Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    date - wyświetla lub ustawia datę i czas systemowy

SKŁADNIA

    date [OPCJA]... [+FORMAT]
    date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

OPIS

    Wyświetla aktualny czas w podanym FORMACIE lub ustawia datę systemową.

    -d, --date=ACUCH
       wyświetla czas podany w ŁAŃCUCHU, nie aktualny

    -f, --file=PLIK_DAT
       jak --date dla każdej linii PLIKU_DAT

    -ICZAS, --iso-8601[=CZAS]
       wyświetla czas w formacie zgodnym z ISO-8601, jeśli CZAS=`date'
       (data)  -  wyświetla tylko datę, jeśli `hours' (godziny),
       `minutes' (minuty) lub `seconds' (sekundy) - datę oraz czas z
       żądaną precyzją. Brak parametru CZAS oznacza to samo co `date'.

    -r, --reference=PLIK
       wyświetla czas ostatniej modyfikacji PLIKU

    -R, --rfc-2822
       wyświetla datę w formacie zgodnym z RFC-2822

    -s, --set=ACUCH
       ustawia czas na opisany w ŁAŃCUCHU

    -u, --utc, --universal
       wyświetla lub ustawia czas uniwersalny (Coordinated Universal
       Time).

    --help wyświetlenie tego opisu i zakończenie

    --version
       wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

    FORMAT określa wyjście. Jako druga opcja może się pojawiać jedynie
    opcja wskazująca na użycie czasu uniwersalnego. Rozpoznawane sekwencje:

    %%   literalny znak procenta %

    %a   lokalny skrót nazwy dnia tygodnia (pon...nie)

    %A   lokalna pełna nazwa dnia tygodnia (poniedziałek...niedziela)

    %b   lokalny skrót nazwy miesiąca (sty...gru)

    %B   lokalna pełna nazwa miesiąca (styczeń...grudzień)

    %c   lokalna data i czas (pon sty 04 12:02:33 CET 1989)

    %C   stulecie  (rok  podzielony przez 100 i obcięty do liczby
       całkowitej) [00-99]

    %d   dzień miesiąca (01..31)

    %D   data (mm/dd/rr)

    %e   dzień miesiąca uzupełniony spacjami ( 1...31)

    %F   to samo co %Y-%m-%d

    %g   2-cyfrowy rok odpowiadający numerowi tygodnia %V

    %G   4-cyfrowy rok odpowiadający numerowi tygodnia %V

    %h   to samo co %b

    %H   godzina (00...23)

    %I   godzina (01...12)

    %j   dzień roku (001...366)

    %k   godzina ( 0...23)

    %l   godzina ( 1...12)

    %m   miesiąc (01...12)

    %M   minuta (00...59)

    %n   znak nowej linii

    %N   nanosekundy (000000000..999999999)

    %p   lokalny odpowiednik AM lub PM (w wielu lokalizacjach pusty)

    %P   lokalny odpowiednik am lub pm (w wielu lokalizacjach pusty)

    %r   czas w formacie 12-godzinnym (gg:mm:ss [AP]M)

    %R   czas w formacie 24-godzinnym (gg:mm)

    %s   liczba sekund od 00:00:00, 1 stycznia 1970 (rozszerzenie GNU)

    %S   sekunda (00...60); 60 oznacza sekundę przestępną

    %t   tabulator poziomy

    %T   czas w formacie 24-godzinnym (gg:mm:ss)

    %u   dzień tygodnia (1..7); 1 to poniedziałek

    %U   numer tygodnia w roku, niedziela zaczyna tydzień (00...53)

    %V   numer tygodnia w roku, poniedziałek zaczyna tydzień (01...53)

    %w   numer dnia tygodnia (0...6), 0 oznacza niedzielę

    %W   numer tygodnia w roku, poniedziałek zaczyna tydzień (00...53)

    %x   lokalna reprezentacja daty (rrrr.mm.dd)

    %X   lokalna reprezentacja czasu (%H:%M:%S)

    %y   dwie ostatnie cyfry roku (00...99)

    %Y   rok (1970...)

    %z   strefa czasowa w postaci numerycznej w stylu RFC-2822 (np.
       -0500) (niestandardowe rozszerzenie).

    %Z   strefa czasowa (np. EDT) lub nic, jeżeli nie można określić
       strefy czasowej

    Domyślnie date wypełnia pola numeryczne zerami.  GNU date rozpoznaje
    następujące niestandardowe modyfikatory, umieszczane pomiędzy `%' a
    dyrektywą numeryczną:

       `-' (łącznik) nie wypełniaj pola
       `_' (podkreślenie) wypełniaj pole spacjami

AUTOR

    Napisany przez David MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Raporty o błędach wysyłaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.  Ten program jest
    darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach. Autorzy nie dają
    ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY
    LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja programu date jest utrzymywana w postaci podręcznika
    Textinfo. Jeżeli programy info i date są poprawnie zainstalowane, to

       info date

    powinno wyświetlić kompletny podręcznik