviyeleri kullanmazlar. Sırf merakınız gidermek için belirteyim ki S
    ve s aynıdır ve aynı çalışma seviyesini belirtirler.

SİSTEM AÇILIŞI

    Çekirdek açılış töreninin son halkası olarak init çalıştırıldığı zaman,
    içinde öntanımlı çalışma seviyesi girdisi olup olmadığını kontrol etmek
    için /etc/inittab dosyasına bakılır (bakınız inittab(5)). Bu öntanımlı
    çalışma seviyesi, sistem açılışı sonrası düşülecek çalışma seviyesini
    belirtir. Bu tür bir girdi yok ise veya /etc/inittab dosyası yok ise,
    konsoldan bir çalışma seviyesi girilmesi gerekir.

    Çalışma seviyeleri S veya s, sistemi tek kullanıcı kipe sokar ve
    /etc/initab dosyasına ihtiyaç duymazlar. Tek  kullanıcılı  kipte,
    /dev/console üzerinde bir root kullanıcı kabuğu açılır.

    Tek kullanıcılı kipine girilince, init konsolun ioctl(2) durumunu
    /etc/ioctl.save dosyasında okur. Şayet bu dosya yok ise, init hattı
    9600 baud ve CLOCAL ile ilklendirir. init tek kullanıcılı kipi terk
    ederken konsolun ioctl ayarlarını bu dosyaya kaydeder. Böylece tekrar
    tek kullanıcılı kipe geçildiği zaman bu ayarları kullanabilir.

    Çok kullanıcılı kipe ilk sefer girişte, kullanıcılar bağlanmadan önce
    dosya sisteminin bağlanmasını sağlayabilmek için boot ve bootwait
    girdileri init tarafından çalıştırılır. Daha sonra çalışma seviyesi ile
    eşleşen bütün girdiler çalıştırılır.

    Yeni bir süreç başlatılırken, init  ilk  olarak  /etc/initscript
    dosyasının var olup olmadığını kontrol eder. Şayet var ise, bu dosyada
    bulunan betikler süreci başlatmak için kullanılır.

    Bir alt süreç her sonlandığında, bunun sebebi  init  tarafından
    /var/run/utmp ve /var/log/wtmp içine yazılır (bu dosyaların mevcut olup
    olmadığı önce kontrol edilir).

ÇALIŞMA SEVİYELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

    Belirtilen bütün  süreçler  çalıştırıldıktan  sonra  init;  kendi
    oluşturduğu bir sürecin sonlandırılmasını, bir enerji kesme sinyalinin
    veya telinit tarafından gönderilen bir çalışma seviyesi değiştirme
    sinyalinin  gelmesini bekler. Bu üç durumdan biri gerçekleşirse,
    /etc/inittab dosyasını tekrar kontrol eder. Bu dosyaya yeni girdiler
    eklenmiş  olabilir.  Bununla  birlikte,  init  bunlardan  birinin
    gerçekleşmesini bekler. Durumlara anında tepki  verebilmek  için,
    telinit'in Q veya q komutu ile init'in /etc/inittab dosyasını tekrar
    kontrol etmesi sağlanabilir. Şayet init tek kullanıcılı kipte değilse
    ve bir enerji kesme sinyali alırsa (SIGPWR), gidip /etc/powerstatus
    dosyasını okur. Daha sonra bu dosyanın içeriğine bağlı olarak şu
    komutlardan birini uygular:

    F(AIL) Enerji KGK tarafından sağlanıyordur ve bir süre sonra enerji
       kesilecektir. powerwait ve powerfail girdileri çalıştırılır.

    O(K)  Enerji tekrar gelmiştir. powerokwait girdisi çalıştırılır.

    L(OW) KGK'nın akülerindeki enerji azalmaktadır ve enerji kesilecektir.
       Powerfailnow girdisi çalıştırılır.

    Şayet /etc/powerstatus yok ise veya F, O veya L harflerinden farklı bir
    şey ihtiva ediyorsa, init, F harfini okuduğunu kabul eder ve ona göre
    davranır.

    SIGPWR  ve  /etc/powerstatus kullanımı tavsiye edilmez. init ile
    etkileşimli kipe geçmek isteyen birisinin /dev/initctl'yi kullanması
    daha uygun olur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için sysvinit paketinin
    kaynak kodundaki belgelere bakınız. Çalışma seviyesi değiştirme isteği
    init'e  iletilince;  init yeni seviyede tanımlanmamış olan bütün
    süreçlere SIGTERM sinyali  gönderir.  Daha  sonra  bu  süreçleri
    sonlandırmadan önce 5 saniye bekler. 5 saniye sonra SIGKILL sinyali
    gönderir. NOT: init bütün süreçlerin ve onların alt süreçlerinin aynı
    süreç grubu içinde kaldığını varsayar. Şayet herhangi bir süreç, süreç
    grubunu üyeliğini değiştirmiş ise, o süreç bu sonlandırma sinyalini
    almaz. Bu tür süreçlerin ayrıca sonlandırılması gerekir.

TELINIT

    /sbin/telinit, /sbin/init'e bir bağdır. Tek karakterlik argümanlar ve
    sinyalleri kabul eder. Aşağıdaki argümanlar telinit'e talimat olarak
    verilebilir:

    0,1,2,3,4,5 veya 6
       init'in, belirtilen çalışma seviyesine geçmesi istenir.

    a,b veya c
       init'in, sadece a,b veya c çalışma seviyesi için verilmiş olan
       /etc/inittab dosyası girdilerini çalıştırması istenir.

    Q veya q
       init'in, /etc/inittab dosyasını tekrar kontrol etmesi istenir.

    S veya s
       init'in tek kullanıcılı kipe geçmesi istenir.

    U veya u
       init'in, durumunu koruyarak, kendini tekrar başlatması istenir.
       /etc/inittab  dosyası  tekrar  okunmaz.  Çalışma seviyeleri
       Ss12345'den birisi olmalıdır. Aksi taktirde istek sessizce yok
       sayılır. Herhangi bir hata dönmez.

    Ayrıca telinit, init'e SIGTERM ve SIGKILL sinyalleri arasında ne kadar
    beklemesi gerektiğini de söyleyebilir. Öntanımlı değer 5 saniyedir
    fakat -t seçeneği kullanılarak bu değer değiştirilebilir. telinit,
    sadece uygun yetkiye sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
    init çalıştırılabiliri,  kendinin init mi yoksa telinit mi olduğunu
    anlamak için süreç numarasını kontrol eder, gerçek init'in süreç
    numarası daima 1'dir. Buradan, telinit kullanmak yerine, init'in kısa
    yol olarak kullanılabileceği de ortaya çıkar.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    init, çalıştırdığı alt süreçler için aşağıdaki ortam değişkenlerini
    ayarlar:

    PATH  /usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

    INIT_VERSION
       init sürüm numarası. Bir betiğin doğrudan init tarafından
       çalıştırıp çalıştırmadığını anlamak açısından faydalıdır.

    RUNLEVEL
       Geçerli sistem çalışma seviyesi.

    PREVLEVEL
       Bir önceki sistem çalışma  seviyesi.  Çalışma  seviyesinin
       değiştirilmesi  durumunda,  öncekini  tespit etme açısından
       faydalıdır.

    CONSOLE
       Sistem konsolu. Gerçekte çekirdekten miras alınır. Şayet bu
       seçenek  ayarlanmaz  ise, init tarafından öntanımlı olarak
       /dev/console kullanılır.

AÇILIŞ SEÇENEKLERİ

    Açılış esnasında init'e seçenekler girilebilir (LILO içinden). init şu
    seçenekleri kabul eder:

    -s, S, single
       Tek kullanıcı kipinde açılış. Bu kipte /etc/inittab dosyası
       incelenir ve açılış rc betikleri, tek kullanıcılı kip kabuğu
       başlatılmadan önce çalıştırılır.

    1-5  Açılış sonrası girilecek çalışma seviyesini belirtir.

    -b, emergency
       Herhangi  bir  açılış  betiğini çalıştırmadan doğrudan tek
       kullanıcılı kip kabuğuna düşer.

    -a, auto
       Çekirdek, kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan öntanımlı
       komut satırı ile yüklenmişse, LILO önyükleyicisi komut satırına
       "auto" sözcüğünü ekler. Şayet bu bulunursa, init AUTOBOOT ortam
       değişkenine "yes" değerini atar. Bunu bir güvenlik ölçüsü olarak
       kullanamayacağınızı unutmayın, çünkü kullanıcı komut satırını
       kendi de tanımlayabilir.

    -z xxx -z'ye verilen argüman yok sayılır. Bu seçeneği komut satırını
       biraz daha genişletmek için kullanabilirsiniz, böylece yığıt
       içinde daha fazla yer kaplaması sağlanmış olur. init komut
       satırını büyük bir ustalıkla yönetir, böylece ps(1) geçerli
       çalışma seviyesini gösterebilir.

ARAYÜZ

    init iletiler için; /dev içindeki /dev/initctl fifosunu dinler. Arayüz
    tam olarak bitmemiş ve belgeleme işlemleri  de  bitirilmemiştir.
    İlgilenenler /src dizinindeki init kaynak kodlarının tar arşivindeki
    initreq.h dosyasına bakabilirler.

SİNYALLER

    init çeşitli sinyallere tepki verir:

    SIGHUP init /etc/initrunlvl ve /var/log/initrunlvl dosyalarını arar.
       Şayet bu dosyalardan birisi var ise ve bir ASCII çalışma
       seviyesi içeriyorsa, init  bu çalışma seviyesine geçer. Bu
       sadece  geçmişe  uyum  için konulmuştur. Normal durumlarda
       (dosyanın olmadığı durumlarda) init, telinit'in -q seçeneği ile
       çalıştırıldığını kabul eder ve buna göre davranır.

    SIGUSR1
       Bu sinyali alınca, init kendi denetim fifosu olan /dev/initctl'u
       kapatır ve tekrar açar. /dev  dizinin  tekrar  bağlandığı
       zamanlarda, açılış betikleri için oldukça faydalıdır.

    SIGINT CTRL-ALT-DEL üçlemesine basıldığı durumlarda, çekirdek init'e bu
       sinyali gönderir. O da ctrlaltdel eylemini etkinleştirir.

    SIGWINCH
       KeyboardSignal tuşuna basıldığı durumlarda, çekirdek init'e bu
       sinyali gönderir. O da kbrequest eylemini etkinleştirir.

UYUM

    init,   System  V  init  ile  uyumludur.  /etc/init.d  ve
    /etc/rc{çalışmaseviyesi}.d dizinleri içindeki betikler ile birlikte
    uyum içinde çalışır. Eğer sisteminiz geleneksel yapıya uyuyorsa,
    /etc/init.d içinde bu betiklerin nasıl çalıştığını açıklayan bir README
    dosyası bulacaksınız.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/inittab
    /etc/initscript
    /dev/console
    /etc/ioctl.save
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp
    /dev/initctl

UYARILAR

    init, süreçlerin ve bu süreçlerin soyundan gelen diğer süreçlerin
    orijinal süreç grupları içinde kaldıklarını varsayar. Şayet bir süreç,
    süreç grubunu değiştirirse, init bu süreci öldüremez ve aynı uçbirim
    hattında iki süreç ile karşılaşabilirsiniz.

TANI KOYMA

    Şayet bir girdi 2 dakika içinde 10 kereden fazla çoğaltılıyorsa, init,
    bu girdi satırında bir hata olduğunu düşünecek, sistem konsolundan bir
    hata iletisi verecek ve 5 dakika geçmeden veya bir sinyal almadan bu
    girdinin  tekrar  çoğalmasına  izin vermeyecektir. Buradaki amaç,
    /etc/inittab içinde hatalı bir girdinin sistem kaynaklarını  yok
    etmesini önlemektir.

YAZAN

    Miquel  van  Smoorenburg  <miquels (at) cistron.nl> tarafından
    yazılmıştır, ilk kılavuz sayfası Michael  Haardt  <u31b3hs  (at)
    pool.informatik.rwthaachen.de> tarafından yazılmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    bash(1),  getty(1),  kill(1), login(1), initscript(5), inittab(5),
    utmp(5), runlevel(8), shutdown(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004

                23 Ağustos 2001            init(8)