Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kconfig_compiler - Compilador da configuración de KDE

SYNOPSIS

    kconfig_compiler [Opcións de Qt] [Opcións de KDE] [opcións] file.kcfg
            file.kcfgc

DESCRICIóN

    kconfig_compiler xera código fonte en C++ a partir de dous ficheiros. O
    primeiro deles (.kcfg) contén información acerca das opcións de
    configuracion e o segundo (.kcfgc) fornece as opcións da xerazón do
    código.

    O codigo fonte xerado contén unha clase baseada en KConfigSkeleton que
    fornece unha API para aceder aos dados de configuración do programa.

OPCIóNS

    Argumentos:

    file.kcfg
       Ficheiro XML kcfg de entrada

    file.kcfgc
       Ficheiro de opcións da xerazón do código

    Opcións:

    -d, --directory <dir>
       O directorio onde xerar os ficheiros [.]

    Opcións xenéricas:

    --help Mostra axuda acerca das opcións

    --help-qt
       Mostra as opcións específicas de Qt

    --help-kde
       Mostra as opcións específicas de KDE

    --help-all
       Mostra todas as opcións

    --author
       Mostra información do autor

    -v, --version
       Mostra información da versión

    --license
       Mostra información da licenza

    Opcións de KDE:

    --caption <título>
       Usa "título" como o nome na barra do título

    --icon <ícone>
       Usa "ícone" como o ícone do programa

    --miniicon <ícone>
       Usa "ícone" como o ícone do programa

    --config <nomeFicheiro>
       Usa un ficheiro de configuración alternativo

    --dcopserver <servidor>
       Usa o servidor DCOP especificado por "servidor"

    --nocrashhandler
       Deshabilita o xestor de peches inesperados para opter emborcados
       de memoria

    --waitforwm
       Agarda por un xestor de fiestras compatíbel con WM_NET

    --style <estilo>
       Estabelece o estilo da GUI do programa

    --geometry <xeometría>
       Estabelece da xeometría do widget principal - consulte man X
       para saber máis acerca do formato do argumento

    Opcións de Qt:

    --display <nomePantalla>
       Usa o display "nomePantalla" do servidor X

    --session <idSesion>
       Restaura o programa co "idSesión" indicado

    --cmap Fai que o programa instale un mapa de cores privado nunha
       pantalla de 8-bit

    --ncols <cantidade>
       Limita o número de cores reservadas no cubo de cores nunha
       pantalla de 8-bit, se o programa está a usar a especificación de
       cor QApplication::ManyColor

    --nograb
       Indícalle a Qt que nunha capture o rato nen o teclado

    --sync Troca para o modo síncrono para depuración

    --fn, --font <tipoLetra>
       Define o tipo de letra do programa

    --bg, --background <cor>
       Estabelece a cor de fondo predeterminada e a paleta do programa
       (as sombras claras e escuras son calculadas)

    --fg, --foreground <cor>
       Estabelece a cor de primeiro plano predeterminada

    --btn, --button <cor>
       Estabelece a cor predeterminada dos botóns

    --name <nome>
       Estabelece o nome do programa

    --title <título>
       Estabelece o título do programa

    --visual TrueColor
       Obriga ao programa a empregar TrueColor nunha pantalla de 8-bit

    --inputstyle <estiloEntrada>
       Axusta o estilo de entrada de XIM (X Input Method). Os valores
       posíbeis son "onthespot", "overthespot", "offthespot", e "root"

    --im <servidor XIM>
       Indica o servidor XIM

    --noxim
       Deshabilita o XIM

    --reverse
       Reflicte a disposición dos widgets por enteiro

CONSULTE TAMéN

    http://developer.kde.org
       O sitio web dos desenvolventes de KDE

ERROS

    Por favor, empregue http://bugs.kde.org para informar de erros, non
    envíe directamente correos aos autores.

AUTHORS

    Cornelius   Schumacher   <schumacher@kde.org>,   Waldo  Bastian
    <bastian@kde.org>, Zack Rusin <zack@kde.org>.

                                      ()