Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    at,  batch, atq, atrm - kolejkuj, sprawdź lub usuń zadania do
    późniejszego wykonania

SKŁADNIA

    at [-V] [-q kolejka] [-f plik] [-mldbv] CZAS
    at -c zadanie [zadanie...]
    atq [-V] [-q kolejka]
    atrm [-V] zadanie [zadanie...]
    batch [-V] [-q kolejka] [-f plik] [-mv] [CZAS]

OPIS

    at i batch czytają ze standardowego wejścia lub podanego pliku
    polecenia, które mają zostać wykonane w terminie późniejszym przy
    użyciu /bin/sh.

    at   wykonuje polecenia o zadanym czasie.

    atq   pokazuje oczekujące zadania użytkownika, chyba że jest on
        superużytkownikiem; w tym przypadku wyświetlane są zadania
        wszystkich użytkowników. Postać wierszy wynikowych (po jednym
        na każde zadanie): numer zadania, data, godzina, klasa zadania.

    atrm  usuwa zadania o zadanych identyfikatorach (numerach).

    batch  wykonuje polecenia, gdy pozwala na to poziom  obciążenia
        systemu; inaczej mówiąc, gdy średnie obciążenie spada poniżej
        0.8 lub wartości określonej w wywołaniu atrun.

    At pozwala na dość złożone określanie czasu, wychodząc poza standard
    POSIX.2 Akceptuje czasy w postaci HH:MM nakazujące wykonanie zadania o
    zadanej godzinie. (Jeśli czas ten już minął, to przyjmowany jest
    następny dzień.)  Możesz też podać midnight [północ], noon [południe]
    lub teatime ["czas herbatki": czwarta po południu].  Możesz używać
    przyrostków  [tłum:  decydują  one  równocześnie o użyciu zegara
    12-godzinnego zamiast 24-godzinnego] AM lub PM do zapisu uruchomień
    porannych lub wieczornych. Można też wskazać, w jakim dniu ma zostać
    uruchomione zadanie, podając datę w postaci nazwa-miesiąca dzień z
    opcjonalnym rokiem, lub też w formacie MMDDYY, MM/DD/YY czy DD.MM.YY.
    Określenie daty musi występować po określeniu godziny (pory dnia).
    Możesz również podawać czasy takie jak now [teraz] + liczba jednostek-
    czasu, gdzie jednostkami-czasu mogą być minutes [minuty],  hours
    [godziny], days [dni], lub weeks [tygodnie]. Można też nakazać at
    uruchomienie zadania w dniu dzisiejszym kończąc określenie czasu słowem
    today [dzisiaj], czy jutrzejszym, używając przyrostka tomorrow [jutro].

    Na przykład, by uruchomić zadanie za trzy dni, o godzinie 4 po
    południu, powinieneś wykonać:
    at 4pm + 3 days
    uruchomienie zadania o 10:00, 31 lipca:
    at 10am Jul 31
    jutro o pierwszej w nocy:
    at 1am tomorrow

    Dokładną  definicję  specyfikacji  czasu  można  znaleźć  w
    /usr/doc/packages/at/timespec.

    Zarówno at jak i batch, czytają i wykonują polecenia ze standardowego
    wejścia lub z pliku określonego opcją -f. Z czasu wywołania poleceń
    zachowywane są katalog roboczy, środowisko systemowe (z wyjątkiem
    zmiennych TERM, DISPLAY i _) oraz domyślne prawa dostępu (umask).
    Polecenie at - czy batch - wywołane z powłoki su(1) zachowają bieżący
    identyfikator użytkownika. Wyniki kierowane przez zadane polecenia na
    standardowe wyjście lub wyjście raportowania błędów zostaną skierowane
    do skrzynki pocztowej użytkownika (przekazane pocztą elektroniczną).
    Przesyłki  te  zostaną  dostarczone  przy  pomocy  polecenia
    /usr/sbin/sendmail.  Jeżeli at wykonywane jest z powłoki su(1), to
    korespondencję otrzyma właściciel powłoki zgłoszeniowej (login shell).

    Superużytkownik może zawsze posługiwać się opisywanymi poleceniami.
    Dla pozostałych użytkowników, zezwolenia na użycie at określane są
    przez pliki /etc/at.allow i /etc/at.deny.

    Jeżeli istnieje plik /etc/at.allow, to wyłącznie użytkownicy, których
    nazwy doń wpisano, mają prawo uruchamiania at.

    Jeśli nie istnieje /etc/at.allow, to sprawdzany jest plik /etc/at.deny,
    a każdemu użytkownikowi, którego w nim nie wymieniono, zezwala się na
    używanie at. [tłum: tzn. użytkownicy ujęci w /etc/at.deny mają zakaz
    uruchamiania opisywanych poleceń.]

    Jeśli nie istnieje żaden z plików kontrolujących dostęp do polecenia
    at, to posługiwać się nim może wyłącznie superużytkownik.

    Pusty plik /etc/at.deny oznacza, że pozwala się na używanie opisywanych
    poleceń wszystkim użytkownikom. Jest to konfiguracja domyślna.

OPCJE

    -V   wyświetla numer wersji programu na standardowe wyjście błędów.

    -q kolejka
       używa  zadanej  kolejki.  Określenie kolejki składa się z
       pojedynczej litery; dopuszczalne są określenia  kolejki  w
       zakresie od a do z oraz od A do Z. Kolejka a jest kolejką
       domyślną dla at, zaś kolejka b domyślną dla batch.  Kolejki
       opisywane kolejnymi literami uruchamiane są z wzrastającym
       priorytetem. Specjalna kolejka "=" zarezerwowana jest dla zadań
       obecnie wykonywanych.

    Jeśli zadanie wysyłane jest do kolejki określonej dużą literą, to
    traktowane jest jakby było wysłane do wykonania o tym czasie przez
    polecenie batch.  Jeśli użyto konkretnej kolejki w poleceniu atq, to
    pokaże ono tylko zadania oczekujące w tej kolejce.

    -m   Po zakończeniu  zadania  wyślij  pocztą  powiadomienie  do
       użytkownika, nawet jeśli zadanie nie wysłało danych na wyjście.

    -f plik
       Czyta zadania z pliku a nie ze standardowego wejścia.

    -l   Jest skrótem (aliasem) dla atq.

    -d   Jest skrótem dla atrm.

    -v   Pokazuje czas, o jakim zostanie wykonane zadanie.

    Czasy wyświetlone zostaną w formacie "1997-02-20 14:50", chyba
    że ustawiono zmienną środowiska POSIXLY_CORRECT; ; wówczas
    będzie to "Thu Feb 20 14:50:00 1996".

    -c   wysyła [jak polecenie cat(1)] podane w wierszu poleceń
       zadania na standardowe wyjście.

PLIKI

    /var/spool/atjobs
    /var/spool/atspool
    /proc/loadavg
    /var/run/utmp
    /etc/at.allow
    /etc/at.deny

ZOBACZ TAKŻE

    cron(1), nice(1), sh(1), umask(2), atd(8).

BŁĘDY

    Poprawne działanie batch w Linuksie zależy od obecności typu
    katalogu proc- montowanego w /proc.

    Jeżeli plik /var/run/utmp nie jest dostępny lub jest uszkodzony,
    albo  jeśli  podczas  wywoływania  at użytkownik nie jest
    zalogowany, to poczta  wysyłana  jest  do  użytkownika  o
    identyfikatorze  znalezionym w zmiennej środowiska LOGNAME.
    Jeżeli nie jest ona zdefiniowana lub jest pusta, to przyjmowany
    jest bieżący identyfikator użytkownika.

    At i batch w obecnej implementacji są nieużyteczne w sytuacji,
    kiedy użytkownicy rywalizują o zasoby.  Jeśli jest tak w
    przypadku Twojego systemu, powinieneś rozważyć inne rozwiązanie
    systemu wsadowego, takie jak nqs.

AUTOR

    At zostało w większości napisane przez  Thomasa  Koeniga,
    ig25@rz.uni-karlsruhe.de.