Provided by: txt2tags_2.5-1_all bug

NOM

       txt2tags - Eina de formatat i conversió de texte

SINOPSI

       txt2tags [OPCI]... [ARXIU]...

DESCRIPCIÓ

       txt2tags es una eina GLP de conversió de formats, escrita en Pyton, que
       genera documents HTML, XHTML, SGML, LaTeX, Lout,  Man  Page,  MoinMoin,
       MagicPoint  i  PageMaker a partir d’un simple arxiu de texte mínimament
       marcat ( per exemple.: texte pla).

       L’usuari sols precisa  coneixer  unes  poques  i  senzilles  reglas  de
       marcat,  pròpies  de txt2tags, i escriure els seus arxius en texte pla.
       El programa s’encarrega de realitzar tot  el  treball,  afegint-hi  les
       marques necessàries i solucionant els problemes que es puguin presentar
       a l’arxiu de sortida.

       El mateix arxiu de texte por ser  convertit  a  tots  i  cada  un  dels
       formats  de  sortida,  sense  cap  necessitat de haver-lo d’editar cada
       vegada. Es aquest precisament el propòsit de txt2tags : UN arxiu  font,
       MÚLTIPLES arxius finals.

       Consulteu    la    pàgina    del    programa,    que    es   troba   a:
       http://txt2tags.sourceforge.net.

OPCIONS

        -C, --config-file
              Llegeix  la  configuració  des  d’un  arxiu  extern  (actúa  com
              %!includeconf)

            --css-sugar
              Inserta CSS-friendly tags per a arxius de sortida HTML y XHTML

            --css-inside
              Inserta el contingut d’un arxiu CSS a l’encapçalament HTML/XHTML

            --dump-config
              Imprimeix tota la configuració que troba i surt.

            --dump-source
              Imprimeix el document font, amb les inclusions expandides

            --encoding
              Escolleix  la  codificació  de  l’arxiu   de   sortida   (UTF-8,
              ISO-8859-1, etc)

            --gui
              Arrenca en modus gràfic ( interfaç GUI-TK)

        -h, --help
              Imprimeix l’informació d’ajuda i surt

        -H, --no-headers
              Suprimeix l’encapçalament, títol i peu de pàgina

            --headers
              Mostra l’encapçalament, títol i peu de pàgina (per defecte, ON)

        -i, --infile=FILE
              Pren FILE  com a nom per a l’arxiu d’entrada (’-’ per a STDIN)

            --mask-email
              Amaga els email als robots de spam. < x@y.z > esdevé < x (a) y z
              >

        -n, --enum-title
              Numera tots els títols: 1, 1.1, 1.1.1, etc

            --no-dump-config
              Desactiva dump config

            --no-dump-source
              Desactiva dump source

            --no-encoding
              Exclou la configuració d’encoding

            --no-enum-title
              Desactiva la numeració dels títols

            --no-infile
              Suprimeix les anteriors declaracions infile

            --no-mask-email
              Mostra emails. Desactiva l’opció --mask-email

            --no-outfile
              Suprimeix les anteriors declaracions outfile

            --no-quiet
              Mostra missatges. Desactiva l’opció --quiet

            --no-rc
              No llegeix l’arxiu de configuració de l’usuari ~/.txt2tagsrc

            --no-style
              Suprimeix la declaració d’estil

            --no-toc
              No afegeix Índex de  Continguts,  TOC  (Table  of  Contents)  al
              document final

            --no-toc-only
              Desactiva l’opció --toc-only

        -o, --outfile=FILE
              Pren FILE com a nom per a l’arxiu de sortida (’-’ para STDOUT)

        -q, --quiet
              Modus silenciós, suprimeix totes les sortides (excepte errors)

            --rc
              Llegeix a l’arxiu de configuració de l’usuari ~/.txt2tagsrc (per
              defecte, ON)

            --style=FILE
              Utilitza FILE com a document d’estil (com HTML CSS)

       -t, --target
              Defineix el tipus de document final. Actualment les opcions són:
              html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mgp, moin, pm6, txt

            --toc
              Afegeix  un  Índex  de  Continguts,  TOC  (Table of Contents) al
              document final

            --toc-level=N
              Defineix en N  el  nivell  máxim  (profunditat)  de  l’Índex  de
              Continguts

            --toc-only
              Imprimeix l’Índex de Continguts (TOC) i surt

        -v, --verbose
              Imprimeix els missatges d’informació durant la conversió

        -V, --version
              Imprimeix la versió del programa i surt

       Per  defecte,  l’arxiu  de sortida es desat a ’file.<type>’.  Utilitzar
       --outfile per tal d’assignar un altre nom a  l’arxiu  de  sortida.   Si
       l’arxiu  d’entrada  es  ’-’, llegeix a STDIN.  Si l’arxiu de sortida es
       ’-’, desa l’arxiu de sortida a STDOUT.

ESTRUCTURA

       Un arxiu font txt2tags pot tenir tres árees:

       Encapçalament
              Les tres primeres línies. Son  utilitzades  per  l’identificació
              del document.  Si no vols encapçalament, pots deixar en blanc la
              primera línia o fer-ho mitjançant l’opció  no-header .

       Configuracions
              S’inicien a partir de la quarta línia. Totes les  configuracions
              segueixen  el  mateix format: %!clau: valor.  Les configuracions
              també poden fer-se mitjançant arxius  de  configuració  o  línia
              d’ordres.

       Cos    Es  el  veritable  document.  Es l’única área imprescindible per
              tenir un arxiu txt2tags válid.

CONFIGURACIÓ

       La conversió d’un  arxiu  font  pot  personalitzar-se  per  dues  vies:
       externa  o interna.  Externament, les configuracions poden ser llegides
       d’un  arxiu  RC  (~/.txt2tagsrc)  o  importades  d’un  altre  arxiu  de
       configuració  definit  per l’usuari. Internament, la personalització es
       realitza mitjançant comandaments de configuració especials  escrits  en
       el mateix document font.

       En ambdós casos s’utilitza la mateixa sintaxi:

       %!target:
              Defineix el format de destí (target) principal

       %!options(target):
              Defineix les opcións de cada destí

       %!include: file.t2t
              Inclou un arxiu txt2tags en el document

       %!include: ‘‘file.txt‘‘
              Inclou un arxiu de texte (verbatim) en el document

       %!include: ’’file.html’’
              Inclou   un  arxiu  de  forma  "literal"("tal-com-está")  en  el
              document

       %!style:
              Defineix un arxiu CSS (Cascading Style Sheets) per arxius finals
              del  tipus  XHTML i HTML o per carregar els mòduls (\usepackage)
              en un arxiu destí del tipus TEX

       %!encoding:
              Per definir la codificació de carácters de  l’arxiu  final  (com
              ISO-8859-1,   UTF-8,...).   Ùtil  per  als  usuaris  de  lléngua
              no-anglesa

       %!includeconf:
              Utilitzat per incloure, a l’arxiu corrent,  una  configuració  a
              partir d’un arxiu extern.

       %!guicolors:
              Configuració dels colors per a l’interfaç GUI (tk/tcl)

       %!preproc:
              Per  a  definir els propis filtres (macros) que serán processats
              ABANS de processar el document

       %!postproc:
              Per a definir els propis filtres (macros) que serán  processados
              DESPRÉS de processar el document

   REGLES DE LES CONFIGURACIONS
              ·  Les  configuracions  sols  son  válides  dins  de  l’Área  de
                 Configuració i serán considerades comentaris si es  troben  a
                 l’Área  del  Cos.   Una  excepció es include, que es válida a
                 l’Area del Cos.

              ·  Si apareix la mateixa paraula  clau  més  d’una  vegada  dins
                 d’una  mateixa Área de Configuració, l’última trobada será la
                 que s’utilitzará. Excepcions: options, preproc, postproc, que
                 són acumulatives.

              ·  Una línia de configuració amb una paraula clau inválida, será
                 considerada un comentari.

              ·  Aquestes  configuracións  ténen  preferéncia  sobre  les   de
                 l’arxiu  txt2tagsrc,  pero  no  sobre  les  opciones en línia
                 d’ordres.

SINTAXI

       S’utilitza una senzilla sintaxi de marques a l’arxiu font  (l’arxiu  de
       texte  pla)  per identificar les estructures i el format. Aquesta es la
       llista completa:

   Básiques
         Encapçalament      Les 3 primeres línies de l’arxiu font
         Títol              = paraules =
         Títol numerat      + paraules +
         Parágraf            paraules

   Atributs de les Fonts
         Negreta             **paraules**
         Cursiva(Itálica)    //paraules//
         Subratllat           __paraules__
         Monoespaiat         ‘‘paraules‘‘

   Blocs de Texte
         Cita                  <TAB>paraules
         Llista                 - paraules
         Llista numerada        + paraules
         Llista de definició    : paraules
         Línia verbatim        ‘‘‘ paraules
         Zona verbatim         ‘‘‘<Retorn (/n)> lìnies <Retorn (/n)>‘‘‘
         Línia raw             """ paraules
         Zona raw              """<Retorn (/n)> línies <Retorn (/n)>"""
         Taula                 | cel.la1 | cel.la2 | cel.la3...

   Altres
         Línia de separació     -----------------------...
         Línia gruixuda         =======================...
         Enlaç (link)           [etiqueta url]
         Imatge                 [arxiu.jpg]
         Texte raw              ""paraules""
         Comentari             % comentaris

       Llegir la Guía de l’Usuari de txt2tags per una descripció més detallada
       de cada marca

EXEMPLES

       Suposant que s’ha creat un arxiu de texte anomenat file.t2t, tot seguit
       anem a veure com procedir per a la seva conversió:

       Convertir a HTML  (arxiu final: file.html)
              $ txt2tags -t html file.t2t

       El mateix, utilitzant el redireccionament
              $ txt2tags -t html -o - file.t2t > file.html

       Incloent-hi un Índex de Continguts (TOC)
              $ txt2tags -t html --toc file.t2t

       Incloent-hi TOC i títols numerats
              $ txt2tags -t html --toc --enum-title file.t2t

       Vista rápida de lIndex de Continguts
              $ txt2tags --toc-only file.t2t

       Comprovació on-line rápida através de STDIN
              $ (echo ; echo "**bold**") | txt2tags -t html -H -

       Utilització de linterfaç gráfica
              $ txt2tags --gui file.t2t

TRUCS

       Hi ha alguns truquets que fan  de  text2tags  una  excel.lent  eina  de
       tractament de documents:

       Àncores

       Els  títols  poden  tenir  enllaços  amb  àncores,  el que ens permetrá
       arribar-hi directament, si el format del document final ho permet:

         Títol             = paraules =[àncora]
         Títol numerat     + paraules +[àncora]

       Arxius múltiples

       txt2tags pot convertir més d’un arxiu alhora :

         txt2tags *.t2t

MACROS

       %%date Permet incloure la data en curs, amb  el  format  YYYYMMDD.  Pot
              definir-se   un   format   opcional   utilitzant   la   sintaxi:
              %%date(cadena-format)

       %%infile
              Utilitzat per obtenir informació de l’arxiu font. Admet  formats
              opcionals, especificats per la sintaxi:  %%infile(cadena-format)
              .

              Útil como  enlaç  a  peu  de  página  com  [Veure  l’arxiu  font
              %%infile],  d’aquesta  manera podrás canviar el nom de l’arxiu i
              la referència será actualitzada.

       %%mtime

              Ens dóna informació sobre la  data  de  modificació  de  l’arxiu
              font. Utilitza el mateix format de la macro %%date.

       %%outfile
              Utilitzada per obtenir informació sobre l’arxiu convertit. Admet
              formats       opcionals       utilitzant       la       sintaxi:
              %%outfile(cadena-format)

              Útil  per  indicar  coses  com:  "Aquest  es  l’arxiu de sortida
              manpage-ca.man ", Podem canviar el nom  de  l’arxiu  i  la  seva
              referència será actualitzada .

       %%toc  %%toc   especifica l’emplaçament de l’Index de Continguts (TOC).
              Pot situar-se a qualsevol lloc del document.

              NOTA: %%toc sóls será processat amb l’opció --toc .

AUTOR

       Escrit i mantingut per Aurelio Jargas <verde@aurelio.net>

       Aquest manual fou escrit per Jose Inacio Coelho  <jic@technologist.com>
       com un arxiu de texte,  convertit al format man per txt2tags!

       La  traducció  al  catalá  fou  realitzada  per  Antoni  Serra Devecchi
       <antoni.serra@gmail.com>

COPYRIGHT

       Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Aurelio Jargas

       This is free software; see the source for copying conditions. There  is
       NO  warranty;  not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
       PURPOSE.

                                   May, 2005                       TXT2TAGS(1)