Provided by: xcftools_1.0.7-1_i386 bug

NAVN

    xcf2pnm - konverter xcf-filer til ppm/pgm/pbm-format

OVERBLIK

    xcf2pnm [ flag ] filnavn [ lagnavne ]

BESKRIVELSE

    xcf2pnm er et kommandolinjeværktøj til at fladgøre og konvertere
    billedfiler i gimp(1)s interne  format  XCF  til  de  generelle
    billedformater pbm(5), pgm(5) og ppm(5). Det kræver ikke at Gimp selv
    er installeret.

ALMINDELIGE FLAG

    -a filnavn, --alpha filnavn
        Skriv en gennemsigtighedsmaske til filnavn som en pgm(5)-fil,
        udover det normale uddata. Hvis det fladgjorte billede slet
        ikke har (helt eller delvist) gennemsigtige partier, vil der
        fremkomme en fejlbesked og afslutningskode 101; dette kan
        undertrykkes med -A-flaget.

    -A, --force-alpha
        Konstruér en triviel gennemsigtighedskanal selvom billedet er
        fuldstændig ugennemsigtigt.

    -b farve, --background farve
        Giv  gennemsigtige  partier  af  billedet  denne  farve.
        Baggrundsfarven kan angives hexadecimalt som #rrggbb eller
        #rgb, eller med et X11-farvenavn (sidstnævnte virker kun hvis
        der  kan  findes  en  database  med  farvenavne  i  en
        standardplacering).

    -c, --color, --colour
        Brug  RGB-format for uddata selvom der er mere kompakte
        alternative formater.  Dette bliver valgt automatisk hvis
        uddatafilens navn ender på .ppm.

    -C, --autocrop
        Placer det konvertede område af billedet til så det netop
        dækker alle de synlige (eller valgte) lag. Billedet kan blive
        større eller mindre end lærredet, afhængigt af de synlige lags
        størrelse og placering. (Bemærk at tilskæringen ikke tager
        hensyn til indholdet af lagene).

        Normalt  vil det konverterede område være det samme som
        XCF-lærredet.

    -D, --dissolve
        Foretag et "opløs"-skridt for at udrydde delvis gennemsigtighed
        i det fladgjorte billede.  Hvis -b-flaget også gives, sker
        dette før baggrundsfarven påføres.

    -f, --full-image
        Start med at fladgøre hele billedet til RAM, og analysér så
        billedet før detaljerne i uddataformatet bliver besluttet (fx
        om gråtoner er tilstrækkeligt til at repræsentere billeder).
        Hvis dette flag ikke gives, vil programmet nøjes med at
        fladgøre en enkelt række "fliser" (af højden 64 pixels) ad
        gangen.

    -g, --gray, --grey
        Repræsentér  uddata  som gråtoner selv hvis det er rent
        sort/hvidt. Stop med afslutningskode 103 hvis der mødes nogen
        farvede  pixels.  Dette  bliver  valgt  automatisk  hvis
        uddatafilens navn ender på .pgm.

    -G, --for-gif
        Påstå at der ikke er nogen delvist gennemsigtige pixels i
        uddata (hvilket muliggør en effektivere repræsentation af
        gennemsigtighed i uddata). Stop med afslutningskode 102 hvis
        der alligevel findes nogen delvist gennemsigtige pixels. Hvis
        -b-flaget også gives, handler denne test om om der er delvist
        gennemsigtige pixels over den angivne baggrund.

    -h, --help
        Udskriv en oversigt over flag og kommandolinjesyntaks, og
        afslut med kode 0.

    -j, --bzip
        Gør det samme som -Z bzcat. Vælges automatisk hvis filnavnet
        slutter med bz2.

    -m, --mono
        Repræsentér uddata som et rent sort/hvidt billede. Stop med
        afslutningskode 103 hvis ikke alle pixels er enten sorte eller
        hvide.  Dette bliver valgt automatisk hvis uddatafilens navn
        ender på .pbm.

    -n, --pnm
        Lad være med at bruge uddatafilnavnet til at vælge mellem -c,
        -g og -m, og vælg i stedet et uddataformat på grundlag af
        billedets indhold.  Dette er  standardfremgangsmåden  hvis
        filnavnet ikke kan genkendes, og når billedet bliver skrevet
        til standarduddata.

    -o filnavn, --output filnavn
        Skriv det konverterede billede til filnavn i stedet for til
        standarduddata.

    -O x,y, --offset x,y
        Forskyd det konverterede billede fra det øverste venstre hjørne
        af XCF-lærredet. Bruges normalt sammen med -S.

    -S bxh, --size bxh
        Beskær det konverterede billede til bredde b og højde b.

    -T, --truecolor
        Brug fuldt RGB-farverum til at fladgøre indekserede billeder.
        Hvis dette flag ikke gives, vil xcf2pnm efterligne Gimps
        nuværende princip, hvor gennemsigtigheden af  hver  pixel
        afrundes  til  enten  "helt  gennemsigtig"  eller  "helt
        ugennemsigtig", og fortolke alle lagtilstande som Normal.

    -u, --utf8
        Brug den rå UTF-8-repræsentation fra  XCF-filen  til  at
        sammenligne og vise lagnavne. Normalt forsøger programmet at
        transkribere lagnavnene til det tegnsæt der  angives  af
        lokalitetsinstillingen.

    -v, --verbose
        Giv fremgangsbeskeder til standardfejl undervejs.

    -V, --version
        Skriv versionsnummeret for xcftools til standarduddata, og
        afslut med kode 0.

    -z, --gzip
        Gør det samme som -Z zcat. Vælges automatisk hvis filnavnet
        slutter med gz.

    -Z kommando, --unpack kommando
        Angiv en kommando som inddatafilen skal behandles af før den
        kan fortolkes som XCF-fil. Kommandoen bliver startet som
        kommando  filnavn,  og  skal  skrive  sit  resultat  til
        standarduddata.  Bemærk at kommando  ikke  kan  indeholde
        argumenter.  Hvis filnavnet ender på gz eller bz2, vil et
        udpakkeprogram blive valgt automatisk; dette kan slås fra ved
        at angive -Z cat (hvilket bliver optimeret så der ikke faktisk
        bliver startet end cat(1)-proces).

    Visse grupper af flag udelukker gensidigt hinanden.  I hver af de
    følgende grupper vil det sidst givne flag vinde:

    1) -A og -b.

    2) -c, -g, -m og -n.

    3) -D og -G.

    4) -j, -z og -Z.

    5) -C og -O/-S.

VALG AF LAG

    Hvis kommandolinjen ikke indeholder noget lagnavn, bliver alle de
    synlige lag i XCF-filen fladgjort til et enkelt uddatabillede. Man kan
    også vælge de lag der skal kombineres, udtrykkeligt ved at angive deres
    navne som selvstændige kommandolinjeargumenter efter  navnet  på
    inddatafilen. I det tilfælde vil uddata kun indeholde de angivne lag.
    Lagene vil blive kombineret i den rækkefølge de står på kommandolinjen,
    med det lag der står længst til venstre, som det "nederste" - det vil
    sige at den indbyrdes position i XCF filen ikke betyder noget.

    De følgende flag kan gives efter et lagnavn for at tilsidesætte lagets
    globale egenskaber:

    --mask Aktivér lagmasken.

    --mode mode
        Vælg lagtilstanden (fx Normal eller LægTil).

    --nomask
        Deaktivér lagmasken.

    --opacity n
        Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt) til
        255 (helt ugennemsigtig).

    --percent n
        Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt) til
        100 (helt ugennemsigtig).

AFSLUTNINGSKODER

    Her er de mulige afslutningskoder fra xcf2pnm:

    0  Alt OK

    20  Gal kommandolinjesyntaks, herunder ukendte farvenavne i -B (eller
      farvenavnsdatabasen mangler).

    21  Den angivne XCF-fil findes ikke eller kan ikke læses.

    22  Et lag der angives på kommandolinjen  findes  ikke,  eller
      --mask-flaget er anvendt på et lag der ikke har nogen lagmaske.

    100 Der er fundet gennemsigtige pixels, men hverken -a eller -b er
      specificeret.

    101 -a-flaget er givet, men billedet er fuldstændig ugennemsigtigt.
      (Brug -A for at ignorere dette).

    102 -G-flaget er givet, men billedet indeholder delvist gennemsigtige
      pixels.

    103 -g- (eller -m-)flaget er givet, men billedet indeholder farvede
      (eller mellemgrå) pixels.

    123 XCF-filen indeholder egenskaber som xcftools ikke forstår. (Der
      er så vidt vides ingen måde at få Gimp til at skrive en XCF-fil
      som medfører denne aflutningskode. Lad venligst forfatteren vide
      det hvis du opdager én).

    125 XCF-filen er beskadiget eller ugyldig.

    126 Det lykkedes ikke at udføre udpakkeprogrammet (eller det blev
      dræbt undervejs).

    127 Uventet I/O-fejl, interne fejl og lignede "umulige" situationer.

    Hvis et udpakkeprogram stopper med en fejlkode, bliver denne kode også
    xcf2pnms afslutningskode.

EKSEMPLER

       xcf2pnm -b white noget.xcf > noget.ppm

       xcf2pnm -a noget-gnms.pgm -o noget.pgm noget.xcf Lag1 Lag2

    Følgende kommando tjekker om det fladgjorte billede indeholder nogen
    gennemsigtighed:

       xcf2pnm noget.xcf > /dev/null

    For at tjekke om det fladgjorte indeholder nogen delvis gennemsigtighed
    kan man bruge

       xcf2pnm -b white -G > /dev/null

FEJL OG BEGRÆNSNINGER

    Når flere delvist  gennemsigtige  lag  skal  kombineres,  bliver
    pixelværdierne kombineret uden gammakorrektion. (Sådan gør Gimp det
    også). Ved kombinationen vil der uvægerligt opstå mindre afrundingsfejl
    - nogen gange giver xcf2pnm andre fejl end Gimp selv, især når der er
    tale om mere end to lag, eller ved nogen af de mere eksotiske
    lagtilstande. Disse forskelle er normalt ikke synlige.

    Flydende markeringer bliver p.t. ikke behandlet korrekt.

    Der er sikkert også andre fejl som viser sig i særlige situationer.
    Hvis du finder en, så vær rar at fortælle forfatteren om den.

FILER

    /etc/X11/rgb.txt

    /usr/share/X11/rgb.txt

    /usr/lib/X11/rgb.txt
        Database med farvenavne der forstås af -b.

FORFATTER

    xcf2pnm og denne  manualside  er  skrevet  af  Henning  Makholm
    <henning@makholm.net>.

SE OGSÅ

    xcfinfo(1), xcf2png(1)