Provided by: gammu-smsd_1.24.0-1ubuntu1_i386 bug

JMÉNO

    gammu-smsd-tables - popis tabulek pro databázové služby gammu-smsd(1)

POPIS

    gammu-smsd(1) podporuje několik služeb. Aktuálně použitá je zvolená v
    konfiguračním souboru gammu-smsdrc(5).

    Jednotlivé služby jsou popsány v samostatných manuálových stránkách.
    Tato manuálová stránka popisuje strukturu databáze a potřebné tabulky.

    Několik SMS démonů může sdílet jedinou databázi. Pokud v jejich
    nastavení nezadáte PhoneID, všechny jsou brány jako rovnocenné a
    kterýkoliv z nich může odeslat odchozí zprávu. Pokud nastavíte PhoneID
    a  použijete  ho  při  vkládání  zprávy  to  tabulky  outbox
    (gammu-smsd-inject(1) to dělá), každý SMS démon bude mít vlastní
    frontu odchozích zpráv.

  Přijímání zpráv
    Přijaté zprávy jsou ukládány v tabulce inbox.

  Odesílání zpráv
    Zprávy k odeslání jsou čteny z tabulky outbox a jejich případné další
    části z tabulky outbox_multipart.

  Popis tabulek
    daemons

       Informace o běžících démonech.

    gammu  Tato tabulka obsahuje jedinou hodnotu - verzi databázového
       schématu. V části HISTORIE se můžete podívat, co se měnilo.

    inbox  Tabulka, ve které jsou ukládány přijaté zprávy.

       Popis sloupců:

       UpdatedInDB (timestamp)
       kdy byl tento záznam aktualizován

       ReceivingDateTime (timestamp)
       kdy byla přijata SMS

       Text (text)
       zakódovaný text zprávy (pro všechny SMS)

       SenderNumber (varchar(20))
       číslo odesílatele SMS

       Coding (enum('Default_No_Compression', 'Unicode_No_Compression',
       '8bit', 'Default_Compression', 'Unicode_Compression'))
       kódování textu SMS

       UDH (text)
       zakódovaná hlavička uživatelských dat (UDH)

       SMSCNumber (varchar(20))
       číslo centra zpráv (SMSC)

       Class (integer)
       třída SMS nebo -1 (0 je normální SMS, 1 jen pro zobrazení na
       displej)

       TextDecoded (varchar(160))
       dekódovaný text (pro zprávy ve výchozí abecedě nebo unicode)

       ID (integer unsigned)
       identifikátor zprávy (pro použití v externích aplikacích)

       RecipientID (text)
       který démon Gammu přidal tento záznam

       Processed (enum('false', 'true'))
       můžete použít pro označení, jestli byla zpráva zpracována nebo
       nebyla

    outbox Zprávy určené k odeslání by měly být uloženy v této tabulce.
       Pokud zpráva obsahuje více částí, další části jsou uloženy v
       tabulce outbox_multipart.

       Popis sloupců:

       UpdatedInDB (timestamp)
       kdy byl tento záznam aktualizován

       InsertIntoDB (timestamp)
       kdy byla zpráva vložena do databáze

       SendingDateTime (timestamp)
       nastavte na libovolnou hodnotu, pokud chcete vynutit poslání
       zprávy i po naplánovaném čase

       Text (text)
       Text SMS zakódovaný šestnáctkově ve správné znakové sadě. Pokud
       chcete použít pole TextDecoded, nechte zde NULL (nebo prázdný
       text).

       DestinationNumber (varchar(20))
       číslo příjemce

       Coding (enum('Default_No_Compression', 'Unicode_No_Compression',
       '8bit', 'Default_Compression', 'Unicode_Compression'))
       kódování textu SMS

       UDH (text)
       User Data Header encoded using hex values which will be used for
       constructing the message. Without this, message will be sent as
       plain text.

       Class (integer)
       třída SMS nebo -1 (0 je normální SMS, 1 jen pro zobrazení na
       displej)

       TextDecoded (varchar(160))
       text zprávy v lidsky čitelné podobě

       ID (integer unsigned)
       číslo SMS/SMS sekvence

       Prosím uvědomte si, že toto číslo musí být unikátní i pro
       tabulku sentitems, takže opětovné používání ID zpráv nemusí být
       nutně dobrý nápad.

       MultiPart (enum('false','true'))
       informace, zda se v tabulce outbox_multipart nacházejí další
       části této SMS zprávy

       RelativeValidity (integer)
       platnost SMS zakódovaná podle GSM specifikací

       SenderID (text)
       která instance SMSD by měla odesílat tuto sekvenci

       SendingTimeOut (timestamp)
       použito SMSD pro vlastní účely

       DeliveryReport (enum('default','yes','no'))
       při výchozí hodnotě bude nastavení doručenky  záviset  na
       nastavení SMSD, při yes se doručenka vynutí

       CreatorID (text)
       identifikace odesílajícího démona, musí odpovídat PhoneID v
       konfiguraci SMSD, aby SMSD zprávu zpracoval

    outbox_multipart

       Data pro odchozí zprávy, které jsou z více částí.

       Popis sloupců:

       ID (integer unsigned)
       Text (text)
       Coding (enum('Default_No_Compression', 'Unicode_No_Compression',
       '8bit', 'Default_Compression', 'Unicode_Compression'))
       UDH (text)
       Class (integer)
       TextDecoded (varchar(160))
       ID (integer unsigned)
       mají stejný význam jako v tabulce outbox

       SequencePosition (integer)
       kolikátá zpráva je tato v SMS sekvenci (začíná se od 2, první
       část je uložena v tabulce outbox).

    phones Informace o připojených telefonech. Tato tabulka je pravidelně
       obnovována a můžete v ní najít informace jako stav baterie nebo
       síla signálu.

       Popis sloupců:

       ID (text)
       hodnota PhoneID

       UpdatedInDB (timestamp)
       kdy byl tento záznam aktualizován

       InsertIntoDB (timestamp)
       kdy byl tento záznam vytvořen (kdy byl telefon připojen)

       TimeOut (timestamp)
       kdy tento záznam expiruje

       Send (boolean)
       v současné době vždy true

       Receive (boolean)
       v současné době vždy true

       IMEI (text)
       IMEI telefonu

       Client (text)
       jméno klienta, obvykle text Gammu a verze

       Battery (integer)
       stav baterie v procentech (nebo -1 pokud není znám)

       Signal (integer)
       úrověň signálu v procentech (nebo -1 pokud není znám)

       Sent (integer)
       Počet odeslaných SMS zpráv (SMSD tento čítač nenuluje, takže
       může přetéct).

       Received (integer)
       Počet přijatých SMS zpráv (SMSD tento čítač nenuluje, takže může
       přetéct).

    sentitems

       Informace o odeslaných (a neodeslaných) zprávách a jejich stavu.
       Při zapnutých doručenkách je stav zprávy aktualizován při jejím
       přijetí.

       Popis sloupců:

       UpdatedInDB (timestamp)
       kdy byl tento záznam aktualizován

       InsertIntoDB (timestamp)
       kdy byla zpráva vložena do databáze

       SendingDateTime (timestamp)
       kdy byla zpráva odeslána

       DeliveryDateTime (timestamp)
       Čas přijetí doručenky (pokud jsou zapnuty).

       Status (enum('SendingOK', 'SendingOKNoReport', 'SendingError',
       'DeliveryOK',    'DeliveryFailed',    'DeliveryPending',
       'DeliveryUnknown', 'Error'))
       Stav odesílání zprávy. SendingError znamená, že telefonu se
       nepodařilo zprávu odeslat, Error indikuje jinou chybu při
       zpracovávání zprávy.

        SendingOK - Message has been sent, waiting for delivery report.
        SendingOKNoReport - Message has been sent without asking for
       delivery report.
        SendingError - Sending has failed.
        DeliveryOK - Delivery report arrived and reported success.
        DeliveryFailed - Delivery report arrived and reports failure.
        DeliveryPending - Delivery report announced pending deliver.
        DeliveryUnknown - Delivery report reported unknown status.
        Error - Some other error happened during sending (usually bug
       in SMSD).

       StatusError (integer)
       Stav z doručenky, hodnoty jsou definovány ve specifikaci GSM.

       Text (text)
       text SMS zprávy v šestnáctkovém formátu

       DestinationNumber (varchar(20))
       číslo adresáta SMS

       Coding (enum('Default_No_Compression', 'Unicode_No_Compression',
       '8bit', 'Default_Compression', 'Unicode_Compression'))
       kódování textu SMS

       UDH (text)
       hlavička uživatelských dat (UDH) v šestnáctkovém formátu

       SMSCNumber (varchar(20))
       číslo servisního centra (SMSC), které odeslalo zprávu

       Class (integer)
       třída SMS nebo -1 (0 je normální SMS, 1 jen pro zobrazení na
       displej)

       TextDecoded (varchar(160))
       text zprávy v lidsky čitelné podobě

       ID (integer unsigned)
       SMS ID

       SenderID (text)

  Vkládání zpráv pomocí SQL
    která instance SMSD odeslala tuto sekvenci

    SequencePosition (integer)
    pořadí SMS v SMS sekvenci

    TPMR (integer)
    reference zprávy, podle specifikací GSM

    RelativeValidity (integer)
    platnost SMS zakódovaná podle GSM specifikací

    CreatorID (text)
    zkopírováno CreatorID z tabulky outbox, odpovídá PhoneID

    pbk   SMSD tuto tabulku v současné době nepoužívá, je zde jen pro
       použití v aplikaci.

    pbk_groups

       SMSD tuto tabulku v současné době nepoužívá, je zde jen pro
       použití v aplikaci.

HISTORIE

    Historie verzí schématu:

    10 - DeliveryDateTime je nyní NULL pokud zpráva nebyla doručena,
    přidáno několik indexů.

    9 - přidána počítadla přijatých a odeslaných zpráv do tabulky phones

    8 - přidána tabulka phones

    7 - do tabulek přidáno CreatorID (obsahuje PhoneID, pokud je nastaveno)

PŘÍKLAD

  Vytváření tabulek
    SQL skripty potřebný pro vytvoření všech tabulek pro většinu databází
    je obsažen v dokumentaci Gammu (docs/sql). Ta také obsahuje pár PHP
    skriptů pro práci s databází.

    Například vytvoření tabulek pro SQLite vypadá následovně:

      sqlite3 smsd.db < docs/sql/sqlite.sql

  Vkládání zpráv pomocí SQL
    Pro posílání zpráv buď použijte gammu-smsd-inject(1), které za vás
    udělá veškerou magii, nebo můžete vložit zprávy ručně. Nejjednodušší je
    vložit obyčejnou textovou zprávu:

      INSERT INTO outbox (
        DestinationNumber,
        TextDecoded,
        CreatorID,
        Coding
      ) VALUES (
        '800123465',
        'This is a SQL test message',
        'Program',
        'Default_No_Compression'
      );

  Vkládání dlouhých zpráv pomocí SQL
    Inserting multipart messages is a bit more tricky, you need to
    construct also UDH header. For example long text message would look
    like (please note that each UDH needs to contain number of parts and
    sequence position as last two bytes, the D3 value in example is message
    reference number, it can be anything):

      INSERT INTO outbox (
        CreatorID,
        MultiPart,
        DestinationNumber,
        UDH,
        TextDecoded,
        Coding
      ) VALUES (
        'Gammu 1.23.91',
        true,
        '123465',
        '050003D30201',
        'Mqukqirip  ya  konej eqniu rejropocejor hugiygydewl tfej
    nrupxujob xuemymiyliralj. Te tvyjuh qaxumur ibewfoiws zuucoz tdygu
    gelum L ejqigqesykl kya jdytbez',
        'Default_No_Compression'
      )

      INSERT INTO outbox_multipart (
        SequencePosition,
        UDH,
        Class,
        TextDecoded,
        ID,
        Coding
      ) VALUES (
        2,
        '050003D30202',
        'u xewz qisubevumxyzk ufuylehyzc. Nse xobq dfolizygqysj t
    bvowsyhyhyemim ovutpapeaempye giuuwbib.',
        <ID_OF_INSERTED_RECORD_IN_OUBOX_TABLE>,
        'Default_No_Compression'
      )

DALŠÍ INFORMACE

    Databázové  služby:   gammu-smsd-mysql(7),   gammu-smsd-pgsql(7),
    gammu-smsd-dbi(7)

    gammu-smsd(1), gammu-smsdrc(5), gammu(1), gammurc(5)

AUTOR

    gammu-smsd  a  tuto  manuálovou  stránku  napsal  Michal  Čihař
    <michal@cihar.com>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL
    verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
    Tento program je volný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není
    poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

    Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>.