Provided by: po4a_0.36.1-1_all bug

NOM

    po4a-updatepo - actualitza la traducció (en format po) de la
    documentació

SINOPSI

    po4a-updatepo -f <fmt> (-m <principal.doc>)+ (-p <XX.po>)+

    (XX.po són les sortides, tots els altres són l’entrada)

DESCRIPCIÓ

    L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) és facilitar la traducció
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en àrees on no eren d’esperar, com ara en la documentació.

    El guió "po4a-updatepo" està a càrrec d’actualitzar els fitxers po per
    què reflecteixin els canvis fets al fitxer de documentació original.
    Per això, converteix el fitxer de documentació en un fitxer pot, i
    després crida msgmerge(1) sobre aquest nou pot i els fitxers po
    proporcionats.

    És possible proporcionar més d’un fitxer po (si vol actualitzar més
    d’un idioma a la vegada), i diversos fitxers de documentació (si vol
    emmagatzemar les traduccions de diversos documents en els mateixos
    fitxers po).

    Si el document principal té caracters no-ascii, convertirà els fitxers
    po a utf-8 (si no ho eren ja), per tal de permetre caracters
    no-estàndards de forma independent de la cultura.

COMMAND-LINE OPTIONS

    -f, --format
      Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi
      l’opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.

    -m, --master
      Fitxer(s) que contenen el document principal a traduir.

    -M, --master-charset
      Joc de caracters dels fitxers que contenen el document a traduir.
      Tingui en compte que tots els fitxers han de tenir el mateix joc de
      caracters.

    -p, --po
      Fitxer(s) po a actualitzar. Si aquests no existeixen,
      "po4a-updatepo" els crearà.

    -o, --option
      Extra option(s) to pass to the format plugin and other po4a
      internal module. Specify each option in the ’name=value’ format.
      See the documentation of each plugin for more information about the
      valid options and their meanings.

    --previous
      This option adds ’--previous’ to the options passed to msgmerge.
      It requires gettext 0.16 or later.

    --msgmerge-opt options
      Extra options for msgmerge.

    -h, --help
      Mostra un breu missatge d’ajuda.

    --help-format
      List the documentation format handled by po4a.

    -V, --version
      Mostra la versió dels guions i acaba.

    -v, --verbose
      Incrementa el nivell d’informació del programa.

    -d, --debug
      Mostra alguna informació de depuració.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-normalize(1).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

    Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2002, 2003, 2004, 2005 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).