Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    modprobe - yüklenebilir modüller için yüksek seviyeli işlemci

KULLANIM

    modprobe [-adnqv] [-C dosya] modl [sembol=deer ...]
    modprobe [-adnqv] [-C dosya] [-t tr] ablon
    modprobe -l [-C dosya] [-t tr] ablon
    modprobe -c [-C dosya]
    modprobe -r [-dnv] [-C dosya] [modl ...]
    modprobe -Vh

SEÇENEKLER

    -a, --all
       İlk başarılı yüklemeden sonra durmak yerine, bütün eşleşen
       modülleri yükler.

    -c, --showconfig
       Kullanımdaki yapılandırmayı gösterir.

    -C, --config dosya
       Yapılandırmayı belirtmek için (isteğe bağlı olarak kullanılan)
       /etc/modules.conf yerine dosya kullanır. /etc/modules.conf (ya
       da eski adıyla /etc/conf.modules) yerine farklı bir yapılandırma
       seçmek için MODULECONF ortam değişkeni de kullanılabilir.

    UNAME_MACHINE ortam değişkeni tanımlı olduğunda modutils, uname()
    sistem çağrısının makina alanı yerine bu değişkene atanmış değeri
    kullanacaktır. Bu esas olarak, 64 bitlik modüllerin 32 bitlik kullanıcı
    alanında derlendiği ya da tamamen tersi durumlarda kullanım alanı
    bulur.  Mevcut  modutils  modüllerin  tam  çapraz derleme kipini
    desteklemez, destek, makina mimarisinin 32 ve 64 bitlik sürümlerini
    seçmekle sınırlıdır.

    -d, --debug
       Modül yığıtının dahili gösterimi hakkında bilgi verir.

    -h, --help
       Seçeneklerin listesini gösterir ve çıkar.

    -k, --autoclean
       Yüklü modüllere `autoclean' uygular. Modül olarak sağlanmış ama
       mevcut olmayan bir özelliği gidermek için çekirdek tarafından
       modprobe çağrılarak kullanılır. Bu seçenek -q seçeneğini de
       uygular. Bu seçenekler özdevinimli olarak insmod'a gönderilir.

    -l, --list
       Eşleşen modülleri listeler.

    -n, --show
       İşlemi gerçekleştirmeden, sadece işlemin sonuçlarını gösterir.

    -q, --quiet
       insmod'un bir modülü yüklemede başarısız olması durumunda bilgi
       verilmez. İşlemlere sessiz bir şekilde, diğer olası modprobe
       sınamaları ile devam edilecektir. Bu seçenek özdevinimli olarak
       insmod'a yollanır.

    -r, --remove
       Komut satırında belirtilmiş modüllerin varlığına bağlı olarak,
       modülleri (yığıtlarını) kaldırır ya da özdevinimli temizleme
       başlatır.

    -s, --syslog
       Raporlamayı standart hata yerine syslog üzerinden yapar. Bu
       seçenek özdevinimli olarak insmod'a yollanır.

    -t modltr, --type modltr
       Modüllerin sadece bu türde olduğu varsayılır. modprobe sadece
       tam  olarak "/modültürü/" dizinini içeren dosya yollarında
       bulunan modülleri işleme sokacaktır. modltr birden fazla
       dizin ismi içerebilir, örneğin "-t drivers/net" şeklinde bir
       kullanım ile xxx/drivers/net/ ve alt dizinlerindeki modüller
       işleme sokulacaktır.

    -v, --verbose
       Çalıştırılan tüm komutları gösterir.

    -V, --version
       modprobe'un sürüm bilgilerini gösterir.

    Önemli:
       Modül isimleri ne dosya yolu ('/' içermemeli) ne de '.o' soneki
       içermelidir. Örneğin slip, modprobe için geçerli bir modül
       ismidir, ama /lib/modules/2.2.19/net/slip ve slip.o geçersizdir.
       Bu kural hem komut satırında hem de yapılandırma dosyasında
       geçerlidir.

AÇIKLAMA

    modprobe ve depmod araçları Linux modüler çekirdeğinin kullanımını,
    sistem yöneticileri,  dağıtımcılar  ve  bütün  kullanıcılar  için
    kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

    modprobe  öntanımlı dizin ağaçlarında bulunan modüllerden gerekli
    olanları özdevinimli olarak yüklemek için depmod tarafından oluşturulan
    "Makefile" benzeri bir bağımlılık dosyası kullanır.

    modprobe tek bir modülü, bir modül grubunu, bağımlı modül yığınlarını
    ya da bir etiket ile işaretlenmiş bütün modülleri yüklemek için
    kullanılabilir.

    modprobe  özdevinimli  olarak,  modules.dep  bağımlılık dosyasında
    belirtilen, modül yığınındaki bütün taban modülleri yükleyecektir. Eğer
    bu modüllerden birisinin yüklemesi başarısız olursa, modülün parçası
    olduğu yığının bütün modülleri özdevimli olarak yüklenmemiş duruma
    getirilecektir.

    modprobe modülleri yüklemek için iki yol kullanır. Bir tanesi (algılama
    kipi) ablon ile tanımlanmış liste dışı bir modülü yükler. modprobe
    yüklemeyi bir modülün yüklenmesi bittiğinde durduracaktır. Örnek olarak
    bu yol özdevinimli olarak bir listeden bir Ethernet sürücüsünü yüklemek
    için kullanılabilir. Diğer yol ise bir listedeki bütün modülleri
    yüklemektir. Aşağıdaki ÖRNEKLER bölümüne bakınız.

    -r seçeneği kullanıldığında modprobe özdevinimli olarak bir modül
    yığınını boşaltacaktır (rmmod -r gibi). Altını çizmek gerekir ki,
    modprobe -r komutu, özdevinimli olarak yüklenmiş ama kullanılmayan
    modülleri boşaltır, bunun yanında /etc/modules.conf'da belirtilmiş
    boşaltma öncesi ve sonrası komutlarını da uygular.

    -l ve -t seçeneği ile beraber kullanıldığında belirtilen türdeki bütün
    modüller listelenecektir.

    -c seçeneği o anda kullanılan yapılanmayı gösterir (öntanımlı +
    yapılandırma dosyası).

YAPILANDIRMA

    modprobe'un (ve depmod'un)  işleyişi  istenirse  /etc/modules.conf
    dosyasından değiştirilebilir. Bu dosyanın nasıl değiştirilebileceği ve
    öntanımlı  yapılanma  hakkında  daha  ayrıntılı  bilgi  için
    modules.conf(5)'a bakınız.

    Dikkat edilmesi gereken bir nokta, eğer bir modül kerneld tarafından
    özdevinimli olarak temizlenmişse, boşaltma öncesi ve sonrası komutlar
    çalıştırılmaz. Eğer kurma öncesi ve sonrası özelliklerini kullanmak
    istiyorsanız, kerneld'nin özdevinimli temizlemesini kapatmanız ve onun
    yerine 2 dakikada bir özdevinimli temizleme yapmak için, aşağıdaki
    satıra benzer bir komutu crontab'ınıza (kmod sistemleri içinde bu
    geçerlidir) eklemeniz gereklidir:

    */2 * * * * test -f /proc/modules && /sbin/modprobe -r

STRATEJİ

    Ana fikir olarak, modprobe ilk önce geçerli çekirdek sürümü için
    derlenmiş modüllerin bulunduğu dizine (örn, /lib/modules) bakacaktır.
    Eğer modül bu dizinde bulunamazsa, modprobe çekirdeğin sürümüne göre
    isimlendirilmiş dizine (örn, /lib/modules/2.4.21) bakacaktır. Eğer
    modül hala bulunamazsa, modprobe bu sefer bir öntanımlı dağıtımın
    dizinine bakacaktır ve bu işlem bu şekilde devam edecektir.

    Yeni bir linux kurduğunuzda, olağan koşullarda modüller yüklediğiniz
    çekirdeğin  sürümüne göre isimlendirilmiş bir dizine taşınır. Bu
    aşamadan sonra bu dizinden öntanımlı dizine  bir  sembolik  bağ
    oluşturmanız gerekir.

    Çekirdeği her derlediğinizde, make modules_install komutu yeni bir
    dizin oluşturacaktır, ancak öntanımlı bağı değiştirmeyecektir.

    Çekirdek dağıtımınızla ilgisi olmayan bir modül elinize geçtiğinde, bu
    modülü /lib/modules'ün altındaki sürümden bağımsız dizinlerden birisine
    yerleştirmeniz gereklidir.

    Bu anlatılan öntanımlı  stratejidir.  İstenirse  /etc/modules.conf
    dosyasından değiştirilebilir.

ÖRNEKLER

    modprobe -t net
       "net" isimli dizindeki modüllerden birisini yükler. Modüllerden
       birisi başarılı bir şekilde yüklenene kadar listedeki bütün
       modüller denenir.

    modprobe -a -t boot
       "boot" isimli dizindeki modüllerden hepsini yükler.

    modprobe slip
       slip modülü, slhc modülünün de işlevsel olmasını gerektirdği
       için; eğer slhc.o modülü henüz yüklenmemişse, bu komut slhc.o'yu
       yüklemeye  çalışacaktır.  Bu  gereklilik, depmod tarafından
       özdevinimli  olarak  oluşturulmuş  modules.dep  dosyasında
       belirtilir.

    modprobe -r slip
       slip modülünü sistemden kaldıracaktır. Eğer slhc modülü başka
       bir modül tarafından (ör. ppp) kullanılmıyorsa, bu komut slhc
       modülünü de sistemden kaldırır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/modules.conf, (artık kullanılmıyor olsa bile: /etc/conf.modules)
    /lib/modules/*/modules.dep,
    /lib/modules/*

İLGİLİ BELGELER

    depmod(8), kerneld(8), ksyms(8), lsmod(8), rmmod(8).

GÜVENLİ KİP

    Eğer etkin kullanıcı kimliği gerçek kullanıcı kimliği ile aynı değilse
    modprobe girdilerine şüpheyle yaklaşacaktır. Son parametre "-" (tire)
    ile başlasa bile her zaman bir modül adı olduğu varsayılacaktır. Sadece
    bir modül adı kullanılabilecektir ve "değişken=değer"  şeklindeki
    seçenekler yasaklanacaktır. Güvenli kipte modül isimlerinin her zaman
    bir dizge olduğu varsayılır,  hiç  bir  ara  değer  çözümlemesi
    gerçekleştirilmez. Bu duruma bir istisna yapılandırma dosyalarıdır.
    Yapılandırma dosyalarından okunan verilere ara değer  çözümlemesi
    uygulanmaya devam edilir.

    modprobe çekirdek tarafından çağrıldığında etkin kullanıcı kimliği
    gerçek kullanıcı kimliği ile aynı olabilir (bu durum çekirdek >=
    2.4.0-test11'ler için doğrudur). Mükemmel bir senaryoda modprobe,
    çekirdekten sadece geçerli parametreler alacağına güvenebilirdi. Ancak
    üst  düzey  çekirdek  kodu, kullanıcıdan gelen kontrol edilmemiş
    parametreleri doğrudan modprobe'a gönderdiği için, en az bir kere yerel
    kök  bozulması  oluşmuştur.  Bu  yüzden modprobe çekirdeğe artık
    güvenmemektedir.

    Ortam aşağıdaki değerlerden birini içerdiğinde, modprobe özdevinimli
    olarak güvenli kipe geçecektir.

      HOME=/
      TERM=linux
      PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

    Bu değerler etkin kullanıcı kimliği gerçek kullanıcı kimliği ile aynı
    olsa bile, modprobe'u çağıran 2.2 ile 2.4.0-test11 arasındaki çekirdek
    sürümlerinde algılanır (önceki sürümlerde bu durum oluşmaktadır).

GÜNLÜKLEME KOMUTLARI

    Eğer /var/log/ksymoops dizini varsa ve modprobe bir modülü silebilecek
    ya da yükleyebilecek bir seçenekle çalıştırılmışsa, modprobe komutunu
    ve  dönüş  durumunu  /var/log/ksymoops/`date+%Y%m%d.log'  konumuna
    kaydedecektir. Bu özdevinimli günlüklemeyi kapatacak bir komut yoktur,
    eğer  günlük  kaydı  istemiyorsanız,  /var/log/ksymoops  dizinini
    oluşturmayın. Eğer bu dizin varsa, sahibi root olmalıdır, 644 yada 600
    kipinde olmalıdır ve aşağı yukarı her gün insmod_ksymoops_clean komutu
    çalıştırılmalıdır.

GEREKLİ ARAÇLAR

    depmod(8), insmod(8).

NOTLAR

    modprobe'a yollanan ablonlar, düzgün olarak değerlendirildiğinden emin
    olmak için öncelenmelidir.

YETERSİZLİKLER

    modprobe, [ -V | --version ] seçenekleri ile kullanıldığında başka
    bir seçenek verilmiş bile olsa sadece sürüm bilgisini basar ve anında
    çıkar.

YAZAN

    Jacques Gelinas <jack (at) solucorp.qc.ca> ve Bjorn Ekwall <bj0rn (at)
    blox.se> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Mart 2004