Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    dir - wyświetla zawartość katalogu

SKŁADNIA

    dir [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Wypisanie  informacji o PLIKACH (domyślnie w katalogu bieżącym).
    Sortowane alfabetyczne, jeżeli nie jest podana żadna z opcji -cftuSUX
    ani --sort.

    Argumenty  obowiązkowe  dla opcji długich obowiązują również dla
    krótkich.

    -a, --all
       bez ukrywania plików zaczynających się od .

    -A, --almost-all
       bez pokazania . ani ..

    --author
       wypisanie autora każdego pliku

    -b, --escape
       wypisanie znaków niegraficznych ósemkowo

    --block-size=ROZMIAR
       użycie bloków o podanym w bajtach ROZMIARZE

    -B, --ignore-backups
       bez pokazania plików kończących się na ~

    -c   z -lt: sortowanie wg i wypisanie ctime (czasu  ostatniej
       modyfikacji danych o pliku)
       z -l: wypisanie ctime i sortowanie wg nazw w przeciwnym
       przypadku: sortowanie wg ctime

    -C   wypisanie plików w kolumnach

    --color[=GDY]
       sterowanie użycia kolorów rozróżniających typy plików. GDY może
       być  `never'  (nigdy),  `always'  (zawsze)  albo  `auto'
       (automatyczne)

    -d, --directory
       pokazanie katalogów zamiast ich zawartości, bez rozwiązywania
       dowiązań symbolicznych

    -D, --dired
       dane wyjściowe dla trybu dired Emacsa

    -f   bez sortowania, włączenie -aU, wyłączenie -lst

    -F, --classify
       dopisanie znaków wskazujących typ każdego pliku

    --format=SOWO
       across  (poziomo),  odpowiada opcji -x, commas (oddzielone
       przecinkami) -m, horizontal (poziomo) -x, long (długi,  z
       dodatkowymi informacjami) -l, single-column (w jednej kolumnie)
       -1, verbose (długi, z dodatkowymi informacjami) -l, vertical
       (pionowy, w kolumnach) -C

    --full-time
       jak -l --time-style=full-iso

    -g   jak -l, ale bez pokazanie właściciela pliku

    -G, --no-group
       bez pokazania informacji o grupach

    -h, --human-readable
       rozmiary w formacie dla ludzi (np. 1K 234M 2G)

    --si  podobnie, ale z użyciem potęg 1000, nie 1024

    -H, --dereference-command-line
       rozwiązywanie dowiązań symbolicznych podanych jako argumenty

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       rozwiązywanie dowiązań symbolicznych podanych jako argumenty,
       jeżeli wskazują na katalogi

    --indicator-style=SOWO
       dodanie wskaźników typów plików w stylu SŁOWO: none (domyślnie),
       classify (-F), file-type (-p)

    -i, --inode
       pokazywanie numeru i-węzła każdego pliku

    -I, --ignore=WZR
       bez pokazywania plików pasujących do shellowego WZORU

    -k   jak --block-size=1K

    -l   użycie długiego formatu wyjściowego

    -L, --dereference
       pokazanie plików wskaz. przez dowiązania symboliczne

    -m   pisanie do pełnej szerokości, oddzielanie przecinkami

    -n, --numeric-uid-gid
       jak -l, ale pokazanie UID i GID liczbowo

    -N, --literal
       wypisanie nazwy dokładnie (bez specjalnego traktowania np.
       znaków sterujących)

    -o   jak -l, ale bez informacji o grupie

    -p, --file-type
       dopisanie znaku wskazującego typ pliku (z /=@|)

    -q, --hide-control-chars
       pisanie ? zamiast znaków sterujących

    --show-control-chars
       pokazanie znaków niedrukowalnych (domyślnie, chyba że program
       nazywa się `ls' i pisze na terminalu)

    -Q, --quote-name
       ujęcie nazw w cudzysłowy

    --quoting-style=SOWO
       zabezpieczenie  znaków specjalnych w stylu SŁOWO: literal,
       locale, shell, shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       odwrotny porządek sortowania

    -R, --recursive
       rekursywne listowanie katalogów

    -s, --size
       wypisanie liczby bloków zajętych przez każdy plik

    -S   sortowanie według rozmiaru

    --sort=SOWO
       sortowanie wg: extension -X (rozszerzenia), none -U (wcale),
       size -S (rozmiaru), time -t (czasu), version -v (wersji), status
       -c (czasu zmiany informacji o pliku), atime -u, access -u, use
       -u (czasu ostatniego dostępu)

    --time=SOWO
       pokazanie czasu innego niż czas modyfikacji, określonego SŁOWEM:
       atime, access, use, ctime albo status; użycie podanego czasu do
       sortowania gdy podano --sort=time

    --time-style=STYL
       pokazanie czasów przy użyciu STYLU: full-iso, long-iso, iso,
       locale, +FORMAT FORMAT jest interpretowany jak w date(1).
       Jeżeli FORMAT to FORMAT1<znak nowej linii>FORMAT2, FORMAT1
       dotyczy dawniejszych plików, FORMAT2 nowszych. Jeżeli STYL
       zaczyna się od posix-,to STYL jest używany tylko dla locale nie-
       POSIX

    -t   sortowanie wg czasu modyfikacji

    -T, --tabsize=KOLUMNA
       TAB co tyle KOLUMN, zamiast co 8

    -u   z -lt: sortowanie wg i wypisanie czasu ostatniego dostępu; z -l:
       wypisanie czasu dostępu i sortowanie wg nazw; w przeciwnym
       przypadku: sortowanie wg czasu dostępu

    -U   bez sortowania, wypisanie kolejności jak w katalogu

    -v   sortowanie wg wersji

    -w, --width=KOLUMNA
       szerokość ekranu zamiast wartości bieżącej

    -x   wypisanie nazw w kolejnych liniach, nie kolumnach

    -X   sortowanie alfabetyczne wg rozszerzeń

    -1   listowanie po jednym pliku w linii

    --help wyświetlenie tego opisu i zakończenie

    --version
       wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

    ROZMIAR może być podany jako (opcjonalnie jako liczba całkowita z
    przyrostkiem): kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 itd. dla G,
    T, P, E, Z, Y.

    Domyślnie kolory nie są używane do rozróżniania typów plików. Jest to
    równoważne użyciu --color=none. Użycie opcji --color bez opcjonalnego
    argumentu GDY jest równoważne użyciu --color=always. Z --color=auto
    kody kolorów są wypisywane tylko jeżeli standardowe wyjście jest
    przyłączone do terminala (tty).

AUTOR

    Napisany przez Richarda Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Raporty o błędach wysyłaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc. Ten program jest
    darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.  Autorzy nie dają
    ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY
    LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja dla programu dir jest utrzymywana jako podręcznik
    Texinfo. Jeśli programy info oraz dir są właściwie zainstalowane,
    polecenie

       info dir

    powinno udostępnić kompletny podręcznik.