Provided by: gammu-smsd_1.24.0-1ubuntu1_i386 bug

JMÉNO

       gammu-smsd-tables - popis tabulek pro databázové služby gammu-smsd(1)

POPIS

       gammu-smsd(1)  podporuje  několik služeb. Aktuálně použitá je zvolená v
       konfiguračním souboru gammu-smsdrc(5).

       Jednotlivé služby jsou popsány v  samostatných  manuálových  stránkách.
       Tato  manuálová stránka popisuje strukturu databáze a potřebné tabulky.

       Několik SMS  démonů  může  sdílet  jedinou  databázi.  Pokud  v  jejich
       nastavení  nezadáte  PhoneID,  všechny  jsou  brány  jako  rovnocenné a
       kterýkoliv z nich může odeslat odchozí zprávu. Pokud nastavíte  PhoneID
       a    použijete    ho    při   vkládání   zprávy   to   tabulky   outbox
       (gammu-smsd-inject(1)  to dělá),  každý  SMS  démon  bude  mít  vlastní
       frontu odchozích zpráv.

   Přijímání zpráv
       Přijaté zprávy jsou ukládány v tabulce inbox.

   Odesílání zpráv
       Zprávy  k  odeslání jsou čteny z tabulky outbox a jejich případné další
       části z tabulky outbox_multipart.

   Popis tabulek
       daemons

              Informace o běžících démonech.

       gammu   Tato tabulka obsahuje  jedinou  hodnotu  -  verzi  databázového
              schématu. V části HISTORIE se můžete podívat, co se měnilo.

       inbox   Tabulka, ve které jsou ukládány přijaté zprávy.

              Popis sloupců:

              UpdatedInDB (timestamp)
              kdy byl tento záznam aktualizován

              ReceivingDateTime (timestamp)
              kdy byla přijata SMS

              Text (text)
              zakódovaný text zprávy (pro všechny SMS)

              SenderNumber (varchar(20))
              číslo odesílatele SMS

              Coding (enum('Default_No_Compression', 'Unicode_No_Compression',
              '8bit', 'Default_Compression', 'Unicode_Compression'))
              kódování textu SMS

              UDH (text)
              zakódovaná hlavička uživatelských dat (UDH)

              SMSCNumber (varchar(20))
              číslo centra zpráv (SMSC)

              Class (integer)
              třída SMS nebo -1 (0 je normální SMS, 1  jen  pro  zobrazení  na
              displej)

              TextDecoded (varchar(160))
              dekódovaný text (pro zprávy ve výchozí abecedě nebo unicode)

              ID (integer unsigned)
              identifikátor zprávy (pro použití v externích aplikacích)

              RecipientID (text)
              který démon Gammu přidal tento záznam

              Processed (enum('false', 'true'))
              můžete  použít  pro označení, jestli byla zpráva zpracována nebo
              nebyla

       outbox  Zprávy určené k odeslání by měly být uloženy  v  této  tabulce.
              Pokud  zpráva  obsahuje  více  částí, další části jsou uloženy v
              tabulce outbox_multipart.

              Popis sloupců:

              UpdatedInDB (timestamp)
              kdy byl tento záznam aktualizován

              InsertIntoDB (timestamp)
              kdy byla zpráva vložena do databáze

              SendingDateTime (timestamp)
              nastavte na libovolnou hodnotu,  pokud  chcete  vynutit  poslání
              zprávy i po naplánovaném čase

              Text (text)
              Text  SMS zakódovaný šestnáctkově ve správné znakové sadě. Pokud
              chcete použít pole TextDecoded, nechte zde  NULL  (nebo  prázdný
              text).

              DestinationNumber (varchar(20))
              číslo příjemce

              Coding (enum('Default_No_Compression', 'Unicode_No_Compression',
              '8bit', 'Default_Compression', 'Unicode_Compression'))
              kódování textu SMS

              UDH (text)
              User Data Header encoded using hex values which will be used for
              constructing  the message. Without this, message will be sent as
              plain text.

              Class (integer)
              třída SMS nebo -1 (0 je normální SMS, 1  jen  pro  zobrazení  na
              displej)

              TextDecoded (varchar(160))
              text zprávy v lidsky čitelné podobě

              ID (integer unsigned)
              číslo SMS/SMS sekvence

              Prosím  uvědomte  si,  že  toto  číslo  musí  být unikátní i pro
              tabulku sentitems, takže opětovné používání ID zpráv nemusí  být
              nutně dobrý nápad.

              MultiPart (enum('false','true'))
              informace,  zda  se  v  tabulce outbox_multipart nacházejí další
              části této SMS zprávy

              RelativeValidity (integer)
              platnost SMS zakódovaná podle GSM specifikací

              SenderID (text)
              která instance SMSD by měla odesílat tuto sekvenci

              SendingTimeOut (timestamp)
              použito SMSD pro vlastní účely

              DeliveryReport (enum('default','yes','no'))
              při  výchozí  hodnotě  bude  nastavení  doručenky   záviset   na
              nastavení SMSD, při yes se doručenka vynutí

              CreatorID (text)
              identifikace  odesílajícího  démona,  musí  odpovídat  PhoneID v
              konfiguraci SMSD, aby SMSD zprávu zpracoval

       outbox_multipart

              Data pro odchozí zprávy, které jsou z více částí.

              Popis sloupců:

              ID (integer unsigned)
              Text (text)
              Coding (enum('Default_No_Compression', 'Unicode_No_Compression',
              '8bit', 'Default_Compression', 'Unicode_Compression'))
              UDH (text)
              Class (integer)
              TextDecoded (varchar(160))
              ID (integer unsigned)
              mají stejný význam jako v tabulce outbox

              SequencePosition (integer)
              kolikátá  zpráva  je  tato v SMS sekvenci (začíná se od 2, první
              část je uložena v tabulce outbox).

       phones  Informace o připojených telefonech. Tato tabulka je  pravidelně
              obnovována  a můžete v ní najít informace jako stav baterie nebo
              síla signálu.

              Popis sloupců:

              ID (text)
              hodnota PhoneID

              UpdatedInDB (timestamp)
              kdy byl tento záznam aktualizován

              InsertIntoDB (timestamp)
              kdy byl tento záznam vytvořen (kdy byl telefon připojen)

              TimeOut (timestamp)
              kdy tento záznam expiruje

              Send (boolean)
              v současné době vždy true

              Receive (boolean)
              v současné době vždy true

              IMEI (text)
              IMEI telefonu

              Client (text)
              jméno klienta, obvykle text Gammu a verze

              Battery (integer)
              stav baterie v procentech (nebo -1 pokud není znám)

              Signal (integer)
              úrověň signálu v procentech (nebo -1 pokud není znám)

              Sent (integer)
              Počet odeslaných SMS zpráv (SMSD  tento  čítač  nenuluje,  takže
              může přetéct).

              Received (integer)
              Počet přijatých SMS zpráv (SMSD tento čítač nenuluje, takže může
              přetéct).

       sentitems

              Informace o odeslaných (a neodeslaných) zprávách a jejich stavu.
              Při  zapnutých doručenkách je stav zprávy aktualizován při jejím
              přijetí.

              Popis sloupců:

              UpdatedInDB (timestamp)
              kdy byl tento záznam aktualizován

              InsertIntoDB (timestamp)
              kdy byla zpráva vložena do databáze

              SendingDateTime (timestamp)
              kdy byla zpráva odeslána

              DeliveryDateTime (timestamp)
              Čas přijetí doručenky (pokud jsou zapnuty).

              Status (enum('SendingOK',  'SendingOKNoReport',  'SendingError',
              'DeliveryOK',        'DeliveryFailed',        'DeliveryPending',
              'DeliveryUnknown', 'Error'))
              Stav odesílání zprávy.  SendingError  znamená,  že  telefonu  se
              nepodařilo  zprávu  odeslat,  Error  indikuje  jinou  chybu  při
              zpracovávání zprávy.

               SendingOK - Message has been sent, waiting for delivery report.
               SendingOKNoReport  -  Message  has been sent without asking for
              delivery report.
               SendingError - Sending has failed.
               DeliveryOK - Delivery report arrived and reported success.
               DeliveryFailed - Delivery report arrived and reports failure.
               DeliveryPending - Delivery report announced pending deliver.
               DeliveryUnknown - Delivery report reported unknown status.
               Error - Some other error happened during sending  (usually  bug
              in SMSD).

              StatusError (integer)
              Stav z doručenky, hodnoty jsou definovány ve specifikaci GSM.

              Text (text)
              text SMS zprávy v šestnáctkovém formátu

              DestinationNumber (varchar(20))
              číslo adresáta SMS

              Coding (enum('Default_No_Compression', 'Unicode_No_Compression',
              '8bit', 'Default_Compression', 'Unicode_Compression'))
              kódování textu SMS

              UDH (text)
              hlavička uživatelských dat (UDH) v šestnáctkovém formátu

              SMSCNumber (varchar(20))
              číslo servisního centra (SMSC), které odeslalo zprávu

              Class (integer)
              třída SMS nebo -1 (0 je normální SMS, 1  jen  pro  zobrazení  na
              displej)

              TextDecoded (varchar(160))
              text zprávy v lidsky čitelné podobě

              ID (integer unsigned)
              SMS ID

              SenderID (text)

   Vkládání zpráv pomocí SQL
       která instance SMSD odeslala tuto sekvenci

       SequencePosition (integer)
       pořadí SMS v SMS sekvenci

       TPMR (integer)
       reference zprávy, podle specifikací GSM

       RelativeValidity (integer)
       platnost SMS zakódovaná podle GSM specifikací

       CreatorID (text)
       zkopírováno CreatorID z tabulky outbox, odpovídá PhoneID

       pbk      SMSD  tuto  tabulku  v současné době nepoužívá, je zde jen pro
              použití v aplikaci.

       pbk_groups

              SMSD tuto tabulku v současné době  nepoužívá,  je  zde  jen  pro
              použití v aplikaci.

HISTORIE

       Historie verzí schématu:

       10  -  DeliveryDateTime  je  nyní  NULL  pokud  zpráva nebyla doručena,
       přidáno několik indexů.

       9 - přidána počítadla přijatých a odeslaných zpráv do tabulky phones

       8 - přidána tabulka phones

       7 - do tabulek přidáno CreatorID (obsahuje PhoneID, pokud je nastaveno)

PŘÍKLAD

   Vytváření tabulek
       SQL  skripty  potřebný pro vytvoření všech tabulek pro většinu databází
       je obsažen v dokumentaci Gammu (docs/sql). Ta  také  obsahuje  pár  PHP
       skriptů pro práci s databází.

       Například vytvoření tabulek pro SQLite vypadá následovně:

           sqlite3 smsd.db < docs/sql/sqlite.sql

   Vkládání zpráv pomocí SQL
       Pro  posílání  zpráv  buď  použijte  gammu-smsd-inject(1), které za vás
       udělá veškerou magii, nebo můžete vložit zprávy ručně. Nejjednodušší je
       vložit obyčejnou textovou zprávu:

           INSERT INTO outbox (
               DestinationNumber,
               TextDecoded,
               CreatorID,
               Coding
           ) VALUES (
               '800123465',
               'This is a SQL test message',
               'Program',
               'Default_No_Compression'
           );

   Vkládání dlouhých zpráv pomocí SQL
       Inserting  multipart  messages  is  a  bit  more  tricky,  you  need to
       construct also UDH header. For example long  text  message  would  look
       like  (please  note  that each UDH needs to contain number of parts and
       sequence position as last two bytes, the D3 value in example is message
       reference number, it can be anything):

           INSERT INTO outbox (
               CreatorID,
               MultiPart,
               DestinationNumber,
               UDH,
               TextDecoded,
               Coding
           ) VALUES (
               'Gammu 1.23.91',
               true,
               '123465',
               '050003D30201',
               'Mqukqirip   ya   konej  eqniu  rejropocejor  hugiygydewl  tfej
       nrupxujob xuemymiyliralj. Te  tvyjuh  qaxumur  ibewfoiws  zuucoz  tdygu
       gelum L ejqigqesykl kya jdytbez',
               'Default_No_Compression'
           )

           INSERT INTO outbox_multipart (
               SequencePosition,
               UDH,
               Class,
               TextDecoded,
               ID,
               Coding
           ) VALUES (
               2,
               '050003D30202',
               'u  xewz  qisubevumxyzk  ufuylehyzc.  Nse  xobq  dfolizygqysj t
       bvowsyhyhyemim ovutpapeaempye giuuwbib.',
               <ID_OF_INSERTED_RECORD_IN_OUBOX_TABLE>,
               'Default_No_Compression'
           )

DALŠÍ INFORMACE

       Databázové    služby:     gammu-smsd-mysql(7),     gammu-smsd-pgsql(7),
       gammu-smsd-dbi(7)

       gammu-smsd(1), gammu-smsdrc(5), gammu(1), gammurc(5)

AUTOR

       gammu-smsd    a   tuto   manuálovou   stránku   napsal   Michal   Čihař
       <michal@cihar.com>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 2009 Michal Čihař a další autoři.  Licence GPLv2: GNU GPL
       verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
       Tento  program je volný software; můžete jej šířit a modifikovat.  Není
       poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

       Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>.