Provided by: wesnoth-core_1.6.5-1_i386 bug

NIMI

    wesnoth  -  Wesnothi  Lahing (Battle for Wesnoth), käigupõhine
    fantaasia-strateegiamäng

LÃHIDALT

    wesnoth [VALIKUD] [ANDMEFAILIDE KATALOOGITEE]

KIRJELDUS

    Battle  for  Wesnoth  (Wesnothi  Lahing)  on  käigupõhine
    fantaasia-strateegiamäng.

    Alista kõik vastaste pealikud hästivalitud üksuste abil, hoolitse
    oma külade ja kullavaru eest. Igal üksusel on oma tugevad ja nõrgad
    küljed - võitmiseks pead kasutama kõiki oma vägede eeliseid ning
    takistama vastasel sedasama teha. Kui üksused koguvad kogemusi,
    omandavad nad uusi võimeid ja saavad tugevamaks. Mängi enda emakeeles
    ja katseta oma oskusi kas taibuka arvuti juhitud mängija vastu või
    liitu Wesnothi võrgumängijate suure kogukonnaga. Loo uusi üksusi,
    stsenaariume või sõjakäike ning jaga neid teistega.

VALIKUD

    --bpp arvr
       määrab bittide arvu pikseli kohta. N: --bpp 32

    -c, --campaign
       läheb otse sõjakäikude valimise menüüsse.

    --config-dir nimi
       määrab kasutajasätete kataloogiks nimi kataloogi $HOME või
       "My Documents\My Games" Windowsi puhul.

    --config-path
       kirjutab ekraaanile kasutajasätete kataloogi nime ja väljub
       programmist.

    -d, --debug
       võimaldab   mängu   sees   kasutada   täiendavaid
       käsureaparameetreid         (vt         wikit
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode  käsurea   lisainfo
       saamiseks).

    --dummy-locales
       Kasuta asukohamalle, et lülituda keelele ka siis, kui seda pole
       süsteemi paigaldatud.

    -e, --editor failinimi
       käivitab otse kaardiredaktori. Kui failinimi on määratud, on
       see käsk sama kui -e --load

    --fps näitab ekraaninurgas ekraanikaadrite arvu sekundis.

    -f, --fullscreen
       käivitab mängu üleekraanirežiimis.

    --gunzip sisend.gz
       pakib gzip-vormingus faili lahti. Fail sisend.gz kustutatakse.

    --gzip sisend
       pakib faili gzip-vormingusse nime alla sisend.gz ja kustutab
       faili sisend.

    -h, --help
       kuvab käsureavalikute kokkuvõtte standardsele väljundseadmele
       (enamasti ekraanile) ja väljub programmist.

    -l, --load failinimi
       laeb  salvestatud  mängu  nimega  failinimi  standardsest
       salvestuskataloogist.  Kui kasutatakse ka valikut -e  või
       --editor, siis avab sellenimelise kaardi redaktoris. Kui see on
       aga kataloog, avab kaardiredaktori ja kuvab failiavamisakna.

    --log-level=domain1,domain2,...
       määrab logimise taseme. all valib kõik tasemed.  Tasemeteks
       on: error, warning, info, debug. Vaikimisi on kasutusel error.

    --logdomains
       Väljastab logitasemete nimekirja ja väljub programmist.

    --max-fps
       mängu väljastatavate ekraanikaadrite arv sekundis,  peaks
       jääma vahemikku 1-1000. Vaikimisi väärtuseks on 50.

    -m, --multiplayer
       käivitab  mitmemängija  mängu. Selle valikuga koos saab
       kasutada ka teisi.

    --no-delay
       käivitab  mängu   ilma   viivituseta,   et   testida
       graafikavõimalusi.  Selle  lülitab  automaatselt sisse ka
       --nogui.

    --nocache
       lülitab mänguandmete puhverdamise välja.

    --nomusic
       käivitab mängu ilma taustamuusikata.

    --nosound
       käivitab mängu ilma taustamuusika ja heliefektideta.

    --path väljastab mängu andmekataloogi nime ja väljub programmist.

    -r XxY, --resolution XxY
       määrab ekraani eraldusvõime. N: -r 800x600

    --smallgui
       lubab kasutada eraldusvõimeid kuni 800x480 ja muudab mõningate
       kasutajaliidese elementide suurust.

    -s, --server [arvuti]
       kui  määratud,  ühendub konkreetse serveriga, muidu aga
       eelistustes  esimesena  loetletud  serveriga.  N:  --server
       server.wesnoth.org

    -t, --test
       käivitab mängu ja väikese testistsenaariumi.

    --validcache
       eeldab, et puhver on töökorras. (ohtlik)

    -v, --version
       väljastab versiooninumbri ja väljub programmist.

    -w, --windowed
       käivitab mängu aknarežiimis.

    --with-replay
       mängib uuesti läbi --load valikuga määratud mängu.

Valiku --multiplayer lisavalikud

    Osapoolespetsiifilisi mitmemängija valikuid tähistab number. number
    tuleb asendada osapoole numbriga - tavaliselt on see 1 või 2, kuid
    sõltub suurimast võimalike mängijate arvust.

    --algorithmnumber=vrtus
       valib  selle  osapoole  tehisintellekti jaoks ebastandardse
       algoritmi. Võimalikud valikud: idle_ai ja sample_ai.

    --controllernumber=vrtus
       valib osapoole juhtimisviisi. Võimalikud: human või ai.

    --era=vrtus
       valib mõne muu ajastu Vaikimisi ajastu asemel. Ajastu valitakse
       tunnuse järgi. Ajastud on kirjeldatud data/multiplayer/eras.cfg
       -failis.

    --exit-at-end
       stsenaariumi lõppedes väljub programmist ilma võidu/kaotuse
       akent kuvamata (see eeldab mängijalt hiireklõpsu tegemist).
       Kasutatakse ka skriptitud testide läbiviimisel.

    --nogui
       käivitab mängu ilma graafilise liideseta. Peab asuma eespool
       kui --multiplayer.

    --parmnumber=nimi:vrtus
       määrab  osapoole  lisaparameetrid.  Sõltub  valikutest
       --controller ja --algorithm. Ilmselt on kasulik vaid neile, kes
       soovivad  ise  tehisintellekti  kavandada.  (see pole veel
       lõplikult dokumenteeritud)

    --scenario=vrtus
       valib väärtuse järgi mitmemängija stsenaariumi. Vaikimisi on
       selleks multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumber=vrtus
       määrab  selle  osapoole  jaoks  kasutusel  oleva  ajastu
       tegelasterühma. Rühma määrab selle number.  Rühmi  on
       kirjeldatud failis data/multiplayer.cfg .

    --turns=vrtus
       määrab  valitud  stsenaariumi  käikude  arvu.  Vaikimisi
       väärtuseks on 50.

AUTOR

    Kirjutanud David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Parandanud Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ja
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Selle   manuaalilehe   kirjutas   algselt   Cyril   Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Külasta ametlikku kodulehte: http://www.wesnoth.org/

AUTORIÃIGUS

    Autoriõigused © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    See on vaba tarkvara - see tarkvara kasutab Vaba Tarkvara Sihtasutuse
    koostatud GPL litsentsi versiooni 2. Garantiid EI OLE, isegi mitte
    müügikõlbulikkuse või kindlaks otstarbeks  kasutuskõlbulikkuse
    suhtes.

LISAINFO

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)