Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    xsldbg - XSLT skriptide silumise käsureatööriist

SYNOPSIS

    xsldbg [--shell] [--cd <ASUKOHT>] [--param <NIMI>:<VÄÄRTUS>] [--lang
       <KEEL>] [--output <FAIL>] [--version] [--verbose] [--timing]
       [--repeat] [--debug] [--valid] [--out] [--maxdepth val] [--html]
       [--docbook] [--net] [--catalogs] [--xinclude] [--profile]
       [--gdb] [--autoencode] [--utf8input] [--preferhtml] [--stdout]
       [--autorestart] [+XSLSource] [+XMLData]

KIRJELDUS

    xsldbg on tööriist, mis aitab paremini mõista laaditabeleid. Muudest
    laaditabelite  siluritest eristab seda oskus otsida huvipakkuvaid
    elemente ning jälgida laaditabeli täitmist.

    xsldbg on tekstipõhine tööriist laaditabelite (eXtensible Stylesheet
    Language) silumiseks ning selle käsud sarnanevad UNIX-i/Linuxi siluri
    GDB käskudega. Laaditabelite  käivitamisel  saab  kasutada  kolme
    põhire&#382;iimi.

    · Kogu laaditabeli käivitamine

    · Täitmine järgmise xsl-instruktsioonini

    · Jätkamine   järgmise   katkestuspunktini   või   laaditabeli
     taaskäivitamiseni

VõTMED

    Rakenduse võtmed

    Märkus: võtme väljalülitamiseks lisa selle nime ette ’no’, näiteks
    ’nonet’

    Märkus: võtmed märkega ’*’ on vaikimisi kasutusel

    --shell
       Shelli  käivitamine; kui see on käivitatud, kasuta xsldbg
       abikäsku, et näha käitusaja abi.

    --cd <ASUKOHT>
       Asukoht, kuhu suunduda enne failide laadimist. Vaata ka käsu
       ’cd’ dokumentatsiooni

    --param <NIMI>:<VÄÄRTUS>
       Parameetri nimega <NIMI> ja väärtusega <VÄÄRTUS> lisamine XSL
       keskkonnale. Vaata ka käsu ’addparam’ dokumentatsiooni

       Märkus: nime ja väärtuse eraldajana võib ’:’ asemel kasutada ka
       ’=’

    --lang <KEEL>
       Määratud ISO-639 keelekoodi, näiteks en_US, kasutamine

    --output <FAIL>
       Salvestamine  määratud  faili.  Vaata  ka  käsu  ’output’
       dokumentatsiooni

    --version
       Kasutatava libxml ja libxslt versiooni näitamine

    --verbose
       Logiteadete näitamine

    --timing
       Kulunud aja näitamine

    --repeat
       Teisenduse läbimine 20 korda; kui --repeat on antud kaks korda,
       siis 100 korda

    --debug
       Tulemustepuu salvestamine, kui libxml’is on selle toetus sisse
       lülitatud

    --valid*
       DTD laadimisfaasi lubamine, vaikimisi on võti kasutusel

    --out* Tulemuse väljundi lubamine, vaikimisi on võti kasutusel

    --maxdepth val
       Maksimaalse sügavuse suurendamine

    --html Sisenddokumente koheldakse HTML-faili(de)na, kui libxml’is on
       selle toetus sisse lülitatud

    --docbook
       Sisenddokumenti koheldakse SGML docbookina, kui libxml’is on
       selle toetus sisse lülitatud

    --net* DTD-de või olemite võrgust tõmbamise lubamine, vaikimisi on võti
       kasutusel

    --catalogs
       $SGML_CATALOG_FILES kataloogide kasutamine, kui libxml’is on
       selle toetus sisse lülitatud

    --xinclude*
       XInclude töötlemise lubamine dokumendisisendis, kui libxml’is on
       selle toetus sisse lülitatud, vaikimisi on võti kasutusel

    --profile
       Profileerimisinfo näitamine

    --gdb* GDB  ühilduvusre&#382;iimi  käivitamine  ja  rohkema  teabe
       näitamine, vaikimisi on võti kasutusel

    --autoencode*
       Laaditabeli kodeeringute tuvastamine ja kasutamine

    --utf8input
       Käsurea sisendi tõlgendamine UTF-6 kodeeringus

    --preferhtml
       Otsinguaruande loomisel HTML-väljundi kasutamine

    --stdout
       Kõigi veateadete  saatmine  standardväljundisse  (tavaliselt
       lähevad veateated stderr-i)

    --autorestart
       Täitmise  automaatse taaskäivitamise lubamine, kui aktiivne
       töötluskord läbi saab

    +XSLSource
       Käivitatav XSL skript (pole kohustuslik)

    +XMLData
       Teisendatavad XML-andmed (pole kohustuslik, kui määratud on
       XSLSource)

AUTORID

    xsldbg autor ja hooldaja on praegu Keith Isdale<keith@kdewebdev.org>

AUTHOR

    Keith Isdale.

                27. märts 2006            XSLDBG(1)