Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    csplit - podziel plik na części według linii kontekstowych

SKŁADNIA

    csplit [-sqkz] [-f przedrostek] [-b przyrostek] [-n cyfry]
       [--prefix=przedrostek] [--suffix-format=przyrostek]
       [--digits=cyfry] [--quiet] [--silent]
       [--keep-files] [--elide-empty-files] [--help]
       [--version] plik wzorzec...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo csplit
    lub
       info csplit.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie csplit w wersji GNU.

    csplit tworzy zero lub więcej plików wyjściowych zawierających sekcje
    danego pliku, wejściowego lub standardowego wejścia jeśli podano nazwę
    '-'. Domyślnie csplit wypisuje liczbę bajtów zapisanych do każdego
    pliku wyjściowego po jego utworzeniu.

    Zawartość plików wyjściowych ustalana jest wedle argumentów wzorzec
    Jeśli argument wzorca odnosi się do nieistniejącej w pliku wejściowym
    linii, jak wtedy gdy żadna z pozostałych linii nie pokrywa się z
    podanym  wyrażeniem  regularnym,  następuje błąd.  Po dopasowaniu
    wszystkich podanych wzorców pozostała część wejścia kopiowana jest do
    jeszcze jednego, ostatniego pliku wyjściowego. Typy argumentów wzorca
    to:

    linia
       Tworzy plik wyjściowy zawierający bieżącą linię aż do (ale nie
       włącznie z) linii o numerze linia (dodatnia liczba całkowita)
       pliku wejściowego. Jeśli następuje po nim ilość powtórzeń,
       tworzy także pliki wyjściowe zawierające następne linia linii
       pliku wejściowego, po jednym dla każdego powtórzenia.

    /regexp/[offset]
       Tworzy plik wyjściowy zawierający bieżącą linię aż do (ale nie
       włącznie z) następnej linii, która zawiera coś pasującego do
       regexp. Opcjonalny offset to `+' albo `-', po którym następuje
       liczba naturalna.  Jeśli został podany, do pliku wyjściowego
       wstawiane jest wejście aż do pasującej linii plus lub minus
       offset, a kolejna linia zaczyna następną sekcję wejścia.

    %regexp%[offset]
       Jak w poprzednim typie, z wyjątkiem tego, że nie tworzy pliku
       wyjściowego, wskutek czego owa sekcja pliku wejściowego jest
       faktycznie ignorowana.

    {ilo-powtrze}
       Powtarza poprzedni wzorzec zadaną liczbę razy (dodatnia liczba
       całkowita). W miejsce ilości powtórzeń można podać gwiazdkę --
       w tym przypadku poprzedzający wzór jest powtarzany tyle razy,
       ile to potrzebne, aż do wyczerpania wejścia.

    Nazwy plików wyjściowych składają się z przedrostka (prefiksu), po
    którym następuje przyrostek (sufix). Domyślnie przyrostek jest jedynie
    liniowo rosnącą sekwencją dziesiętnych liczb dwucyfrowych, począwszy od
    00 aż do 99.  Jednak tę wartość domyślną można zmienić albo opcją
    --digits albo opcją --suffix-format (patrz niżej). W każdym przypadku,
    połączenie plików wyjściowych posortowanych według nazwy pliku daje
    oryginalny plik wejściowy, w poprawnej kolejności. Domyślny przedrostek
    nazwy pliku wyjściowego to 'xx'.

    Domyślnie, jeśli csplit napotka błąd lub otrzyma sygnał zawieszania,
    przerwania, wyjścia lub zakończenia, to przed zakończeniem pracy usuwa
    wszystkie pliki wyjściowe, które jak dotąd stworzył.

OPCJE

    -f, --prefix=przedrostek
       Używa przedrostka jako łańcucha będącego przedrostkiem nazwy
       pliku wyjściowego.

    -b, --suffix-format=przyrostek
       Używa przyrostka jako łańcucha będącego przyrostkiem nazwy pliku
       wyjściowego.  Gdy podaje się tę opcję, łańcuch przyrostka musi
       obejmować dokładnie jedną specyfikację stylu konwersji printf(3)
       (taką  jak %d), mogącą zawierać flagi określające format,
       szerokość pola, specyfikatory precyzji lub wszystkie te rodzaje
       modyfikatorów.  Specyfikacja konwersji musi być odpowiednia dla
       zamiany argumentu będącego binarną liczbą całkowitą na formę
       czytelną.  Wobec tego dozwolone są tylko specyfikatory formatu
       `d', 'i', `u', `o', `x' oraz `X'.  Cały łańcuch przyrostka
       podawany jest (razem z bieżącym numerem pliku wyjściowego) do
       sprintf(3), by stworzyć przyrostki nazwy pliku dla każdego
       kolejnego pliku wyjściowego.  Zauważ, że gdy używa się tej
       opcji, opcja --digits jest ignorowana.

    -n, --digits=cyfry
       Używa nazw plików wyjściowych zawierających numery o długości
       cyfry cyfr zamiast domyślnie dwucyfrowych.

    -k, --keep-files
       Nie usuwa plików wyjściowych przy napotkaniu błędów.

    -z, --elide-empty-files
       Wyłącza tworzenie plików o długości zerowej. (W przypadkach gdy
       ograniczniki sekcji pliku wejściowego mają zaznaczać pierwsze
       linie każdej z sekcji, pierwszy plik wyjściowy będzie miał
       przeważnie długość zero, chyba że użyjesz tej opcji.)  Zauważ,
       że numery plików wyjściowych zawsze biegną po kolei, poczynając
       od 0, nawet w przypadkach kiedy wyłączono sekcje wyjścia o
       długości zerowej z powodu użycia tej opcji.

    -s, -q, --silent, --quiet
       Nie wypisuje obliczanych wielkości plików wyjściowych.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    head(1), tail(1), split(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.