Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    sort - szövegfile sorainak rendezése

ÁTTEKINTÉS

    sort [-cmus] [-t elválasztó] [-o kimeneti-fájl] [-T átmeneti könyvtár]
    [-bdfiMnr] [+POS1 [-POS2]] [-k POS1[,POS2]] [fájl...]
    sort {--help,--version}

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv oldal a sort parancs GNU verzióját írja le. A sort
    parancs  rendezi,  összefűzi  vagy  összehasonlítja  a  megadott
    szövegfájlok, vagy ha nincs file megadva, a szabványos bemenet minden
    sorát. A '-' filenév a standard inputot jelenti. Alapértelmezés szerint
    a sort a szabványos kimenetre írja az eredményt.

    A sort -nak 3 működési módja van: rendezés (ez az alapértelmezés),
    összefűzés és a rendezettség vizsgálata. A működést a következő opciók
    változtatják meg:

    -c   Ellenőrzi, hogy a megadott fileok rendezve vannak-e már: ha
       nincs mindegyik rendezve, akkor hibaüzenetet ír ki és 1-es
       állapottal kilép.

    -m   Úgy fűzi össze a megadott fileokat, hogy egy filenak tekinti
       öket, és annak sorait rendezi. Minden megadott filenak már
       önmagában rendezettnek kell lennie. A rendezés mindig működik
       az összefűzés helyett, az összefűzés azért van mégis, mert
       sokkal gyorsabb a rendezésnél, ahol működik.

    Két sor összefűzése a következőképpen működik: ha bármilyen kulcsmezőt
    kap, akkor a sort a parancssorban megadott sorrendben összehasonlítja a
    mezőket a megadott rendezési opciók szerint, s mindaddig megy, amíg
    különbséget nem talál, vagy nem marad több mező.

    Ha az Mbdfinr globális opciók közül bármelyik meg van adva, de nincs
    megadott kulcsmező, akkor teljes sorokat hasonlít össze az opcióknak
    megfelelően.

    Végül pedig, ha minden kulcs azonos (vagy semmilyen rendezési opció
    nincs  megadva),  végső  megoldásként  byteonként  mechanikusan
    összehasonlítja a sorokat.  Ez az összehasonlítás elfogadja a -r
    opciót. A -s opció letiltja ezt az utolsó összehasonlítást, így ha egy
    sorban minden mező azonos, akkor a sorok az eredeti sorrendben
    maradnak. Ha nincs mező, vagy globális opció megadva, akkor a -s
    opciónak nincs semmilyen hatása.

    A GNU sort parancsának nincsenek megkötései a sorhosszakra vagy a
    sorokban használható karakterekre vonatkozóan. Egyébként ha az input
    file utolsó byteja nem az új sor jele, akkor a GNU sort automatikusan
    hozzátold egy sorvégjelet.

    Ha a TMPDIR környezeti változó be van állítva, a sort ezt a megadott
    könyvtárat fogja használni  az  átmeneti  fileok  tárolására  az
    alapértelmezés szerinti /tmp könyvtár helyett. A -T knyvtr opció egy
    másik módja az átmeneti könyvtár beállításának, ez az opció felülírja
    az előbbi környezeti változót.

    A  következő  opciók  a kimeneti sorok rendezését befolyásolják.
    Globálisan is megadhatóak, vagy egy speciális kulcsmező részeként. Ha
    nincs  kulcsmező  megadva, akkor a globális opciók teljes sorok
    összehasonlítására vonatkoznak, egyébként a globális opciókat azok a
    mező öröklik, melyekre nincsenek külön opciók megadva.

    -b   Figyelmen kívül hagyja a sor elején levő sorközöket, ha mindkét
       sorban talál egyéb karaktereket is.

    -d   "Telefonköny szerinti sorrendbe" rendez, vagyis csak betűket,
       számokat és szóközöket vesz figyelembe.

    -f   Rendezés közben a kis- és nagybetűket nem különbözteti meg, így
       pl. a `b' és a `B' azonos helyre lesznek rendezve.

    -i   Figyelmen  kícül  hagyja  az  ASCII-kód  szerinti  32-126
       intervallumon kívül eső karaktereket.

    -M   Egy tetszőleges kezdőstringet (ami bármennyi "white" szoközt
       tartalmazhat)  követő,  hónapneveket  jelölő  hárombetűs
       rövidítéseket nagybetűs szavakként kezeli, és a hagyományos
       időrendi sorrendben hasonlítja össze őket:

    -n   Kezdeti numerikus szöveg értéke szerinti összehasonlítás. Ez
       állhat fehér szóközökből, egy esetleges - előjelből és 0 vagy
       több számjegyből, amit egy tizedespont után további számjegyek
       követhetnek.

    -r   Fordított sorrendű rendezés. Ez lehetővé teszi, hogy a nagyobb
       kulcsértékű sorok előbb szerepeljenek a kimeneten, mint a
       kisebbek.

    További kapcsolók (Opciók):

    -o kimeneti llomny
       Az eredményt a kimeneti llomnyba írja az alapértelmezés
       szerinti kimenet helyett. Ha a kimeneti llomny valamelyik
       bemeneti állomány, akkor a munka megkezdése előtt a sort azt egy
       ideiglenes  állományba  másolja,  majd  az  eredményt  a
       kimenetiállományba írja.

    -t elvlaszt
       Az elvlaszt karaktert használja mezőelválasztónak, mikor a
       sorokban kulcskaraktereket keres. Alapértelmezés szerint  a
       mezőket üres karakterlánc választja el egymástól, mely egy nem
       szóköz és egy fehér szóköz karakter között helyezkedik el.
       Például adott a ` foo bar' bemenő sor, amit a sort ` foo' és `
       bar' mezőkre tördel. A mezőelválasztó nem feltétlenül része a
       megelőzött vagy a rákövetkező mezőnek.

    -u   Az alapételmezés szerinti esetben, és a -m opciónál csak az első
       sort írja ki azon egymás után következő sorok közül, amelyek
       egyformának bizonyultak.  A -c opció esetén ellenőrzi, hogy
       nincs-e két egymás után következő egyforma sor.

    +POS1 [-POS2]
       Egy mezőt határoz meg, melyet rendezési kulcsnak használ minden
       sorban. A mező a sor POS1. karakterével kezdődő és POS2.-re
       végződő részét tartalmazza. A POS1. még része, de a POS2. vagy
       a sor vége (ha a POS2-t nem adták meg) már nem. A mezők és a
       karakterpozíciók számozása 0-val kezdődik.

    -k POS1[,POS2]
       Másik módja a rendezési kulcs megadásának. A mezők és a
       karakterpozíciók számozása 1-gyel kezdődik.

    A pozíciót f. c formában adhatjuk meg, ahol az f a használandó mező, a
    c pedig +pos esetben a mező eleje utáni első, -pos esetben pedig az
    előző mező vége utáni első használható karakter. A .c részt akkor
    hagyhatjuk el, ha az a mező első karakterére mutat. Ha a -b opciót is
    megadtuk, akkor a .c a +pos esetben az mező, a -pos esetben pedig az
    előző mező utáni első nem üres karakterre mutat.

    A +pos és a -pos paraméterek melett az Mbdfinr opciók bármelyike
    szerepelhet,  és  ez  esetben  a  globális rendezési opciók nem
    használhatóak erre a különleges mezőre. A -b opció mind a +pos mind a
    -pos paraméter része is lehet. Ha ezt a globális opcióktól örökli,
    akkor mindkettőhöz tartozik. A -n vagy a -M opció használata a -b
    opció használatát is magával vonja. Ekkor a -b a +pos és a -pos
    kulcsnak is része lesz. A kulcsok akár több mezőt is áthidalhatnak.

    Továbbá, ha a sort -ot pontosan egy paraméterrel hívják meg, akkor a
    következő opciók is használhatóak:

    --help Használati utasítást ír ki az alapértelmezés szerinti kimenetre
       (standard output), majd sikeresen kilép.

    --version
       Kiírja a verziójára vonatkozó információkat az alapértelmezés
       szerinti kimenetre (standard output), majd sikeresen kilép.

KOMPATIBILITÁS

    A sort régebbi változatainak (BSD és a System V) néhány opciója
    különbözik, különösen a -b, -f és -n. A GNU sort a POSIX viselkedését
    követi,  amely gyakran olyan (de nem mindig), mint a System V
    viselkedése. POSIX következtében a -n már nem vonja magával a -b
    opciót. Az egységesség miatt már a -M is ugyanígy viselkedik. Ez
    bonyolultabb  esetekben  hatással  lehet  a  mezőn   belüli
    karakterpozíció-definiálás jelentésére. Ha ez zavarja önt, akkor adjon
    meg egy -b opciót is.

ISMERT HIBÁK

    A -k következtében megjelenő mezőszámozási különbség zavaró lehet. Ez
    mind a POSIX hibája.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu>