Provided by: dpkg-dev_1.14.24ubuntu2_all bug
 

NAZWA

    dpkg-buildpackage - buduje pakiety źródłowe lub binarne ze źródeł
 

SK ADNIA

    dpkg-buildpackage [opcje]
 

OPIS

    dpkg-buildpackage jest skryptem kontrolnym, którego można użyć do zau-
    tomatyzowania budowania pakietu.
 

OPCJE

    -b   Określa budowanie tylko pakietów binarnych, żadne pliki źródłowe
        nie będą budowane ani dystrybuowane
 
    -B   Określa budowanie tylko pakietów binarnych, bez dystrybuowania
        żadnych pakietów binarnych niezależnych od architektury.
 
    -S   Określa budowanie tylko pakietów źródłowych, bez budowania
        pakietów binarnych.
 
    Opcje -sx określają, czy do wydania dołączane są oryginalne pliki
    źródłowe, jeżeli zostanie wygenerowany choć jeden z nich (tj. nie użyto
    opcji -b lub -B).
 
    -si  Domyślnie  lub jeśli to określono, oryginalne źródła będą
        dołączone tylko jeśli numer oryginalnej wersji autora programu
        (tzn. wersja bez epoki i bez numeru rewizji Debiana) różni się
        od numeru wersji autora programu z poprzedniego wpisu dziennika
        zmian.
 
    -sa  Wymusza dołączenie oryginalnych źródeł.
 
    -sd  Wymusza pominięcie oryginalnych źródeł i dołączenie tylko pliku
        różnic (diff).
 
    -aarchitektura
        Określa architekturę Debiana dla której jest budowany pakiet.
        Architektura komputera, na której jest budowany pakiet, jest
        określana automatycznie i stanowi również domyślną architekturę
        docelową.
 
        Jeśli architektura docelowa różni się od architektury używanej
        podczas budowania (jak ma to miejsce przy kompilacji skrośnej),
        oraz jeśli zmienna środowiska PKG_CONFIG_LIBDIR nie jest ustaw-
        iona, wtedy jest ustawiana na wartość nadającą się do kompilacji
        skrośnej  ("/usr/typ-systemu-gnu/lib/pkgconfig/:/usr/share/pkg-
        config").
 
    -ttyp-systemu-gnu
        Określa typ systemu GNU, dla którego budujemy. Może być użyte
        zamiast -a lub jako uzupełnienie do nadpisania domyślnego typu
        systemu GNU docelowej architektury Debiana.
 
    -jzadania
        Liczba zadań, które mogą zostać równocześnie  uruchomione,
        odpowiednik opcji make(1) o tej samej nazwie. Dodaje się do zmi-
        ennej środowiskowej MAKEFLAGS, co powinno spowodować, że wszys-
        tkie kolejne wywołania programu make odziedziczą tę opcję. Także
        dodaje  parallel=zadania   do   zmiennej   środowiskowej
        DEB_BUILD_OPTIONS, co pozwala plikom debian/rules na korzystanie
        z tej informacji dla ich własnych celów.Wartość parallel=zadania
        zmiennej  środowiska  DEB_BUILD_OPTIONS  nadpisze  wartość
        przekazaną w opcji -j, jeśli ją podano.
 
    -vwersja
        Używa informacji z dziennika zmian ze  wszystkich  wersji
        późniejszych niż wersja.
 
    -Copis_zmian
        Czyta opis zmian z pliku opis_zmian, zamiast używać informacji z
        dziennika zmian z katalogu ze źródłami.
 
    -madres opiekuna
        Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
        pakietu, zamiast pobierać te wartości z pliku kontrolnego z kat-
        alogu ze źródłami.
 
    -eadres_opiekuna
        Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
        wydania, zamiast pobierać te wartości z dziennika zmian z kata-
        logu ze źródłami.
 
    -D   Sprawdza zależności i konflikty czasu budowania,  przerywa
        działanie z błędem, jeżeli nie będą spełnione.
 
    -d   Nie sprawdza zależności czasu budowania ani konfliktów.
 
    -E   Przekształca pewne ostrzeżenia w błędy. Tylko dpkg-source używa
        tej opcji, jednakże dpkg-buildpackage rozpoznaje ją i przekazuje
        niezmienioną do dpkg-source.
 
    -W   Neguje poprzednio ustawione -E. Tylko dpkg-source używa tej
        opcji, jednakże dpkg-buildpackage rozpoznaje ją i przekazuje
        niezmienioną do dpkg-source.
 
    -nc  Nie czyści katalogu ze źródłami (implikuje -b).
 
    -tc  Po zbudowaniu pakietu czyści katalog ze źródłami (używając
        gain-root-command debian/rules clean).
 
    -rpolecenie-uzyskiwania-praw-administratora
        Kiedy dpkg-buildpackage potrzebuje wykonać część procesu budowa-
        nia jako administrator, poprzedza wykonywane polecenia polece-
        niem-uzyskiwania-praw-administratora,  jeśli  takowe  zostało
        podane. Jeśli natomiast nie zostało podane, zostanie domyślnie
        użyte polecenie fakeroot, o ile jest dostępne. polecenie-uzyski-
        wania-praw-administratora powinno zaczynać się nazwą programu
        dostępnego przez zmienną systemową PATH, któremu będą przekazy-
        wane argumenty w postaci właściwego programu do wykonania oraz
        jego parametrów. polecenie-uzyskiwania-praw-administratora może
        samo zawierać parametry (muszą być one rozdzielone spacjami),
        ale nie może zawierać metaznaków powłoki. poleceniem-uzyskiwa-
        nia-praw-administratora mogą typowo być fakeroot, sudo, super
        lub really. su nie nadaje się do tego celu, ponieważ może tylko
        wywołać powłokę użytkownika używając -c zamiast przekazywać
        indywidualnie argumenty dla polecenia do wykonania.
 
    -Rplik_rules
        Budowanie pakietu Debiana zwykle wymaga wywołania debian/rules
        jako polecenia z kilkoma standardowymi parametrami. Używając tej
        opcji można podać wywołanie innego programu, który posłuży do
        zbudowania pakietu (może także zawierać dodatkowe parametry
        rozdzielone spacjami). Może być także użyta do wykonania stan-
        dardowego pliku reguł z użyciem innego programu make (np.
        podając /usr/local/bin/make -f debian/rules jako plik_rules).
 
    -ppolecenie-podpisywania
        Gdy dpkg-buildpackage będzie potrzebował wywołać GPG lub PGP aby
        podpisać  plik kontrolny źródeł (.dsc) lub plik .changes,
        zostanie  uruchomione  polecenie-podpisywania  (w  razie
        konieczności przeszukując PATH) zamiast pgp. Parametry normalnie
        przekazywane do pgp zostaną przekazane do polecenia-podpisywa-
        nia. Jeśli polecenie-podpisywania przyjmuje argumenty w stylu
        GPG zamiast atylu PGP, należy użyć opcji -sgpg. polecenie-pod-
        pisywania nie powinno zawierać spacji ani innych metaznaków
        powłoki.
 
    -kid-klucza
        Określa ID klucza używanego do podpisywania pakietów.
 
    -us  Nie próbuje podpisywać pakietów.
 
    -uc  Nie próbuje podpisywać plików .changes.
 
    -i[wyraż_regularne]
        Przekazywana bez zmian do dpkg-source.
 
    -I[wzorzec]
        Przekazywana bez zmian do dpkg-source. Może być powtórzona wiele
        razy.
 
    -s[nsAkurKUR]
        Przekazywana bez zmian do dpkg-source.
 
    -z, -Z Przekazywana bez zmian do dpkg-source.
 
    --admindir=katalog
        Zmienia  położenie  bazy  danych  dpkg. Domyślnie jest to
        /var/lib/dpkg.
 
    -h, --help
        Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
 
    --version
        Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.
 
  RODOWISKO
    Odpowiednie zmienne środowiska do określania opcji kompilatora i link-
    era są ustawiane na wartości domyślne, chyba że już są ustawione w
    środowisku. Należy zauważyć, że ten mechanizm został wprowadzony
    dopiero w wersji 1.14.17 dpkg-dev i jeszcze nie wszystkie pliki rules i
    narzędzia do budowania pakietów honorują te zmienne.
 
    CFLAGS Opcje optymalizacji, które są przekazywane do systemu budowania
        Debiana i mogą/powinny być nadpisane przy budowaniu pakietu
        jeśli jest to potrzebne (wartość domyślna: -g -O2, lub -g -O0
        jeśli opcja noopt jest podana w DEB_BUILD_OPTIONS). Nadpisywanie
        opcji może być użyte w celu ustawienia wyższego poziomu optymal-
        izacji lub radzenia sobie z błędami kompilatora, które pojawiają
        się przy niektórych poziomach optymalizacji (poziom określony w
        ostatniej opcji "zwycięża").
 
    CFLAGS_APPEND
        Opcje optymalizacji dodawane do flag kompilatora, które nie mogą
        być nadpisane przez pakiet (głównie używane dla testów budowa-
        nia). Wartość domyślna: puste.
 
    CXXFLAGS
        To samo co CFLAGS dla źródeł C++.
 
    CXXFLAGS_APPEND
        To samo co CFLAGS_APPEND dla źródeł C++.
 
    FFLAGS To samo co CFLAGS dla źródeł w Fortranie.
 
    FFLAGS_APPEND
        To samo co CFLAGS_APPEND dla źródeł w Fortranie.
 
    CPPFLAGS
        Flagi preprocesora, które są przekazywane do systemu budowania
        Debiana i mogą/powinny być nadpisane przy budowaniu pakietu
        jeśli jest to potrzebne (wartość domyślna: puste). To makro jest
        rzadko stosowane (większość systemów budowania używa po prostu
        CFLAGS zamiast CPPFLAGS).
 
    CPPFLAGS_APPEND
        Flagi dodawane do flag preprocesora, które nie mogą być nad-
        pisane przez pakiet (głównie używane dla testów budowania).
        Wartość domyślna: puste.
 
    LDFLAGS
        Opcje  przekazywane do kompilatora podczas łączenia plików
        wykonywalnych lub współdzielonych bibliotek (jeśli linker jest
        wywoływany bezpośrednio, -Wl i , muszą być usunięte z tych
        opcji). Wartość domyślna: puste.
 
    LDFLAGS_APPEND
        Opcje optymalizacji dodawane do flag  kompilatora  podczas
        łączenia kodu, które nie mogą być nadpisane przez pakiet
        (głównie używane dla testów budowania). Wartość domyślna: puste.
 

B DY

    Powinno być możliwe podanie spacji, metaznaków powłoki oraz argumentów
    dla gain-root-command oraz sign-command.
    dpkg-source(1),  dpkg-architecture(1),  dpkg-genchanges(1),  gpg(1),
    pgp(1).
 

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2007 Frank Lichtenheld
 
    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.
 

T UMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008