Provided by: kde-l10n-ca_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kbookmarkmerger - Un programa per a fusionar un conjunt de punts a una
    llista de punts d’usuari.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [Opcions de Qt...] [Opcions de KDE...] {directori}

DESCRIPCIó

    kbookmarkmerger és un programa per a fusionar el conjunt de punts que
    se li indiqui a dins d’un altre conjunt de punts que pertany a
    l’usuari; si l’usuari encara no té creat cap punt, aquests seran creats
    en una nova llista de punts a on s’inseriran els punts indicats. Mentre
    fa això, kbookmarkmerger va a la recerca de qualsevol punt fusionat amb
    anterioritat, de manera que no es dupliquin les entrades més d’una
    vegada. En el cas que el KDE s’executi alhora que kbookmarkmerger, el
    subsistema de punts del KDE informarà de qualsevol canvi als punts de
    l’usuari, de manera que totes les aplicacions accedeixin a aquesta
    informació  (p.ex.,  el Konqueror) aplicant els canvis de forma
    immediata.

    L’ús tradicional és mantenir un conjunt de punts i emprar-lo com a
    esquelet per als directoris d’inici quan es crea un nou compte d’usuari
    i d’aquesta manera proveir-lo d’un conjunt de punts comuns. El problema
    d’aquesta solució és que una vegada ha estat creat el compte els nous
    punts no poden ser propagats.

    Aquest mecanisme és d’utilitat per administradors de sistema que els
    cal propagar un punt que enllaci amb un cert document (per exemple,
    notes importants quant al sistema) a  tots  els  usuaris.  Els
    distribuïdors també poden trobar això d’utilitat, per exemple per fer
    augmentar els paquets de programari que subministren amb fitxers de
    punts que siguin fusionats pel kbookmarkmerger a una llista de punts
    d’usuari quan el paquet sigui instal·lat. D’aquesta  manera  la
    documentació que acompanya a un paquet de programari seria visiblement
    accessible després que aquest hagi estat instal·lat.

    L’únic paràmetre requerit pel kbookmarkmerger és el nom d’un directori
    per explorar a la recerca de fitxers de punts. Tots els fitxers sota el
    directori indicat seran considerats com a candidats a ser fusionats.
    Dits fitxers hauran de ser fitxers en format XBEL vàlid.

VEURE TAMBé

    Manual de Konqueror: help:/konqueror/index.html

EXEMPLES

       jordi@hal9000:~ > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Fusiona tots els fitxers de punts desats a /usr/local/extra-bookmarks
    en una llista de punts per a l’usuari jordi.

ESTàNDARDS

    Especificació XBEL: http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/

RESTRICCIONS

    Quan es determina si un fitxer de punts ha estat o no fusionat amb els
    punts de l’usuari, kbookmarkmerger simplement mira en el nom del fitxer
    de punts -el contingut no es comprova en tots-. Això vol dir que si es
    modifica un fitxer de punts que ja ha estat fusionat en els punts d’un
    usuari no podreu fusionar els canvis.

    Tingueu també en compte que en el cas que un usuari modifiqui un punt
    que ja ha estat fusionat, el fitxer de punts original restarà sense
    modificar.

AUTOR

    Raabe, Frerich <raabe@kde.org>

AUTHOR

    Raabe, Frerich.