Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    df - raport wolnego i zajętego miejsca na dysku

SKŁADNIA

    df [opcja]... [plik]...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo df
    lub
       info df.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie df w wersji GNU.

    df wyświetla rozmiar przestrzeni dyskowej wykorzystanej i dostępnej na
    systemach plików, zawierającym każdy z podanych argumentów nazw pliku.
    Jeśli nie podano żadnej nazwy pliku, pokazywana jest ilość miejsca
    wykorzystanego i dostępnego na wszystkich zamontowanych systemach
    plików.  Przestrzeń jest mierzona w blokach po 1K, ale może to zostać
    unieważnione, m.in.  przez  zdefiniowanie  zmiennej  środowiskowej
    POSIXLY_CORRECT (w tym przypadku używane są bloki po 512B). Więcej na
    ten temat znajdziesz w sekcji `Rozmiar bloku' podręcznika fileutils(1).

    Jeśli argument jest absolutną nazwą pliku węzła urządzenia dyskowego,
    zawierającego podmontowany system plików, to df pokazuje ilość miejsca
    dostępną na tym systemie plików, a nie na systemie plików, zawierającym
    węzeł urządzenia (tj. systemie root). Ta wersja df nie potrafi
    pokazywać miejsca dostępnego na niezamontowanych systemach plików,
    ponieważ na większości rodzajów systemów zrobienie tego wymaga wielce
    nieprzenośnej i dogłębnej wiedzy o strukturach danego systemu plików.

  OPCJE
    -a, --all
       Ujmuje w zestawieniu systemy plików, mające zero bloków (które
       domyślnie są pomijane). Takie systemy plików są typowo pseudo
       systemami przeznaczonymi do specjalnych zadań, takich jak wpisy
       automountera. Również systemy plików typu ignore lub auto,
       obsługiwane przez niektóre systemy operacyjne, są włączane do
       raportu wyłącznie dzięki tej opcji.

    --block-size=rozmiar
       Używa bloków o wielkości rozmiar bajtów.

    -h, --human-readable
       Pokazuje objętości w postaci czytelniejszej dla człowieka,
       dodając literowe przyrostki określające potęgi 1024, np. `M' dla
       megabajtów. `M' oznacza 1.048.576 bajtów. Jeżeli wolisz potęgi
       1000 - użyj opcji -H (--si).

    -H, --si
       Podobnie jak --human-readable, ale posługuje się potęgami 1000 a
       nie 1024. (SI - Międzynarodowy System Miar definiuje przyrostki
       potęg 1000). Przy zastosowaniu tej opcji przyrostek `M' oznacza
       1.000.000 bajtów. Posłuż się opcją -h (--human-readable), jeśli
       wolisz potęgi 1024.

    -i, --inodes
       Wypisuje użycie i-węzłów zamiast użycia bloków. I-węzeł (inode,
       skrót od "index node" /węzeł indeksowy/) jest  specjalnym
       rodzajem bloku dyskowego, który zawiera dane dotyczące pliku jak
       np. jego właściciele, prawa, czasy pliku i położenie na dysku.

    -k, --kilobytes
       Pokazuje rozmiary w blokach 1024-bajtowych (kilobajtach).  Jak
       --block-size=1024.  Przesłania to domyślną wielkość bloku.
       Zobacz `Rozmiar bloku' w fileutils(1).

    -l, --local
       Ogranicza raport do lokalnych systemów  plików.  Domyślnie
       wykazywane są także zdalne systemy plików.

    -m, --megabytes
       Podobnie jak --block-size=1048576.

    --no-sync
       Nie wywołuje sync przed uzyskaniem informacji o zajętości.
       Powoduje to, że df działa znacząco szybciej na systemach z
       wieloma dyskami, ale na niektórych systemach (szczególnie SunOS)
       wyniki mogą być nieco nieaktualne.  Jest  to  zachowanie
       domyślnie.

    -P, --portability
       Używa formatu wyjściowego POSIX-a. Jest on taki jak domyślny
       format, poza tym, że:

         1. Dla każdego systemu plików dane go dotyczące są zawsze
         wypisywane w dokładnie jednym wierszu; urządzenie montowane
         nigdy nie jest wstawiane w linii samo. Znaczy to, że jeśli
         nazwa montowanego urządzenie jest dłuższa niż 20 znaków (jak
         w przypadku niektórych zamontowanych systemów sieciowych), to
         kolumny będą źle wyrównane.

         2. Wartości niecałkowite wypisywane są jako liczby całkowite
         z zaokrągleniem w górę, zamiast arytmetycznego zaokrąglania
         do najbliższej całkowitej.

         3. Etykiety w wierszu nagłówkowym zmienione są tak, by
         wypełnić wymagania POSIX.

    -sync Przed uzyskaniem informacji o zajętości  wywołuje  funkcję
       systemową sync.  Na niektórych systemach (szczególnie SunOS)
       zyskuje się bardziej aktualne wyniki, ale ogólnie opcja ta
       spowalnia działanie df, szczególnie przy wielu lub bardzo
       obciążonych systemach plików.

    -T, --print-type
       Dla każdego systemu plików wypisuje jego typ. Użyte tu typy
       plików są tymi samymi, które można włączać lub pomijać opcjami
       -t i -x. Konkretne wypisywane wartości typu zależą od tego, co
       obsługuje dany system. Poniżej podano kilka powszechnych nazw
       (ta lista z pewnością nie jest wyczerpująca):

       nfs  System plików NFS, tj. zamontowany poprzez sieć z innej
           maszyny. Wydaje się, że jest to jedyna nazwa systemu
           plików używana jednolicie we wszystkich systemach.

       4.2, ufs, efs...
           System plików na lokalnie zamontowanym dysku twardym.
           (System  może obsługiwać więcej niż jeden typ tego
           rodzaju: robi to Linux).

       hsfs, cdfs
           System plików na dysku CD-ROM. HP-UX używa nazwy cdfs,
           większość pozostałych systemów posługuje się nazwą hsfs
           (`hs' od `High Sierra').

       pcfs  System plików MS-DOS, zwykle na dyskietce.

    -t, --type=typ_fsfR
       Ogranicza raport do systemów typu typ_fs.  Można wykluczyć
       więcej niż jeden typ systemu podając opcję -t wielokrotnie.
       Domyślnie nie są pomijane żadne typy systemów plików.

    -x, --exclude-type=typ_fs
       Nie ujmuje systemów plików typu typ_fs. Więcej typów systemów
       można wykluczyć podając opcję -x wielokrotnie. Domyślnie nie są
       pomijane żadne typy systemów plików.

    -v   Ignorowana; istnieje dla zgodności z wersjami df z Systemu V.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlund, Davida MacKenzie, Larry'ego McVoy
    oraz Paula Eggert.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    du(1), sync(1), sync(2), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.